:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. จุฑามาศ  รัตติกาลสุขะ
   Dr. Chuthamat Rattikansukha
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-6216, 0-7567-2401-2
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      6216, 2401-2
   E - mail  chuthamat.ra@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ชีววิทยา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2528-2532
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคโนโลยีชีวภาพ
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2532-2536
 
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Environmental Science
  มหาวิทยาลัย  University of Plymouth
  ประเทศ  อังกฤษ
  ช่วงปี พ.ศ.  2546-2550
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  15/01/2556
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาพหุภาษา
  หลักสูตร  - ไม่มีข้อมูล -
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  21/02/2563 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
  วิจัยและพัฒนา  มลพิษทางน้ำ พิษนิเวศวิทยา โลหะหนัก ดินตะกอน
  โครงการวิจัย
  พ.ศ.2561
   - การสร้างโปรแกรมประยุกต์ดัชนีคุณภาพน้าเพื่อประเมินคุณภาพน้าในลุ่มน้าปากพนัง
   Mobile Application for Water Quality Index of Water Quality Assessment in Pak Panang River Basin

   ผู้วิจัย :  ดร.กรัณรัตน์  ธรรมรักษ์,  ดร.รุ่งเรือง  จันทา,  ดร.จุฑามาศ  รัตติกาลสุขะ
   ระยะเวลาโครงการ : 01/10/2561 - 30/09/2562   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : มวล. งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 62 /
   - สำรวจสถานการณ์และประเมินสถานภาพการปนเปื้อนของสารหนูในวัฎจักรน้ำและสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และพื้นที่ต้นน้ำจังหวัดนครศรีธรรมราช
   ผู้วิจัย :  ผศ.วิศรุฬห์  วงบุญ,  ผศ.ดร.อัปสร  บุญยัง,  ผศ.จันทิรา  รัตนรัตน์,  ผศ.อุไรวรรณ  หมัดอ่าดัม,  นางสาวปุณยนุช  สุขหิรัญ,  ผศ.ดร.อุดมรัตน์  วัฒนสิทธิ์,  ผศ.ดร.ศวรรยา  เลาหประภานนท์,  ผศ.ดร.จิรา  คงปราณ,  ดร.ประเสริฐ  มากแก้ว,  นางสาวจริยา  เสกสรร,  ผศ.ดร.วาริท  เจาะจิตต์,  ดร.จุฑามาศ  รัตติกาลสุขะ,  ผศ.ดร.สัณหวัช  ไชยวงศ์
   ระยะเวลาโครงการ : 26/09/2561 - 24/03/2562   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : จังหวัดสุราษฎร์ธานี /
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2563
   ชื่อบทความ :  Development web and mobile application and open data platform for water quality management in Pak Phanang river basin        
   ผู้เขียน : Karanrat Thammarak, Chuthamat Rattikansukha, Jenjira Kaewrat, Rungruang Janta and Surasak Sichum
   แหล่งตีพิมพ์ : IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
   เล่มที่ : 476 ฉบับที่ : 2020/012101 หน้า : 1-8 เดือน/ปี : 03/2563-/
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Partitioning of Cd, Zn and Fe in the Tissues and Cytosols of Blood Cockles (Anadara granosa) from the Gulf of Thailand
   ผู้เขียน : Chuthamat Rattikansukha, G. E. Millward, and W. J. Langston
   แหล่งตีพิมพ์ : : Estuaries and Coasts
   เล่มที่ : 42 ฉบับที่ : 3 หน้า : 237 เดือน/ปี : 01/2562-01/2562
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : คุณภาพน้ำและผลกระทบต่อการเลี้ยงปลากะพงในกระชังบริเวณปากแม่น้ำปากพนัง
   ผู้เขียน : จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ
   แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดบั ชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย ” ครั้งที่ 8
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 336-343 เดือน/ปี : 07/2559-07/2559
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Nitrogen Dioxide Concentration and Health Risk Assessment in Tourist Attraction in Nakhon Si Thammarat, Thailand. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Nuttida Nuttee, Rungruang Janta, Jenjira Kaewrat, Chuthamat Rattikansukha, Surasak Sichum
   ชื่อการประชุม : The 5th EnvironmentAsia International Conference.
   สถานที่ประชุม : Convention Center, The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 13/06/2562
   ชื่อบทความ : The effects of heavy metals in sediment on benthic organisms at Pak Phanang river mouth, Nakhon Si Thammarat (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Preecha Chuaybumrung, Surasak Srichum, Chuthamat Rattikansukha
   ชื่อการประชุม : The 5th EnvironmentAsia International Conference
   สถานที่ประชุม : Convention Center, The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailan
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 13/06/2562
   ชื่อบทความ : The heavy metal concentrations in Panicum repens L. and in soil at solid municipal waste landfill site, Nakhon Si Thammarat (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Thanyalak Buctchamni, Chuthamat Rattikansukha
   ชื่อการประชุม : The 5th EnvironmentAsia International Conference: Transboundary Environment Nexus: From Local to Regional Perspectives
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/06/2562
   ชื่อบทความ : Diversity of Benthic organisms at Pak Phanang River, Nakhon Sri Thammarat (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Precha Chubumrung, and Chuthamat Rattikansukha
   ชื่อการประชุม : The 5th EnvironmentAsia International Conference: Transboundary Environment Nexus: From Local to Regional Perspectives
   สถานที่ประชุม : Chaingmai
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 13/06/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : การศึกษาตะกั่วในสิ่งแวดล้อม บริเวณบ้านปากพยิง จังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : น.ส. นิจฉรา คงกระพันธุ์ นางสาวจุฑามาศ รัตติกาลสุขะ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาตรี ปี 2561
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/05/2561
   ชื่อบทความ : Health Risk Assessment of Heavy Metals via Consumption of Seafood from Coastal Area of Nai Thung, Nakonsrithammarat Province (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Chuthamat Rattikansukha, Sithisuk Sratongtian, and Rungrung Janta
   ชื่อการประชุม : the 2nd International Conference on Environment, Livelihood and Services (ICELS 2018)
   สถานที่ประชุม : Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/11/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : การศึกษาคุณภาพน้ำบริเวณคลองท่าซัก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : นางสาวเสาวนีย์ แก้วขุนทอง และนางสาวจุฑามาศ รัตติกาลสุขะ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ครั้งที่ 7 (Science, Engineering and Resources)
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยสงขลานครินร์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/04/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : คุณภาพน้ำและผลกระทบต่อการเลี้ยงปลากะพงในกระชังบริเวณปากแม่น้ำปากพนัง (บรรยาย)
   ผู้เขียน : จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Modeling of Surface Water Quality in Old Mining Area Contaminated with Arsenic (ABSTRACT) (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Suma Nookaew, Chuthamat Rattikansukha, Chairat Siripatana
   ชื่อการประชุม : International conference on environmental research and technology (ICERT 2015), 27-29 May 2015, Penang, Malaysia.
