:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   รศ.ดร. ชูชาติ  พันธ์สวัสดิ์
   Assoc.Prof.Dr. Chuchard Punsawad
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2872, 0-7567-2801-4
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2872, 2801-4
   E - mail  chuchard.pu@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคนิคการแพทย์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2545-2549
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  กายวิภาคศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2549-2551
 
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  อายุรศาสตร์เขตร้อน
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2551-2555
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  09/07/2555
 
  ตำแหน่ง  รักษาการแทนหัวหน้าสถานวิจัย
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  ฝ่าย/งาน  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  16/01/2562 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  รองศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
  หลักสูตร  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  09/10/2560 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  หัวหน้าสาขาวิชา
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  04/01/2561 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Tropical Medicine, Pathology and Pathogenesis of Malaria
  สาขาความสนใจ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Tropical Infectious Diseases, Medical Parasitology, Diagnostic Pathology
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Thai Medical Plant Applications in Tropical Diseases
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Prevalence of parasitic contamination of raw vegetables in Nakhon Si Thammarat province, southern Thailand
   ผู้เขียน : Chuchard Punsawad, onthapan Phasuk, Kanjana Thongtup, Surasak Nagavirochana and Parnpen Viriyavejakul
   แหล่งตีพิมพ์ : : BMC Public Health, IF = 2.420
   เล่มที่ : 19 ฉบับที่ : - หน้า : 34 เดือน/ปี : 01/2562-01/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Exploring pancreatic pathology in Plasmodium falciparum malaria patients.
   ผู้เขียน : Supattra Glaharn, Chuchard Punsawad, Stephen A. Ward & Parnpen Viriyavejakul
   แหล่งตีพิมพ์ : : Scientific Reports, Impact factor: 4.122.
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 10456 หน้า : XX เดือน/ปี : 01/2561-01/2561
   ชื่อบทความ : Prevalence of intestinal parasitic infections and associated risk factors for hookworm infections among primary schoolchildren in rural areas of Nakhon Si Thammarat, southern Thailand
   ผู้เขียน : Chuchard Punsawad, Nonthapan Phasuk, Suchirat Bunratsami, Kanjana Thongtup, Parnpen Viriyavejakul, Sarawoot Palipoch, Phanit Koomhin, Somchok Nongnaul
   แหล่งตีพิมพ์ : : BMC Public Health, IF = 2.420
   เล่มที่ : XX ฉบับที่ : XX หน้า : XX เดือน/ปี : 08/2561-08/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Expression of cleaved caspase-3 in renal tubular cells in Plasmodium falciparum malaria patients
   ผู้เขียน : Benajmas Wichapoon, Chuchard Punsawad* and Parnpen Viriyavejakul
   แหล่งตีพิมพ์ : : Nephrology, Impact factor: 1.796
   เล่มที่ : 22 ฉบับที่ : 1 หน้า : 79–84 เดือน/ปี : 01/2560-01/2560
   ชื่อบทความ : Effect of a heme oxygenase-1 inducer on NADPH oxidase expression in alcohol-induced liver injury in male Wistar rats
   ผู้เขียน : Phanit Koomhin, Chuchard Punsawad, Prasit Suwannalert and Sarawoot Palipoch
   แหล่งตีพิมพ์ : : Tropical Journal of Pharmaceutical Research
   เล่มที่ : 16 ฉบับที่ : 5 หน้า : 1039-1044  เดือน/ปี : 06/2560-06/2560
