:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. ผานิตย์  คุ้มฮิ้น
   Asst.Prof.Dr. Phanit Koomhin
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2874, 0-7567-2801-4
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2874, 2801-4
   E - mail  phanit.ko@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  สรีรวิทยาการแพทย์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2549-2555
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคนิคการแพทย์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2545-2549
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  03/12/2555
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
  หลักสูตร  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  30/10/2560 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  วิทยาศาสตร์สมอง
  สาขาความสนใจ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Brain sciences
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2563
   ชื่อบทความ : Estimating the size of COVID-19 epidemic outbreak        
   ผู้เขียน : Chakrit Pongkitivanichkul, Daris Samart, Takol Tangphati, Phanit Koomhin, Pimchanok Pimton, Punsiri Dam-O, Apirak Payaka, Phongpichit Channuie
   แหล่งตีพิมพ์ : Physica Scripts xx (2020) xxxxx
   เล่มที่ : xx ฉบับที่ : xx หน้า : xx เดือน/ปี : 06/2563-/
   ชื่อบทความ :  Michelia Essential Oil Inhalation Increases Fast Alpha Wave Activity
   ผู้เขียน : Phanit Koomhin, Apsorn Sattayakhom, Supaya Chandharakool, Jennarong Sinlapasorn, Sarunnat Suanjan, Sarawoot Palipoch, Prasit Na-ek, Chuchard Punsawad, Narumol Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : Phanit Koomhin, Apsorn Sattayakhom, Supaya Chandharakool, Jennarong Sinlapasorn, Sarunnat Suanjan, Sarawoot Palipoch, Prasit Na-ek, Chuchard Punsawad, Narumol Matan
   เล่มที่ : 88 ฉบับที่ : 2 หน้า : 23 เดือน/ปี : 05/2563-05/2563
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Effect of aqueous leaf extract of Thunbergia laurifolia on alcohol-induced liver injury in rats
   ผู้เขียน : Sarawoot Palipoch, Phanit Koomhin, Chuchard Punsawad, Prasit Suwannalert
   แหล่งตีพิมพ์ : : Tropical Journal of Pharmaceutical Research
   เล่มที่ : 18 ฉบับที่ : 4 หน้า : 823-828 เดือน/ปี : 04/2562-04/2562
   ชื่อบทความ : A Low-Cost Analytical Method for the Morris Water Maze Task Using ImageJ
   ผู้เขียน : Apsorn SATTAYAKHOM, Phanit KOOMHIN
   แหล่งตีพิมพ์ : walailak journal of science and technology
   เล่มที่ : 18 ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 06/2562-/
   ชื่อบทความ : Real-Time Volume Rendering Interaction in Virtual Reality
   ผู้เขียน : Kosin Kalarat and Phanit Koomhin
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Technology
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 08/2562-08/2562
   ชื่อบทความ : Understanding consumer physiological and emotional responses to food products using electroencephalography (EEG)
   ผู้เขียน : Sumethee Songsamoe, Ravinun Saengwong-ngam, Phanit Koomhin, Narumol Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Trends in Food Science & Technology
   เล่มที่ : 93 ฉบับที่ : - หน้า : 167-173 เดือน/ปี : 01/2562-12/2563
   ชื่อบทความ : Real-time Volume Rendering Interaction in Virtual Reality
   ผู้เขียน : Kosin Kalarat, Phanit Koomhin
   แหล่งตีพิมพ์ : International Journal of Technology(IJTech)
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 7 หน้า : 1307-1314 เดือน/ปี : 11/2562-/
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Prevalence of intestinal parasitic infections and associated risk factors for hookworm infections among primary schoolchildren in rural areas of Nakhon Si Thammarat, southern Thailand
   ผู้เขียน : Chuchard Punsawad, Nonthapan Phasuk, Suchirat Bunratsami, Kanjana Thongtup, Parnpen Viriyavejakul, Sarawoot Palipoch, Phanit Koomhin, Somchok Nongnaul
   แหล่งตีพิมพ์ : : BMC Public Health, IF = 2.420
   เล่มที่ : XX ฉบับที่ : XX หน้า : XX เดือน/ปี : 08/2561-08/2561
   ชื่อบทความ : Prevalence of intestinal parasitic infections and associated risk factors for hookworm infections among primary schoolchildren in rural areas of Nakhon Si Thammarat, southern Thailand