   สถานที่ประชุม : Penang, Malaysia
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/05/2558
   ชื่อบทความ : Modeling of Surface Water Quality in Old Mining Area Contaminated with Arsenic (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Suma Nookaew, Chuthamat Rattikansukha and Chairat Siripatana
   ชื่อการประชุม : International Conference on Environmental Research and Technology
   สถานที่ประชุม : UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 27/08/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : การประเมินสถานการณ์คุณภาพน้ำและการปนเปื้อนโลหะหนักบริเวณปากแม่น้ำขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ และสุรศักดิ์ สีชุม
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 6 : The 6th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : การประเมินสถานการณ์คุณภาพน้ำและการปนเปื้อนโลหะหนัก บริเวณปากแม่น้ำขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : จุฑามาศ รัตติกาลสุขะและสุรศักดิ์ สีชุม
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 6 : The 6th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Sediment characteristics in tropical coastal system: Gulf of Thailand and Andaman Sea, Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Rattikansukha, C. and Arunlert, C.
   ชื่อการประชุม : 12th International Estuarine Biogeochemistry Symposium
   สถานที่ประชุม : Plymouth University, United Kingdom
   ประเทศ : อังกฤษ เมื่อ 02/07/2556
   ชื่อบทความ : Metal binding in cockles from tropical and temperate estuaries (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Millward, G., Rattikansukha, C., Langston, B.
   ชื่อการประชุม : 12th International Estuarine Biogeochemistry Symposium
   สถานที่ประชุม : Plymouth University, United Kingdom
   ประเทศ : อังกฤษ เมื่อ 02/07/2556
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2563
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 22 (The Twenty-Second Young Scientist Competition: YSC 2020)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 22 (กิจกรรมรอบผลงานโครงงาน)
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 22 (The Twenty-Second Young Scientist Competition: YSC 2020)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 22 (กิจกรรมให้คำปรึกษาการพัฒนาโครงงาน)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 22 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (The Twenty-first Young Scientist Competition: YSC 2019)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (รอบผลงานโครงการ)
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : การประเมินคุณภาพดินตะกอนและสัตว์หน้าดินในลุ่มน้ำปากพนัง ในชุดโครงการ การสร้างเครือข่ายการประเมินระบบนิเวศทางน้ำและการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ บริเวณลุ่มน้ำปากพนังอย่างมีส่วนร่วมระดับชุมชน
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (The Twenty-first Young Scientist Competition: YSC 2019)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (พิธีมอบทุน)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (The Twentieth Young Scientist Competition : YSC 2018)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (รอบผลงานโครงการ)
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : การประเมินความเสี่ยงการบริโภคอาหารทะเลบริเวณบ้านในถุ้ง
    ชื่อกิจกรรม : การประเมินความเสี่ยงการบริโภคอาหารทะเลบริเวณบ้านในถุ้ง (Social Engagement)
 • ชื่อโครงการ : ศึกษาคุณภาพน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรบริเวณบ้านในถุ้ง ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : ศึกษาการเจริญเติบโตของการเลี้ยงหอยแมลงภู่บริเวณบ้านในถุ้ง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (The Twentieth Young Scientist Competition : YSC 2018)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (พิธีมอบทุน)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการสนับสนุนข้อมูลผลกระทบการปนเปื้อนโลหะหนักในดิน ดินตะกอน และหอยแครง จากเหตุการณ์น้ำท่วมกองขยะเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การเก็บตัวอย่างดิน ดินตะกอน และหอยแครง บริเวณที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมกองขยะเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 19 (The Nineteen Young Scientist Competition : YSC2017)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 19 (รอบผลงานโครงการ)
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 19 (The Nineteen Young Scientist Competition : YSC2017)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 19 (พิธีมอบทุน)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 19 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2557
 • เป็นผู้บรรยายายในหัวข้อ "เส้นทางสายมลพิษในดินและน้ำ...ไปสู่คน"
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2559
   ชื่อผลงาน : คุณภาพน้ำและผลกระทบต่อการเลี้ยงปลากะพงในกระชังบริเวณปากแม่น้ำปากพนัง
   ชื่อรางวัล : การนำเสนอผลงานประเภทบรรยาย ดีเด่น
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 08/07/2559
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.จุฑามาศ  รัตติกาลสุขะ
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)