:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. ภารวี  รัตนกิจ
   Asst.Prof.Dr. Parawee Rattanakit
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2082, 0-7567-2005-6
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2082, 2005-6
   E - mail  parawee.ra@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เคมี
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2549-2556
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เคมี
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2545-2549
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/05/2556
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเคมี
  หลักสูตร  หลักสูตรเคมี
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  05/04/2560 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี  Miniaturized Flow System, Lab on chip, Environmental Analysis
  สาขาความสนใจ
  วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี  Miniaturized Flow System, Environmental Analysis
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Determining Iron(III) Concentration in a Green Chemistry Experiment Using Phyllanthus emblica (Indian Gooseberry) Extract and Spectrophotometry
   ผู้เขียน : Parawee Rattanakit, and Rasimate Maungchang
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Chemical Education
   เล่มที่ : 96 ฉบับที่ : 4 หน้า : 756–760 เดือน/ปี : 03/2562-03/2562
   ชื่อบทความ : Biologically green synthesis of silver nanoparticles from Citrullus lanatus extract with L-cysteine addition and investigation of colorimetric sensing of nickel (II) potential
   ผู้เขียน : Duangruedee Khwannimit, Natta Jaikrajang, Supaporn Dokmaisrijan, and Parawee Rattanakit
   แหล่งตีพิมพ์ : : Materials Today: Proceedings
   เล่มที่ : 17 ฉบับที่ : 4 หน้า : 2028-2038 เดือน/ปี : 09/2562-09/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : A simple flow injection spectrophotometric procedure for iron(III) determination using Phyllanthus emblica Linn. as a natural reagent
   ผู้เขียน : Natta Jaikrajang, Senee Kruanetr, David J. Harding, Parawee Rattanakit
   แหล่งตีพิมพ์ : : Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy
   เล่มที่ : 204 ฉบับที่ :  หน้า : 726-734 เดือน/ปี : 07/2561-07/2561
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Development of sequential injection spectrophotometric method for determination of mercury (II) using pyrogallol red
   ผู้เขียน : Parawee Rattanakit, Kanyarak Prasertboonyai and Saisunee Liawruangrath
   แหล่งตีพิมพ์ : : International journal of environmental analytical chemistry
   เล่มที่ : 96 ฉบับที่ : 15 หน้า : 1415-1429 เดือน/ปี : 12/2559-12/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : A Novel Fabrication Procedure for the Preparation of Polymethyl Methacrylate Lab-on-a-Chip Substrates
   ผู้เขียน : Narabhats Rannurags, Parawee Rattanakit, Tharinee Wonganan, Suphachoke Upalee & Saisunee Liawruangratha
   แหล่งตีพิมพ์ : : Instrumentation Science and Technology
   เล่มที่ : 43 ฉบับที่ : 43 หน้า : 303-318 เดือน/ปี : 04/2558-04/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Performance Evaluation of Monolith Based Immobilized Acetylcholinesterase Flow-Through Reactor for Copper(II) Determination with Spectrophotometric Detection
   ผู้เขียน : Parawee Rattanakit and Saisunee Liawruangrath
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Chemistry
   เล่มที่ : 2014 ฉบับที่ : Article ID 757069 หน้า : 1-7 เดือน/ปี : 02/2557-02/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Development and evaluation of microfluidic device for the determination of organophosphorus pesticide incorporating monolith based immobilized AChE with spectrophotometric detection
   ผู้เขียน : Parawee Rattanakit, Gillian M. Greenway and Saisunee Liawruangrath
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Environmental Analytical Chemistry
   เล่มที่ : 93 ฉบับที่ : 7 หน้า : 739-754 เดือน/ปี : 02/2556-02/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Extrusion printed polymer structures: A facile and versatile approach to tailored drug delivery platforms
   ผู้เขียน : Parawee Rattanakit, Simon E. Moulton, Karen S. Santiago, Saisunee Liawruangrath and Gordon G. Wallac
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Pharmaceutics
   เล่มที่ : 422  ฉบับที่ : 00 หน้า : 254-263 เดือน/ปี : 11/2555-11/2555
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Reverse flow injection spectrophotometric system for cysteine determination using biosynthesized gold nanoparticles (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Yaowapanee Lungband and Parawee Rattanakit
   ชื่อการประชุม : PACCON 2019
   สถานที่ประชุม : Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/02/2562
   ชื่อบทความ : A Paper Based Analytical Device for Screening of Copper(II) Ion Using Green Synthesized Silver Nanoparticles (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Saowaluk Buapoon and Parawee Rattanakit
