:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   รศ.ดร. มนัส  โคตรพุ้ย
   Assoc.Prof.Dr. Manas Kotepui
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2689, 0-7567-2602-4
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2689, 2602-4
   E - mail  manas.ko@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  อายุรศาสตร์เขตร้อน
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2551-2555
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคนิคการแพทย์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2547-2551
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  12/11/2555
 
  ตำแหน่ง  รองศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
  หลักสูตร  หลักสูตรเทคนิคการแพทย์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  19/01/2561 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  โรคติดเชื้อเขตร้อน, โรคติดต่อโดยแมลง, การติดเชื้อปรสิต, โรคมาลาเรียและโปรโตซัว
การวิจัยจากงานประจำ (R2R), ระเบียบวิธีวิจัย, การใช้สถิติอย่างง่ายในการทำวิจัย, การทำวิจัยในโรงพยาบาล, การวิจัยในหน่วยงานสาธารณสุข
  สาขาความสนใจ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  โรคติดเชื้อเขตร้อน
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2563
   ชื่อบทความ : Reduction in total leukocytes in malaria patients compared to febrile controls: A systematic review and meta-analysis
   ผู้เขียน : Manas Kotepui, Kwuntida Uthaisar Kotepui, Giovanni D. Milanez, Frederick R. Masangkay
   แหล่งตีพิมพ์ : PLOS ONE
   เล่มที่ : 15 ฉบับที่ : 6 หน้า : e0233913 เดือน/ปี : 06/2563-06/2563
   ชื่อบทความ : Plasmodium spp. mixed infection leading to severe malaria: a systematic review and meta-analysis
   ผู้เขียน : Manas Kotepui, Kwuntida Uthaisar Kotepui, Giovanni De Jesus Milanez & Frederick Ramirez Masangkay
   แหล่งตีพิมพ์ : Scientific Reports
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : - หน้า : 11068  เดือน/ปี : 07/2563-07/2563
   ชื่อบทความ : Prevalence and proportion of Plasmodium spp. triple mixed infections compared with double mixed infections: a systematic review and meta‑analysis
   ผู้เขียน : Manas Kotepui, Kwuntida Uthaisar Kotepui, Giovanni D. Milanez and Frederick R. Masangkay
   แหล่งตีพิมพ์ : Malaria Journal
   เล่มที่ : 19 ฉบับที่ : - หน้า : 224 เดือน/ปี : 06/2563-06/2563
   ชื่อบทความ : Severity and mortality of severe Plasmodium ovale infection: A systematic review and metaanalysis
   ผู้เขียน : Manas Kotepui, Kwuntida Uthaisar Kotepui, Giovanni D. Milanez, Frederick R. Masangkay
   แหล่งตีพิมพ์ : PLOS ONE
   เล่มที่ : 15 ฉบับที่ : 6 หน้า : e0235014 เดือน/ปี : 05/2563-05/2563
   ชื่อบทความ : Prevalence and risk factors related to poor outcome of patients with severe Plasmodium vivax infection: a systematic review, meta-analysis, and analysis of case reports
   ผู้เขียน : Manas Kotepui, Kwuntida Uthaisar Kotepui, Giovanni De Jesus Milanez and Frederick Ramirez Masangkay
   แหล่งตีพิมพ์ : BMC Infectious Diseases
   เล่มที่ : 20 ฉบับที่ : - หน้า : 363 เดือน/ปี : 05/2563-05/2563
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Knowledge, Attitude, and Practice Related to Malaria Diagnosis among Healthcare Workers in Hospitals: A Cross-Sectional Survey
   ผู้เขียน : Kwuntida Uthaisar Kotepui, Manas Kotepui, and Chuchard Punsawad
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Tropical Medicine
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : Article ID 1414079 เดือน/ปี : 06/2562-06/2562
   ชื่อบทความ : Occurrence and the first report of Naegleria australiensis presence in a major lake in the Philippines
   ผู้เขียน : Giovanni Milanez, Frederick Masangkay, Voravuth Somsak, Manas Kotepui, Jitbanjong Tangpong, Panagiotis Karanis
   แหล่งตีพิมพ์ : : J Water Health
   เล่มที่ : 17 ฉบับที่ : 4 หน้า : 647-653 เดือน/ปี : 05/2562-05/2562
   ชื่อบทความ : Antimalarial Activity of Tinospora baenzigeri against Plasmodium berghei-Infected Mice
   ผู้เขียน : Sakaewan Ounjaijean, Manas Kotepui, and Voravuth Somsak
   แหล่งตีพิมพ์ : Journal of Tropical Medicine
   เล่มที่ : 2019 ฉบับที่ : Article ID 5464519 หน้า : - เดือน/ปี : 09/2562-/
   ชื่อบทความ : Occurrence of Potentially Pathogenic Free Living Amoebae and the First Report of Naegleria australiensis Presence in a Major Lake in the Philippines.