   ชื่อบทความ : Prevalence of intestinal parasitic infection and associated risk factors among village health volunteers in rural communities of southern Thailand
   ผู้เขียน : Chuchard Punsawad, Nonthapan Phasuk, Suchirat Bunratsami, Kanjana Thongtup, Niramon Siripakonuaong and Somchok Nongnaul
   แหล่งตีพิมพ์ : : BMC Public Health, Impact factor: 2.209
   เล่มที่ : 17 ฉบับที่ : - หน้า : 564 เดือน/ปี : 06/2560-06/2560
   ชื่อบทความ : Sphingosine 1-Phosphate Receptor 4 Expression in Colorectal Cancer Patients
   ผู้เขียน : Suchittra SAMUHASANEETO, Suthiporn PROMAGSORN and Chuchard PUNSAWAD
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 14 ฉบับที่ : 8 หน้า : 663-669 เดือน/ปี : 08/2560-08/2560
   ชื่อบทความ : Reduction in serum sphingosine 1-phosphate concentration in malaria
   ผู้เขียน : Chuchard Punsawad* and Parnpen Viriyavejakul
   แหล่งตีพิมพ์ : : PLoS One, Impact factor: 2.806
   เล่มที่ : 12 ฉบับที่ : 6 หน้า : e0180631 เดือน/ปี : 06/2560-06/2560
   ชื่อบทความ : Increased expression of kidney injury molecule-1 and matrix metalloproteinase-3 in severe Plasmodium falciparum malaria with acute kidney injury
   ผู้เขียน : Chuchard Punsawad* and Parnpen Viriyavejakul
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Clinical and Experimental Pathology, Impact factor 2016: 1.706
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 7 หน้า : 7856-7864 เดือน/ปี : 07/2560-07/2560
   ชื่อบทความ : Association between Anthropometric Indices, Body Composition and Bone Parameters in Thai Female Adolescents
   ผู้เขียน : Rapheeporn Khwanchuea*, Chuchard Punsawad
   แหล่งตีพิมพ์ : : The Indian Journal of Pediatrics
   เล่มที่ : Published online ฉบับที่ : xx หน้า : 1-7 เดือน/ปี : 08/2560-08/2560
   ชื่อบทความ : Sphingosine 1-Phosphate Receptor 4 Expression in Colorectal Cancer Patients
   ผู้เขียน : Suchittra SAMUHASANEETO, Suthiporn PROMAGSORN and Chuchard PUNSAWAD
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 14 ฉบับที่ : 8 หน้า : 663-669 เดือน/ปี : 08/2560-08/2560
   ชื่อบทความ : Effects of Non-Spatial Pre-Training on Learning and Memory Impairment Detection in the Morris Water Maze
   ผู้เขียน : Phanit KOOMHIN, Apsorn SATTAYAKHOM, Sarawoot PALIPOCH, Chuchard PUNSAWAD, Sompol TAPECHUM
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology (WJST)
   เล่มที่ : 15 ฉบับที่ : 2 หน้า : 169-177 เดือน/ปี : 12/2560-12/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Differential expression of Matrix metalloproteinase 13 in association with invasion of breast cancer
   ผู้เขียน : Manas Kotepui, Chuchard Pansawad, Chaowanee Chupeerach, Apiram Songsri, Lek Charoenkijkajorn, Songsak Petmitr
   แหล่งตีพิมพ์ : : Contemp Oncol (Pozn), Impact factor(2013)=0.215
   เล่มที่ : 20 ฉบับที่ : 3 หน้า : 225–228 เดือน/ปี : 08/2559-08/2559
   ชื่อบทความ : Heme oxygenase-1 alleviates alcoholic liver steatosis: histopathological study
   ผู้เขียน : Sarawoot Palipoch, Phanit Koomhin, Chuchard Punsawad, Prasit Na-Ek, Apsorn Sattayakhom, Prasit Suwannalert
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Toxicologic Pathology
   เล่มที่ : 29 ฉบับที่ : 1 หน้า : 7-15 เดือน/ปี : 02/2559-02/2559
   ชื่อบทความ : Body painting to promote self-active learning of hand anatomy for preclincal medical students
   ผู้เขียน : Pitchanee Jariyapong, Chuchard Punsawad, Suchirat Bunratsami, Paranyu Kongthong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Medical Education Online
   เล่มที่ : 21 ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 03/2559-03/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Increased synapsin I expression in cerebral malaria
