:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ สลิลา  เศรษฐไกรกุล
   Miss Salila Cetthakrikul
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-ลาศึกษาต่อ, 0-7567-2703-4
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      ลาศึกษาต่อ, 2703-4
   E - mail  salila.ce@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  กายภาพบำบัด
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2551-2555
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  กายภาพบำบัด
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2544-2548
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/02/2556
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชากายภาพบำบัด
  หลักสูตร  หลักสูตรกายภาพบำบัด
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/02/2556 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : ความสัมพันธ์ระหว่างระดับกิจกรรมทางกายต่อค่าระดับความสามารถในการใช้ออกซิเจนในนักศึกษาเพศหญิง (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : สลิลา เศรษฐไกรกุล อโนมา สันติวรกุล สาทร สิทธิชัย จันทร์อรุณ อิสระพานิชย์ ชุติมา นราจร วราภรณ์ มัสแหละ เอมอร รัตน์ทอง
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7 : The 7th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : ผลของการฝึกกล้ามเนื้อหายใจข้าต่อค่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจและระดับความสามารถในการออกกำลังกาย ในนักศึกษาหญิงที่มีระดับกิจกรรมทางกายต่ำ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : สลิลา เศรษฐไกรกุล วนิดา เวาะหลง ญาดา จันทร์โชค รัตนาภรณ์ ผาพองยุน สมโภชน์ หนูเหล็ง สุกัญญาทองดำ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการด้านกิจกรรมทางภายระดับชาติ ครั้งที่ 1
   สถานที่ประชุม : ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/11/2558
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2561
 • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : บูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและกระบวนการวิจัยด้านกายภาพบำบัด
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมกายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมกายภาพบำบัดเพื่อชุมชน
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2560
 • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : โรคข้อเข่าเสื่อม ผู้สูงอายุ และคลินิกให้คำปรึกษา
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ตอน อยู่อย่างไรไม่ให้อ้วนและสุขภาพดี ตอนที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : ตอน อยู่อย่างไรไม่ให้อ้วนและสุขภาพดี ตอนที่ 1
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุวลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2559
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : พี่น้องร่วมใจ มอบให้ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : สหเวชศาสตร์ฯ ร่วมใจ มอบให้ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : อบรมอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด ประจำปี 2557
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการกายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 3
 • ชื่อโครงการ : เยี่ยมบ้านผู้พิการ สรรสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้พิการ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : เบาะ...เสริมฝัน เติมรัก ราวจับ...ปรับวิถี เพิ่มคุณภาพชีวิต
    ชื่อกิจกรรม : ร่วมแรง ร่วมใจ สรรสร้างคุณภาพชีวิต
    ชื่อกิจกรรม : นวัตกรรมจากความคิด เปลี่ยนชีวิตให้ยั่งยืน
    ชื่อกิจกรรม : ปรับเปลี่ยนร่วมกัน ชีวันยั่งยืน
    ชื่อกิจกรรม : ปรับท่า เปลี่ยนชีวิต ประดิษฐ์เก้าอี้เพื่อน้อง
    ชื่อกิจกรรม : จักรยานเติมพลัง สานฝันเพื่อเดิน
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : เยี่ยมบ้านผู้พิการ สรรสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้พิการ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสำรวจผู้พิการในพื้นที่บ้านนาท้อน และบ้านปลักปลา ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การดูแลผู้พิการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2558
 • ดำเนินงาน และประสานงานโครงการ
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)