:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   รศ.ดร. ชูชาติ  พันธ์สวัสดิ์
   Assoc.Prof.Dr. Chuchard Punsawad
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2872, 0-7567-2801-4
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2872, 2801-4
   E - mail  chuchard.pu@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคนิคการแพทย์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2545-2549
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  กายวิภาคศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2549-2551
 
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  อายุรศาสตร์เขตร้อน
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2551-2555
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  09/07/2555
 
  ตำแหน่ง  รักษาการแทนหัวหน้าสถานวิจัย
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  ฝ่าย/งาน  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  16/01/2562 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  รองศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
  หลักสูตร  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  09/10/2560 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  หัวหน้าสาขาวิชา
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  04/01/2561 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Tropical Medicine, Pathology and Pathogenesis of Malaria
  สาขาความสนใจ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Tropical Medicine
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Thai Medical Plant Applications in Tropical Diseases
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Medical Parasitology
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2563
   ชื่อบทความ : Seroprevalence of Toxocara canis infection and associated risk factors among primary schoolchildren in rural Southern Thailand
   ผู้เขียน : Nonthapan Phasuk and Chuchard Punsawad*
   แหล่งตีพิมพ์ : Tropical Medicine and Health
   เล่มที่ : 48 ฉบับที่ :  หน้า : 23 เดือน/ปี : 04/2563-/
   ชื่อบทความ : Overexpression of Sphingosine Kinase-1 and Sphingosine-1-Phosphate Receptor-3 in Severe Plasmodium falciparum Malaria with Pulmonary Edema
   ผู้เขียน : Parnpen Viriyavejakul and Chuchard Punsawad*
   แหล่งตีพิมพ์ : BioMed Research International, IF = 2.197
   เล่มที่ : 2020 ฉบับที่ :  หน้า : Article ID 3932569 เดือน/ปี : 02/2563-02/2563
   ชื่อบทความ :  Michelia Essential Oil Inhalation Increases Fast Alpha Wave Activity
   ผู้เขียน : Phanit Koomhin, Apsorn Sattayakhom, Supaya Chandharakool, Jennarong Sinlapasorn, Sarunnat Suanjan, Sarawoot Palipoch, Prasit Na-ek, Chuchard Punsawad, Narumol Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : Phanit Koomhin, Apsorn Sattayakhom, Supaya Chandharakool, Jennarong Sinlapasorn, Sarunnat Suanjan, Sarawoot Palipoch, Prasit Na-ek, Chuchard Punsawad, Narumol Matan
   เล่มที่ : 88 ฉบับที่ : 2 หน้า : 23 เดือน/ปี : 05/2563-05/2563
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Prevalence of parasitic contamination of raw vegetables in Nakhon Si Thammarat province, southern Thailand
   ผู้เขียน : Chuchard Punsawad*, Nonthapan Phasuk, Kanjana Thongtup, Surasak Nagavirochana and Parnpen Viriyavejakul
   แหล่งตีพิมพ์ : : BMC Public Health, IF = 2.420
   เล่มที่ : 19 ฉบับที่ : - หน้า : 34 เดือน/ปี : 01/2562-01/2562
   ชื่อบทความ : Knowledge, Attitude, and Practice Related to Malaria Diagnosis among Healthcare Workers in Hospitals: A Cross-Sectional Survey
   ผู้เขียน : Kwuntida Uthaisar Kotepui, Manas Kotepui, and Chuchard Punsawad
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Tropical Medicine
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : Article ID 1414079 เดือน/ปี : 06/2562-06/2562
   ชื่อบทความ : Surfactant Protein D Is Altered in Experimental Malaria-Associated Acute Lung Injury/Acute Respiratory Distress Syndrome
   ผู้เขียน : Chuchard Punsawad*, Parnpen Viriyavejakul, and Tachpon Techarang
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Tropical Medicine, ESCI
   เล่มที่ : 2019 ฉบับที่ : Article ID 9281605 หน้า :  เดือน/ปี : 08/2562-08/2562
   ชื่อบทความ : Effect of aqueous leaf extract of Thunbergia laurifolia on alcohol-induced liver injury in rats
   ผู้เขียน : Sarawoot Palipoch, Phanit Koomhin, Chuchard Punsawad, Prasit Suwannalert
   แหล่งตีพิมพ์ : : Tropical Journal of Pharmaceutical Research
   เล่มที่ : 18 ฉบับที่ : 4 หน้า : 823-828 เดือน/ปี : 04/2562-04/2562
   ชื่อบทความ : Expression of sphingosine kinase 1 and sphingosine 1-phosphate receptor 3 in malaria-associated acute lung injury/acute respiratory distress syndrome in a mouse model
   ผู้เขียน : Chuchard Punsawad* and , Parnpen Viriyavejakul
   แหล่งตีพิมพ์ : : PLOS ONE
   เล่มที่ : 14 ฉบับที่ : 9 หน้า : e0222098 เดือน/ปี : 09/2562-09/2562
   ชื่อบทความ : Release of endothelial activation markers in lungs of patients with malaria- associated acute respiratory distress syndrome
   ผู้เขียน : Thao‑Thy Pham, Chuchard Punsawad, Supattra Glaharn, Simon F. De Meyer, Parnpen Viriyavejakul and Philippe E. Van den Steen
   แหล่งตีพิมพ์ : : Malaria Journal, IF = 2.798
   เล่มที่ : 18 ฉบับที่ : 395 หน้า : - เดือน/ปี : 12/2562-12/2562
   ชื่อบทความ : Antimalarial Activity and Toxicological Assessment of Betula alnoides Extract against Plasmodium berghei Infections in Mice
   ผู้เขียน : Prapaporn Chaniad , Tachpon Techarang, Arisara Phuwajaroanpong, and Chuchard Punsawad*
   แหล่งตีพิมพ์ : Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, IF = 1.984
   เล่มที่ : 2019 ฉบับที่ : Article ID 2324679 หน้า : - เดือน/ปี : 11/2562-/
   ชื่อบทความ : Prevalence of malarial recurrence and hematological alteration following the initial rrug Regimen : A retrospective study in western Thailand  
   ผู้เขียน : Manas Kotepui, Chuchard Punsawad, Kwuntida Uthaisar Kotepui, Voravuth Somsak, Nuoil Phiwklam, Bhukdee PhunPhuech
   แหล่งตีพิมพ์ : BMC Public Health
   เล่มที่ : 19 ฉบับที่ : - หน้า : 1294 เดือน/ปี : 10/2562-/
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Exploring pancreatic pathology in Plasmodium falciparum malaria patients.