   ชื่อการประชุม : PACCON 2019
   สถานที่ประชุม : Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/02/2562
   ชื่อบทความ : Green synthesis of silver nanoparticles using butterfly pea extract and their potential application as antimicrobial (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Duangruedee Khannimit, Pitchayapak Intachai and Parawee Rattanakit
   ชื่อการประชุม : PACCON 2019
   สถานที่ประชุม : Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/02/2562
   ชื่อบทความ : Environmentally friendly synthesis of gold nanoparticle using Cryptolepis buchanani Roem. & Schult and their antimicrobial activity (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kamonpan Wongyai, Pitchayapak Intachai and Parawee Rattanakit
   ชื่อการประชุม : PACCON 2019
   สถานที่ประชุม : Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/02/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Colorimetric detection of Cu(II) using biologically green synthesized silver nanoparticles from butterfly pea extract (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Duangruedee Khannimit and Parawee Rattanakit
   ชื่อการประชุม : Pure and Applied Chemistry International Conference 2018
   สถานที่ประชุม : Songkhla, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/02/2561
   ชื่อบทความ : Green synthesis of silver nanoparticles using Citrullus lanatus extract with L-cysteine addition and application for Ni(II) determination (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Duangruedee Khannimit and Parawee Rattanakit
   ชื่อการประชุม : The 13th conference on science and technology for youths
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/07/2561
   ชื่อบทความ : Green chemistry approach, Flow-based system and bioreagent for water quality control (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Natta Jaikrajang and Parawee Rattanakit
   ชื่อการประชุม : Pure and Applied Chemistry International Conference 2018
   สถานที่ประชุม : Songkhla, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/07/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Silver nanoparticles using juice extract and functionalizing for heavy metal determination (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Duangruedee Khwannimit, Natta Jaigrajang, Parawee Rattanakit
   ชื่อการประชุม : The First Materials Research Society of Thailand International Conference (1st MRS Thailand International Conference)
   สถานที่ประชุม : Convention Center, The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 31/10/2560
   ชื่อบทความ : Green synthesis of silver nanoparticles using butterfly pea extract and its potential for Pb(II) determination (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Duangrudee Khannimit and Parawee Rattanakit
   ชื่อการประชุม : The First Materials Research Society of Thailand International Conference
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 31/10/2560
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 สุราษฎร์ธานี (ค่ายคณิตศาสตร์)
    ชื่อกิจกรรม : ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
    ชื่อกิจกรรม : ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 สุราษฎร์ธานี
    ชื่อกิจกรรม : ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียนปัญญาวิทย์
    ชื่อกิจกรรม : ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธาวาส
    ชื่อกิจกรรม : ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร
    ชื่อกิจกรรม : ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : เคมีโรงเรียน
 • ชื่อโครงการ : ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
    ชื่อกิจกรรม : ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียนสตรีทุ่งสง
    ชื่อกิจกรรม : ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียนเวียงสระ
 • ชื่อโครงการ : ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
    ชื่อกิจกรรม : ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียนสตรีภูเก็ต
    ชื่อกิจกรรม : ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียนอนุบาลพังงา
    ชื่อกิจกรรม : ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : ทำโครงงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (JSTP)
    ชื่อกิจกรรม : สอบสัมภาษณ์นักเรียน JSTP รุ่นที่ 17 กลุ่มภาคใต้ (พื้นที่จังหวัดสงขลา)
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : โครงการโอลิมปิกวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556
    ชื่อกิจกรรม : ค่ายโอลิมปิกวิชาการสาขาเคมี 1/2556
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2562
   ชื่อผลงาน : การใช้สารสกัดจาก Phyllanthus emblica Linn ร่วมกับระบบโฟลอินเจคชันสเปกโทรโฟโตเมทรี สำหรับการวิเคราะห์หาปริมาณเหล็ก
   ชื่อรางวัล : วิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2562 ระดับปริญญาโท
   จาก : มหาวิทยาลัยวลักลักษณ์
   เมื่อ : 27/03/2562
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.ภารวี  รัตนกิจ
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)