:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นาย สุทธิพร  คณะโส
   Mr. Suttiporn Kanaso
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3953, 0-7567-3952
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3953, 3952
   E - mail  suttiporn.ka@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีก่อสร้าง)
  มหาวิทยาลัย  สถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2543 - 2546
 
  วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  สาขาที่จบ  ช่างโยธา
  มหาวิทยาลัย  โรงเรียนเทคนิคสถาปัตย์นคร
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2540-2543
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  02/01/2556
 
  ตำแหน่ง  พนักงานวิทยาศาสตร์
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ฝ่าย/งาน  ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  02/01/2556 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)