   ผู้เขียน : Supattra Glaharn, Chuchard Punsawad, Stephen A. Ward & Parnpen Viriyavejakul
   แหล่งตีพิมพ์ : : Scientific Reports, Impact factor: 4.122.
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 10456 หน้า : XX เดือน/ปี : 01/2561-01/2561
   ชื่อบทความ : Prevalence of intestinal parasitic infections and associated risk factors for hookworm infections among primary schoolchildren in rural areas of Nakhon Si Thammarat, southern Thailand
   ผู้เขียน : Chuchard Punsawad, Nonthapan Phasuk, Suchirat Bunratsami, Kanjana Thongtup, Parnpen Viriyavejakul, Sarawoot Palipoch, Phanit Koomhin, Somchok Nongnaul
   แหล่งตีพิมพ์ : : BMC Public Health, IF = 2.420
   เล่มที่ : XX ฉบับที่ : XX หน้า : XX เดือน/ปี : 08/2561-08/2561
   ชื่อบทความ : Prevalence of intestinal parasitic infections and associated risk factors for hookworm infections among primary schoolchildren in rural areas of Nakhon Si Thammarat, southern Thailand
   ผู้เขียน : Chuchard Punsawad, Nonthapan Phasuk, Suchirat Bunratsami, Kanjana Thongtup, Parnpen Viriyavejakul, Sarawoot Palipoch, Phanit Koomhin, Somchok Nongnaul
   แหล่งตีพิมพ์ : : BMC Public Health
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 09/2561-09/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Expression of cleaved caspase-3 in renal tubular cells in Plasmodium falciparum malaria patients
   ผู้เขียน : Benajmas Wichapoon, Chuchard Punsawad* and Parnpen Viriyavejakul
   แหล่งตีพิมพ์ : : Nephrology, Impact factor: 1.796
   เล่มที่ : 22 ฉบับที่ : 1 หน้า : 79–84 เดือน/ปี : 01/2560-01/2560
   ชื่อบทความ : Effect of a heme oxygenase-1 inducer on NADPH oxidase expression in alcohol-induced liver injury in male Wistar rats
   ผู้เขียน : Phanit Koomhin, Chuchard Punsawad, Prasit Suwannalert and Sarawoot Palipoch
   แหล่งตีพิมพ์ : : Tropical Journal of Pharmaceutical Research
   เล่มที่ : 16 ฉบับที่ : 5 หน้า : 1039-1044  เดือน/ปี : 06/2560-06/2560
   ชื่อบทความ : Prevalence of intestinal parasitic infection and associated risk factors among village health volunteers in rural communities of southern Thailand
   ผู้เขียน : Chuchard Punsawad, Nonthapan Phasuk, Suchirat Bunratsami, Kanjana Thongtup, Niramon Siripakonuaong and Somchok Nongnaul
   แหล่งตีพิมพ์ : : BMC Public Health, Impact factor: 2.209
   เล่มที่ : 17 ฉบับที่ : - หน้า : 564 เดือน/ปี : 06/2560-06/2560
   ชื่อบทความ : Sphingosine 1-Phosphate Receptor 4 Expression in Colorectal Cancer Patients
   ผู้เขียน : Suchittra SAMUHASANEETO, Suthiporn PROMAGSORN and Chuchard PUNSAWAD
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 14 ฉบับที่ : 8 หน้า : 663-669 เดือน/ปี : 08/2560-08/2560
   ชื่อบทความ : Reduction in serum sphingosine 1-phosphate concentration in malaria
   ผู้เขียน : Chuchard Punsawad* and Parnpen Viriyavejakul
   แหล่งตีพิมพ์ : : PLoS One, Impact factor: 2.806
   เล่มที่ : 12 ฉบับที่ : 6 หน้า : e0180631 เดือน/ปี : 06/2560-06/2560
   ชื่อบทความ : Increased expression of kidney injury molecule-1 and matrix metalloproteinase-3 in severe Plasmodium falciparum malaria with acute kidney injury
   ผู้เขียน : Chuchard Punsawad* and Parnpen Viriyavejakul
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Clinical and Experimental Pathology, Impact factor 2016: 1.706
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 7 หน้า : 7856-7864 เดือน/ปี : 07/2560-07/2560
   ชื่อบทความ : Association between Anthropometric Indices, Body Composition and Bone Parameters in Thai Female Adolescents
   ผู้เขียน : Rapheeporn Khwanchuea*, Chuchard Punsawad
   แหล่งตีพิมพ์ : : The Indian Journal of Pediatrics
   เล่มที่ : Published online ฉบับที่ : xx หน้า : 1-7 เดือน/ปี : 08/2560-08/2560
   ชื่อบทความ : Sphingosine 1-Phosphate Receptor 4 Expression in Colorectal Cancer Patients
   ผู้เขียน : Suchittra SAMUHASANEETO, Suthiporn PROMAGSORN and Chuchard PUNSAWAD
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 14 ฉบับที่ : 8 หน้า : 663-669 เดือน/ปี : 08/2560-08/2560
   ชื่อบทความ : Effects of Non-Spatial Pre-Training on Learning and Memory Impairment Detection in the Morris Water Maze
