:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ เพ็ญศรี  พานิช
   Miss Pensri Panich
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2736, 0-7567-2002-3
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2736, 2002-3
   E - mail  pensri.pa@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  Indonesian Language Education
  มหาวิทยาลัย  State University of Malang
  ประเทศ  อินโดนีเซีย
  ช่วงปี พ.ศ.  2552-2554
 
  วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ภูมิภาคศึกษา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2546-2551
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  03/01/2556
 
  ตำแหน่ง  หัวหน้าสาขาวิชา
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/10/2561 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา
  หลักสูตร  หลักสูตรอาเซียนศึกษา
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  03/01/2556 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  อักษรศาสตร์/ศิลปะศาสตร์  วรรณกรรมอินโดนีเซีย
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : DEVELOPMENT OF EDUCATIONGAME "HALO INDONESIA"BASED ON ANDROID FOR WALAILAK UNIVERSITY STUDENTS OF THAILAND
   ผู้เขียน : Wanda Ramansyah*, Ariesta Kartika Sari, Pensri Panich, Nurrohmat Hidayatullah Akbar
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Intensive Studies on Language, Literature, Art, and Culture
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 2 หน้า : 99-106 เดือน/ปี : 07/2561-12/2561
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : ภาพบันทึก บททดลองนำเสนอวิธีวิทยาทางประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์สังคมจากอัลบั้มภาพถ่ายครอบครัวชุมชนบ้านทุ่งเกราะ โมคลาน นครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : จิรวัฒน์ แสงทอง นฤมล กล้าทุกวัน ทรรศนะ นวลสมศรี เพ็ญศรี พานิช
   ชื่อการประชุม : ศาสตร์แห่งการลืม ศิลป์แห่งการจำ
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/08/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : An Effect of a Mother Tongue in Indonesian Language Learning of Thai Learners (บรรยาย)
   ผู้เขียน : เพ็ญศรี พานิช
   ชื่อการประชุม : ประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านภาษานานาชาติ
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 12/06/2558
   ชื่อบทความ : คุณวรรณ โมฮาหมัด: เสียงประชาธิปไตยและบทสนทนานอกกรอบในอินโดนีเซีย (บรรยาย)
   ผู้เขียน : เพ็ญศรี พานิช
   ชื่อการประชุม : การประชุมเวทีมนุษยศาสตร์ไทยคร้ังที่ 9 "ปัญญาชน ศีลธรรมและภาวะสมัยใหม่: เสียงของมนุษยศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้?
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยนเรศวร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/08/2558
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : ค่าย SET FOR U ติวรายวิชาสังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : ค่ายวิชาการสำนักวิชาศิลปศาสตร์ คนเก่งมีที่เรียน
 • ชื่อโครงการ : เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนด้วยชุมชนพื้นที่ ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านภาษานานาชาติ SILK2018
    ชื่อกิจกรรม : การปาฐกถา หัวข้อ Internationalization of Education การบรรยายพิเศษ หัวข้อ Challenges of the Disruptive Digital World: Will I Be Left Behind? และการเสวนา หัวข้อ Internationalization in Modern Education
 • ชื่อโครงการ : โรงเรียนชุมชนใหม่ “โรงเรียนต้นแบบ” แห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตกิจกรรมวันอาเซียน
    ชื่อกิจกรรม : โรงเรียนชุมชนใหม่ โรงเรียนต้นแบบ แห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตกิจกรรมวันอาเซียน
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพการวิจัยระดับปริญญาตรีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ (ศิลปศาสตร์วิจัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 3)
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : ศิลปศาสตร์เพื่อชุมชน : ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนชุมชนใหม่กับสำนักวิชาศิลปศาสตร์ เรียนรู้อาเซียน
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาทักษะภาษาอาเซียนพื้นฐานและเฉพาะด้าน สำหรับ 7 อาชีพนำร่อง (เน้นภาษาอินโดนีเซีย มลายู เวียดนาม และพม่า)
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะภาษาอาเซียนพื้นฐานและเฉพาะด้านสำหรับ 7 อาชีพนำร่อง (เน้นภาษาอินโดนีเซีย มลายู เวียดนาม และพม่า) ครั้งที่ 5 ภาษาพม่า
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะภาษาอาเซียนพื้นฐานและเฉพาะด้าน สำหรับ 7 อาชีพนำร่อง (เน้นภาษาอินโดนีเซีย มลายู เวียดนาม และพม่า) ครั้งที่ 4 ภาษาอินโดนีเซีย
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะภาษาอาเซียนพื้นฐานและเฉพาะด้าน สำหรับ 7 อาชีพนำร่อง (เน้นภาษาอินโดนีเซีย มลายู เวียดนาม และพม่า) ครั้งที่ 3 ภาษาพม่า
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะภาษาอาเซียนพื้นฐานและเฉพาะด้าน สำหรับ 7 อาชีพนำร่อง (เน้นภาษาอินโดนีเซีย มลายู เวียดนาม และพม่า) ครั้งที่ 2 ภาษามลายู
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะภาษาอาเซียนพื้นฐานและเฉพาะด้าน สำหรับ 7 อาชีพนำร่อง (เน้นภาษาอินโดนีเซีย มลายู เวียดนาม และพม่า) ครั้งที่ 1 ภาษาเวียดนาม
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : สัมพันธ์กิจชุมชนสำนักวิชาศิลปศาสตร์