   ผู้เขียน : Klairoong Thonsranoi, Supattra Glaharn, Chuchard Punsawad*, Urai Chaisri, Srivicha Krudsood, Parnpen Viriyavejakul
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Clinical and Experimental Pathology , Impact Factor = 1.891
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 11 หน้า : 13996-14004 เดือน/ปี : 11/2558-11/2558
   ชื่อบทความ : Enhanced expression of Fas and FasL modulates apoptosis in the lungs of severe P. falciparum malaria patients with pulmonary edema
   ผู้เขียน : Chuchard Punsawad, Parnpen Viriyavejakul, Chayanee Setthapramote, Sarawoot Palipoch
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Clinical and Experimental Pathology., Impact Factor = 1.891
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 9 หน้า : 10002-1001 เดือน/ปี : 09/2558-09/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : A review of the role of sphingosine-1-phosphate in the brain: An important mediator implicated in the central nervous system
   ผู้เขียน : Chuchard Punsawad
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology (WJST)
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 5 หน้า : 395-402 เดือน/ปี : 03/2557-03/2557
   ชื่อบทความ : Nuclear factor kappa B in urine sediment: a useful indicator to detect acute kidney injury in Plasmodium falciparum malaria
   ผู้เขียน : Chuchard Punsawad and Parnpen Viriyavejakul
   แหล่งตีพิมพ์ : : Malaria Journal
   เล่มที่ : 13 ฉบับที่ : - หน้า : 84 เดือน/ปี : 03/2557-03/2557
   ชื่อบทความ : Liver changes in severe Plasmodium falciparum malaria: histopathology, apoptosis and nuclear factor kappa B expression (Highly Accessed)
   ผู้เขียน : Parnpen Viriyavejakul, Vasant Khachonsaksumet, Chuchard Punsawad
   แหล่งตีพิมพ์ : : Malaria Journal
   เล่มที่ : 13 ฉบับที่ : - หน้า : 106 เดือน/ปี : 03/2557-03/2557
   ชื่อบทความ : Hepatoprotective effect of curcumin and alpha-tocopherol against cisplatin-induced oxidative stress
   ผู้เขียน : Sarawoot Palipoch, Chuchard Punsawad, Phanit Koomhin and Prasit Suwannalert
   แหล่งตีพิมพ์ : : BMC Complementary and Alternative Medicine
   เล่มที่ : 14 ฉบับที่ : - หน้า : 111 เดือน/ปี : 03/2557-03/2557
   ชื่อบทความ : Glomerular changes and alterations of zonula occludens-1 in the kidneys of Plasmodium falciparum malaria patients (Highly Accessed)
   ผู้เขียน : Benjamas Wichapoon, Chuchard Punsawad, Urai Chaisri, Parnpen Viriyavejakul
   แหล่งตีพิมพ์ : : Malaria Journal
   เล่มที่ : 13 ฉบับที่ : - หน้า : 176 เดือน/ปี : 05/2557-05/2557
   ชื่อบทความ : Cellular-mediated immune responses in the liver tissue of patients with severe Plasmodium falciparum malaria
   ผู้เขียน : Chuchard Punsawad, Chayanee Setthapramote, Parnpen Viriyavejakul
   แหล่งตีพิมพ์ : : Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
   เล่มที่ : 45 ฉบับที่ : 5 หน้า : 973-983 เดือน/ปี : 08/2557-08/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Thunbergia laurifolia, a new choice of natural antioxidant to prevent oxidative stress-related pathology: A review
   ผู้เขียน : Sarawoot Palipoch, Chuchard Punsawad and Prasit Suwannalert
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Medicinal Plants Research
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 12 หน้า : 698-701 เดือน/ปี : 03/2556-03/2556
   ชื่อบทความ : Nuclear Factor kappa B Modulates Apoptosis in the Brain Endothelial Cells and Intravascular Leukocytes of Fatal Cerebral Malaria. (Highly Accessed)
   ผู้เขียน : Punsawad C, Maneerat Y, Chaisri U, Nantavisai K, Viriyavejakul P.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Malaria Journal
   เล่มที่ : 12 ฉบับที่ : 1 หน้า : 260 เดือน/ปี : 07/2556-07/2556