   ผู้เขียน : Phanit KOOMHIN, Apsorn SATTAYAKHOM, Sarawoot PALIPOCH, Chuchard PUNSAWAD, Sompol TAPECHUM
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology (WJST)
   เล่มที่ : 15 ฉบับที่ : 2 หน้า : 169-177 เดือน/ปี : 12/2560-12/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Differential expression of Matrix metalloproteinase 13 in association with invasion of breast cancer
   ผู้เขียน : Manas Kotepui, Chuchard Pansawad, Chaowanee Chupeerach, Apiram Songsri, Lek Charoenkijkajorn, Songsak Petmitr
   แหล่งตีพิมพ์ : : Contemp Oncol (Pozn), Impact factor(2013)=0.215
   เล่มที่ : 20 ฉบับที่ : 3 หน้า : 225–228 เดือน/ปี : 08/2559-08/2559
   ชื่อบทความ : Heme oxygenase-1 alleviates alcoholic liver steatosis: histopathological study
   ผู้เขียน : Sarawoot Palipoch, Phanit Koomhin, Chuchard Punsawad, Prasit Na-Ek, Apsorn Sattayakhom, Prasit Suwannalert
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Toxicologic Pathology
   เล่มที่ : 29 ฉบับที่ : 1 หน้า : 7-15 เดือน/ปี : 02/2559-02/2559
   ชื่อบทความ : Body painting to promote self-active learning of hand anatomy for preclincal medical students
   ผู้เขียน : Pitchanee Jariyapong, Chuchard Punsawad, Suchirat Bunratsami, Paranyu Kongthong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Medical Education Online
   เล่มที่ : 21 ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 03/2559-03/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Increased synapsin I expression in cerebral malaria
   ผู้เขียน : Klairoong Thonsranoi, Supattra Glaharn, Chuchard Punsawad*, Urai Chaisri, Srivicha Krudsood, Parnpen Viriyavejakul
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Clinical and Experimental Pathology , Impact Factor = 1.891
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 11 หน้า : 13996-14004 เดือน/ปี : 11/2558-11/2558
   ชื่อบทความ : Enhanced expression of Fas and FasL modulates apoptosis in the lungs of severe P. falciparum malaria patients with pulmonary edema
   ผู้เขียน : Chuchard Punsawad, Parnpen Viriyavejakul, Chayanee Setthapramote, Sarawoot Palipoch
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Clinical and Experimental Pathology., Impact Factor = 1.891
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 9 หน้า : 10002-1001 เดือน/ปี : 09/2558-09/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : A review of the role of sphingosine-1-phosphate in the brain: An important mediator implicated in the central nervous system
   ผู้เขียน : Chuchard Punsawad
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology (WJST)
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 5 หน้า : 395-402 เดือน/ปี : 03/2557-03/2557
   ชื่อบทความ : Nuclear factor kappa B in urine sediment: a useful indicator to detect acute kidney injury in Plasmodium falciparum malaria
   ผู้เขียน : Chuchard Punsawad and Parnpen Viriyavejakul
   แหล่งตีพิมพ์ : : Malaria Journal
   เล่มที่ : 13 ฉบับที่ : - หน้า : 84 เดือน/ปี : 03/2557-03/2557
   ชื่อบทความ : Liver changes in severe Plasmodium falciparum malaria: histopathology, apoptosis and nuclear factor kappa B expression (Highly Accessed)
   ผู้เขียน : Parnpen Viriyavejakul, Vasant Khachonsaksumet, Chuchard Punsawad
   แหล่งตีพิมพ์ : : Malaria Journal
   เล่มที่ : 13 ฉบับที่ : - หน้า : 106 เดือน/ปี : 03/2557-03/2557
   ชื่อบทความ : Hepatoprotective effect of curcumin and alpha-tocopherol against cisplatin-induced oxidative stress
   ผู้เขียน : Sarawoot Palipoch, Chuchard Punsawad, Phanit Koomhin and Prasit Suwannalert
   แหล่งตีพิมพ์ : : BMC Complementary and Alternative Medicine
   เล่มที่ : 14 ฉบับที่ : - หน้า : 111 เดือน/ปี : 03/2557-03/2557
   ชื่อบทความ : Glomerular changes and alterations of zonula occludens-1 in the kidneys of Plasmodium falciparum malaria patients (Highly Accessed)
   ผู้เขียน : Benjamas Wichapoon, Chuchard Punsawad, Urai Chaisri, Parnpen Viriyavejakul
   แหล่งตีพิมพ์ : : Malaria Journal
   เล่มที่ : 13 ฉบับที่ : - หน้า : 176 เดือน/ปี : 05/2557-05/2557
