:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ จันทร์จุรีย์  ถือทอง
   Miss Chanchuri Thuethong
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2108, 0-7567-2101-2
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2108, 2101-2
   E - mail  chanchuri.th@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การพยาบาลเด็ก
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2549-2551
 
  วุฒิการศึกษา  พยาบาลศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  พยาบาลศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2537-2541
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/10/2555
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
  หลักสูตร  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/10/2555 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : The Use of the “Lansaka Model” as the Larval Indices Surveillance System for a Sustainable Solution to the Dengue Problem in Southern Thailand
   ผู้เขียน : Charuai Suwanbamrung Chanchuri Thoutong Thidarat Eksirinimit Supapon Tongjan Kanapot Thongkew
   แหล่งตีพิมพ์ : : PLOSone
   เล่มที่ : 13 ฉบับที่ : 8 หน้า : 12 เดือน/ปี : 06/2561-06/2561
   ชื่อบทความ : “ไชยาโมเดล” โมเดลเครือข่ายระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยังยืน: กรณีผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่วิจัยเชิงพื้นที่
   “Chaiya Model” the Network of Aedes aegypti Larval Indices Surveillance System for Sustainable Dengue Solution: the Result from Transmitting Technology to Area Based Collaborative Research

   ผู้เขียน : จรวย สุวรรณบำรุง*, สุภาพร ทองจันทร์, ชุมพร ผลประเสริญ, ประยุทธ สีตุกา, พจนา เหมาะประมาณ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ : Area Based Developing Research Journal
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 1 หน้า : 70-84 เดือน/ปี : 02/2561-02/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานต่อการเสริมสร้างผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของนักศึกษาพยาบาล ในรายวิชาภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล
   Effects of Problem-based Learning to Enhance Learning Outcome in Accordance with Thai Qualifications Framework for Higher Education of Nursing Students in the Subject of Leadership and Nursing Management

