:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. พิมาน  ธีระรัตนสุนทร
   Dr. Phiman Thirarattanasunthon
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2183, 0-7567-2105 2113
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2183, 2105 2113
   E - mail  phiman.th@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  สาธารณสุขศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2553-2555
 
  วุฒิการศึกษา  สาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  สาธารณสุขศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2551-2555
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  อนามัยสิ่งแวดล้อม
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2546-2548
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  มหาวิทยาลัย  สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2538-2542
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/04/2556
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/04/2556 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  การวินิฉัยชุมชน
การประเมินผลกระทบสุขภาพ
การจัดการอนามัยสิ่แวดล้อม
การควบคุมป้องกันโรค
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และชีวสถิติเพื่อการวิจัยด้านสุขภาพเบื้องต้น, การใช้โปรแกรม R และ Epidata
  สาขาความสนใจ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  การควบคุมป้องกันโรค และระบาดวิทยาสาธารณสุข สุขภาพหนึ่งเดียว (One health) การประเมินผลกระทบสุขภาพ การวินิฉัยชุมชน การส่งเสริมสุขภาพแรงงานนอกระบบ
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของนักท่องเที่ยวในอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
   Alcohol drinking Behavior of Tourists in Muang district, Krabi province

   ผู้เขียน : พิมาน ธีระรัตนสุนทร1*, ราชัน ฉ้วนเจริญ2, ชุติมา รอดเนียม3,ภูวศินทร์ บัวเกษ4
   แหล่งตีพิมพ์ : พะเยาวิจัย7 Proceeding : PHAYAO RESEARCH CONFERENCE 7
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 1 หน้า : 216-224 เดือน/ปี : 01/2561-01/2561
   ชื่อบทความ : พฤติกรรมเสี่ยงจากการบริโภคก๋วยเตียวที่มีการปนเปื้อนสารอะฟาทอกซินในพริกป่นและถั่วลิสง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Risk Behavior of Noodle Consumption Contaminated to Alflatoxin in Cayenne and Peanuts in Thasala, Nakhon Si Thammarat Province

   ผู้เขียน : พิมาน ธีระรัตนสุนทร *, วาริท เจาะจิตต์, ณัฐวัฒน์ สุขสวัสดิ์, นูรีซัน ดามีเยาะ
   แหล่งตีพิมพ์ : พะเยาวิจัย 7 Proceeding : PHAYAO RESEARCH CONFERENCE 7
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 1 หน้า : 101-106 เดือน/ปี : 01/2561-01/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสารฟอร์มัลดีไฮด์ ของผู้ประกอบอาชีพช่างเสริมสวย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Knowledge Attitude and Health Risk Protection Behaviors from Formaldehyde Exposure among Beauticians Applying U.S. EPA in Tha Sala District Nakhon Si Thammarat Province, Thailand

   ผู้เขียน : พิมาน ธีระรัตนสุนทร ส.ด. บุญเรือน ฮุงหวล วท.บ. มุกดาวรรณ ยวงเดชกล้า
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการสาธารณสุข : Journal of Health Science (TCI1)
   เล่มที่ : 26 ฉบับที่ : 3 หน้า : 506-516 เดือน/ปี : 05/2560-06/2560
   ชื่อบทความ : การประเมินผลกระทบสุขภาพและคุณภาพชีวิต ของคนเก็บขยะ ในพื้นที่ฝังกลบขยะทุ่งท่าลาด เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Health Impact Assessment and Quality of life among Scavengers in City Municipality Dump site Nakhon Si Thammarat Province, Thailand

   ผู้เขียน : พิมาน ธีระรัตนสุนทร ส.ด.(สาธารณสุขศาสตร์)* วิยดา กวานเหียน ปร.ด. (เทคนิคการแพทย์)** อมรเทพ เยาวยอดส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)***
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการสาธารณสุข : Journal of Health Science (TCI1)
   เล่มที่ : 26 ฉบับที่ : 4 หน้า : 680-689 เดือน/ปี : 07/2560-08/2560
   ชื่อบทความ : Prevalence of scrub typhus infection among patients infected with malaria in Phop Phra Hospital, Tak Province, Thailand
   ผู้เขียน : Manas Kotepui, Bhukdee PhunPhuech, Nuoil Phiwklam, Kwuntida Uthaisar, Phiman Thirarattanasunthon
   แหล่งตีพิมพ์ : : J Med Tech Assoc Thailand
   เล่มที่ : 45 ฉบับที่ : - หน้า : 5909-16 เดือน/ปี : 07/2560-07/2560
   ชื่อบทความ : การเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมของเกษตรกรผู้ปลุกข้าว และปริมาณ สารกำจดจัดศัตรูพืชตกค้าง ในสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครศรีธรรมราช
   A Comparison of Knowledge, Attitudes, and Practices of Rice Farmers and Levels of Pesticide Residues in the Environment in Nakhon Si Thammarat Province