   ชื่อบทความ : Cellular-mediated immune responses in the liver tissue of patients with severe Plasmodium falciparum malaria
   ผู้เขียน : Chuchard Punsawad, Chayanee Setthapramote, Parnpen Viriyavejakul
   แหล่งตีพิมพ์ : : Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
   เล่มที่ : 45 ฉบับที่ : 5 หน้า : 973-983 เดือน/ปี : 08/2557-08/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Thunbergia laurifolia, a new choice of natural antioxidant to prevent oxidative stress-related pathology: A review
   ผู้เขียน : Sarawoot Palipoch, Chuchard Punsawad and Prasit Suwannalert
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Medicinal Plants Research
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 12 หน้า : 698-701 เดือน/ปี : 03/2556-03/2556
   ชื่อบทความ : Nuclear Factor kappa B Modulates Apoptosis in the Brain Endothelial Cells and Intravascular Leukocytes of Fatal Cerebral Malaria. (Highly Accessed)
   ผู้เขียน : Punsawad C, Maneerat Y, Chaisri U, Nantavisai K, Viriyavejakul P.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Malaria Journal
   เล่มที่ : 12 ฉบับที่ : 1 หน้า : 260 เดือน/ปี : 07/2556-07/2556
   ชื่อบทความ : Effect of malaria components on blood mononuclear cells involved in immune response
   ผู้เขียน : Chuchard Punsawad*
   แหล่งตีพิมพ์ : : Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : 9 หน้า : 751-756 เดือน/ปี : 09/2556-09/2556
   ชื่อบทความ : Biochemical and Histological Study of Rat Liver and Kidney Injury Induced by Cisplatin
   ผู้เขียน : Sarawoot Palipoch and Chuchard Punsawad
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Toxicologic Pathology
   เล่มที่ : 26 ฉบับที่ : 3 หน้า : 293–299 เดือน/ปี : 10/2556-12/2556
   ชื่อบทความ : Histopathology of Small Intestine Induced by Cisplatin in Male Wistar Rats
   ผู้เขียน : Sarawoot Palipoch, Chuchard Punsawad, Dutsadee Chinnapun, Prasit Suwannalert
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 6 หน้า : 657-663 เดือน/ปี : 11/2556-12/2556
   ชื่อบทความ : Amelioration of Cisplatin-Induced Nephrotoxicity in Rats by Curcumin and α-Tocopherol
   ผู้เขียน : Sarawoot Palipoch, Chuchard Punsawad, Dutsadee Chinnapun and Prasit Suwannalert
   แหล่งตีพิมพ์ : : Tropical Journal of Pharmaceutical Research
   เล่มที่ : 12 ฉบับที่ : 6 หน้า : 973-979 เดือน/ปี : 12/2556-12/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Activation of Nuclear Factor Kappa B in Peripheral Blood Mononuclear Cells from Malaria Patients (Highly Accessed)
   ผู้เขียน : Punsawad C, Krudsood S, Maneerat Y, Chaisri U, Tangpukdee N, Pongponratn E, Nantavisai K, Udomsangpetch R, and Viriyavejakul P.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Malaria Journal
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 191 หน้า : 1-10 เดือน/ปี : 06/2555-06/2555
   ชื่อบทความ : Thelazia callipaeda: A Human Case Report
   ผู้เขียน : Viriyavejakul P, Krudsood S, Monkhonmu S, Punsawad C, Riganti M, Radomyos P.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Southeast Asian J Trop Med Public Health
   เล่มที่ : 43 ฉบับที่ : 4 หน้า : 851-6 เดือน/ปี : 07/2555-07/2555
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : High Prevalence of Microsporidium Infection in HIV-Infected Patients
   ผู้เขียน : Viriyavejakul P, Nintasen R, Punsawad C, Chaisri U, Punpoowong B, Riganti M.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Southeast Asian J Trop Med Public Health
   เล่มที่ : 40 ฉบับที่ : 2 หน้า : 223-8 เดือน/ปี : 03/2552-03/2552
   ชื่อบทความ : Effect of Streptozotocin Induced Short-Term Diabetes on Thyroid Morphology of the Rats
   ผู้เขียน : Punsawad C, Lanlua P, Niyomchan A, Baimai S, Sricharoenvej S.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Siriraj Med J
   เล่มที่ : 61 ฉบับที่ : suppl 1 หน้า : 13-6 เดือน/ปี : 01/2552-01/2552
  พ.ศ.0000
   ชื่อบทความ : Michelia Essential Oil Inhalation Increases Fast Alpha Wave Activity
   ผู้เขียน : Koomhin, P., Sattayakhom, A., Chandharakool, S., Sinlapasorn, J., Suanjan, S., Palipoch, S., Na-ek, P., Punsawad, C., Matan, N.