   ผู้เขียน : Chuchard Punsawad, Nonthapan Phasuk, Suchirat Bunratsami, Kanjana Thongtup, Parnpen Viriyavejakul, Sarawoot Palipoch, Phanit Koomhin, Somchok Nongnaul
   แหล่งตีพิมพ์ : : BMC Public Health
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 09/2561-09/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Effect of a heme oxygenase-1 inducer on NADPH oxidase expression in alcohol-induced liver injury in male Wistar rats
   ผู้เขียน : Phanit Koomhin, Chuchard Punsawad, Prasit Suwannalert and Sarawoot Palipoch
   แหล่งตีพิมพ์ : : Tropical Journal of Pharmaceutical Research
   เล่มที่ : 16 ฉบับที่ : 5 หน้า : 1039-1044  เดือน/ปี : 06/2560-06/2560
   ชื่อบทความ : Effects of Non-Spatial Pre-Training on Learning and Memory Impairment Detection in the Morris Water Maze
   ผู้เขียน : Phanit KOOMHIN, Apsorn SATTAYAKHOM, Sarawoot PALIPOCH, Chuchard PUNSAWAD, Sompol TAPECHUM
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology (WJST)
   เล่มที่ : 15 ฉบับที่ : 2 หน้า : 169-177 เดือน/ปี : 12/2560-12/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Heme oxygenase-1 alleviates alcoholic liver steatosis: histopathological study
   ผู้เขียน : Sarawoot Palipoch, Phanit Koomhin, Chuchard Punsawad, Prasit Na-Ek, Apsorn Sattayakhom, Prasit Suwannalert
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Toxicologic Pathology
   เล่มที่ : 29 ฉบับที่ : 1 หน้า : 7-15 เดือน/ปี : 02/2559-02/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Oxidative Stress-Associated Pathology: A Review
   ผู้เขียน : Sarawoot Palipoch, Phanit koomhin
   แหล่งตีพิมพ์ : : Sains Malaysiana
   เล่มที่ : 44 ฉบับที่ : 10 หน้า : 1441-1451 เดือน/ปี : 10/2558-10/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Hepatoprotective effect of curcumin and alpha-tocopherol against cisplatin-induced oxidative stress
   ผู้เขียน : Sarawoot Palipoch, Chuchard Punsawad, Phanit Koomhin and Prasit Suwannalert
   แหล่งตีพิมพ์ : : BMC Complementary and Alternative Medicine
   เล่มที่ : 14 ฉบับที่ : - หน้า : 111 เดือน/ปี : 03/2557-03/2557
  พ.ศ.0000
   ชื่อบทความ : Michelia Essential Oil Inhalation Increases Fast Alpha Wave Activity
   ผู้เขียน : Koomhin, P., Sattayakhom, A., Chandharakool, S., Sinlapasorn, J., Suanjan, S., Palipoch, S., Na-ek, P., Punsawad, C., Matan, N.
   แหล่งตีพิมพ์ : Scientia Pharmaceutica
   เล่มที่ :  ฉบับที่ :  หน้า :  เดือน/ปี : 00/0000-00/0000
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Effects of clove oil inhalation on human brainwaves (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Supaya Chandharakool, Sarunnat Suanjan, Jennarong Sinlapasorn, Apsorn Sattayakhom, Sarawoot Palipoch, Chuchard Punsawad, Prasit Na-ek, Narumol Matan, Phanit Koomhin
   ชื่อการประชุม : The 11th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : Apolipoprotein E Gene Polymorphism in Aging Population with Dementia in Nakhon Si Thammarat: A Preliminary Study of Southern Thai Ethnicity (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Apsorn SATTAYAKHOM, Tharin PHENWAN, Sarawoot PALIPOCH, Chuchard PUNSAWAD, Prasit NA-EK, Wasinee POONSAWAT, Nattawan KUMANEE, Phanit KOOMHIN
   ชื่อการประชุม : International Conference on 4th Industrial Revolution and Its Impacts
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhonsithammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : Effect of White Champaca on Human Brainwaves: Brain Area Analysis (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Supaya Chandharakool, Sarunnat Suanjan, Jennarong Sinlapasorn, Apsorn Sattayakhom, Sarawoot Palipoch, Chuchard Punsawad, Prasit Na-ek, Narumol Matan, Phanit Koomhin
   ชื่อการประชุม : International Conference on 4th Industrial Revolution and Its Impacts
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhonsithammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : บทบาทของภาวะเครียดออกซิเดชันในพยาธิวิทยาของไตในหนูที่ติดเชื้อ Plasmodium berghei
