:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ อิศรา  ประจงไสย
   Mr. Issara Prachongsai
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2695, 0-7567-2600-2603
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2695, 2600-2603
   E - mail  issara.pa@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิทยาภูมิคุ้มกัน
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2552-2555
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคนิคการแพทย์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2546-2550
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  14/09/2555
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
  หลักสูตร  หลักสูตรเทคนิคการแพทย์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  14/09/2555 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  อื่น ๆ  Immunology, Flow cytometry
  สาขาความสนใจ
  อื่น ๆ  Immunotherapies
  โครงการวิจัย
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Reduction of Intracellular-Reactive Oxygen Species and Diminished Mitogen-Activated Protein Kinases (MAPKs) Activation are Associated with Oral Squamous Cell Carcinoma Cell Aggressiveness
   ผู้เขียน : Tanyarath UTAIPAN, Apsorn SATTAYAKHOM, Issara PRACHONGSAI, Nurdina CHARONG and Warangkana CHUNGLOK*
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology (WJST)
   เล่มที่ : 15 ฉบับที่ : 2 หน้า : 131-141 เดือน/ปี : 02/2560-02/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Aberrant neutrophil function among heavy amokers and Chronic Obstructive Pulmonary Disease patients.
   ผู้เขียน : Jaroenpool J, Pattanapanyasat K, Noonin N, Prachongsai I.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Asian Pacific journal of allergy and immunology
   เล่มที่ : 34 ฉบับที่ : 4 หน้า : 278-283 เดือน/ปี : 03/2559-03/2559
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : The elevation of neutrophillic ROS production among heavy smoking profile miners in Nakhon Si Thammarat province : the integration of medical technology and occupational safety. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Issara Prachongsai, Uraiwan Madardam and Jiraporn Jaroenpool
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 40 : Health and Well Being in the 21st Century
   สถานที่ประชุม : โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเที่ยน
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/05/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Antibody level against Burkholderia pseudomallei in Nakhon Si Thammarat population (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Wiyada Kwanhian*, Jirarat Songsri, Issara Prachongsai
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : ณ.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : Comparison of Biofilm Production in Candida spp. Isolated from Candidemia in Songkhlanagarind Hospital (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Issara Prachongsai, Phuangthip Bhoopong, Nusnadeer Saroh, Pagpring Sansamard, Maywadee Preecha and Sureerat Chelae
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 31 ในหัวข้อ “Medicine beyond the boundaries”
   สถานที่ประชุม : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/08/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Comparison of CD4 T lymphocyte in Paraformaldehyde-based Fixation and WU-Met CD4 QC© Preparation Prototype (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Issara Prachongsai, Jiraporn Jaroenpool,Egarit Noulsri,Kovit pattanapanyasat
   ชื่อการประชุม : The 2nd ASEAN Plus Three Graduate Research Congress
   สถานที่ประชุม : The S31 Sukhumvit Hotel
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 06/02/2557
   ชื่อบทความ : Comparison of Leukocytic Parameters as Early Markers Prediction of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Issara Prachongsai*, Laddawan Rattanaburia, Montira Arunjita, Wiracha Tohleea, Naiyana Noonin, Jiraporn Jaroenpool
   ชื่อการประชุม : “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 6
   สถานที่ประชุม : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : Plasmacytoid dendritic cell (pDC) maturation decreased in chronic obstructive pulmonary disease (COPD) (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : “International Medical Sciences Conference 2014: Translational Research from Molecular Basis to Health Care
   ชื่อการประชุม : “International Medical Sciences Conference 2014: Translational Research from Molecular Basis to Health Care
   สถานที่ประชุม : โรงแรมพูลแมน จ. ขอนแก่น
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 14/07/2557
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Development of Stabilized Whole Blood as an Internal Quality Control (IQC) and External Quality Assessment (EQA) Material for CD4 T-lymphocyte Testing (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Issara Prachongsai, Egarit Noulsri, Surada Lerdwana, Boonrat Tassaneetrithep and Kovit Pattanapanyasat
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 23 : The 23rd National Graduate Research Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/12/2554
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : รายวิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน (MTH-372)
    ชื่อกิจกรรม : หนูน้อยวัยใส ไร้พยาธิ (โรงเรียนวัดยางทอง)
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน ประจำปี 2557
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : 29 มิถุนายน วันเทคนิคการแพทย์ไทยมิ่งขวัญราชาวดี
    ชื่อกิจกรรม : 29 มิถุนายน วันเทคนิคการแพทย์ไทยมิ่งขวัญราชาวดี ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : 29 มิถุนายน วันเทคนิคการแพทย์ไทยมิ่งขวัญราชาวดี ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการ เรื่อง กฎหมายวิชาชีพและการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการคลินิกสู่การพัฒนาสมรรถนะนักเทคนิคการแพทย์ในอนาคต
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2558
   ชื่อผลงาน : WU-Met CD4 Transfix
   ชื่อรางวัล : STSP Innovation Awards 2015 ประเภทนวัตกรรมเชิงพาณิชย์-กระบวนการนวัตกรรม
   จาก : สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคนโนโลยี
   เมื่อ : 27/03/2558
   ผู้ได้รับรางวัล :  นายอิศรา  ประจงไสย
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
  พ.ศ.2557
   ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร : 11237 - น้ำยารักษาสภาพเซลล์ซีดีโฟร์ ทีลิมโฟไซต์ วูเม็ทซีดีโฟร์ คิวซี (WU-Met CD4QC)
   ประเภทสิทธิบัตร : อนุสิทธิบัตร
   ได้รับเมื่อ : 05/02/2557 จากประเทศ ไทย
   ผู้ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร :  นายอิศรา  ประจงไสย,  ศ.ดร.โกวิท  พัฒนาปัญญาสัตย์,  ดร.จิราพร  เจริญพูล,  ดร.เอกฤทธิ์  นวลศรี
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)