   แหล่งตีพิมพ์ : Scientia Pharmaceutica
   เล่มที่ :  ฉบับที่ :  หน้า :  เดือน/ปี : 00/0000-00/0000
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Effects of clove oil inhalation on human brainwaves (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Supaya Chandharakool, Sarunnat Suanjan, Jennarong Sinlapasorn, Apsorn Sattayakhom, Sarawoot Palipoch, Chuchard Punsawad, Prasit Na-ek, Narumol Matan, Phanit Koomhin
   ชื่อการประชุม : The 11th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : Apolipoprotein E Gene Polymorphism in Aging Population with Dementia in Nakhon Si Thammarat: A Preliminary Study of Southern Thai Ethnicity (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Apsorn SATTAYAKHOM, Tharin PHENWAN, Sarawoot PALIPOCH, Chuchard PUNSAWAD, Prasit NA-EK, Wasinee POONSAWAT, Nattawan KUMANEE, Phanit KOOMHIN
   ชื่อการประชุม : International Conference on 4th Industrial Revolution and Its Impacts
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhonsithammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : Effect of White Champaca on Human Brainwaves: Brain Area Analysis (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Supaya Chandharakool, Sarunnat Suanjan, Jennarong Sinlapasorn, Apsorn Sattayakhom, Sarawoot Palipoch, Chuchard Punsawad, Prasit Na-ek, Narumol Matan, Phanit Koomhin
   ชื่อการประชุม : International Conference on 4th Industrial Revolution and Its Impacts
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhonsithammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : Surfactant protein-D as a biomarker for malaria associated-acute lung injury/acute respiratory distress (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Chuchard Punsawad, Tachpon Techarang, Parnpen Viriyavejakul
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11 : The 11th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : บทบาทของภาวะเครียดออกซิเดชันในพยาธิวิทยาของไตในหนูที่ติดเชื้อ Plasmodium berghei
    Role of Oxidative Stress in the kidney Pathology of Plasmodium berghei Infected Mice (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ 5% ผานิตย์ คุ้มฮิ้น 5% ศราวุธ ปาลิโภชน์ 5 % ประสิทธิ์ นาเอก 75%
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11 หัวข้อ “Smart Research and Innovation to Thailand 4.0”
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : คลินิกเคลื่อนที่และการสร้างเสริมสุขภาวะกระดูกและข้อในผู้สูงวัยและกลุ่มเสี่ยง (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์, เอื้อมพร หมวดเมือง, จิรพรรณ ทองสร้อย, รพีพร ขวัญเชื้อ, ประภาพร จันทร์เอียด, ประสิทธิ์ นาเอก, นนทพรรณ ผาสุข, พิระดา ยินเจริญ, นภารัตน์ สุขเกลี้ยง, ชัยวัฒน์ ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร, วันดี ชั้นประเสริฐภิญโญ, สุจิตรา สมุหเสนีโต, ดุษฎี ชินนาพันธ์, กาญจนา ทองทับ และเสาวลี บุญเมือง
   ชื่อการประชุม : วิชาการรับใช้สังคม ครั้งที่ 2
   สถานที่ประชุม : ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/08/2562
   ชื่อบทความ : การสำรวจชนิดและปริมาณของเชื้อปรสิตในมูลสุกรจากฟาร์มเลี้ยงสุกรขนาดเล็ก จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ตวงพร ธารปราบ, พลอยไพลิน แก้วดารา, ระตี กะเจ, ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ และศวรรยา เลาหประภานนท์
   ชื่อการประชุม : สาธารณสุขวิจัยครั้งที่ 2 : The 2nd National public health research conference 2019
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/05/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Association between Anthropometrics, Body Composition and Bone Parameters in Thai Boys and Girls. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Rapheeporn Khwanchuea* & Chuchard Punsawad
   ชื่อการประชุม : WCP2018 18th world congress of basic and clinical pharmacology
   สถานที่ประชุม : Kyoto International Conference Center, Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 02/07/2561
   ชื่อบทความ : Correlation of Body Weight and Bone Mineral Content with Bone Biomarkers in Thai Obese Boys and Girls. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Rapheeporn Khwanchuea* & Chuchard Punsawad
   ชื่อการประชุม : WCP2018 18th world congress of basic and clinical pharmacology
   สถานที่ประชุม : Kyoto International Conference Center, Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 02/07/2561
   ชื่อบทความ : Effects of circadian and intrapersonal factors on brainwaves (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Sattayakhom, A., Matan, N., Wattanapisit, A., PALIPOCH, S., Punsawad, C., Na-ek, P., et al.
   ชื่อการประชุม : the 46th Physiological Society of Thailand Annual Meeting "Research and Educational Innovation in Medical Sciences"
   สถานที่ประชุม : Romantic Resort & Spa, Khao Yai, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/12/2561
   ชื่อบทความ : Epoch size and spectral analysis for time-domain data of chemical-responded sensations (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : KOOMHIN, P., Sattayakhom, A., Matan, N., Wattanapisit, A., PALIPOCH, S., Punsawad, C., et al.