   ผู้เขียน : อาจารย์ ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์ อาจารย์ ดร.วิยดา กวานเหียน อาจารย์ ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์ อาจารย์ ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร ส.ด. อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง อาจารย์ ดร.จันจิรา มหาบุญ อาจารย์ ดร.ปนัดดา พิบูลย์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ : Journal of Safety and Health
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 37 หน้า : 10 เดือน/ปี : 09/2560-12/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : ปัจจัยที่มีผลต่อระดับเอนไซม์โคลีนเอสเทอร์เรสในเลือดเกษตรกรที่ปลูกส้มโอ ในตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Factors affecting to Cholinesterase Enzyme level in blood of Pamelo grower in Klongnoi Sub-district, Pakpranang District Nakhon Si Thammarat

   ผู้เขียน : พิมาน ธีระรัตนสุนทร,ปริตรตา ปานเสน่ห, ภารตี อีแต
   แหล่งตีพิมพ์ : อนามัยสิ่งแวดล้อม : Environmental Health
   เล่มที่ : 18 ฉบับที่ : 4 หน้า : 3-15 เดือน/ปี : 07/2559-09/2559
   ชื่อบทความ : การประเมินสภาวะสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนประถมศึกษาในตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Food Sanitation Assessment in Primary School Health in Klongnoi Sub-district, Pakpranang District Nakhon Si Thammarat

   ผู้เขียน : นันทนัช บุนนาค, พัชรินทร์ บุญยก, พิมาน ธีระรัตนสุนทร
   แหล่งตีพิมพ์ : อนามัยสิ่งแวดล้อม : Environmental Health
   เล่มที่ : 18 ฉบับที่ : 3 หน้า : 30-42 เดือน/ปี : 04/2559-06/2559
   ชื่อบทความ : การประเมินสภาวะสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหารในจังหวัดนครศรีธรรมราช : กรณีศึกษาร้านอาหารในค่ายวชิราวุธและร้านอาหารทั่วไป
   Food Sanitation Condition Assessment in Nakhon Si Thammarat Province: A Case Study in camp Vajiravudh and restaurants

   ผู้เขียน : สุวิสา มีวาสนา พิมาน ธีระรัตนสุนทร มนัส โคตรพุ้ย
   แหล่งตีพิมพ์ : อนามัยสิ่งแวดล้อม : Environmental Health
   เล่มที่ : 19 ฉบับที่ : 2 หน้า : 50-65 เดือน/ปี : 04/2559-06/2559
   ชื่อบทความ : ภาวะความเสี่ยงและภัยเงียบที่คุกคามสุขภาพในแรงงานนอกระบบในบ่อฝังกลบขยะเทศบาล
    Health Risk Condition threat Informal Labours in Municipality Dum Site

   ผู้เขียน : ทิพวรรณ หนูเส็ง, น้ำฝนบุญไพโรจน์, พิมาน ธีระรัตนสุนทร
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสุขภาพภาคประชาชนภาคอีสาน : North-eastern primary health care journal)
   เล่มที่ : 30 ฉบับที่ : 2 หน้า : 1-5 เดือน/ปี : 04/2559-09/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : การศึกษาระบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
   The Study of solid waste management systems in Tha sala municipality, Nakhon Si Thammarat Province

   ผู้เขียน : อัญญาลักษณ์ ไชยพงษ์ พิมาน ธีระรัตนสุนทร
   แหล่งตีพิมพ์ : voอนามัยสิ่งแวดล้อม
   เล่มที่ : 17 ฉบับที่ : 2 หน้า : 29-43 เดือน/ปี : 01/2558-03/2558
   ชื่อบทความ : การประเมินผลกระทบสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Health Impact Assessment and Hazard Protection Behavior of Pesticide Used among Agricultural Pomelo growers in Klongnoi Sub-district, Pakpranang District Nakhon Si Thammarat Province, Thailand

