:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ทัศณีย์  ทัศระเบียบ
   Miss Thassanee Thasrabiab
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2093, 0-7567-2002-3
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2093, 2002-3
   E - mail  thassanee.th@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2548-2550
 
  วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ภาษาอังกฤษ
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2540-2544
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  03/09/2555
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
  หลักสูตร  หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  16/07/2561 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Review of Just Enough: A Journey into Thailand’s Troubled South. Chiang Mai: Silkworm Books, 2013, by Mira Lee Manickam
   ผู้เขียน : Amporn Marddent and Thassanee Thasrabiab
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of International and Global Studies
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 1 หน้า : 209-213 เดือน/ปี : 12/2561-06/2562
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Translating Address Terms in Dorkmai Sot’s Phoo Dee
   ผู้เขียน : Thassanee Thasrabiab
   แหล่งตีพิมพ์ : : Proceedings of Symposium of International Languages & Knowledge
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 231-237 เดือน/ปี : 06/2559-06/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Translation strategies of culture-specific items of food and beverage in Peter Mayle’s a year in Provence
   ผู้เขียน : Thassanee Thasrabiab
   แหล่งตีพิมพ์ : : Proceedings of Symposium of International Languages & Knowledge
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 286-293 เดือน/ปี : 06/2558-06/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Experience of Dealing with Plagiarism in English Writing Course
   ผู้เขียน : Thassanee Thasrabiab
   แหล่งตีพิมพ์ : : Proceedings of “The International Conference on Language and Communication 2013: Innovative Inquiries and Emerging Paradigms in Language, Media and Communication” (5th ICLC)
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 1 หน้า : 105-112 เดือน/ปี : 06/2557-06/2557
   ชื่อบทความ : Primary Interjection Translation: A Case Study of “Shopaholic and Sister”
   ผู้เขียน : Thassanee Thasrabiab
   แหล่งตีพิมพ์ : : Proceeding of the First International Conference on Translation Studies (Translating Asia: Then and Now)
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : - เดือน/ปี : 12/2557-12/2557
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Senior Students’ Lexical Problems with Translation of Minfong Ho’s Sing to the Dawn from English into Thai (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Thassanee Thasrabiab
   ชื่อการประชุม : Chulalongkorn University Langauge Institute (CULI) International Research Seminar 2019 in Celebration of CUL's 42nd Anniversary
   สถานที่ประชุม : Chulalongkorn University Langauge Institute (CULI), Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/07/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : The Use of "ได้" /dai/ in Dorkmai Sot's Phoo Dee and It's Tranlsation in Marcel Barang's Noblesse Oblige (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Thassanee Thasrabiab
   ชื่อการประชุม : Symposium of International Languages and Knowledge: SILK 2018
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2561
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Translation Strategies of Baby Talk in Sophie Kinsella’ s Mini Shopaholic (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Thassanee Thasrabiab
   ชื่อการประชุม : International Conference: Translation Education on a New Age
   สถานที่ประชุม : The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen, China
   ประเทศ : จีน เมื่อ 15/04/2559
   ชื่อบทความ : Translating Address Terms in Dorkmai Sot’s Phoo Dee (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Thassanee Thasrabiab
   ชื่อการประชุม : Symposium of International Languages and Knowledge SILK 2016 - Unity through Diversity Language, Communication and Innovation in Multicultural Contexts
   สถานที่ประชุม : RajamangalaUniversity of Technology Srivijaya, Songkha
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 11/06/2559
   ชื่อบทความ : Folkloristic Theory in the English Translation of “More Poems from Banana Tree Horse (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Thassanee Thasrabiab
   ชื่อการประชุม : The 7th Asain Translation Traditions Conference
   สถานที่ประชุม : Monash University, Kuala Lumpur, Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 26/09/2559
   ชื่อบทความ : Time Changes, Translation Changes: Temporal Difference in Two Thai –Translated Versions of The Adventures of Sherlock Holmes (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Thassanee Thasrabiab
   ชื่อการประชุม : Translation and Time: Exploring the Temporal Dimension of Cross-cultural Transfer
   สถานที่ประชุม : Chinese University of Hong Kong, Hong Kong
   ประเทศ : ฮ่องกง เมื่อ 08/12/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Translation strategies of culture-specific items of food and beverage in Peter Mayle’s a year in Provence. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Thassanee Thasrabiab
   ชื่อการประชุม : Symposium of International Languages & Knowledge
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 12/06/2558
   ชื่อบทความ : The Same ‘Oh’, but Different Meaning in ‘Shopaholic and Sister’ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Thassanee Thasrabiab
   ชื่อการประชุม : 15th International Conference on Translation (ICT-15)
   สถานที่ประชุม : Premiera Hotel , Kula Lumpur , Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 25/08/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Primary Interjection Translation: A Case Study of “Shopaholic & Sister” (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Thassanee Thasrabiab
   ชื่อการประชุม : First International Conference on Translation Studies "Translating Asia: Then and Now"
   สถานที่ประชุม : School of Humanities, University of Thai Chamber of Commerce