   ผู้เขียน : เกียรติกำจร กุศล กำไล สมรักษ์ จันทร์จุรีย์ ถือทอง ธัญวลัย หองส่ำ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการพยาบาลและการศึกษา
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 3 หน้า : 39-55 เดือน/ปี : 09/2560-09/2560
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : ประสบการณ์ของแพทย์และพยาบาลในการดูแลทารกแรกเกิดที่ทีภาวะตัวเหลือง (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : จันทร์จุรีย์ ถือทอง, ฤทัยวรรณ อินพรม, มินตรา ชื่นตา, สุชาดา มีลุน, นรินทริพย์ วัดตรง
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 8 : The 8th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : ประสบการณ์ของแพทย์และพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : จันทร์จุรีย์ ถือทอง, ณภาภัทร นาครินทร์, ภุชงค์ ศรีอรัญ, อภิชญา เขียวทอง, ชนิดา สัสสี
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 8 : The 8th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : การประยุกต์ใช้เทคนิค "Case-base learning" ในการเรียนรู้เชิงรุกโดยบูรณาการรายวิชาทฤษฎีสู่การปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น (บรรยาย)
   ผู้เขียน : จันทร์จุรีย์ ถือทอง, จรวย สุวรรณบำรุง, เกียรติกำจร กุศล, ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการเรียนรู้เชิงรุก : Active Learning: Challenges and Innovationa
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/08/2559
   ชื่อบทความ : "วลัยลักษณ์ร่วมใจป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก" กิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการระหว่างกิจกรรมจิตอาสา งานวิจัย และส่วนกิจกรรมนักศึกษา (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ปิยวัชน์ คงอินทร์, จรวย สุวรรณบำรุง, จันทร์จุรีย์ ถือทอง, รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุก : Active Learning: Challenges and Innovations
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/08/2559
   ชื่อบทความ : ความคิดเห็นต่อการพัฒนาทักษะวิจัยของนักศึกษาพยาบาลโดยบูรณาการรายวิชาวิจัยการพยาบาลและการศึกษาอิสระด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิค Research-base learning (บรรยาย)
   ผู้เขียน : จรวย สุวรรณบำรุง, จิราภรณ์ สรรพวีรวงศ์, อรทัย นนทเภท, อภิรยา พานทอง, รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์, จันทร์จุรีย์ ถือทอง, สุดา ใจห้าว, จิราวรรณ คล้ายวิเศษ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุก : Active Learning: Challenges and Innovations
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/08/2559
   ชื่อบทความ : การพัฒนาเครื่องมือประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลในการประยุกต์ใช้เทคนิค Research-base learning ของรายวิชาวิจัยทางการพยาบาลและการศึกษาอิสระ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : จรวย สุวรรณบำรุง, จิราภรณ์ สรรพวีรวงศ์, อรทัย นนทเภท, อภิรยา พานทอง, รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์, จันทร์จุรีย์ ถือทอง, สุดา ใจห้าว, จิราวรรณ คล้ายวิเศษ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุก : Active Learning: Challenges and Innovations
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 06/08/2559
   ชื่อบทความ : การพัฒนาเครือข่ายการสร้างสมรรถนชุมชนเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนสู่อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง: กรณีพื้นที่เสี่ยง จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : จรวย สุวรรณบำรุง, จันทร์จุรีย์ ถือทอง, ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิคร, สุภาพร ทองจันทร์, ชัยยศ อุเด็น, สากล คมขำ, อมรรัตน์ นวลหอม
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/09/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : ระดับสมรรถนะชุมชนในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน: กรณีหมู่บ้านเสี่ยงสูงของอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : จรวย สุวรรณบำรุง, ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร, จันทร์จุรีย์ ถือทอง, สุภาพร ทองจันทร์, ชัยยศ อุเส็น, สากล คมขำ, และ อมรวัฒน์ นวลหวาน
   ชื่อการประชุม : การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3
   สถานที่ประชุม : ณ อาคารภัคดีดำรงฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ิจังหวัดนครศรีธรรมราช.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 09/03/2558
   ชื่อบทความ : การระบุระดับความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออกด้วยค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายระหว่าง บ้านแกนนำและบ้านประชาชนของหมู่บ้านในอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : จรวย สุวรรณบำรุง, ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร, จันทร์จุรีย์ ถือทอง, อภิญญา อิงอาจ
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : สถานการณ์ปัญหา และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในพื้นที่ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : จันทร์จุรีย์ ถือทอง จรวย สุวรรณบำรุง ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร เกียรติกำจร กุศล สุดา ใจห้าว
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 6 : The 6th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : สถานการณ์ปัญหา และระดับสมรรถนะของชุมชนในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน ในพื้นที่หมู่บ้านเสี่ยงสูงและต่ำ ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร จรวย สุวรรณบำรุง จันทร์จุรีย์ ถือทอง อภิญญา อิงอาจ เสริมสุข รัตนสุวรรณ
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 6
   สถานที่ประชุม : อาคารนวัตกรรม
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : สถานการณ์ปัญหา และระดับสมรรถนะของชุมชนในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน ในพื้นที่หมู่บ้านเสี่ยงสูงและต่ำ ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร จรวย สุวรรณบำรุง จันทร์จุรีย์ ถือทอง อภิญญา อิงอาจ เสริมสุข รัตนสุวรรณ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 6."
   สถานที่ประชุม : อาคารนวัตกรรม
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : สถานการณ์ปัญหา และระดับสมรรถนะของชุมชนในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน ในพื้นที่หมู่บ้านเสี่ยงสูงและต่ำ ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์) (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตรม จรวย สุวรรณบำรุง, จันทร์จุรีย์ ถือทอง, อภิญญา อิงอาจ, เสริมสุข รัตนสุวรรณ.
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 6
   สถานที่ประชุม : อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : สถานการณ์ปัญหา และ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในพื้นที่ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : จันทร์จุรีย์ ถือทอง, จรวย สุวรรณบำรุง, ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร
   ชื่อการประชุม : “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 6
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : สถานการณ์ปัญหา และระดับสมรรถนะของชุมชนในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน ในพื้นที่หมู่บ้านเสี่ยงสูงและต่ำ ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย) (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตรม จรวย สุวรรณบำรุง, จันทร์จุรีย์ ถือทอง, อภิญญา อิงอาจ, เสริมสุข รัตนสุวรรณ.
   ชื่อการประชุม : "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 6
   สถานที่ประชุม : อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : อิ่มบุญ อุ่นรักจากแม่ โดยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ตอน โรคไข้เลือดออกในเด็ก ตอนที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : ตอน โรคไข้เลือดออกในเด็ก ตอนที่ 1
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : การแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : วันเด็กแห่งชาติ
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2559
   ชื่อผลงาน : ผลงานวิจัยเรื่อง รูปแบบการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนในพื้นที่เสี่ยงสูงและต่ำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ชื่อรางวัล : ผลงานวิจัยเด่นประจำปี .พ.ศ.2558
   จาก : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)
   เมื่อ : 26/02/2559
   ผู้ได้รับรางวัล :  นางสาวจันทร์จุรีย์  ถือทอง
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)