   ผู้เขียน : พิมาน ธีระรัตนสุนทร1, สาโรจน์ เพชรมณี2, วิยดา กวานเหียน3, สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง4, ศิริอุมา เจาะจิตต์5
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการสาธารรสุขชุมชน : Thai Jounal of Public Health:TJCPH
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 46-56 เดือน/ปี : 01/2558-06/2558
   ชื่อบทความ : การประเมินความเสี่ยงสุขภาพจากการทำงานของคนเก็บขยะจากบ่อฝังกลบขยะทุ่งท่าลาด ในพื้นที่เขตเทศบาลนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Health Risk Assessment of working Condition among Scavengers in Thung Talad Municipality Dump Site, Nakhon Si Thammarat Province

   ผู้เขียน : รัตติยา สุขศรีนวล1, พิมาน ธีระรัตนสุนทร2, วิยดา กวานเหียน3
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสาธารณสุขชุมชน : Academic Journal of Community Public Health
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 1 หน้า : XX เดือน/ปี : 07/2558-12/2558
   ชื่อบทความ : การประเมินความเสี่ยงสุขภาพจากการทางานของคนเก็บขยะจากบ่อฝังกลบขยะ ทุ่งท่าลาด ในพื้นที่เขตเทศบาลนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Health Risk Assessment of working Condition among Scavengers in Thung Talad Municipality Dump Site, Nakhon Si Thammarat Province

   ผู้เขียน : รัตติยา สุขศรีนวล1, พิมาน ธีระรัตนสุนทร2,*, วิยดา กวานเหียน3
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน : Academic Journal of Community Public Health
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 2 หน้า : XX เดือน/ปี : 07/2558-12/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการเก็บขยะของแรงงานเก็บขยะเร่ร่อนในบ่อฝังกลบขยะเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
   Health Protection Behavior of Scavengers at Nakhon Ratchasima City Municipality Dump Site Nakhon Ratchasima Province

   ผู้เขียน : พิมาน ธีระรัตนสุนทร ธวัช เพชรไทย ชัชวาล สิงหกันต์ วชิระ สิงหคเชนทร์
   แหล่งตีพิมพ์ : อนามัยสิ่งแวดล้อม
   เล่มที่ : ตุลาคม-ธันวาคม 2557 ฉบับที่ : 1 หน้า : 38-49 เดือน/ปี : 10/2557-12/2557
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Health Risk Reduction Behaviors Model for scavengers Exposed to Solid Waste in Municipal Dump site in Nakhon Ratchasima Province, Thailand.
   ผู้เขียน : Phiman Thirarattanasunthon, Wattasit Siriwong, Marija Borjan, Mark Robson
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Risk Management and Healthcare Policy. 2012:5 97-104 (March-August 2012)
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 5/2012 หน้า : 97-104 เดือน/ปี : 06/2555-08/2555
   ชื่อบทความ : Sociodemographic and Environmental Characteristics and Potential Health Risks, of Scavengers in Open Municipal Dump Sites in Nakhon Ratchasima Province, Thailand
   ผู้เขียน : Phiman Thirarattanasunthon, Wattasit Siriwong, Marija Borjan, Mark Robson
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Health Research. Vol.26 No. 3. 2012 (พ.ค-มิ.ย 2555) Page 149-153
   เล่มที่ : 26 ฉบับที่ : 3 หน้า : 149-153 เดือน/ปี : 05/2555-06/2555
   ชื่อบทความ : การปฏิบัติในการจัดการมูลฝอยในโรงเรียนในอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา.
   Solid Wast Management Practice in School at Chokechai district, Nakhon Ratchasima Province

   ผู้เขียน : พิมาน ธีระรัตนสุนทร
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม : Environmental Health
   เล่มที่ : ปีที่ 15 ฉบับที่ : 1 หน้า : 63-72 เดือน/ปี : 10/2555-12/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Health Risk Protection Behaviors among Scavengers in Municipality Dump Sites, Nakhon Ratchasima Province, Thailand
   ผู้เขียน : Phiman Thirarattanasunthon, Wattasit Siriwong, Mark Robson
   แหล่งตีพิมพ์ : : Advances in Biomedical Engineering, Vol.6
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : ปี 2012 หน้า : 415-420 เดือน/ปี : 01/2554-02/2554
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของนักท่องเที่ยวในอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
     Alcohol drinking Behavior of Tourists in Muang district, Krabi province (บรรยาย)