   ชื่อบทความ : Effect of malaria components on blood mononuclear cells involved in immune response
   ผู้เขียน : Chuchard Punsawad*
   แหล่งตีพิมพ์ : : Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : 9 หน้า : 751-756 เดือน/ปี : 09/2556-09/2556
   ชื่อบทความ : Biochemical and Histological Study of Rat Liver and Kidney Injury Induced by Cisplatin
   ผู้เขียน : Sarawoot Palipoch and Chuchard Punsawad
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Toxicologic Pathology
   เล่มที่ : 26 ฉบับที่ : 3 หน้า : 293–299 เดือน/ปี : 10/2556-12/2556
   ชื่อบทความ : Histopathology of Small Intestine Induced by Cisplatin in Male Wistar Rats
   ผู้เขียน : Sarawoot Palipoch, Chuchard Punsawad, Dutsadee Chinnapun, Prasit Suwannalert
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 6 หน้า : 657-663 เดือน/ปี : 11/2556-12/2556
   ชื่อบทความ : Amelioration of Cisplatin-Induced Nephrotoxicity in Rats by Curcumin and α-Tocopherol
   ผู้เขียน : Sarawoot Palipoch, Chuchard Punsawad, Dutsadee Chinnapun and Prasit Suwannalert
   แหล่งตีพิมพ์ : : Tropical Journal of Pharmaceutical Research
   เล่มที่ : 12 ฉบับที่ : 6 หน้า : 973-979 เดือน/ปี : 12/2556-12/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Activation of Nuclear Factor Kappa B in Peripheral Blood Mononuclear Cells from Malaria Patients (Highly Accessed)
   ผู้เขียน : Punsawad C, Krudsood S, Maneerat Y, Chaisri U, Tangpukdee N, Pongponratn E, Nantavisai K, Udomsangpetch R, and Viriyavejakul P.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Malaria Journal
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 191 หน้า : 1-10 เดือน/ปี : 06/2555-06/2555
   ชื่อบทความ : Thelazia callipaeda: A Human Case Report
   ผู้เขียน : Viriyavejakul P, Krudsood S, Monkhonmu S, Punsawad C, Riganti M, Radomyos P.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Southeast Asian J Trop Med Public Health
   เล่มที่ : 43 ฉบับที่ : 4 หน้า : 851-6 เดือน/ปี : 07/2555-07/2555
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : High Prevalence of Microsporidium Infection in HIV-Infected Patients
   ผู้เขียน : Viriyavejakul P, Nintasen R, Punsawad C, Chaisri U, Punpoowong B, Riganti M.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Southeast Asian J Trop Med Public Health
   เล่มที่ : 40 ฉบับที่ : 2 หน้า : 223-8 เดือน/ปี : 03/2552-03/2552
   ชื่อบทความ : Effect of Streptozotocin Induced Short-Term Diabetes on Thyroid Morphology of the Rats
   ผู้เขียน : Punsawad C, Lanlua P, Niyomchan A, Baimai S, Sricharoenvej S.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Siriraj Med J
   เล่มที่ : 61 ฉบับที่ : suppl 1 หน้า : 13-6 เดือน/ปี : 01/2552-01/2552
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Association between Anthropometrics, Body Composition and Bone Parameters in Thai Boys and Girls. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Rapheeporn Khwanchuea* & Chuchard Punsawad
   ชื่อการประชุม : WCP2018 18th world congress of basic and clinical pharmacology
   สถานที่ประชุม : Kyoto International Conference Center, Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 02/07/2561
   ชื่อบทความ : Correlation of Body Weight and Bone Mineral Content with Bone Biomarkers in Thai Obese Boys and Girls. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Rapheeporn Khwanchuea* & Chuchard Punsawad
   ชื่อการประชุม : WCP2018 18th world congress of basic and clinical pharmacology
   สถานที่ประชุม : Kyoto International Conference Center, Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 02/07/2561