   ผู้เขียน : Giovanni Milanez, Frederick Masangkay, Voravuth Somsak, Manas Kotepui, Jitbanjong Tangpong*, Panagiotis Karanis
   แหล่งตีพิมพ์ : : . Journal of Water and Health
   เล่มที่ : 17 ฉบับที่ : 4 หน้า : 647-653 เดือน/ปี : 05/2562-12/2562
   ชื่อบทความ : First report of Cryptosporidium hominis in a freshwater sponge
   ผู้เขียน : Frederick R. Masangkay, Giovanni D. Milanez, Amalia Tsiami, Voravuth Somsak, Manas Kotepui, Jitbanjong Tangpong*, Panagiotis Karanis
   แหล่งตีพิมพ์ : : Science of the Total Environment
   เล่มที่ : 700 (2020)  ฉบับที่ : 4 หน้า : 134447 เดือน/ปี : 11/2562-06/2563
   ชื่อบทความ : Prevalence and laboratory analysis of malaria and dengue co-infection: a systematic review and meta-analysis.    
   ผู้เขียน : Kotepui M, Kotepui KU
   แหล่งตีพิมพ์ : BMC Public Health
   เล่มที่ : 19 ฉบับที่ : - หน้า : 1148 เดือน/ปี : 09/2562-/
   ชื่อบทความ : Prevalence of malarial recurrence and hematological alteration following the initial rrug Regimen : A retrospective study in western Thailand  
   ผู้เขียน : Manas Kotepui, Chuchard Punsawad, Kwuntida Uthaisar Kotepui, Voravuth Somsak, Nuoil Phiwklam, Bhukdee PhunPhuech
   แหล่งตีพิมพ์ : BMC Public Health
   เล่มที่ : 19 ฉบับที่ : - หน้า : 1294 เดือน/ปี : 10/2562-/
   ชื่อบทความ : Increased Expression of β-klotho is Associated with Axillary Lymph Node Metastasis in Breast Cancer: An Immunohistological Study
   ผู้เขียน : Kotepui, K., Kotepui, M., Piwkham, D., Songsri, A., Charoenkijkajorn,. L, Sattaso, A., & Petklunphanao ,P.
   แหล่งตีพิมพ์ : JOURNAL OF THE MEDICAL ASSOCIATION OF THAILAND (J Med Assoc Thai)
   เล่มที่ : 102 ฉบับที่ : 10 หน้า : 1060-1064 เดือน/ปี : 10/2562-10/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : The Hematological Alteration of Patients Parasitized by Plasmodium vivax
   ผู้เขียน : Manas KOTEPUI1, Bhukdee PHUNPHUECH, Nuoil PHIWKLAM and Kwuntida UTHAISAR
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak J Sci & Tech
   เล่มที่ : 15 ฉบับที่ : 9 หน้า : 637-643 เดือน/ปี : 06/2561-06/2561
   ชื่อบทความ : ความชุกของภาวะความดันในเลือดสูง ไขมันในเลือดสูง และไตวาย ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
   Prevalence of Hypertension, Dyslipidemia and Renal Insufficiency in Type 2 Diabetic Patients

   ผู้เขียน : ขวัญธิดา โคตรพุ้ย* รัตนาภรณ์ ใสหมี และ มนัส โคตรพุ้ย
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารเทคนิคการแพทย์ : J Med Tech Assoc Thailand
   เล่มที่ : 46 ฉบับที่ : 1 หน้า : 6266-6279 เดือน/ปี : 04/2561-04/2561
   ชื่อบทความ : Anemia and Iron Deficiency Anemia in High School Girls in Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ผู้เขียน : Orawan Sarakul, Manas Kotepui, Ranee Marasa, Waehafeeyah Thepwarin
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Health Science and Medical Research
   เล่มที่ : 36 ฉบับที่ : 3 หน้า : 197-204 เดือน/ปี : 07/2561-09/2561
   ชื่อบทความ : Impact of Weekly Climatic Variables on Weekly Malaria Incidence throughout Thailand: A Country-Based Six-Year Retrospective Study
   ผู้เขียน : Manas Kotepui and Kwuntida Uthaisar Kotepui
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Environmental and Public Health
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : Article ID 8397815 เดือน/ปี : 12/2561-12/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Differentiating between dengue fever and malaria using hematological parameters in endemic areas of Thailand
   ผู้เขียน : Manas Kotepui, Kwuntida Uthaisar, Bhukdee PhunPhuech, Nuoil Phiwklam
   แหล่งตีพิมพ์ : : Infectious Diseases of Poverty
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : - หน้า : 27 เดือน/ปี : 03/2560-03/2560
   ชื่อบทความ : Prevalence of scrub typhus infection among patients infected with malaria in Phop Phra Hospital, Tak Province, Thailand
