:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ปรัชญา  กฤษณะพันธ์
   Mr. Prachya Kritsanaphan
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-4249, 0-7567-4231-3
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      4249, 4231-3
   E - mail  prachya.kr@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ศิลปอุตสาหกรรม
  มหาวิทยาลัย  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2551-2555
 
  วุฒิการศึกษา  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ศิลปอุตสาหกรรม
  มหาวิทยาลัย  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2546-2551
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  25/06/2555
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม
  หลักสูตร  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  25/06/2555 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  สถาปัตยกรรมศาสตร์  Industrial Design & Wood and Rubber Product Design
  สาขาความสนใจ
  อื่น ๆ  Creative local product design
  โครงการวิจัย
  พ.ศ.2560
   - พัฒนาผลิตภัณฑ์ จาก "ต้นจาก" สู่การสร้างอัตลักษณ์สินค้าของที่ระลึกชุมชนขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ผู้วิจัย :  ดร.รุ่งรวี  จิตภักดี,  นายปรัชญา  กฤษณะพันธ์
   ระยะเวลาโครงการ : 01/08/2560 - 30/04/2561   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ /
   - การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนอำเภอลานสกาสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0
   ผู้วิจัย :  ดร.รุ่งรวี  จิตภักดี,  นายสุนทร  บุญแก้ว,  ผศ.ดร.อรอนงค์  เฉียบแหลม,  นายปรัชญา  กฤษณะพันธ์,  รศ.ดร.สืบพงศ์  ธรรมชาติ,  นางสุวิตา  แก้วอารีลาภ
   ระยะเวลาโครงการ : 15/08/2560 - 15/02/2561   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 30/03/2562
   แหล่งทุน : โครงการ Innovation Hubs สกอ. /
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : ติหมา : การพัฒนาและยกระดับภาชนะภูมิปัญญาของชาวใต้
    Timba: Development and upgrade the wisdom container of the South. (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ปรัชญา กฤษณะพันธ์,สุวิตา แก้วอารีลาภ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๐ “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand ๔.๐” : The 10 th Rajamangala University of Technology National Conference “RMUT Driving Innovation for Thailand 4.0”
   สถานที่ประชุม : โรงแรมเรือ รัษฎา จ.ตรัง
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : กระบวนการคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : นายปรัชญา กฤษณะพันธ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9
   สถานที่ประชุม : หองประชุม 1 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2560
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาชุมชนต้นแบบภายใต้การออกแบบนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ต่างๆ ให้ได้มาตรฐานและเป็นสินค้าที่สื่อถึงอัตลักษณ์ความเป็นลานสกา
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : ส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนภาคใต้ตอนบน
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านแหลมโฮมสเตย์
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาชุมชนต้นแบบภายใต้การออกแบบนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์
    ชื่อกิจกรรม : 1.โครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงคุ้มตาหนุ่ย 2.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษา อ.นบพิตำและพื้นที่หลังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3.โครงการปรับภูมิทัศน์โรงพยาบาลนบพิตำ
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2561
 • การบรรยายในหัวข้อ แนวคิดการออกแบบเชิงสร้างสรรค์และ การออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยตนเอง
 • การบรรยายในหัวข้อ แนวคิดการออกแบบเชิงสร้างสรรค์และ การออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยตนเอง
 • การบรรยายในหัวข้อ แนวคิดการออกแบบเชิงสร้างสรรค์และ การออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยตนเอง
  พ.ศ.2560
 • การบรรยายในหัวข้อ แนวคิดการออกแบบเชิงสร้างสรรค์และ การออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยตนเอง
 • กิจกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ร่วมกับรายวิชา IND-212 การออกแบบอุตสาหกรรม 3 และ รายวิชา IND-342 การออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้และยาง 3 พื้นที่ชุมชนใน อ.ท่าศาลา
  พ.ศ.2559
 • กิจกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ร่วมกับรายวิชา IND-212 การออกแบบอุตสาหกรรม 3 และ รายวิชา IND-342 การออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้และยาง 3 พื้นที่ชุมชนใน อ.ท่าศาลา
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)