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : การศึกษาการแสดงออกของ kidney injury molecule-1 (KIM-1) สำหรับเป็นตัวชี้วัดเพื่อตรวจสอบการบาดเจ็บของท่อไตส่วนต้นในภาวะไตวายเฉียบพลันด้วยโรคมาลาเรียฟาลซิพารัมชนิดรุนแรง
    Study of kidney injury molecule-1 (KIM-1) expression as a tissue biomarker for detection proximal tubular injury in acute kidney injury with severe falciparum malaria (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์*, พรรณเพ็ญ วิริยเวชกุล, นนทพรรณ ผาสุข, ศราวุธ ปาลิโภชน์, ผานิตย์ คุ้มฮิ้นและพิชชานีย์ จริยพงศ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 : The fourth Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS IV)
   สถานที่ประชุม : ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/02/2559
   ชื่อบทความ : Prevalence of Intestinal Parasitic Infections among Primary Schoolchildren in Rural Areas of Nakhon Si Thammarat Province, Southern Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Chuchard Punsawad*, Nonthapan Phasuk, Kanjana Thongtup, Suchirat Bunratsami, Sarawoot Palipoch, Phanit Koomhin, Prasit Na-ek, Somchok Nongnaul
   ชื่อการประชุม : The 8th Asian Congress of Pediatric Infectious Diseases (ACPID 2016)
   สถานที่ประชุม : Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/11/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Enhanced expression of Fas and FasL modulates apoptosis in the lungs of Plasmodium falciparum malaria patients with pulmonary edema (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Chuchard Punsawad*, Sarawoot Palipoch, Phanit Koomhin, Prasit Na-ek, Chayanee Setthapromote and Parnpen Viriyavejakul
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 7 : The 7th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : Histopathological findings and screening for tuberculosis in cervical lymphadenopathy (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Nitathip Eakkasem* and Chuchard Punsawad
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 7 : The 7th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : ณ อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : Pre-Trained Strategy Increases Morris Water Maze Task Ability (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ผานิตย์ คุ้มฮิ้น, ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์, ศราวุธ ปาลิโภชน์, รพีพร ขวัญเชื้อ, อัปษร สัตยาคม
   ชื่อการประชุม : WU Research 2015
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : Heme oxygenase-1 alleviates alcoholic liver steatosis: histopathological study (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Sarawoot Palipoch, Phanit Koomhin, Chuchard Punsawad, Prasit Na-Ek, Apsorn Sattayakhom, Prasit Suwannalert
   ชื่อการประชุม : The 7th Walailak Research Conference
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : ฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งช่องปากโดยสารเคอร์คิวมินอยด์และแอนาลอก (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ญาณิศา รัตนพันธ์1 อัศวรรณ รอกา1 วรางคณา จุ้งลก1 ผานิตย์ คุ้มฮิ้น2 ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์2 อัปษร สัตยาคม1*
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Apoptosis in alveolar epithelium of severe falciparum malaria with pulmonary edema (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Punsawad C, Setthapramote C, Palipoch S, Viriyavejakul P
   ชื่อการประชุม : The 6th ASEAN Congress of Tropical Medicine and Parasitology (ACTMP)
   สถานที่ประชุม : InterContinental Kuala Lumpur
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 05/03/2557
   ชื่อบทความ : Activation of transcription factor: Nuclear factor kappa B (NF-kB) in malaria (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Punsawad C
