:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. พุทธิพร  ธนธรรมเมธี
   Asst.Prof.Dr. Putthiporn Thanathamathee
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2283, 0-7567-2206-7
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2283, 2206-7
   E - mail  putthiporn.th@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิทยาการคอมพิวเตอร์
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2550-2556
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิทยาการคอมพิวเตอร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2547-2550
 
  วุฒิการศึกษา  สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2543-2547
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  10/05/2555
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
  หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  11/07/2563 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ  Artificial Intelligence
Machine Learning
Data mining
  สาขาความสนใจ
  โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ  Artificial Intelligence, Machine Learning, Data mining, Business Intelligence, Bioinformatics
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2563
   ชื่อบทความ : การบูทส่งเสริมร่วมกับเทคนิคการคัดเลือกคุณลักษณะเพื่อขยายขีดความสามารถในการทำนายการเกิดภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในผู้สูงอายุ
   ผู้เขียน : พุทธิพร ธนธรรมเมธี (Putthiporn Thanathamathee) สายฝน เอกวรางกูร (Saifon Akwarangkoon) ** เรวดี เพชรศิราสัณห์ (Rewwadee Petsirasan)** และ ลัดดา เถียมวงศ์ (Ladda Thiamwong)***
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ
   เล่มที่ : 16 ฉบับที่ : 1 หน้า : 34-45 เดือน/ปี : 06/2563-/
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : เทคนิคการจำแนกข้อมูลที่พัฒนาสำหรับชุดข้อมูลที่ไม่สมดุลของภาวะข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ  Improved Classification Techniques for Imbalanced Data Sets of Elderly’s Knee Osteoarthritis
   ผู้เขียน : พุทธิพร ธนธรรมเมธี และ เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   เล่มที่ : 27 ฉบับที่ : 6 หน้า : 1156-1170 เดือน/ปี : 12/2562-/
   ชื่อบทความ : เทคนิคการจำแนกข้อมูลที่พัฒนาสำหรับชุดข้อมูลที่ไม่สมดุลของภาวะข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ
   Improved Classification Techniques for Imbalanced Data Sets of Elderly’s Knee Osteoarthritis

   ผู้เขียน : พุทธิพร ธนธรรมเมธี และ เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   เล่มที่ : 27 ฉบับที่ : 6 หน้า : 1156-1170 เดือน/ปี : 07/2562-12/2562
   ชื่อบทความ :  Predictive Apriori Algorithm in Youth Suicide Prevention by Screening Depressive Symptoms from Patient Health Questionnaire-9        
   ผู้เขียน : Yaowarat Sirisathitkul , Putthiporn Thanathamathee , Saifon Aekwarangkoon
   แหล่งตีพิมพ์ : TEM JOURNAL
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 4 หน้า : 1449-1455 เดือน/ปี : 11/2562-/
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : การวิเคราะห์ข้อคําถามที่มีผลต่อการทํานายภาวะข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล.  The Analysis of the Screening Questions from the Elderly’s Knee Osteoarthritis Questionnaires using Data Mining Techniques
   ผู้เขียน : พุทธิพร ธนธรรมเมธี, เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   เล่มที่ : 37 ฉบับที่ : 5 หน้า : 726-735 เดือน/ปี : 10/2561-/
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Handling imbalanced data sets with synthetic boundary data generation using bootstrap re-sampling and AdaBoost techniques
   ผู้เขียน : Thanathamathee, P. and Lursinsap, C.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Pattern Recognition Letters
   เล่มที่ : 34 ฉบับที่ : 12 หน้า : 1339-1347 เดือน/ปี : 09/2556-09/2556
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Boosting with Feature Selection Technique for Screening and Predicting Adolescent Depression (บรรยาย)
   ผู้เขียน : P. Thanathamathee
   ชื่อการประชุม : The Fourth International Conference on Digital Information and Communication Technology and its Application (DICTAP2014 IEEE)
   สถานที่ประชุม : University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 06/05/2557
   ชื่อบทความ : Sustainability of Indian Mackerel gillnet artisanal fisheries in Thasala, Nakhon Si Thammarat (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ศุภัจฉรีย์ หอมหวล จรส พินจงสกุลดิษฐ พุทธิพร ธนธรรมเมธี เจริญพร บัวแย้ม วชิระ เหล็กนิ่ม3
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ ๔
   สถานที่ประชุม : ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/06/2557
   ชื่อบทความ : แบบจำลองการตัดสินใจในการวางแผนงบประมาณการจัดการทรัพยากรน้ำโดยใช้ AHP และระบบธุรกิจอัจฉริยะ
    Model of Decision Making on Budget Planning in Water Resources Management Using AHP and Business Intelligence (บรรยาย)

   ผู้เขียน : จักริน วีแก้ว, พุทธิพร ธนธรรมเมธี, และ ปกรณ์ ดิษฐกิจ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นานาชาติ ครั้งที่ 18 (ICSEC 2014)
   สถานที่ประชุม : โรงแรม พูลแมน ราชาออคิด ขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/07/2557
   ชื่อบทความ : การเพิ่มประสิทธิภาพการทำนายความเสี่ยงการเกิดโรคไม่ติดต่อบนเว็บแอพพลิเคชัน ด้วยวิธีบูทส่งเสริมโครงข่ายประสาทเทียม และเทคนิคการคัดเลือกคุณลักษณะแบบเอ็มอาร์เอ็มอาร์
    The Enhanced Predicting Non-Communicable Diseases Using Boosting Neural Network and mRMR Feature Selection Technique (บรรยาย)

   ผู้เขียน : กรัณรัตน์ ธรรมรักษ์ และ พุทธิพร ธนธรรมเมธี
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์และ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์นานาชาติ ครั้งที่ 18 (ICSEC 2014) : 2014 International Computer Science and Engineering Conference: ICSEC 2014
   สถานที่ประชุม : khon kaen thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/07/2557
   ชื่อบทความ : Boosting with Feature Selection Technique for Screening and Predicting Adolescents Depression (บรรยาย)
   ผู้เขียน : P. Thanathamathee
   ชื่อการประชุม : The Fourth International Conference on Digital Information and Communication Technology and its Application (DICTAP2014 IEEE)
   สถานที่ประชุม : University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 06/05/2557
   ชื่อบทความ : แบบจำลองการตัดสินใจในการวางแผนงบประมาณ การจัดการทรัพยากรน้ำโดยใช้ AHP และระบบธุรกิจอัจฉริยะ
    Model of Decision Making on Budget Planning in Water Resource Management Using AHP and Business Intelligence (บรรยาย)

   ผู้เขียน : จักริน วีแก้ว, พุทธิพร ธนธรรมเมธี, และ ปกรณ์ ดิษฐกิจ
   ชื่อการประชุม : The 2014 International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC2014)
   สถานที่ประชุม : โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/07/2557
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : Predicting Protein-Protein Interactions Using Correlation Coefficient and Principal Component Analysis (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Thanathamathee, P. ; Lursinsap, C.
   ชื่อการประชุม : 3rd International Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering , 2009. ICBBE 2009.
   สถานที่ประชุม : Beijing
   ประเทศ : จีน เมื่อ 11/06/2552
  พ.ศ.2549
   ชื่อบทความ : Knowledge Extraction from Self-Organizing Map Using Minimization Entropy Principle Algorithm (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Wettayaprasit, W. and Nijapa, P
   ชื่อการประชุม : IEEE International Symposium on Communications and Information Technologies ISCIT '06
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/10/2549

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)