   ชื่อการประชุม : the 46th Physiological Society of Thailand Annual Meeting "Research and Educational Innovation in Medical Sciences"
   สถานที่ประชุม : Romantic Resort & Spa, Khao Yai, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/12/2561
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : การศึกษาการแสดงออกของ kidney injury molecule-1 (KIM-1) สำหรับเป็นตัวชี้วัดเพื่อตรวจสอบการบาดเจ็บของท่อไตส่วนต้นในภาวะไตวายเฉียบพลันด้วยโรคมาลาเรียฟาลซิพารัมชนิดรุนแรง
    Study of kidney injury molecule-1 (KIM-1) expression as a tissue biomarker for detection proximal tubular injury in acute kidney injury with severe falciparum malaria (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์*, พรรณเพ็ญ วิริยเวชกุล, นนทพรรณ ผาสุข, ศราวุธ ปาลิโภชน์, ผานิตย์ คุ้มฮิ้นและพิชชานีย์ จริยพงศ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 : The fourth Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS IV)
   สถานที่ประชุม : ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/02/2559
   ชื่อบทความ : Prevalence of Intestinal Parasitic Infections among Primary Schoolchildren in Rural Areas of Nakhon Si Thammarat Province, Southern Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Chuchard Punsawad*, Nonthapan Phasuk, Kanjana Thongtup, Suchirat Bunratsami, Sarawoot Palipoch, Phanit Koomhin, Prasit Na-ek, Somchok Nongnaul
   ชื่อการประชุม : The 8th Asian Congress of Pediatric Infectious Diseases (ACPID 2016)
   สถานที่ประชุม : Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/11/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Enhanced expression of Fas and FasL modulates apoptosis in the lungs of Plasmodium falciparum malaria patients with pulmonary edema (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Chuchard Punsawad*, Sarawoot Palipoch, Phanit Koomhin, Prasit Na-ek, Chayanee Setthapromote and Parnpen Viriyavejakul
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 7 : The 7th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : Histopathological findings and screening for tuberculosis in cervical lymphadenopathy (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Nitathip Eakkasem* and Chuchard Punsawad
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 7 : The 7th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : ณ อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : Pre-Trained Strategy Increases Morris Water Maze Task Ability (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ผานิตย์ คุ้มฮิ้น, ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์, ศราวุธ ปาลิโภชน์, รพีพร ขวัญเชื้อ, อัปษร สัตยาคม
   ชื่อการประชุม : WU Research 2015
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : Heme oxygenase-1 alleviates alcoholic liver steatosis: histopathological study (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Sarawoot Palipoch, Phanit Koomhin, Chuchard Punsawad, Prasit Na-Ek, Apsorn Sattayakhom, Prasit Suwannalert
   ชื่อการประชุม : The 7th Walailak Research Conference
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : ฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งช่องปากโดยสารเคอร์คิวมินอยด์และแอนาลอก (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ญาณิศา รัตนพันธ์1 อัศวรรณ รอกา1 วรางคณา จุ้งลก1 ผานิตย์ คุ้มฮิ้น2 ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์2 อัปษร สัตยาคม1*
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Apoptosis in alveolar epithelium of severe falciparum malaria with pulmonary edema (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Punsawad C, Setthapramote C, Palipoch S, Viriyavejakul P
   ชื่อการประชุม : The 6th ASEAN Congress of Tropical Medicine and Parasitology (ACTMP)
   สถานที่ประชุม : InterContinental Kuala Lumpur
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 05/03/2557
   ชื่อบทความ : Activation of transcription factor: Nuclear factor kappa B (NF-kB) in malaria (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Punsawad C
   ชื่อการประชุม : The 2nd ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (AGRC)
   สถานที่ประชุม : S31 Sukhumvit Hotel
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/02/2557
   ชื่อบทความ : Effects of Ceftriaxone on White Matter Rarefaction in Chronic Cerebral Hypoperfused Rats (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Phanit Koomhin*, Chuchard Punsawad, Sarawoot Palipoch, Apsorn Sattayakhom, Rapheeporn Khwanchuea, Sompol Tapechum
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 6 : The 6th Walailak Research Conference
   สถานที่ประชุม : อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : Histopathological changes and apoptosis in lung tissues of severe falciparum malaria with pulmonary edema (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Chuchard Punsawad*, Sarawoot Palipoch, Phanit Koomhin, Apsorn Sattayakhom, Chayanee Setthapramote, Parnpen Viriyavejakul
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 6 : The 6th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Alteration of Zonula Occludens-1 (ZO-1) in acute kidney injury in severe malaria (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Wichapoon B, Punsawad C, Riganti M, Viriyavejakul P
   ชื่อการประชุม : Joint International Tropical Medicine Meeting (JITMM2013)
   สถานที่ประชุม : Centara Grand and Bangkok Convention Center at Central World
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 11/12/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : The Response of Plasmodium Falciparum Infection on Nuclear Factor Kappa B in Peripheral Blood Mononuclear Cells (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Punsawad C, Krudsood, Maneerat Y, Chaisri U, Tangpukdee N, Srivilairit S, Phophak N, Pongponratn E, Udomsangpetch R, and Viriyavejakul P
   ชื่อการประชุม : Focus on Microscopy 2012 (FOM 2012)
   สถานที่ประชุม : The Suntec Singapore International Convention & Exhibition Centre
   ประเทศ : สิงคโปร์ เมื่อ 01/04/2555
   ชื่อบทความ : Nuclear Factor Kappa B Regulates Apoptosis in the Brain Endothelial Cells of Cerebral Malaria (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Punsawad C, Krudsood S, Maneerat Y, Chaisri U, Pongponratn E, Riganti M and Viriyavejakul P
   ชื่อการประชุม : Joint International Tropical Medicine Meeting (JITMM2012)
   สถานที่ประชุม : Centara Grand and Bangkok Convention Center at Central World
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 12/12/2555
   ชื่อบทความ : P-cadherin Expression is Increased in the Glomeruli of Acute Renal Failure in Severe Malaria (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Wichapoon B, Punsawad C, Nantavisai K, Riganti M and Viriyavejakul P
   ชื่อการประชุม : Joint International Tropical Medicine Meeting 2012 (JITMM 2012)
   สถานที่ประชุม : Centara Grand and Bangkok Convention Center at Central World
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 12/12/2555
   ชื่อบทความ : Expression of Caspase 3 in Kupffer Cells of Severe Malaria (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Khachonsaksumet V, Punsawad C, Nantavisai K, Wichapoon B, Riganti M and Viriyavejakul P.
