:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. ประภัสสร  คลังสิน
   Dr. Praphatson Klangsin
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2770, 0-7567-2703-4
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2770, 2703-4
   E - mail  praphatson.kl@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  กายภาพบำบัด
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2550-2555
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  กายภาพบำบัด
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2547-2550
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  กายภาพบำบัด
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2543-2547
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  15/11/2555
 
  ตำแหน่ง  หัวหน้าคลินิกกายภาพบำบัด
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/12/2559 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  15/11/2555 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : ความชุกของความรู้สึกไม่สบายร่างกายที่สัมพันธ์กับท่านั่งในห้องเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ประภัสสร คลังสิน*,วราภรณ์ บัวศรี, ธันยาพร เนียมโสม, ยุวกรรณ์ ดิลกลัคณาภรณ์, ฟารีดา อาแว,กฤษฎิ์ บูรพา, สิริลักษณ์ เปียคง
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 : The 9th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Walailak university
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : ความชุกของความผิดปกติทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่สัมพันธ์กับงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : นิภาภรณ์ วรรณพรหม*, ประภัสสร คลังสิน
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : ม.วลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/07/2559
   ชื่อบทความ : ผลของการจัดวางคอมพิวเตอร์แบบพกพาบนโต๊ะญี่ปุ่นต่อท่าทางการใช้งานและความรู้สึกไม่สบายของร่างกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ประภัสสร คลังสิน*, สุนันทา พรหมมินทร์, มณีกัณฑ์ สังข์ทอง, สุรัชวดี ชูสงดำ, จิดาภา ฤทธิ์สาคร, จิราพร ขาวผ่อง
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : ม.วลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/07/2559
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์สู่สังคมรักษ์สุขภาพ "กิจกรรมการจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปี 2561
    ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดยสำนักวิชาสหเวชศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : บูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและกระบวนการวิจัยด้านกายภาพบำบัด
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมกายภาพบำบัดเพื่อการสร้างนวัตกรรมสำหรับผู้พิการในชุมชน
 • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : บูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและกระบวนการวิจัยด้านกายภาพบำบัด
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมกายภาพบำบัดทางการกีฬา
 • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : โรคข้อเข่าเสื่อม ผู้สูงอายุ และคลินิกให้คำปรึกษา
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : พี่น้องร่วมใจ มอบให้ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : สหเวชศาสตร์ฯ ร่วมใจ มอบให้ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : อบรมอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด ประจำปี 2557
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการกายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 3
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2560
   ชื่อผลงาน : เครื่องช่วยเดินแบบมีล้อพร้อมเลเซอร์และที่นั่ง
   ชื่อรางวัล : รางวัลชนะเลิศ
   จาก : กรมส่งเสริมและพัฒนาคณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับวิทยาลัยราชสุดา ม.มหิดล
   เมื่อ : 26/07/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.ประภัสสร  คลังสิน,  นางสาวฉัตรดาว  เสพย์ธรรม
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
  พ.ศ.2560
   ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องช่วยเดินแบบมีล้อพร้อมเลเซอร์และที่นั่ง “Wheel Walker Laser with Seat”
   วันที่ได้รับจดทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ : //
   ผู้ประดิษฐ์ :  ดร.ประภัสสร  คลังสิน,  นางสาวฉัตรดาว  เสพย์ธรรม

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)