   ผู้เขียน : พิมาน ธีระรัตนสุนทร*, ราชัน ฉ้วนเจริญ, ชุติมา รอดเนียม,ภูวศินทร์ บัวเกษ
   ชื่อการประชุม : พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7 : PHAYAO RESEARCH CONFERENCE 7
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยพะเยา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/01/2561
   ชื่อบทความ : พฤติกรรมเสี่ยงจากการบริโภคก๋วยเตียวที่มีการปนเปื้อนสารอะฟาทอกซินในพริกป่นและถั่วลิสง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Risk Behavior of Noodle Consumption Contaminated to Alflatoxin in Cayenne and Peanuts in Thasala, Nakhon Si Thammarat Province (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : พิมาน ธีระรัตนสุนทร *, วาริท เจาะจิตต์2, ณัฐวัฒน์ สุขสวัสดิ์3, นูรีซัน ดามีเยาะ4
   ชื่อการประชุม : พะเยาวิจัยครั้งที่ 7 : PHAYAO RESEARCH CONFERENCE 7
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/01/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : The abnormality of blood cells parasitized by Plasmodium vivax (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Manas Kotepui1, Kwuntida Uthaisar, Phiman Thirarattanasunthon, Bhukdee PhunPhuech, Nuoil Phiwklam
   ชื่อการประชุม : ICID 2017 : 19th International Conference on Infectious Diseases
   สถานที่ประชุม : Sydney, Australia
   ประเทศ : ออสเตรเลีย เมื่อ 26/01/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : การประเมินความเสี่ยงสุขภาพจากการรับสัมผัสโลหะหนักของคนเก็บขยะจากบ่อฝังกลบขยะทุ่งท่าลาด ในเขตเทศบาลนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Health Risk Assessment from Heavy Metal Exposure of Scavengers in Thungtalad Municipality Dump Site, Nakhon Si Thammarat Province. (บรรยาย)

   ผู้เขียน : รัตติยา สุขศรีนวล, พิมาน ธีระรัตนสุนทร, วิยดา กวานเหียน, สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง, จันจิรา มหาบุญ, มนัส โคตรพุ้ย, ขวัญธิดา อุทัยสาร์
   ชื่อการประชุม : พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 : PHAYAO REARCH CONFERENCE 5
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยพะเยา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/01/2559
   ชื่อบทความ : Incidence of G6PD deficiency in patients with malaria (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Manas Kotepui, Kwuntida Uthaisar, Phiman Thirarattanasunthon, Nuoil Phiwklam, Bhukdee Phunphuech
   ชื่อการประชุม : PHAYAO RESEARCH CONFERENCE 5
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยพะเยา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/01/2559
   ชื่อบทความ : ความชุกของภาวะตับอักเสบและภาวะตับแข็งในผู้ป่วยโรคตับ
    Prevalence of hepatitis and cirrhosis among people with liver diseases (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ขวัญธิดา อุทัยสาร์*, มนัส โคตรพุ้ย, พิมาน ธีระรัตนสุนทร, ภักดี พันธ์พืช, หนูออย ผิวคล้าม
   ชื่อการประชุม : การประชุมทางวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” วันที่ 28-29 มกราคม 2559 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา
   สถานที่ประชุม : ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จ. พะเยา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/01/2559
   ชื่อบทความ : การศึกษาปริมาณเม็ดเลือดที่เหมาะสมสาหรับการตรวจฟิล์มเลือดหนาและฟิล์มเลือดบางในการตรวจวินิจฉัยมาลาเรียในงานตรวจประจาวัน (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : มนัส โคตรพุ้ย*, อัครีย๊ะห์ ดะอุแม, มารีนี อาลีมามะ, ขวัญธิดา อุทัยสาร์, สาโรจน์ เพชรมณี, พิมาน ธีระรัตนสุนทร
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : ิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลราชธานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2559
   ชื่อบทความ : ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานทีปฏิบัติงานในอู่ซ่อมรถยนต์เขตเทศบาลนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : จุฐามาศ โนวัฒน์ , วรรณกร ศรเพชร, อัจฉราภรณื เงินฉลาด, มุจลินท์ ซ้ายเกลี้ยง,พิมาน ธีระรัตนสุนทร
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 8 : The 8th Walailak research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : การประเมินผลกระทบสุขภาพจากการสัมผัสฝุ่น ของคนเก็บขยะ ในพื้นที่ฝังกลบขยะทุ่งท่าลาด เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Health Impact Assessment of Dust Exposure among Scavengers in Municipality Dump site Nakhon Si Thammarat Province, Thailand (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ทิพวรรณ หนูเส็ง, น้ำฝน บุญไพโรจน์, พัชรินทร์ นิ่มทอง, พิมาน ธีระรัตนสุนทร, สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง, ทัศนุ เรืองสุวรรณ, มุจลินท์ ช้ายเกลี้ยง
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 8 : The 8th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : การจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและระบบคุณภาพน้ำของตู้น้ำหยอดเหรียญ ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
     Environmental Sanitation and Water Quality System of Drinking Water Vending Machine in Surat Thani City Municipality Surat Thani Province (บรรยาย)