    Role of Oxidative Stress in the kidney Pathology of Plasmodium berghei Infected Mice (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ 5% ผานิตย์ คุ้มฮิ้น 5% ศราวุธ ปาลิโภชน์ 5 % ประสิทธิ์ นาเอก 75%
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11 หัวข้อ “Smart Research and Innovation to Thailand 4.0”
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : Conventional Fast Fourier Transform Analysis of Olfactory-Responded Brainwaves (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Supaya CHANDHARAKOOL, Apsorn SATTAYAKHOM, Pongphan PONGPANITANONT, Kosin KALARAT, Anurak THUNGTONG, Phongpichit CHANNUIE, Phanit KOOMHIN
   ชื่อการประชุม : National and International Conferences on Biomedical Sciences and Medical Technology 2019
   สถานที่ประชุม : Grand Fortune Hotel, Nakahonsithammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/06/2562
   ชื่อบทความ : A Low-Cost Analytical Method for the Morris Water Maze Task Using ImageJ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Apsorn Sattayakhom, Phanit Koomhin
   ชื่อการประชุม : National and International Conferences on Biomedical Sciences and Medical Technology 2019
   สถานที่ประชุม : Grand Fortune Hotel, Nakhonsithammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/06/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : การถ่ายโอนนวัตกรรมจากห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สู่การสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชน (บรรยาย)
   ผู้เขียน : นฤมล มาแทน, ทนง เอี่ยวศิริ, ผานิตย์ คุ้มฮิ้น, สายฝน โพธิสุวรรณ, สุเมธี ส่งเสมอ, สิริพร แช่มสนิท, รวินันท์ แสงวงษ์งาม, ปรางทิพย์ ปฤชานนท์1 อภิราม สินธุภาชี, ศิริมาส สุขมาศ, วราศรี แสงกระจ่าง, ประภัสสร เจริญกิจ, รพีพรรณ นาคประเสริฐ, โสภา จันทมาส, อาทิยา นนทะแก้ว, กนกวรรณ พ่วงจินดา, เบญญาภา ศรีแก้ว, กิติยา สุเหม และ นิรันดร มาแทน
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเทศไทย
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2561
   ชื่อบทความ : Effects of Tangerine Essential Oil on Brain Responses (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Chandharakool, S., Suanjan, S., Sinlapasorn, J., Sattayakhom, A., Matan, N., & Koomhin, P.
   ชื่อการประชุม : the 46th Physiological Society of Thailand Annual Meeting "Research and Educational Innovation in Medical Sciences"
   สถานที่ประชุม : Romantic Resort & Spa, Khao Yai, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/12/2561
   ชื่อบทความ : Effects of circadian and intrapersonal factors on brainwaves (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Sattayakhom, A., Matan, N., Wattanapisit, A., PALIPOCH, S., Punsawad, C., Na-ek, P., et al.
   ชื่อการประชุม : the 46th Physiological Society of Thailand Annual Meeting "Research and Educational Innovation in Medical Sciences"
   สถานที่ประชุม : Romantic Resort & Spa, Khao Yai, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/12/2561
   ชื่อบทความ : Epoch size and spectral analysis for time-domain data of chemical-responded sensations (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : KOOMHIN, P., Sattayakhom, A., Matan, N., Wattanapisit, A., PALIPOCH, S., Punsawad, C., et al.
   ชื่อการประชุม : the 46th Physiological Society of Thailand Annual Meeting "Research and Educational Innovation in Medical Sciences"
   สถานที่ประชุม : Romantic Resort & Spa, Khao Yai, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/12/2561
   ชื่อบทความ : Concentration differences of tangerine essential oil and brain responses (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Gedsiri, N., Duangdol, S., Sattayakhom, A., Matan, N., & KOOMHIN, P.
   ชื่อการประชุม : the 46th Physiological Society of Thailand Annual Meeting "Research and Educational Innovation in Medical Sciences"
   สถานที่ประชุม : Romantic Resort & Spa, Khao Yai, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/12/2561
   ชื่อบทความ : Effects of S-limonene on human brainwaves (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Duangdol, S., Gedsiri, N., Sattayakhom, A., Matan, N., & KOOMHIN, P.
