:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นางสาว สุกัญญา  อะหลี
   Miss Sukanya Alee
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2380, 0-7567-2413
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2380, 2413
   E - mail  sukanya.a-@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  บริหารธุรกิจ : การเงินและการธนาคาร
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2551-2553
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2541-2546
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/07/2559
 
  ตำแหน่ง  นักวิชาการ
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/07/2559 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)