   ชื่อการประชุม : Joint International Tropical Medicine Meeting (JITMM2012)
   สถานที่ประชุม : Centara Grand and Bangkok Convention Center at Central World
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 12/12/2555
   ชื่อบทความ : Expression of sphingosine-1-phosphate receptor 1 in the brain of fatal cerebral malaria (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Nintasen R, Punsawad P, Khachonsaksumet V, Chaisri U, Nantavisai K, Riganti M and Viriyavejakul P.
   ชื่อการประชุม : Joint International Tropical Medicine Meeting (JITMM2012)
   สถานที่ประชุม : Centara Grand and Bangkok Convention Center at Central World, Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 12/12/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Expression of Caspase-3 in Cerebral Malaria (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Punsawad C, Krudsood S, Maneerat Y, Chaisri U, Khachansaksumet V, Pongponratn E, Riganti M and Viriyavejakul P
   ชื่อการประชุม : Joint International Tropical Medicine Meeting 2011 (JITMM 2011)
   สถานที่ประชุม : Centara Grand and Bangkok Convention Center at Central World
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/12/2554
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2563
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2563
    ชื่อกิจกรรม : ตอน โรคพยาธิตัวกลมที่ติดต่อจากสุนัขและแมว
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2563
    ชื่อกิจกรรม : ตอน พยาธิปากขอ
 • ชื่อโครงการ : หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย ด้ายวิทยาศาสตร์การแทพย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านสังคมศาสตร์
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : ตอน โรคพยาธิปากขอ
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection HSP)
 • ชื่อโครงการ : ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกและการใช้ทรายอะเบทเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย
    ชื่อกิจกรรม : นำเสนอผลงานและอำลาชุมชน
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนบพิตำ ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)
 • ชื่อโครงการ : สร้างเสริมมวลกระดูกในนักเรียนและป้องกันกระดูกพรุนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ให้ความรู้ ประเมินภาวะมวลกระดูก และประเมินสัดส่วนร่างกาย ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : เสริมสร้างมวลกระดูกและป้องกันโรคกระดูกพรุน : แนะนำการปรับพฤติกรรม และประเมินภาวะมวลกระดูกหรือสัดส่วนร่างกาย
    ชื่อกิจกรรม : เสริมสร้างมวลกระดูกและป้องกันโรคกระดูกพรุน : ให้ความรู้ ประเมินภาวะมวลกระดูก และประเมินสัดส่วนร่างกาย
    ชื่อกิจกรรม : สูงวัยใส่ใจ รู้ทันกันกระดูกหัก : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การป้องกันกระดูกพรุนและป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ
    ชื่อกิจกรรม : สูงวัยใส่ใจ รู้ทันกันกระดูกหัก : กิจกรรมประกวดเมนูอาหารสุขภาพและแคลเซียมสูง และแนะนำการปรับพฤติกรรม
    ชื่อกิจกรรม : สูงวัยใส่ใจ รู้ทันกันกระดูกหัก : กิจกรรมให้ความรู้ ประเมินภาวะมวลกระดูก และประเมินสัดส่วนร่างกาย
 • ชื่อโครงการ : ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนชุมชนใหม่ (ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมนิทรรศการส่งเสริมสุขภาพ (Healthy Day)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมกำหนดโจทย์ปัญหา/สำรวจประเด็นความต้องการของพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย วิเคราะห์ลำดับความสำคัญของปัญหา และกำหนดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนร่วมกับโรงเรียนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคหนอนพยาธิในเด็กวัยเรียน
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน โรคพยาธิเข็มหมุด
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2561
 • ชื่อโครงการ : กิจกรรม WU Expo 2017 Health Mansion นิทรรศการแห่งชีวิต
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Human Subject Protection Course
 • ชื่อโครงการ : Health Mansion นิทรรศการแห่งชีวิต: นิทรรศการโรคเขตร้อน
    ชื่อกิจกรรม : นิทรรศการให้ข้อมูลเกี่ยวกับหนอนพยาธิและโรคเขตร้อน
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนบพิตำ
    ชื่อกิจกรรม : การวัดองค์ประกอบของร่างกายด้วยเครื่อง body composition และให้ความรู้ด้านสุขภาพ
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการวันเด็กแห่งชาติ 2560
    ชื่อกิจกรรม : เยี่ยมชมสาธิตร่างกายมนุษย์และ body painting
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การลดไข้หวัดกับสมุนไพรฟ้าทะลายโจร
    ชื่อกิจกรรม : ตอน หนอนพยาธิที่ติดต่อผ่านดิน
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : บ้านนาแลร่วมใจ ห่างไกลไข้เลือดออก
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการตรวจอุจจาระเพื่อหาไข่พยาธิและโปรโตซัวในลำไส้ในเด็กนักเรียนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมตรวจอุจจาระเพื่อหาไข่พยาธิและโปรโตซัวในลำไส้
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2560
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนบพิตำ (ระยะที่ 3)
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนบพิตำ (ระยะที่ 3) ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนบพิตำ (ระยะที่ 3) ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนบพิตำ (ระยะที่ 3) ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : ชาวนบพิตำห่างไกลโรคความดันโลหิตสูง
 • ชื่อโครงการ : เรียนรู้จากร่างกายจุดประกายความคิด
    ชื่อกิจกรรม : เยี่ยมชมการสาธิตร่างกายมนุษย์ และ body painting
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ตอน โรคมาลาเลีย
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การบริการวิชาการเพื่อสุขภาพชุมชนนบพิตำ
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุวลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2559
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนบพิตำ (ระยะที่ 2)