   ผู้เขียน : Manas Kotepui, Bhukdee PhunPhuech, Nuoil Phiwklam, Kwuntida Uthaisar, Phiman Thirarattanasunthon
   แหล่งตีพิมพ์ : : J Med Tech Assoc Thailand
   เล่มที่ : 45 ฉบับที่ : - หน้า : 5909-16 เดือน/ปี : 07/2560-07/2560
   ชื่อบทความ : Clinical characteristics, parasite diagnosis and hematological parameters of malaria in Surat Thani Province, Thailand
   ผู้เขียน : Manas Kotepui, Chatree Ratcha, Kwuntida Uthaisar
   แหล่งตีพิมพ์ : : J Health Res
   เล่มที่ : 31 ฉบับที่ : - หน้า : 281-8 เดือน/ปี : 07/2560-07/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Differential expression of Matrix metalloproteinase 13 in association with invasion of breast cancer
   ผู้เขียน : Manas Kotepui, Chuchard Pansawad, Chaowanee Chupeerach, Apiram Songsri, Lek Charoenkijkajorn, Songsak Petmitr
   แหล่งตีพิมพ์ : : Contemp Oncol (Pozn), Impact factor(2013)=0.215
   เล่มที่ : 20 ฉบับที่ : 3 หน้า : 225–228 เดือน/ปี : 08/2559-08/2559
   ชื่อบทความ : A diagnostic tool for malaria based on software computer
   ผู้เขียน : Manas Kotepui, Kwuntida Uthaisar, Bhukdee Phunphuech, Nuoil Phiwklam.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Scientific Reports, Impact Factor(2015)= 5.578
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : - หน้า : 16656 เดือน/ปี : 01/2559-01/2559
   ชื่อบทความ : การประเมินสภาวะสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหารในจังหวัดนครศรีธรรมราช : กรณีศึกษาร้านอาหารในค่ายวชิราวุธและร้านอาหารทั่วไป
   Food Sanitation Condition Assessment in Nakhon Si Thammarat Province: A Case Study in camp Vajiravudh and restaurants

   ผู้เขียน : สุวิสา มีวาสนา พิมาน ธีระรัตนสุนทร มนัส โคตรพุ้ย
   แหล่งตีพิมพ์ : อนามัยสิ่งแวดล้อม : Environmental Health
   เล่มที่ : 19 ฉบับที่ : 2 หน้า : 50-65 เดือน/ปี : 04/2559-06/2559
   ชื่อบทความ : Prevalence and hematological indicators of G6PD deficiency in malaria-infected patients
   ผู้เขียน : Manas Kotepui, Kwuntida Uthaisar, Bhukdee PhunPhuech, Nuoil Phiwklam
   แหล่งตีพิมพ์ : : Infectious Diseases of Poverty Impact Factor(2015)= 4.111
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : - หน้า : 36 เดือน/ปี : 04/2559-04/2559
   ชื่อบทความ : การเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติของค่าพารามิเตอร์ทางโลหิตวิทยาในการติดเชื้อมาลาเรีย
   Abnormal Changes of Hematological Parameters in Malarial Infection

   ผู้เขียน : Manas Kotepui
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารเทคนิคการแพทย : J Med Tech Assoc Thailand
   เล่มที่ : 44 ฉบับที่ : 1 หน้า : - เดือน/ปี : 04/2559-04/2559
   ชื่อบทความ : Alteration of liver function test among patients with hepatitis and cirrhotic disorders
   ผู้เขียน : Kwuntida Uthaisar, Manas Kotepui,, Bhukdee Phunphuech, Nuoil Phiwklam
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of health research
   เล่มที่ : 30 ฉบับที่ : 6 หน้า : xxx เดือน/ปี : 12/2559-12/2559
   ชื่อบทความ : Dietary Intake of High School Girls aged 15-18 Years in Nakhon Si Thammarat Province, Thailand
   ผู้เขียน : Manas Kotepui, Orawan Sarakul, Kwuntida Uthaisar, Ranee Marasa, Wachafiyah Thepwarin
   แหล่งตีพิมพ์ : : J Health Res
   เล่มที่ : 30 ฉบับที่ : 2 หน้า : 75-82 เดือน/ปี : 04/2559-05/2559
   ชื่อบทความ : Cytotoxic Effect of Betulinic Acid from Thevetia peruviana Flower on SW620 and Caco-2 Human Colon Cancer Cell Lines
   ผู้เขียน : Suwit Duangmano, Chamaiphorn Salangsing, Phetcharee Changchamni, Sujinna Seesean, Manus Kotpui, Apichart Suksamrarn
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of the Medical Technologist Association of Thailand
   เล่มที่ : 44 ฉบับที่ : 3 หน้า : 5854-5863 เดือน/ปี : 12/2559-12/2560
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Effects of Malaria Parasite Density on Blood Cell Parameters
   ผู้เขียน : Manas Kotepui, Duangjai Piwkham, Bhukdee PhunPhuech, Nuoil Phiwklam, Chaowanee Chupeerach, Suwit Duangmano