   ผู้เขียน : รัตนา ขิกขำ, พิมาน ธีระรัตนสุนทร, ศิริอุมา เจาะจิตต์, อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์, จิรา คงปราณ, ปนัดดา พิบูลย์, วีระพงษ์ เลิศรัตนเทวี
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 8 : The 8th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ ต่อการจัดการขยะในครัวเรือน ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
    Knowledge, Attitude and Practice to Solid Waste Management in Household in Surat Thani City Municipality Surat Thani Province (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : อนงนุช รื่นเริง1, พิมาน ธีระรัตนสุนทร2
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 8 : The 8th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : Health Condition and Quality of life among Scavengers in City Municipality Dump site Nakhon Si Thammarat Province, Thailand
    สภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิต ของคนเก็บขยะ ในพื้นที่ฝังกลบขยะทุ่งท่าลาด เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : พิมาน ธีระรัตนสุนทร, วิยดา กวานเหียน, มุจลินท์ ช้ายเกลี้ยง, อมรเทพ เยาวยอด, มนัส โคตรพุ้ย, ขวัญธิดา อุทัยสาร์, ปริญญา ว่องไววณิชกุล
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 8 : The 8th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : Prevalence of scrub typhus and malaria infection in Western Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Manas Kotepui, Bhukdee PhunPhuech, Nuoil Phiwklam, Kwuntida Uthaisar, Phiman Thirarattanasunthon, Parinya Vongvaivanichakul
   ชื่อการประชุม : Mae Fah Luang University International Conference 2016
   สถานที่ประชุม : Mae Fah Luang University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/11/2559
   ชื่อบทความ : Health Impact Assessment with Patient’s Treatment Delay among new Smear Positive Pulmonary Tuberculosis in Choke Chai Hospital Nakhon Ratchasima Province, Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Phiman Thirarattanasunthon, Wiyada Khanhien, Manas Kotepui
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 16 : : International Conference College of Public Health Sciences 16th : Universal Health Care Coverage: A Global Perspective
   สถานที่ประชุม : ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ เอ บี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/10/2559
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/10/2559
   ชื่อบทความ : Incidence of New Smear positive Pulmonary Tuberculosis in Choke Chai Hospital Nakhon Ratchasima Province, Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Phiman Thirarattanasunthon, Wiyada Khanhien, Manas Kotepui
   ชื่อการประชุม : Mae Fah Luang University International Conference 2016
   สถานที่ประชุม : M Square Building Mae Fah Luang University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/11/2559
   ชื่อบทความ : Immediately Effect of Reaction Time Training on Balance in Older Adults. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Onchuma Meaungson, Parinya Vongvaivanichakul, Thepprathan Sae-Chua, Panita Yarat, Piyanut Serisrisakun, Mahasak Seublee, Assadaphon Phongson, Manas Kotepui, Phiman Thirarattanasunthon, Kwuntida Uthaisar
   ชื่อการประชุม : Mae Fah Luang University International Conference 2016
   สถานที่ประชุม : Mae Fah Luang University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/11/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Effect of malaria infection on complete blood count (CBC) parameters (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Manas Kotepui, Kwuntida Uthaisar, Duangjai Piwkham, Phiman Thirarattanasunthon, Bhukdee Phunphuech, Nuoil Phiwklam
   ชื่อการประชุม : Phayao Research Conference 2015
   สถานที่ประชุม : University of Phayao
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/01/2558
   ชื่อบทความ : การประเมินสภาวะสุขภาพ คุณภาพชีวิต และอนามัยสิ่งแวดล้อม ในตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Assessment Quality of Life and Environmental Health for People Living in Klongnoi sub-district, Pakpranang district Nakhon Si Thammarat (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : พิมาน ธีระรัตนสุนทร, วิยดา กวานเหียน, มนัส โคตรพุ้ย
   ชื่อการประชุม : พะเยาวิจัย ครั้งที่ 4 : Phayao Vijai 4th
   สถานที่ประชุม : ห้องประชุม พญาาคำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/01/2558
   ชื่อบทความ : การประเมินสภาวะสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช กรณีศึกษาร้านอาหารในค่ายวชิราวุธ และร้านอาหารทั่วไป
    Food Sanitation Condition Assessment in Nakhon Si Thammarat Province : a case study in camp Vajiravudh and restuarants (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : พิมาน ธีระรัตนสุนทร, สุวิสา มีวาสนา, มนัส โคตรพุ้ย
   ชื่อการประชุม : พะเยาวิจัย ครั้งที่ 4 : Payao Conference 4th
   สถานที่ประชุม : ห้องประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/01/2558
   ชื่อบทความ : การประเมินผลกระทบสุขภาพสุขภาพจากการทำงาน ของพนักงานรักษาความสะอาด ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
    Health Impact Assessment of Work Situation among Municipal Cleaning Work Employees in Khonkhaen Municipality Muang District Khon Khaen Province, Thailand (บรรยาย)

