:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. ทัศนี  ชูเชื้อ
   Dr. Tatsanee Chuchue
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2815, 0-7567-2808-10
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2815, 2808-10
   E - mail  tatsanee.ch@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคโนโลยีชีวภาพ
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2544-2549
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ชีวเคมี
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2540-2544
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ชีวเคมี
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2536-2540
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  17/12/2555
 
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : In Vitro Antimicrobial Activity of Gel Containing the Herbal Ball Extract against Propionibacterium acnes
   ผู้เขียน : Chutima Jantarat, Pornpak Sirathanarun, Tatsanee Chuchue, Atthaphon Konpian, Gorawit Sukkua, and Prutthicha Wongprasert
   แหล่งตีพิมพ์ : : Scientia Pharmaceutica
   เล่มที่ : 86 ฉบับที่ : 1 หน้า : pii: E8 เดือน/ปี : 02/2561-02/2561
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Study on Ability of the Anti-Propionibacterium acnes of Curcumin and Piperine Composite Bacterial Cellulose Membrane for Curcumin Delivery (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Pornpak Sirathanarun, Chutima Jantarat, Tatsanee Chuchue, Atthaphon Konpian, Gorawit Sukkua, Prutthicha Wongprasert
   ชื่อการประชุม : 5th International Conference on Pharmaceuticals, Nutraceuticals and Cosmetic Science (IPNaCS)
   สถานที่ประชุม : โรงแรมตะวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/08/2560
   ชื่อบทความ : Development and Evaluation of Gel Containing Herbal Ball Extract for Acne Treatment (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Chutima Jantarat, Pornpak Sirathanarun, Tatsanee Chuchue, Atthaphon Konpian, Gorawit Sukkua, Prutthicha Wongprasert
   ชื่อการประชุม : 5th International Conference on Pharmaceuticals, Nutraceuticals and Cosmetic Science (IPNaCS)
   สถานที่ประชุม : โรงแรมตะวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/08/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : การยับยั้งการแสดงออกของยีน mdaB ไม่มีผลต่อการดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อแบคทีเรีย Pseudomonas aeruginosa สายพันธุ์ PAO1 (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ทัศนี ชูเชื้อ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : ตอน คอลาเจนสร้างเองได้
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์สู่สังคมรักษ์สุขภาพ "กิจกรรมการจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ2561
    ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดยสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน คลอลาเจนสร้างเองได้
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : สัปดาห์เภสัช
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสัปดาห์เภสัช
 • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดย สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
    ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดยสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : โครงการประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2 หัวข้อ “Macromolecule Crystallography”
    ชื่อกิจกรรม : โครงการประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2 หัวข้อ Macromolecule Crystallography
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ตอน กลูต้าฯ ขาวใสได้จริงหรือ?
 • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ตอน กินอย่างไรไม่ให้อ้วน
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในโครงการสานสัมพันธ์สายใยเขียวมะกอกช่อใหม่ ครั้งที่ 8
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)