:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ. โกสินทร์  กาฬรัตน์
   Asst.Prof. Kosin Kalarat
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2274, 0-7567-2206-7
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2274, 2206-7
   E - mail  kosin.ka@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  มหาวิทยาลัย  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2547-2549
 
  วุฒิการศึกษา  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  อิเล็กทรอนิกส์
  มหาวิทยาลัย  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2543-2547
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  03/12/2555
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและอนิเมชัน
  หลักสูตร  หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  22/08/2560 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Real-Time Volume Rendering Interaction in Virtual Reality
   Real-Time Volume Rendering Interaction in Virtual Reality

   ผู้เขียน : Kosin Kalarat Phanit Koomhin
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Technology(ijTech)
   เล่มที่ : ได้รับการตอบรับแล้ว ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 07/2562-01/2563
   ชื่อบทความ : Real-Time Volume Rendering Interaction in Virtual Reality
   Real-Time Volume Rendering Interaction in Virtual Reality

   ผู้เขียน : Kosin Kalarat and Phanit Koomhin
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Technology
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 08/2562-08/2562
   ชื่อบทความ : Real-time Volume Rendering Interaction in Virtual Reality
   ผู้เขียน : Kalarat, K., & Koomhin, P.
   แหล่งตีพิมพ์ : International Journal of Technology(IJTech)
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 7 หน้า : 1307-1314 เดือน/ปี : 11/2562-/
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : THE USE OF 3D HOLOGRAPHIC PYRAMID FOR THE VISUALIZATION OF SINO-PORTUGUESE ARCHITECTURE
   ผู้เขียน : Kosin Kalarat
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Information System and Technology Management
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 5 หน้า : 18-24 เดือน/ปี : 10/2560-12/2561
  พ.ศ.0000
   ชื่อบทความ : Natural Interaction Design for Navigation in Virtual Environment of Sino-Portuguese Architecture in Museum
   ผู้เขียน : Kalarat, K., & Rattanarungrot, S.
   แหล่งตีพิมพ์ : Walailak Journal of Science and Technolog
   เล่มที่ :  ฉบับที่ :  หน้า :  เดือน/ปี : 00/0000-/
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Real-Time Volume Rendering Interaction in Virtual Reality (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kosin Kalarat Phanit Koomhin
   ชื่อการประชุม : MECON2019
   สถานที่ประชุม : Multimedia University, Cyberjaya, Selangor, Malaysia.
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 20/03/2562
   ชื่อบทความ : Natural Interaction Design for Navigation in Virtual Environment of Sino-Portuguese Architecture in Museum (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kosin KALARAT Sasithorn RATTANARUNGROT
   ชื่อการประชุม : International Conference on 4th Industrial Revolution and Its Impacts(IC4IR2019)
   สถานที่ประชุม : WALAILAK UNIVERSITY 222 THAIBURI, THASALA DISTRICT NAKHONSITHAMMARAT 80161 THAILA
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : Conventional Fast Fourier Transform Analysis of Olfactory-Responded Brainwaves (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Supaya CHANDHARAKOOL, Apsorn SATTAYAKHOM, Pongphan PONGPANITANONT, Kosin KALARAT, Anurak THUNGTONG, Phongpichit CHANNUIE, Phanit KOOMHIN
   ชื่อการประชุม : National and International Conferences on Biomedical Sciences and Medical Technology 2019
   สถานที่ประชุม : Grand Fortune Hotel, Nakahonsithammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/06/2562
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Use of 3D Holographic Pyramid for the Visualization of Sino-Portuguese Architecture (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kosin Kalarat
   ชื่อการประชุม : International Conference on Media Studies (ICMS 2017)
   สถานที่ประชุม : UUM Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 01/05/2560
   ชื่อบทความ : Exploring Virtual Environment of Sino-Portuguese Architecture with Natural Interaction in Museum (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kosin Kalarat
   ชื่อการประชุม : The 11th Asian Forum on Graphic Science (AFGS 2017)
   สถานที่ประชุม : Tokyo, Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 06/08/2560
   ชื่อบทความ : Exploring Virtual Environment of Sino-Portuguese Architecture with Natural Interaction in Museum (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kosin Kalarat
   ชื่อการประชุม : The 11th Asian Forum on Graphic Science (AFGS 2017)