   แหล่งตีพิมพ์ : : Plos One, Impact factor(2013)=3.534
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 3 หน้า : e0121057 เดือน/ปี : 04/2558-04/2558
   ชื่อบทความ : Epidemiology and histopathology of benign breast diseases and breast cancer in Southern Thailand
   ผู้เขียน : Manas Kotepui, Duangjai Piwkham, Chaowanee Chupeerach, Apiram Songsri, Lek Charoenkijkajorn
   แหล่งตีพิมพ์ : : European Journal of Gynaecological Oncology, Impact Factor(2012)=0.577
   เล่มที่ : 35 ฉบับที่ : 6 หน้า : 670-675 เดือน/ปี : 01/2558-01/2558
   ชื่อบทความ : Epidemiology and histopathology of benign breast diseases and breast cancer in Southern Thailand
   ผู้เขียน : Manas Kotepui, Duangjai Piwkham, Chaowanee Chupeerach, Apiram Songsri, Lek Charoenkijkajorn
   แหล่งตีพิมพ์ : : European Journal of Gynaecological Oncology, Impact Factor(2012)=0.577
   เล่มที่ : 35 ฉบับที่ : 6 หน้า : 670-675 เดือน/ปี : 01/2558-01/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Diet and risk of breast cancer
   ผู้เขียน : Manas Kotepui
   แหล่งตีพิมพ์ : : Contemporary Oncology, Impact Factor(2012)=0.211
   เล่มที่ : 18 ฉบับที่ : 1 หน้า : 7 เดือน/ปี : 06/2557-10/2557
   ชื่อบทความ : Effect of malarial infection on haematological parameters in population near Thailand-Myanmar border
   ผู้เขียน : Manas Kotepui, Bhukdee Phunphuech, Nuoil Phiwklam, Chaowanee Chupeerach and Suwit Duangmano
   แหล่งตีพิมพ์ : : Malaria Journal, Impact Factor(2013)=3.49
   เล่มที่ : 13 ฉบับที่ : - หน้า : 218 เดือน/ปี : 06/2557-06/2557
   ชื่อบทความ : Knowledge, attitudes, and practice of breast cancer screening among female personnel of Walailak University
   ผู้เขียน : Manas Kotepui, Duangjai Piwkham, Chaowanee Chupeerach, Suwit Duangmano
   แหล่งตีพิมพ์ : : Health Expectations, Impact factor(2013)=2.852
   เล่มที่ : x ฉบับที่ : xx หน้า : Epub ahead เดือน/ปี : 12/2557-12/2557
   ชื่อบทความ : A Bibliometric Analysis of Diets and Breast Cancer Research
   ผู้เขียน : Manas Kotepui, Sivaporn Wannaiampikul, Chaowanee Chupeerach, Suwit Duangmano
   แหล่งตีพิมพ์ : : Asian Pac J Cancer Prev
   เล่มที่ : 15 ฉบับที่ : 18 หน้า : 7625-7628 เดือน/ปี : 09/2557-09/2557
   ชื่อบทความ : A retrospective study of gynecomastia in male patients referred to Hatyai Hospital with breast lesions
   ผู้เขียน : Manas Kotepui, Duangjai Piwkham, Chaowanee Chupeerach, Apiram Songsri
   แหล่งตีพิมพ์ : : Asian Biomedicine, Impact factor(2012)=0.282
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 4 หน้า : 511-515  เดือน/ปี : 10/2557-10/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Histopathology analysis of benign colorectal diseases and colorectal cancer in Hatyai Hospital, Songkhla, Thailand
   ผู้เขียน : Manas Kotepui, Duangjai Piwkham, Apiram Songsri, Lek Charoenkijkajorn
   แหล่งตีพิมพ์ : : Asian Pac J Cancer P, Impact factor(2012)=1.271
   เล่มที่ : 14 ฉบับที่ : 4 หน้า : 2667-2671 เดือน/ปี : 06/2556-06/2556
   ชื่อบทความ : Determination of whole transcription profiles and specific pathways in invasive ductal breast carcinoma
   ผู้เขียน : Pasra Arnutti, Manas Kotepui, Wichitra Asanprakit, Phaibul Punyarit, Porntip Chavalitshewinkoon-Petmitr, Talabporn Harnroongroj, Songsak Petmitr
   แหล่งตีพิมพ์ : : Int J Clin Exp Pathol, Impact Factor(2012)=2.242
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 6 หน้า : 1112-1120 เดือน/ปี : 05/2556-05/2556
   ชื่อบทความ : Age Distribution of Breast Cancer from a Thailand Population- Based Cancer Registry
   ผู้เขียน : Manas Kotepui, Chaowanee Chupeerach
   แหล่งตีพิมพ์ : : Asian Pac J Cancer P, Impact factor(2012)=1.271
   เล่มที่ : 14 ฉบับที่ : 6 หน้า : 3815-3817 เดือน/ปี : 07/2556-07/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Quantitative Real-Time RT-PCR of ITGA7, SVEP1, TNS1, LPHN3, SEMA3G, KLB and MMP13 mRNA Expression in Breast Cancer.