   ชื่อการประชุม : the 46th Physiological Society of Thailand Annual Meeting "Research and Educational Innovation in Medical Sciences"
   สถานที่ประชุม : Romantic Resort & Spa, Khao Yai, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/12/2561
   ชื่อบทความ : Effects of white champaca essential oil on human brainwaves (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Makpum, B., Rabsaithong, S., Sattayakhom, A., Matan, N., & KOOMHIN, P
   ชื่อการประชุม : the 46th Physiological Society of Thailand Annual Meeting "Research and Educational Innovation in Medical Sciences"
   สถานที่ประชุม : Romantic Resort & Spa, Khao Yai, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/12/2561
   ชื่อบทความ : Effects of linalool on human brainwaves (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Rabsaithong, S., Makpum, B., Sattayakhom, A., Matan, N., & KOOMHIN, P.
   ชื่อการประชุม : the 46th Physiological Society of Thailand Annual Meeting "Research and Educational Innovation in Medical Sciences"
   สถานที่ประชุม : Romantic Resort & Spa, Khao Yai, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/12/2561
   ชื่อบทความ : จาก ห้องปฏิบัติการทั่วไป สู่ ห้องปฏิบัติการปลอดภัยด้านสารเคมี (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : นางณัฐวรรณ คู่มณี, นางสาววศินี พูลสวัสดิ์, ผศ.ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิ้น
   ชื่อการประชุม : ประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานการวิจัยและมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ปี 2561
   สถานที่ประชุม : ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 11/10/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Effects of Essential Oil of Tangerine on Brainwave- (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Supaya Chandharakool, Sarunnat Suanjan, Jennarong Sinlapasorn, Sarawoot Palipoch, Narumon Matan, Apsorn Sattayakhom, Phanit Koomhin
   ชื่อการประชุม : 21 st Thai Neuroscience Society Conference and Electrophysiology Workshop
   สถานที่ประชุม : Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/10/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Prevalence of Intestinal Parasitic Infections among Primary Schoolchildren in Rural Areas of Nakhon Si Thammarat Province, Southern Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Chuchard Punsawad*, Nonthapan Phasuk, Kanjana Thongtup, Suchirat Bunratsami, Sarawoot Palipoch, Phanit Koomhin, Prasit Na-ek, Somchok Nongnaul
   ชื่อการประชุม : The 8th Asian Congress of Pediatric Infectious Diseases (ACPID 2016)
   สถานที่ประชุม : Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/11/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Enhanced expression of Fas and FasL modulates apoptosis in the lungs of Plasmodium falciparum malaria patients with pulmonary edema (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Chuchard Punsawad*, Sarawoot Palipoch, Phanit Koomhin, Prasit Na-ek, Chayanee Setthapromote and Parnpen Viriyavejakul
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 7 : The 7th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : Pre-Trained Strategy Increases Morris Water Maze Task Ability (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ผานิตย์ คุ้มฮิ้น, ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์, ศราวุธ ปาลิโภชน์, รพีพร ขวัญเชื้อ, อัปษร สัตยาคม
   ชื่อการประชุม : WU Research 2015
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : Heme oxygenase-1 alleviates alcoholic liver steatosis: histopathological study (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Sarawoot Palipoch, Phanit Koomhin, Chuchard Punsawad, Prasit Na-Ek, Apsorn Sattayakhom, Prasit Suwannalert
   ชื่อการประชุม : The 7th Walailak Research Conference
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : The NALCN Channelosome Modulates the Amyloid Precursor Protein’s Processing (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Phanit Koomhin, Maud Cochet, Leigh Anne Swayne, Céline Lemmers, Isabelle Bidaud, Ludivine Bernard, Bruno Vincent, Narawut Pakaprot, Philippe Lory, Arnaud Monteil
   ชื่อการประชุม : Young Neuroscientists Symposium
   สถานที่ประชุม : Le Hameau de l.Etoile, Saint Martin de Londres, Montpellier, France
   ประเทศ : ฝรั่งเศส เมื่อ 21/09/2558
   ชื่อบทความ : ฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งช่องปากโดยสารเคอร์คิวมินอยด์และแอนาลอก (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ญาณิศา รัตนพันธ์1 อัศวรรณ รอกา1 วรางคณา จุ้งลก1 ผานิตย์ คุ้มฮิ้น2 ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์2 อัปษร สัตยาคม1*
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : ฤทธิ์ของสารบริสุทธิ์จากฟ้าทะลายโจรต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งช่องปาก (FCLS-354) (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ไพลิน ไชยเดช1, ทวีศักดิ์ สายอ๋อง1, วรางคณา จุ้งลก1, ผานิตย์ คุ้มฮิ้น2, อัปษร สัตยาคม1*