   สถานที่ประชุม : Tokyo Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 06/08/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : ระบบโลกเสมือนผสานโลกจริงของหนังสือรุ่น (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : โกสินทร์ กาฬรัตน์, อรุณ เพชรรัตน์, อรุณกมล จันทรส, ศุภลักษณ์ จีรพงศ์
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 06/07/2559
   ชื่อบทความ : หนังสือรุ่นผ่านรูปแบบโลกเสมือนผสานโลกจริง (บรรยาย)
   ผู้เขียน : โกสินทร์ กาฬรัตน์, อรุณ เพชรรัตน์, อรุณกมล จันทรส และ ศุภลักษณ์ จีรพงศ์
   ชื่อการประชุม : National Conference on Information Technology: NCIT
   สถานที่ประชุม : กระบี่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/10/2559
   ชื่อบทความ : การประยุกต์เกมเอนจิ้นในการแสดงผลแบบโฮโลแกรม 3 มิติ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : โกสินทร์ กาฬรัตน์, ภาคภูมิ สังข์ช่วย, อนุวัฒน์ อ่ำทอง และ แคทลียา ยาฝาด
   ชื่อการประชุม : National Conference on Information Technology: NCIT
   สถานที่ประชุม : กระบี่ ประเทศไทย
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/10/2559
   ชื่อบทความ : A Survey Study of MOBA Game Hardware Interface (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kosin Kalarat
   ชื่อการประชุม : International Conference on Information Technology (InCIT), 2016
   สถานที่ประชุม : กระบี่ ประเทศไทย
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/10/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Applying Relief Mapping on Augmented Reality (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kosin K.
   ชื่อการประชุม : The 12th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering
   สถานที่ประชุม : Faculty of Engineering and Faculty of Science at Prince of Songkla University, HatYai Campus, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/07/2558
   ชื่อบทความ : แอพพลิเคชั่นแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในภาคใต้ผ่านแท็บเล็ตบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : นำยพงศกร บัวสมุย, นำยภำณุพงศ์ พุทธำ นุ, โกสินทร์ กาฬรัตน
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : ระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในภาคใต้ผ่านสมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ภานุพงศ์ สถาพรนุวงศ์, วุฒิไกร สมุทร อ่อน, โกสินทร์ กำฬรัตน
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : Parallax Occlusion Mapping in Augmented Reality Case Study on Facade of Sino Portuguese Architecture Phuket, Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kosin K.
   ชื่อการประชุม : Digital Heritage
   สถานที่ประชุม : Granada Spain
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/09/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : ระบบความจริงเสมือนในงานสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : โกสินทร์ กาฬรัตน์, ปิยะ คะหาปะนะ, ภานุพงษ์ มโนวิไลกุล, ศุภากร แก้วเลิศ
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย
   สถานที่ประชุม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : Relief Mapping on Facade of Sino Portuguese Architecture in Virtual Reality (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kosin Kalarat
   ชื่อการประชุม : The Fourth International Conference on Digital Information and Communication Technology and its Applications (DICTAP2014)
   สถานที่ประชุม : 126/1 Vibhavadee-Rangsit Road, Din Daeng, Bangkok 10400 Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 06/05/2557
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโมคลาน จ.นครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาApplication for Augmented Reality โบราณสถานโมคลาน จ.นครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : เรียนรู้พัฒนาวิถีชีวิตพึ่งตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชุมชนโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การพัฒนาโปรแกรม Augmented Reality เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถานโมคลาน
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : บ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2561
   ชื่อผลงาน : Medizeen
   ชื่อรางวัล : VR Inventors
   จาก : DEPA
   เมื่อ : 25/01/2561
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.โกสินทร์  กาฬรัตน์
   ชื่อผลงาน : พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์
   ชื่อรางวัล : Museum Thailand Awards 2018 อันดับที่ 2 สาขา Museum Thailand Popular Vote
   จาก : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
   เมื่อ : 30/08/2561
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.โกสินทร์  กาฬรัตน์
  พ.ศ.2560
   ชื่อผลงาน : งานบริการวิชาการดีเด่น สำนักวิชาสารสนเทศศาสนตร์
   ชื่อรางวัล : งานบริการวิชาการดีเด่น ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 30/03/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.โกสินทร์  กาฬรัตน์
  พ.ศ.2557
   ชื่อผลงาน : โลกความจริงเสมือนในระบบสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส
   ชื่อรางวัล : Thailand Digi Challenge(ระดับภาคใต้)
   จาก : SIPA
   เมื่อ : 15/08/2557
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.โกสินทร์  กาฬรัตน์
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)