   ผู้เขียน : Manas Kotepui, Charin Thawornkuno, Porntip Chavalitshewinkoon-Petmitr, Phaibul Punyarit, Songsak Petmitr
   แหล่งตีพิมพ์ : : Asian Pac J Cancer P, Impact factor(2012)=1.271
   เล่มที่ : 13 ฉบับที่ : 11 หน้า : 5789-82 เดือน/ปี : 09/2555-09/2555
  พ.ศ.0000
   ชื่อบทความ : Alteration of haematological parameters among patients with dengue infection.
   ผู้เขียน : Kotepui, M., PhunPhuech, B., Phiwklam, N., Pokakorn, W., & Kotepui, KU.
   แหล่งตีพิมพ์ : Biomedical Research
   เล่มที่ :  ฉบับที่ :  หน้า :  เดือน/ปี : 00/0000-/
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Identification of Acanthamaeba spp. using 18s Rrna primers in two major water reservoirs in Phillipines. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Giovanni MILANEZ, Frederick MASANGKAY, F. HAPAN, A. DASIG, M. AGUSTIN, R. CRUZ, H. DE JESUS, J. ELLAZAR, E. GOZUM, P. INOCENCIO, V. SOMSAK, K. MANAS, P. KARANIS, Jitbanjong TANGPONG
   ชื่อการประชุม : International Conferences on Biomedical Sciences and Medical Technology 2019 (ICBMS MT 2019)
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/06/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : OVEREXPRESSION OF LATROPHILIN 3 (LPHN3) IN BREAST CANCER: A PRELIMINARY STUDY (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kwuntida Kotepui*, Khwannapha Petnin, Watsamon Nunhmin, Sirichai Pumsawat1, Manas Kotepui1
   ชื่อการประชุม : การประชุมเชิงวิชาการเนื่องในวาระครบรอบ 40 ปี เทคนิคการแพทย์ และ 36 ปี กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด: คุณภาพ มาตรฐาน และนวัตกรรม
   สถานที่ประชุม : โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/07/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Clinical and Laboratory Diagnosis of Malaria in Surat Thani, Southern Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Manas Kotepui, Chatree Ratcha, Kwuntida Uthaisar
   ชื่อการประชุม : the ICID 2017 : 19th International Conference on Infectious Diseases
   สถานที่ประชุม : Sydney, Australia
   ประเทศ : ออสเตรเลีย เมื่อ 26/01/2560
   ชื่อบทความ : The abnormality of blood cells parasitized by Plasmodium vivax (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Manas Kotepui1, Kwuntida Uthaisar, Phiman Thirarattanasunthon, Bhukdee PhunPhuech, Nuoil Phiwklam
   ชื่อการประชุม : ICID 2017 : 19th International Conference on Infectious Diseases
   สถานที่ประชุม : Sydney, Australia
   ประเทศ : ออสเตรเลีย เมื่อ 26/01/2560
   ชื่อบทความ : The hematological alteration of patients parasitized by Plasmodium vivax (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Manas Kotepui, Bhukdee Kotepui, Nuoil Kotepui, Kwuntida Uthaisar
   ชื่อการประชุม : 5th National and International Conferences on Medical Technology 2017 “Infectious Diseases and Innovation for Clinical Diagnosis”
   สถานที่ประชุม : Twin Lotus Hotel, Nakhon Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : การประเมินความเสี่ยงสุขภาพจากการรับสัมผัสโลหะหนักของคนเก็บขยะจากบ่อฝังกลบขยะทุ่งท่าลาด ในเขตเทศบาลนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Health Risk Assessment from Heavy Metal Exposure of Scavengers in Thungtalad Municipality Dump Site, Nakhon Si Thammarat Province. (บรรยาย)

   ผู้เขียน : รัตติยา สุขศรีนวล, พิมาน ธีระรัตนสุนทร, วิยดา กวานเหียน, สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง, จันจิรา มหาบุญ, มนัส โคตรพุ้ย, ขวัญธิดา อุทัยสาร์
   ชื่อการประชุม : พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 : PHAYAO REARCH CONFERENCE 5
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยพะเยา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/01/2559
   ชื่อบทความ : Incidence of G6PD deficiency in patients with malaria (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Manas Kotepui, Kwuntida Uthaisar, Phiman Thirarattanasunthon, Nuoil Phiwklam, Bhukdee Phunphuech
   ชื่อการประชุม : PHAYAO RESEARCH CONFERENCE 5
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยพะเยา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/01/2559
   ชื่อบทความ : ความชุกของภาวะตับอักเสบและภาวะตับแข็งในผู้ป่วยโรคตับ
    Prevalence of hepatitis and cirrhosis among people with liver diseases (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ขวัญธิดา อุทัยสาร์*, มนัส โคตรพุ้ย, พิมาน ธีระรัตนสุนทร, ภักดี พันธ์พืช, หนูออย ผิวคล้าม
   ชื่อการประชุม : การประชุมทางวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” วันที่ 28-29 มกราคม 2559 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา
   สถานที่ประชุม : ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จ. พะเยา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/01/2559