   ชื่อการประชุม : The 2nd ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (AGRC)
   สถานที่ประชุม : S31 Sukhumvit Hotel
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/02/2557
   ชื่อบทความ : Effects of Ceftriaxone on White Matter Rarefaction in Chronic Cerebral Hypoperfused Rats (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Phanit Koomhin*, Chuchard Punsawad, Sarawoot Palipoch, Apsorn Sattayakhom, Rapheeporn Khwanchuea, Sompol Tapechum
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 6 : The 6th Walailak Research Conference
   สถานที่ประชุม : อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : Histopathological changes and apoptosis in lung tissues of severe falciparum malaria with pulmonary edema (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Chuchard Punsawad*, Sarawoot Palipoch, Phanit Koomhin, Apsorn Sattayakhom, Chayanee Setthapramote, Parnpen Viriyavejakul
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 6 : The 6th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Alteration of Zonula Occludens-1 (ZO-1) in acute kidney injury in severe malaria (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Wichapoon B, Punsawad C, Riganti M, Viriyavejakul P
   ชื่อการประชุม : Joint International Tropical Medicine Meeting (JITMM2013)
   สถานที่ประชุม : Centara Grand and Bangkok Convention Center at Central World
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 11/12/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : The Response of Plasmodium Falciparum Infection on Nuclear Factor Kappa B in Peripheral Blood Mononuclear Cells (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Punsawad C, Krudsood, Maneerat Y, Chaisri U, Tangpukdee N, Srivilairit S, Phophak N, Pongponratn E, Udomsangpetch R, and Viriyavejakul P
   ชื่อการประชุม : Focus on Microscopy 2012 (FOM 2012)
   สถานที่ประชุม : The Suntec Singapore International Convention & Exhibition Centre
   ประเทศ : สิงคโปร์ เมื่อ 01/04/2555
   ชื่อบทความ : Nuclear Factor Kappa B Regulates Apoptosis in the Brain Endothelial Cells of Cerebral Malaria (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Punsawad C, Krudsood S, Maneerat Y, Chaisri U, Pongponratn E, Riganti M and Viriyavejakul P
   ชื่อการประชุม : Joint International Tropical Medicine Meeting (JITMM2012)
   สถานที่ประชุม : Centara Grand and Bangkok Convention Center at Central World
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 12/12/2555
   ชื่อบทความ : P-cadherin Expression is Increased in the Glomeruli of Acute Renal Failure in Severe Malaria (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Wichapoon B, Punsawad C, Nantavisai K, Riganti M and Viriyavejakul P
   ชื่อการประชุม : Joint International Tropical Medicine Meeting 2012 (JITMM 2012)
   สถานที่ประชุม : Centara Grand and Bangkok Convention Center at Central World
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 12/12/2555
   ชื่อบทความ : Expression of Caspase 3 in Kupffer Cells of Severe Malaria (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Khachonsaksumet V, Punsawad C, Nantavisai K, Wichapoon B, Riganti M and Viriyavejakul P.
   ชื่อการประชุม : Joint International Tropical Medicine Meeting (JITMM2012)
   สถานที่ประชุม : Centara Grand and Bangkok Convention Center at Central World
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 12/12/2555
   ชื่อบทความ : Expression of sphingosine-1-phosphate receptor 1 in the brain of fatal cerebral malaria (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Nintasen R, Punsawad P, Khachonsaksumet V, Chaisri U, Nantavisai K, Riganti M and Viriyavejakul P.