    ชื่อกิจกรรม : หลักสูตรภาษาจีนส่งต่อความรู้สู่ชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : เก็บภาษาถิ่นใต้ เก็บกลิ่นอายชีวิต และสมุนไพร อาหารและยาแผนโบราณในท้องถิ่น
    ชื่อกิจกรรม : จัดทำวารสารสื่อสัมพันธ์ชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเยาวชนบ้านน้ำบ่อ
    ชื่อกิจกรรม : รัฐศาสตร์-นิติศาสตร์ สัมพันธ์ชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในบริบทภูมิภาคอาเซียน : พื้นที่ศึกษาชุมชนบ้านน้ำบ่อ นครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการรูปแบบ/กลวิธีการสอนภาษามลายู/อินโดนีเซียในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย
    ชื่อกิจกรรม : อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการรูปแบบ/กลวิธีการสอนภาษามลายู/อินโดนีเซียในระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการรูปแบบ/กลวิธีการสอนภาษามลายู/อินโดนีเซียในระดับโรงเรียน ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาทักษะอาเซียนพื้นฐานและเฉพาะด้านสำหรับ 7 อาชีพนำร่อง
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะอาเซียนพื้นฐานและเฉพาะด้านสำหรับ 7 อาชีพนำร่อง ครั้งที่ 6 ภาษามลายู
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะอาเซียนพื้นฐานและเฉพาะด้านสำหรับ 7 อาชีพนำร่อง ครั้งที่ 5 ภาษาอินโดนีเซีย
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะอาเซียนพื้นฐานและเฉพาะด้านสำหรับ 7 อาชีพนำร่อง ครั้งที่ 4 ภาษามลายู
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะอาเซียนพื้นฐานและเฉพาะด้านสำหรับ 7 อาชีพนำร่อง ครั้งที่ 3 ภาษาพม่า
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะอาเซียนพื้นฐานและเฉพาะด้านสำหรับ 7 อาชีพนำร่อง ครั้งที่ 2 ภาษาเวียดนาม
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะอาเซียนพื้นฐานและเฉพาะด้านสำหรับ 7 อาชีพนำร่อง ครั้งที่ 1 ภาษาอินโดนีเซีย
 • ชื่อโครงการ : ถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
    ชื่อกิจกรรม : 1.ปาฐกถา เรื่อง บทบาทองค์กรภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน โดย นางสุรีย์รัตน์ วงศ์เสงี่ยม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม 2.เสวนา เรื่อง การปฏิรูปโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบริบทอาเซียนโดย ร้อยตำรวจเอกดร.วิเชียร ตันศิริคงคล มหาวิทยาลัยบูรพา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3.บรรยายพิเศษ บุคลากรการปกครองส่วนท้องถิ่นกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา 4.เสวนา เรื่อง ภัยการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ และภัยแทรกซ้อนอื่นๆกับการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดย พันตำรวจโทกิตติทัศน์ กันฉาย สถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : 1.ปาฐกถา เรื่องบทบาทหน่วยงานภาครัฐในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนโดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ (อดีเลขาธิการอาเซียน) 2.บรรยายพิเศษ หัวข้อ บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประเด็นเรื่องธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยว โดย ดร.สุวิทย์ มังคละ (นักการฑูตชำนาญการ กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ) 3.บรรยายพิเศษ หัวข้อ บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประเด็นเรื่องแรงงานข้ามชาติ โดย คุณนรา รัตนรุจ (อนุกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการแรงงาน ด้านติดตามนโยบายและกฎหมายแรงงาน สภาผู้แทน 4.การเสวนา หัวข้อ บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคใต้ต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย ผศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ (อาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตร์ มวล.) และ ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ (นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช)
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 7
 • ชื่อโครงการ : เรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านอาเซียน
    ชื่อกิจกรรม : 1.จัดอบรมภาษาอินโดนีเซียพื้นฐาน 2.จัดอบรมภาษาเวียดนามพื้นฐาน
    ชื่อกิจกรรม : 1.จัดอบรมภาษาอินโดนีเซียพื้นฐาน 2.จัดอบรมภาษาเวียดนามพื้นฐาน
 • ชื่อโครงการ : สัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 13
    ชื่อกิจกรรม : 1.จัดเสวนา ชวนคิดชวนคุย งานวิจัยทางสังคมที่สังคมต้องการ 2.กิจกรรมนำเสนอผลงานของนักศึกษา 11 กลุ่ม 3.การสัมมนาในหัวข้อ ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ที่นำเสนอในปีนี้
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านเอเชียศึกษา ครั้งที่ 2 หัวข้อ เอเชียศึกษาวันนี้ : การผงาดขึ้นของเอเชีย
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการแสดงปาฐกถา การบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิชาการ/วิจัยด้านสื่อสิ่งพิมพ์/สื่อสร้างสรรค์ว่าด้วยเอเชียศึกษา
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
  พ.ศ.2556
   ชื่อหนังสือ : พจนนานุกรมภาษาอินโดนีเซีย-ไทย ฉบับพกพา
   ผู้แต่ง :  นางสาวเพ็ญศรี  พานิช
   สำนักพิมพ์ : หน่วยวิจัยภูมิภาคศึกษา
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ นครศรีธรรมราช
   ISBN :
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
  พ.ศ.2560
   ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : Hello Indonesia
   วันที่ได้รับจดทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ : //
   ผู้ประดิษฐ์ :  นางสาวเพ็ญศรี  พานิช

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)