   ชื่อบทความ : การศึกษาปริมาณเม็ดเลือดที่เหมาะสมสาหรับการตรวจฟิล์มเลือดหนาและฟิล์มเลือดบางในการตรวจวินิจฉัยมาลาเรียในงานตรวจประจาวัน (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : มนัส โคตรพุ้ย*, อัครีย๊ะห์ ดะอุแม, มารีนี อาลีมามะ, ขวัญธิดา อุทัยสาร์, สาโรจน์ เพชรมณี, พิมาน ธีระรัตนสุนทร
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : ิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลราชธานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2559
   ชื่อบทความ : ความสัมพันธ์ของผลการตรวจการทำงานของตับในผู้ป่วยภาวะตับอักเสบและภาวะตับแข็ง (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ขวัญธิดา อุทัยสาร์*, มนัส โคตรพุ้ย, ภักดี พันธ์พืช, หนูออย ผิวคล้าม
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ“วลัยลักษณ์วิจัย”ครั้งที่ 8 : The 8thWalailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/07/2559
   ชื่อบทความ : ความชุกของโรคไข้เลือดออกจากโรงพยาบาลพบพระ จ.ตาก (บรรยาย)
   ผู้เขียน : นฤมล มาสภา, นัฏฐินี ชัยมาดสิริกุล, วิไลลักษณ์ ทวีทรัพย์, มนัส โคตรพุ้ย
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/07/2559
   ชื่อบทความ : ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อความรู้และพฤติกรรมการให้นมแม่ในมารดาที่ผ่าตัดคลอดครั้งแรก (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ญานินทร พาควารี, มณีรัตน์ แก้วนพรัตน์, ยุวดี วิทยาพันธ์, มนัส โคตรพุ้ย
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : Health Condition and Quality of life among Scavengers in City Municipality Dump site Nakhon Si Thammarat Province, Thailand
    สภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิต ของคนเก็บขยะ ในพื้นที่ฝังกลบขยะทุ่งท่าลาด เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : พิมาน ธีระรัตนสุนทร, วิยดา กวานเหียน, มุจลินท์ ช้ายเกลี้ยง, อมรเทพ เยาวยอด, มนัส โคตรพุ้ย, ขวัญธิดา อุทัยสาร์, ปริญญา ว่องไววณิชกุล
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 8 : The 8th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : Discriminating dengue from malaria using hematological parameters (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Manas Kotepui, Kwuntida Uthaisar, Bhukdee PhunPhuech, Nuoil Phiwklam
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 16 : Universal Health Care Coverage: A Global Perspective
   สถานที่ประชุม : ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ เอ บี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/10/2559
   ชื่อบทความ : Prevalence of scrub typhus and malaria infection in Western Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Manas Kotepui, Bhukdee PhunPhuech, Nuoil Phiwklam, Kwuntida Uthaisar, Phiman Thirarattanasunthon, Parinya Vongvaivanichakul
   ชื่อการประชุม : Mae Fah Luang University International Conference 2016
   สถานที่ประชุม : Mae Fah Luang University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/11/2559
   ชื่อบทความ : Health Impact Assessment with Patient’s Treatment Delay among new Smear Positive Pulmonary Tuberculosis in Choke Chai Hospital Nakhon Ratchasima Province, Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Phiman Thirarattanasunthon, Wiyada Khanhien, Manas Kotepui
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 16 : : International Conference College of Public Health Sciences 16th : Universal Health Care Coverage: A Global Perspective
   สถานที่ประชุม : ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ เอ บี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/10/2559
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/10/2559
   ชื่อบทความ : Incidence of New Smear positive Pulmonary Tuberculosis in Choke Chai Hospital Nakhon Ratchasima Province, Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Phiman Thirarattanasunthon, Wiyada Khanhien, Manas Kotepui
   ชื่อการประชุม : Mae Fah Luang University International Conference 2016
   สถานที่ประชุม : M Square Building Mae Fah Luang University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/11/2559
   ชื่อบทความ : Immediately Effect of Reaction Time Training on Balance in Older Adults. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Onchuma Meaungson, Parinya Vongvaivanichakul, Thepprathan Sae-Chua, Panita Yarat, Piyanut Serisrisakun, Mahasak Seublee, Assadaphon Phongson, Manas Kotepui, Phiman Thirarattanasunthon, Kwuntida Uthaisar
   ชื่อการประชุม : Mae Fah Luang University International Conference 2016
   สถานที่ประชุม : Mae Fah Luang University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/11/2559