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/06/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Experience of Dealing with Plagiarism in English Writing Course (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Thassanee Thasrabiab
   ชื่อการประชุม : The 5th International Conference on Language and Communication "Innovative Inquiries and Emerging Paradigms in Language, Media, and Communication"
   สถานที่ประชุม : National Instutute Development Administration, Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 12/12/2556
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2563
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ "Everyday English" ปีงบประมาณ 2563
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2563ตอนที่ 161-170/2563
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2563ตอนที่ 131-140/2563
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2563ตอนที่ 71-80/2563
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2563ตอนที่ 51-60/2563
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ "Everyday English" ปีงบประมาณ 2563
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2563ตอนที่ 21-30/2563
 • ชื่อโครงการ : ค่าย SET FOR U ติวรายวิชาสังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ "Everyday English" ปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2562 ตอนที่ 191-200/2562
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2562 ตอนที่ 151-160/2562
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2562 ตอนที่ 121-130/2562
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2562 ตอนที่ 101-110/2562
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2562 ตอนที่ 71-80/2562
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2562 ตอนที่ 41-50/2562
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : ค่ายวิชาการสำนักวิชาศิลปศาสตร์ คนเก่งมีที่เรียน
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ "Everyday English" ปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2562 ตอนที่ 21-30/2562
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านภาษานานาชาติ SILK2018
    ชื่อกิจกรรม : การปาฐกถา หัวข้อ Internationalization of Education การบรรยายพิเศษ หัวข้อ Challenges of the Disruptive Digital World: Will I Be Left Behind? และการเสวนา หัวข้อ Internationalization in Modern Education
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพการวิจัยระดับปริญญาตรีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ (ศิลปศาสตร์วิจัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 3)
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ "Everyday English" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2561 ตอนที่ 220-230/2561
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2561 ตอนที่ 171-180/2561
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2561 ตอนที่ 161-170/2561
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2561 ตอนที่ 141-150/2561
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2561 ตอนที่ 131-140/2561
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2561 ตอนที่ 91-100/2561
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2561 ตอนที่ 71-80/2561
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ "Everyday English" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2561 ตอนที่ 21-30/2561
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2561 ตอนที่ 11-20/2561
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2561
 • ชื่อโครงการ : ศิลปศาสตร์เพื่อชุมชน : เสริมความรู้สร้างความคิดเพื่อก้าวสู่ชีวิตมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุวลัยลักษณ์ "Everyday English" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2560 ได้ผลิตและออกอากาศจำนวน 260 ตอน
 • ชื่อโครงการ : เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน : พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาและบุคลากรในระดับมหาวิทยาลัย
    ชื่อกิจกรรม : หลักสูตรที่ 1 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ (English Preparation for Proficiency Tests) รุ่นที่ 9
    ชื่อกิจกรรม : หลักสูตรที่ 1 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ (English Preparation for Proficiency Tests) รุ่นที่ 7
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุวลัยลักษณ์ "Everyday English" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2559 ได้ดำเนินการผลิตและออกอากาศจำนวน 280 ตอน
 • ชื่อโครงการ : เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน : พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาและบุคลากรในระดับมหาวิทยาลัย
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุวลัยลักษณ์ "Everyday English" ปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2558 ได้ผลิตและออกอากาศจำนวน 300 ตอน
 • ชื่อโครงการ : SEU Photography & Global Studies Program in Thailand 2014
    ชื่อกิจกรรม : Overview society & culture in Thailand, Thai Cooking ,Thasala city, Discovering Khanom Beach, Bangkok-Chiang Mai, Asalha Puja Day , Bull fighting, Exploring nature, lifestyles and heritages in Phattalung-KL Malaysia-Phuket-Krabi ,Tourism and CBT in NST
 • ชื่อโครงการ : เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน : โครงการอบรมครูสอนภาษาอังกฤษ
    ชื่อกิจกรรม : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ครูสอนภาษาอังกฤษ
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุวลัยลักษณ์ "Everyday English" ปีงบประมาณ 2557
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2557 ได้ผลิตและออกอากาศจำนวน 240 ตอน
 • ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านเอเชียศึกษา ครั้งที่ 2 หัวข้อ เอเชียศึกษาวันนี้ : การผงาดขึ้นของเอเชีย
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการแสดงปาฐกถา การบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิชาการ/วิจัยด้านสื่อสิ่งพิมพ์/สื่อสร้างสรรค์ว่าด้วยเอเชียศึกษา
 • ชื่อโครงการ : สัมมนาวิชาการเรื่อง การศึกษาสู่อาเซียน : มิติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    ชื่อกิจกรรม : เสวนาเกี่ยวกับการเรียนการสอน เรื่อง การศึกษาสู่อาเซียน : มิติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2558
   ชื่อผลงาน : Translation strategies of culture-specific items of food and beverage in Peter Mayle’s a year in Provence
   ชื่อรางวัล : Best Paper Award Bronze "Most Creative & Innovative Paper"
   จาก : Symposium of International Languages & Knowledge
   เมื่อ : 13/06/2558
   ผู้ได้รับรางวัล :  นางสาวทัศณีย์  ทัศระเบียบ
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)