:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ พัชราวดี  ศรีรักษ์
   Miss Phatcharawadee Srirug
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-ลาศึกษาต่อ, 0-7567-2703-4
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      ลาศึกษาต่อ, 2703-4
   E - mail  phatcharawadee.sr@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เวชศาสตร์การกีฬา
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2552-2554
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  กายภาพบำบัด
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2548-2552
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  20/06/2555
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  20/06/2555 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  อื่น ๆ  กายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ,กายภาพบำบัดทางการกีฬา
  สาขาความสนใจ
  อื่น ๆ  กายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ, กายภาพบำบัดทางการกีฬา
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : บูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและกระบวนการวิจัยด้านกายภาพบำบัด
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมกายภาพบำบัดทางการกีฬา
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมกายภาพบำบัดเพื่อชุมชน
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ตอน กายภาพบำบัดในชีวิตประจำวัน
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : พี่น้องร่วมใจ มอบให้ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : สหเวชศาสตร์ฯ ร่วมใจ มอบให้ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : อบรมอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด ประจำปี 2557
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการกายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 3
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการประจำปีกายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2 เรื่อง Lumbar Instrability Diagnosis and Management
 • ชื่อโครงการ : พี่น้องร่วมใจมอบให้ชุมชน
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2559
 • ผู้ให้ความรู้
 • ปฏิบัตินักกายภาพบำบัด คลินิกกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และกรรมการฝ่ายพัสดุ ตรวจเครื่องมือ และตรวจสอบเวชระเบียน
  พ.ศ.2558
 • ปฏิบัติงานเป็นผู้ประสานงานฝ่ายพยาบาลทีมกายภาพบำบัดและให้บริการกายภาพบำบัด
 • ปฏิบัติฝ่ายรวบรวมการลงทะเบียนและปฏิบัติงานลงทะเบียนขณะจัดงาน
 • ปฏิบัติงานนักกายภาพบำบัดประจำคลินิก
 • บรรยายให้ความรู้ เรื่อง หลักการกายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
 • ปฏิบัตินักกายภาพบำบัด คลินิกกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และกรรมการฝ่ายพัสดุ ตรวจเครื่องมือ และตรวจสอบเวชระเบียน
  พ.ศ.2557
 • ปฏิบัติงานนักกายภาพบำบัดประจำคลินิก
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)