   ชื่อบทความ : Discriminating dengue from malaria using hematological parameters (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Manas Kotepui, Kwuntida Uthaisar, Bhukdee PhunPhuech, Nuoil Phiwklam
   ชื่อการประชุม : the 16th International Conference of Public Health Sciences. "Universal Health Care Coverage: A Global Perspective"
   สถานที่ประชุม : Ambassador Hotel, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/10/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Effect of malaria infection on complete blood count (CBC) parameters (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Manas Kotepui, Kwuntida Uthaisar, Duangjai Piwkham, Phiman Thirarattanasunthon, Bhukdee Phunphuech, Nuoil Phiwklam
   ชื่อการประชุม : Phayao Research Conference 2015
   สถานที่ประชุม : University of Phayao
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/01/2558
   ชื่อบทความ : การประเมินสภาวะสุขภาพ คุณภาพชีวิต และอนามัยสิ่งแวดล้อม ในตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Assessment Quality of Life and Environmental Health for People Living in Klongnoi sub-district, Pakpranang district Nakhon Si Thammarat (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : พิมาน ธีระรัตนสุนทร, วิยดา กวานเหียน, มนัส โคตรพุ้ย
   ชื่อการประชุม : พะเยาวิจัย ครั้งที่ 4 : Phayao Vijai 4th
   สถานที่ประชุม : ห้องประชุม พญาาคำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/01/2558
   ชื่อบทความ : การประเมินสภาวะสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช กรณีศึกษาร้านอาหารในค่ายวชิราวุธ และร้านอาหารทั่วไป
    Food Sanitation Condition Assessment in Nakhon Si Thammarat Province : a case study in camp Vajiravudh and restuarants (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : พิมาน ธีระรัตนสุนทร, สุวิสา มีวาสนา, มนัส โคตรพุ้ย
   ชื่อการประชุม : พะเยาวิจัย ครั้งที่ 4 : Payao Conference 4th
   สถานที่ประชุม : ห้องประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/01/2558
   ชื่อบทความ : Effect of malaria infection on complete blood count (CBC) parameters (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Manas Kotepui, Kwuntida Uthaisar, Bhukdee Phunphuech, Nuoil Phiwklam
   ชื่อการประชุม : 6th International Graduate Students Conference on Population and Public Health Sciences (IGSCPP)
   สถานที่ประชุม : College of Public Health Sciences, Chulalongkorn University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/07/2558
   ชื่อบทความ : Effect of malaria infection on blood cell parameters (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Manas Kotepui, Kwuntida Uthaisar, Bhukdee Phunphuech, Nuoil Phiwklam
   ชื่อการประชุม : the The 5th International Conference on Sciences and Social Sciences 2015; Research and Innovation for Community and Regional Development "Celebrating the 90th Anniversary of Rajabhat Maha Sarakham University and the 150th Anniversary of Maha Sarakham Province
   สถานที่ประชุม : Rajabhat Maha Sarakham University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/09/2558
   ชื่อบทความ : The Incidence of Liver Diseases at Propphra Hospital (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kwuntida Uthaisar, Manas Kotepui, Bhukdee Phunphuech and Nuoil Phiwklam
   ชื่อการประชุม : The 5th International Conference on Science and Social Science 2015
   สถานที่ประชุม : Rajabhat Maha Sarakham University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/09/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Knowledge of breast cancer screening among female personel of Walailak University (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Manas Kotepui, Duangjai piwkhum, Chaowanee Chupeerach, Suwit Duangmano
   ชื่อการประชุม : The Second International Conference on New Voices in Global Health 2014: Reducing Inequities
   สถานที่ประชุม : Thammasat University, Rungsit Campus, Pathum Thani, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/02/2557
   ชื่อบทความ : Nutritional status of high school girls in Nakhon Si Thammarat Province, Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Manas Kotepui, Orawan Sarakul, Ranee Marasa, Waehafiyah Thepwarin
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 6
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : Prevalence of Southeast Asian Ovalocytosis in Nakhon Sri Thammarat (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ดวงใจ ผิวคำ
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 6
