:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ กมลทิพย์  คล้ายบ้านใหม่
   Miss Kamontip Klaibanmai
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2061, 0-7567-2002-3
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2061, 2002-3
   E - mail  kamontip.kl@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  อักษรศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ภาษาอังกฤษ
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2548-2550
 
  วุฒิการศึกษา  อักษรศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ภาษาอังกฤษ
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2543-2547
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/04/2556
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม
  หลักสูตร  หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/04/2556 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : การสร้างความสนใจเรียนและการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาด้วยการเรียนการสอนแบบร่วมมือกัน
    Experimenting Team-Teaching in an English Class (บรรยาย)

   ผู้เขียน : Kamontip Klaibanmai
   ชื่อการประชุม : การประชุมนานาชาติสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย ครั้งที่ 37 : 37th Thailand TESOL International Conference
   สถานที่ประชุม : ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/01/2560
   ชื่อบทความ : Strategies for Providing Effective Feedback (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kamontip Klaibanmai and Ami Christensen
   ชื่อการประชุม : The 3rd Annual Conference on English Language Teaching (ELT)
   สถานที่ประชุม : Mandalay University
   ประเทศ : เมียนมาร์ เมื่อ 23/06/2560
   ชื่อบทความ : Using Online Flashcards to Increase Learners’ Vocabulary Bank (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kamontip Klaibanmai
   ชื่อการประชุม : Symposium of International Languages and Knowledge 2017 (SILK 2017)
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิส
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 28/07/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : “It’s kindda thing you should know”: A Corpus-based Approach to Vague Expressions (บรรยาย)
   ผู้เขียน : กมลทิพย์ คล้ายบ้านใหม่
   ชื่อการประชุม : Symposium of International Languages and Knowledge (SILK 2016)
   สถานที่ประชุม : Rajamangala University of Technology Srivijaya (RMUTSV), Songkhla
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/06/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Talk about Mrs. Pontellier: Discourse analysis of the conversations between characters in Kate Chopin’s The Awakening (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kamontip Klaibanmai
   ชื่อการประชุม : The Symposium of International Languages & Knowledge (SILK) 2015
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 12/06/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : "Once I Get Stuck...": A Study of Communication Strategies of Undergraduate English Language Learners (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kamontip Klaibanmai
   ชื่อการประชุม : The Symposium of International Languages & Knowledge (SILK) 2014
   สถานที่ประชุม : Hydro Hotel, Penang, Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 15/02/2557
   ชื่อบทความ : Verisimilitude in Harry Potter and the Sorcerer's Stone (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kamontip Klaibanmai
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 6 : The 6th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/07/2557
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : ยกระดับการศึกษาพื้นฐานสู่อาเซียนภายใต้พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม ค่ายยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่อาเซียนภายใต้พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุวลัยลักษณ์ "Everyday English" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2560 ได้ผลิตและออกอากาศจำนวน 260 ตอน
 • ชื่อโครงการ : เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน : พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาและบุคลากรในระดับมหาวิทยาลัย
    ชื่อกิจกรรม : หลักสูตรที่ 1 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ (English Preparation for Proficiency Tests) รุ่นที่ 10
    ชื่อกิจกรรม : หลักสูตรที่ 1 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ (English Preparation for Proficiency Tests) รุ่นที่ 8
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุวลัยลักษณ์ "Everyday English" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2559 ได้ดำเนินการผลิตและออกอากาศจำนวน 280 ตอน
 • ชื่อโครงการ : เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน : พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาและบุคลากรในระดับมหาวิทยาลัย
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุวลัยลักษณ์ "Everyday English" ปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2558 ได้ผลิตและออกอากาศจำนวน 300 ตอน
 • ชื่อโครงการ : เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน : การพัฒนาความสามารถในด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศของนักศึกษาและพนักงานของมหาวิทยาลัย
    ชื่อกิจกรรม : 1. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสอบขั้นสูง (Advanced English Preparation for Proficiency Tests) 2.หลักสูตรทักษะการอ่านขั้นพื้นฐาน (Basic Reading Skills)
 • ชื่อโครงการ : เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน : โครงการอบรมครูสอนภาษาอังกฤษ
    ชื่อกิจกรรม : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ครูสอนภาษาอังกฤษ
 • ชื่อโครงการ : เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน : มัคคุเทศก์อาสานำต่างชาติชมเมืองนครศรีธรรมราช
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุวลัยลักษณ์ "Everyday English" ปีงบประมาณ 2557
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2557 ได้ผลิตและออกอากาศจำนวน 240 ตอน
 • ชื่อโครงการ : ค่ายสหกิจศึกษานานาชาติเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2559
   ชื่อผลงาน : “It’s kindda thing you should know”: A Corpus-based Approach to Vague Expressions
   ชื่อรางวัล : Most Promising Paper Award - Bronze
   จาก : Symposium of International Languages and Knowledge (SILK 2016)
   เมื่อ : 12/06/2559
   ผู้ได้รับรางวัล :  นางสาวกมลทิพย์  คล้ายบ้านใหม่
  พ.ศ.2558
   ชื่อผลงาน : "Talk about Mrs. Pontellier: Discourse Analysis of the Conversations between Characters in Kate Chopin's The Awakening"
   ชื่อรางวัล : Best Paper Award Gold "Most Creative & Innovative Paper"
   จาก : The Symposium of International Languages & Knowledge 2015
   เมื่อ : 13/06/2558
   ผู้ได้รับรางวัล :  นางสาวกมลทิพย์  คล้ายบ้านใหม่
  พ.ศ.2557
   ชื่อผลงาน : "Once I Get Stuck...": A Study of Communication Strategies of Undergraduate English Language Learners
   ชื่อรางวัล : Best Paper Award Silver
   จาก : The Symposium of International Languages & Knowledge (SILK) 2014
   เมื่อ : 15/02/2557
   ผู้ได้รับรางวัล :  นางสาวกมลทิพย์  คล้ายบ้านใหม่
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)