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : THE NALCN CHANNELOSOME IS INVOLVED IN THE AMYLOID PRECURSOR PROTEIN SHEDDING (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Phanit Koomhin, Leigh Anne Swayne, Celine Lemmers, Isabelle Biduad, Narawut Pakaprot, Bruno Vincent, Philippe Lory, Arnaud Monteil
   ชื่อการประชุม : 26th Annual Meeting Ion Channel Society
   สถานที่ประชุม : Sete France
   ประเทศ : ฝรั่งเศส เมื่อ 13/09/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Effects of Ceftriaxone on White Matter Rarefaction in Chronic Cerebral Hypoperfused Rats (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Phanit Koomhin*, Chuchard Punsawad, Sarawoot Palipoch, Apsorn Sattayakhom, Rapheeporn Khwanchuea, Sompol Tapechum
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 6 : The 6th Walailak Research Conference
   สถานที่ประชุม : อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : Histopathological changes and apoptosis in lung tissues of severe falciparum malaria with pulmonary edema (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Chuchard Punsawad*, Sarawoot Palipoch, Phanit Koomhin, Apsorn Sattayakhom, Chayanee Setthapramote, Parnpen Viriyavejakul
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 6 : The 6th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : Screening of Natural compounds from Thai Medicinal Traditional Plants for Anti-migration of Human Mount Carcinoma Cell Line (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Apsorn Sattayakhom*, Warangkana Chunglok, Tanyarath Utaipan, Phanit Koomhin, Sasiprapa Nontanat, Sirinrat Sanyapueng, Paisit Banluepongjareon
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 6 : The 6th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : คัดกรองภาวะสมองเสื่อมและการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิต จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : สำรวจความชุกของภาวะสมองเสื่อมและหาความสัมพันธ์ของสารชีวโมเลกุล ในเลือด ในกลุ่มประชากร อำเภอสิชลและท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Basic to Advance of Cell Culture Techniques
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Bacterial Transformation Technique
 • ชื่อโครงการ : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรขั้นต้นและปฏิบัติการ
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection HSP)
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : กิจกรรม WU Expo 2017 Health Mansion นิทรรศการแห่งชีวิต
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Human Subject Protection Course
 • ชื่อโครงการ : อบรมเรื่อง การยกระดับมาตรฐานการวิจัย สู่การเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับสากล
 • ชื่อโครงการ : อบรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ตามโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Transfection and Application in Biomettcal Research
 • ชื่อโครงการ : อบรมมาตรฐานการวิจัย เครือข่ายการวิจัยและการเชื่อมโยงเครือข่ายการจัดการความรู้การวิจัยแบบมีส่วนร่วมภูมิภาค: ภาคใต้
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนบพิตำ
    ชื่อกิจกรรม : การวัดองค์ประกอบของร่างกายด้วยเครื่อง body composition และให้ความรู้ด้านสุขภาพ
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ศักยภาพสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : สวมหมวกนิรภัย ใส่ใจชีวิต
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการตรวจอุจจาระเพื่อหาไข่พยาธิและโปรโตซัวในลำไส้ในเด็กนักเรียนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมตรวจอุจจาระเพื่อหาไข่พยาธิและโปรโตซัวในลำไส้
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนบพิตำ (ระยะที่ 3)
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนบพิตำ (ระยะที่ 3) ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนบพิตำ (ระยะที่ 3) ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนบพิตำ (ระยะที่ 3) ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : แอโรบิกผ้าขาวม้าลดความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ภาวะสมองเสื่อม และแนวทางการพัฒนายารักษา
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนบพิตำ (ระยะที่ 2)
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนบพิตำ (ระยะที่ 2) ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนบพิตำ (ระยะที่ 2) ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนบพิตำ (ระยะที่ 2) ครั้งที่ 1
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : หมู่ 7 ร่วมใจ ห่างไกลความดันโลหิตสูง
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนบพิตำ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องการประเมินภาวะสุขภาพของผู้หญิงช่วงก่อนและหลังหมดประจำเดือนที่มีอายุระหว่าง 40-59 ปี ในหมู่ที่ 2 ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ระยะที่ 1)
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง GCP training
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้ PowerLab data acquisition system และ LabTutor software ในการเรียนปฏิบัติการสรีรวิทยา
 • ชื่อโครงการ : หน่วยแพทย์เคลื่อนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องในวันมหิดล ปี พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : สูงวัยไม่กลัวล้ม
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)