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : Prevalence of anemia in high school girls at Thasalaprasitsuksa School, Nakhon Si Thammarat (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Orawan Sarakul, Manas Kotepui, Ranee Marasa, Supachai Sonthaisong, Waehafeeyah Thepwarin
   ชื่อการประชุม : วลัลลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 6
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : อุบัติการณ์ของไฟโบรอะดีโนมาและมะเร็งเต้านมของผู้หญิงที่เข้ามารับการตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาในโรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประเทศไทย
    Incidence of fibroadenoma and breast cancer among women who underwent breast biopsy in Hatyai Hospital, Songkhla, Thailand (บรรยาย)

   ผู้เขียน : มนัส โคตรพุ้ย, ดวงใจ ผิวคำ, อภิราม ส่งศรี, เล็ก เจริญกิจขจร
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 5 : The 5th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/08/2556
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : ท่าสูงบน ชุมชนต้นแบบสุขภาวะ สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (บริการวิชาการ)
    ชื่อกิจกรรม : เดิน-วิ่ง กินลมชมเล ณ ชายหาดท่าสูงบน
    ชื่อกิจกรรม : การลงพื้นที่สำรวจและการให้บริการวิชาการ (บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนรายวิชาชุมชน)
    ชื่อกิจกรรม : การตั้งโจทย์ปัญหาวิจัยเพื่อชุมชน
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์สู่สังคมรักษ์สุขภาพ "กิจกรรมการจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ2561
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ บริการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นเพื่อการคัดกรองความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : ท่าสูงบน ชุมชนต้นแบบสุขภาวะ สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Social Engagement)
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : รายวิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน (MTH-372)
    ชื่อกิจกรรม : โรงเรียนน่าอยู่ พวกหนูรู้ทันพยาธิ (โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์)
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน ประจำปี 2557
 • ชื่อโครงการ : เสริมสร้างการปฏิบัติงานสาธารณสุขโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 8
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 6
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : 29 มิถุนายน วันเทคนิคการแพทย์ไทยมิ่งขวัญราชาวดี
    ชื่อกิจกรรม : 29 มิถุนายน วันเทคนิคการแพทย์ไทยมิ่งขวัญราชาวดี ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : 29 มิถุนายน วันเทคนิคการแพทย์ไทยมิ่งขวัญราชาวดี ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการ เรื่อง กฎหมายวิชาชีพและการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการคลินิกสู่การพัฒนาสมรรถนะนักเทคนิคการแพทย์ในอนาคต
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2560
   ชื่อผลงาน : Research Achievement Award
   ชื่อรางวัล : WU-SAH 2017 Research Achievement Award for Junior Researcher
   จาก : School of Allied Health Sciences
   เมื่อ : 31/08/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.มนัส  โคตรพุ้ย
  พ.ศ.2559
   ชื่อผลงาน : โล่เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นด้านการวิจัย เนื่องในโอกาศอันเป็นมงคลครบรอบปีที่ 24 แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ชื่อรางวัล : โล่เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปี 2559
   จาก : หน่วยพัฒนาองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 29/03/2559
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.มนัส  โคตรพุ้ย
   ชื่อผลงาน : ทุนสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ จำนวน 10,000 บาท
   ชื่อรางวัล : Busary grant in MFUIC2016 & KTCM2016
   จาก : Mae Fah Luang University
   เมื่อ : 23/11/2559
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.มนัส  โคตรพุ้ย
  พ.ศ.2558
   ชื่อผลงาน : Research Achievement Award
   ชื่อรางวัล : SAP-WU 2015 Research Achievement Award for Junior Faculty Member
   จาก : School of Allied Health Sciences and Public Health, Walailak University
   เมื่อ : 23/09/2558
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.มนัส  โคตรพุ้ย
   ชื่อผลงาน : Research Achievement Award
   ชื่อรางวัล : SAP-WU 2015 Research Achievement Award
   จาก : School of Allied Health Sciences and Public Health, Walailak University
   เมื่อ : 23/09/2558
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.มนัส  โคตรพุ้ย
  พ.ศ.2557
   ชื่อผลงาน : Research Achievement Award
   ชื่อรางวัล : SAP-WU 2014 Research Achievement Award for Junior Faculty Member
   จาก : School of Allied Health Sciences and Public Health, Walailak University
   เมื่อ : 19/09/2557
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.มนัส  โคตรพุ้ย
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)