   ชื่อการประชุม : Joint International Tropical Medicine Meeting (JITMM2012)
   สถานที่ประชุม : Centara Grand and Bangkok Convention Center at Central World, Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 12/12/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Expression of Caspase-3 in Cerebral Malaria (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Punsawad C, Krudsood S, Maneerat Y, Chaisri U, Khachansaksumet V, Pongponratn E, Riganti M and Viriyavejakul P
   ชื่อการประชุม : Joint International Tropical Medicine Meeting 2011 (JITMM 2011)
   สถานที่ประชุม : Centara Grand and Bangkok Convention Center at Central World
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/12/2554
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : ตอน โรคพยาธิปากขอ
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection HSP)
 • ชื่อโครงการ : ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกและการใช้ทรายอะเบทเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย
    ชื่อกิจกรรม : นำเสนอผลงานและอำลาชุมชน
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนบพิตำ ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)
 • ชื่อโครงการ : สร้างเสริมมวลกระดูกในนักเรียนและป้องกันกระดูกพรุนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ให้ความรู้ ประเมินภาวะมวลกระดูก และประเมินสัดส่วนร่างกาย ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : เสริมสร้างมวลกระดูกและป้องกันโรคกระดูกพรุน : แนะนำการปรับพฤติกรรม และประเมินภาวะมวลกระดูกหรือสัดส่วนร่างกาย
    ชื่อกิจกรรม : เสริมสร้างมวลกระดูกและป้องกันโรคกระดูกพรุน : ให้ความรู้ ประเมินภาวะมวลกระดูก และประเมินสัดส่วนร่างกาย
    ชื่อกิจกรรม : สูงวัยใส่ใจ รู้ทันกันกระดูกหัก : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การป้องกันกระดูกพรุนและป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ
    ชื่อกิจกรรม : สูงวัยใส่ใจ รู้ทันกันกระดูกหัก : กิจกรรมประกวดเมนูอาหารสุขภาพและแคลเซียมสูง และแนะนำการปรับพฤติกรรม
    ชื่อกิจกรรม : สูงวัยใส่ใจ รู้ทันกันกระดูกหัก : กิจกรรมให้ความรู้ ประเมินภาวะมวลกระดูก และประเมินสัดส่วนร่างกาย
 • ชื่อโครงการ : ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนชุมชนใหม่ (ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมนิทรรศการส่งเสริมสุขภาพ (Healthy Day)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมกำหนดโจทย์ปัญหา/สำรวจประเด็นความต้องการของพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย วิเคราะห์ลำดับความสำคัญของปัญหา และกำหนดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนร่วมกับโรงเรียนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคหนอนพยาธิในเด็กวัยเรียน
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน โรคพยาธิเข็มหมุด
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2561
 • ชื่อโครงการ : กิจกรรม WU Expo 2017 Health Mansion นิทรรศการแห่งชีวิต
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Human Subject Protection Course
 • ชื่อโครงการ : Health Mansion นิทรรศการแห่งชีวิต: นิทรรศการโรคเขตร้อน
    ชื่อกิจกรรม : นิทรรศการให้ข้อมูลเกี่ยวกับหนอนพยาธิและโรคเขตร้อน
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนบพิตำ
    ชื่อกิจกรรม : การวัดองค์ประกอบของร่างกายด้วยเครื่อง body composition และให้ความรู้ด้านสุขภาพ
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการวันเด็กแห่งชาติ 2560
    ชื่อกิจกรรม : เยี่ยมชมสาธิตร่างกายมนุษย์และ body painting
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การลดไข้หวัดกับสมุนไพรฟ้าทะลายโจร
    ชื่อกิจกรรม : ตอน หนอนพยาธิที่ติดต่อผ่านดิน
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : บ้านนาแลร่วมใจ ห่างไกลไข้เลือดออก
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการตรวจอุจจาระเพื่อหาไข่พยาธิและโปรโตซัวในลำไส้ในเด็กนักเรียนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมตรวจอุจจาระเพื่อหาไข่พยาธิและโปรโตซัวในลำไส้
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2560
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนบพิตำ (ระยะที่ 3)
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนบพิตำ (ระยะที่ 3) ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนบพิตำ (ระยะที่ 3) ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนบพิตำ (ระยะที่ 3) ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : ชาวนบพิตำห่างไกลโรคความดันโลหิตสูง
 • ชื่อโครงการ : เรียนรู้จากร่างกายจุดประกายความคิด
    ชื่อกิจกรรม : เยี่ยมชมการสาธิตร่างกายมนุษย์ และ body painting
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ตอน โรคมาลาเลีย