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนบพิตำ (ระยะที่ 2) ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนบพิตำ (ระยะที่ 2) ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนบพิตำ (ระยะที่ 2) ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : กิน อยู่ เป็น
 • ชื่อโครงการ : ปรับชีวิต พิชิตข้อเข่าเสื่อม
 • ชื่อโครงการ : เรียนรู้จากร่างกายสู่ปลายพู่กัน
    ชื่อกิจกรรม : เรียนรู้ร่างกายมนุษย์จากร่างสาธิต
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : ปรับเปลี่ยนชีวิต พิชิตไขมัน
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนบพิตำ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องการประเมินภาวะสุขภาพของผู้หญิงช่วงก่อนและหลังหมดประจำเดือนที่มีอายุระหว่าง 40-59 ปี ในหมู่ที่ 2 ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ระยะที่ 1)
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง GCP training
 • ชื่อโครงการ : ร่างกายของเรากับห้องแห่งความลับ
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเยี่ยมชมการสาธิตร่างกายมนุษย์
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : หน่วยแพทย์เคลื่อนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องในวันมหิดล ปี พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : กินอย่างไร ห่างไกลโรคความดันโลหิตสูง
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2562
   ชื่อผลงาน : รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานทางวิชาการและนวัตกรรม ประจำปี 2562
   ชื่อรางวัล : รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานทางวิชาการและนวัตกรรม ประจำปี 2562
   จาก : สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 29/03/2562
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.ชูชาติ  พันธ์สวัสดิ์
   ชื่อผลงาน : โครงการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคหนอนพยาธิในเด็กวัยเรียน
   ชื่อรางวัล : รางวัลผลงานดีเด่นด้านการบริการวิชาการ ประจำปี 2562
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 29/03/2562
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.ชูชาติ  พันธ์สวัสดิ์
   ชื่อผลงาน : รางวัลอาจารย์ดีเด่น เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
   ชื่อรางวัล : รางวัลอาจารย์ดีเด่น เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
   จาก : สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 18/07/2562
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.ชูชาติ  พันธ์สวัสดิ์
   ชื่อผลงาน : รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านวิจัย กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2561
   ชื่อรางวัล : รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านวิจัย กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2561
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 04/11/2562
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.ชูชาติ  พันธ์สวัสดิ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อผลงาน : รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น (ด้านวิชาการ) ประจำปี 2561 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
   ชื่อรางวัล : รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น (ด้านวิชาการ) ประจำปี 2561 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
   จาก : สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 22/03/2561
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.ชูชาติ  พันธ์สวัสดิ์
   ชื่อผลงาน : นักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561
   ชื่อรางวัล : นักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561
   จาก : สมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย
   เมื่อ : 12/02/2561
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.ชูชาติ  พันธ์สวัสดิ์
  พ.ศ.2560
   ชื่อผลงาน : รางวัลขวัญใจมหาชนคนวลัยลักษณ์
   ชื่อรางวัล : รางวัลขวัญใจมหาชนคนวลัยลักษณ์
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 29/03/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.ชูชาติ  พันธ์สวัสดิ์
  พ.ศ.2559
   ชื่อผลงาน : อาจารย์ดีเด่น
   ชื่อรางวัล : อาจารย์ดีเด่น
   จาก : สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 16/09/2559
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.ชูชาติ  พันธ์สวัสดิ์
   ชื่อผลงาน : ทุนส่งเสริมบัณฑิตปี 2559-2561
   ชื่อรางวัล : ทุนส่งเสริมบัณฑิตปี 2559-2561
   จาก : มูลนิธิอานันทมหิดล
   เมื่อ : 20/09/2559
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.ชูชาติ  พันธ์สวัสดิ์
  พ.ศ.2558
   ชื่อผลงาน : การกระตุ้นของทรานสคริปชั่นแฟคเตอร์ : นิวเคลียร์แฟคเตอร์ แคปปาบีในโรคมาลาเรีย (Activation of Transcription Factor : Nuclear Factor Kappa B (NF-kB) in Malaria)
   ชื่อรางวัล : รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี ประจำปี 2557
   จาก : สภาวิจัยเเห่งชาติ
   เมื่อ : 02/02/2558
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.ชูชาติ  พันธ์สวัสดิ์
  พ.ศ.2555
   ชื่อผลงาน : รางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2554
   ชื่อรางวัล : DEAN’S LIST
   จาก : Faculty of Graduate Studies, Mahidol University
   เมื่อ : 03/12/2555
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.ชูชาติ  พันธ์สวัสดิ์
  พ.ศ.2554
   ชื่อผลงาน : Expression of Caspase-3 in Cerebral Malaria
   ชื่อรางวัล : Consolation Prize for the best student presentation award session
   จาก : Joint International Tropical Medicine Meeting (JITMM2011)
   เมื่อ : 01/12/2554
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.ชูชาติ  พันธ์สวัสดิ์
  พ.ศ.2552
   ชื่อผลงาน : The Most Outstanding Student of the Doctor of Philosophy in Tropical Class of 2008
   ชื่อรางวัล : Professor Emeritus Khunying Tranakchit Harinasuta Award
   จาก : Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University
   เมื่อ : 04/05/2552
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.ชูชาติ  พันธ์สวัสดิ์
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)