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การบริการวิชาการเพื่อสุขภาพชุมชนนบพิตำ
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุวลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2559
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนบพิตำ (ระยะที่ 2)
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนบพิตำ (ระยะที่ 2) ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนบพิตำ (ระยะที่ 2) ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนบพิตำ (ระยะที่ 2) ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : กิน อยู่ เป็น
 • ชื่อโครงการ : ปรับชีวิต พิชิตข้อเข่าเสื่อม
 • ชื่อโครงการ : เรียนรู้จากร่างกายสู่ปลายพู่กัน
    ชื่อกิจกรรม : เรียนรู้ร่างกายมนุษย์จากร่างสาธิต
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : ปรับเปลี่ยนชีวิต พิชิตไขมัน
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนบพิตำ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องการประเมินภาวะสุขภาพของผู้หญิงช่วงก่อนและหลังหมดประจำเดือนที่มีอายุระหว่าง 40-59 ปี ในหมู่ที่ 2 ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ระยะที่ 1)
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง GCP training
 • ชื่อโครงการ : ร่างกายของเรากับห้องแห่งความลับ
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเยี่ยมชมการสาธิตร่างกายมนุษย์
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : หน่วยแพทย์เคลื่อนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องในวันมหิดล ปี พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : กินอย่างไร ห่างไกลโรคความดันโลหิตสูง
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2561
   ชื่อผลงาน : รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น (ด้านวิชาการ) ประจำปี 2561 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
   ชื่อรางวัล : รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น (ด้านวิชาการ) ประจำปี 2561 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
   จาก : สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 22/03/2561
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.ชูชาติ  พันธ์สวัสดิ์
   ชื่อผลงาน : นักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561
   ชื่อรางวัล : นักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561
   จาก : สมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย
   เมื่อ : 12/02/2561
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.ชูชาติ  พันธ์สวัสดิ์
  พ.ศ.2560
   ชื่อผลงาน : รางวัลขวัญใจมหาชนคนวลัยลักษณ์
   ชื่อรางวัล : รางวัลขวัญใจมหาชนคนวลัยลักษณ์
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 29/03/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.ชูชาติ  พันธ์สวัสดิ์
  พ.ศ.2559
   ชื่อผลงาน : อาจารย์ดีเด่น
   ชื่อรางวัล : อาจารย์ดีเด่น
   จาก : สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 16/09/2559
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.ชูชาติ  พันธ์สวัสดิ์
   ชื่อผลงาน : ทุนส่งเสริมบัณฑิตปี 2559
   ชื่อรางวัล : ทุนส่งเสริมบัณฑิตปี 2559
   จาก : มูลนิธิอานันทมหิดล
   เมื่อ : 20/09/2559
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.ชูชาติ  พันธ์สวัสดิ์
  พ.ศ.2558
   ชื่อผลงาน : การกระตุ้นของทรานสคริปชั่นแฟคเตอร์ : นิวเคลียร์แฟคเตอร์ แคปปาบีในโรคมาลาเรีย (Activation of Transcription Factor : Nuclear Factor Kappa B (NF-kB) in Malaria)
   ชื่อรางวัล : รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี ประจำปี 2557
   จาก : สภาวิจัยเเห่งชาติ
   เมื่อ : 02/02/2558
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.ชูชาติ  พันธ์สวัสดิ์
  พ.ศ.2555
   ชื่อผลงาน : รางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2554
   ชื่อรางวัล : DEAN’S LIST
   จาก : Faculty of Graduate Studies, Mahidol University
   เมื่อ : 03/12/2555
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.ชูชาติ  พันธ์สวัสดิ์
  พ.ศ.2554
   ชื่อผลงาน : Expression of Caspase-3 in Cerebral Malaria
   ชื่อรางวัล : Consolation Prize for the best student presentation award session
   จาก : Joint International Tropical Medicine Meeting (JITMM2011)
   เมื่อ : 01/12/2554
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.ชูชาติ  พันธ์สวัสดิ์
  พ.ศ.2552
   ชื่อผลงาน : The Most Outstanding Student of the Doctor of Philosophy in Tropical Class of 2008
   ชื่อรางวัล : Professor Emeritus Khunying Tranakchit Harinasuta Award
   จาก : Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University
   เมื่อ : 04/05/2552
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.ชูชาติ  พันธ์สวัสดิ์
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)