   ผู้เขียน : พิมาน ธีระรัตนสุนทร1, ปิยฉัตร แก้วกำกง2
   ชื่อการประชุม : HIA Conference 2015 : ผลกระทบของกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โดยสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2558
   สถานที่ประชุม : ดรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/01/2558
   ชื่อบทความ : การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Infectious Waste Management in Walailak University, Thasala District Nakhon Si Thammarat (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ประวิทย์ ดารากัย1, รุชดา สมัยพิทักษ์2, พิมาน ธีระรัตนสุนทร3 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์1, 2 ,3
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 7 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2558 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   สถานที่ประชุม : ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : ปัจจัยที่มีผลต่อระดับเอนไซม์โคลีนเอสเทอร์เรสในเลือดเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ ในตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Factors affecting to Cholinesterase Enzyme level in blood of Pamelo grower in Klongnoi Sub-district, Pakpranang District Nakhon Si Thammarat (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ปริตรตา ปานเสน่ห์1, ภารตี อีแต2, พิมาน ธีระรัตนสุนทร3 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์1, 2 ,3
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 7 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2558 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   สถานที่ประชุม : ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : การประเมินสภาวะสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ในตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Food Sanitation Assessment in Primary School Health in Klongnoi Sub-district, Pakpranang District Nakhon Si Thammarat (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : นันทนัช บุญนาค1, พัชรินทร์ บุญยก2, พิมาน ธีระรัตนสุนทร3 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์1, 2 ,3
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 7 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2558 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   สถานที่ประชุม : ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : Health Determinant and Quality of life Associated with Environmental Health among People Living in Klongnoi Sub-district, Pakpranang District Nakhon Si Thammarat Province (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Phiman Thirarattanasunthon1, Wiyada Kwanhian2, Sarode Pechmanee3, Supaporn Yimthiang4, Siriuma Jawjitr5 School of Allied Health Sciences and Public Health Walailak University1,2,3,4,5
   ชื่อการประชุม : The 6th International Graduate Students Conference on Population and Public Health Sciences (IGSCPP)
   สถานที่ประชุม : 23 July 2015 Chulalongkorn University, Bangkok Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/07/2558
   ชื่อบทความ : การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพจากการรับสัมผัสสารฟอร์มัลดีไฮด์ ของผู้ประกอบอาชีพช่างเสริมสวยด้วย ในตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช.
    Health Risk Assessment from Formaldehyde Exposure of Beauticians Applying U.S. EPA in Tha Sala District Nakhon Si Thammarat Province. (บรรยาย)

   ผู้เขียน : บุญเรือน ฮุงหวล,มุกดาวรรณ ยวงเดชกล้า,พิมาน ธีระรัตนสุนทร, สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง, มุจลินทร์ ช้ายเกลี้ยง
   ชื่อการประชุม : โครงการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต : PKRU Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/12/2558
   ชื่อบทความ : Blood Biomarkers of Chemical and Non-Chemical Rice Farmers in South Region, Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : 1*Wiyda Kwanhian, 1Supabhorn Yimthiang, 1Siriuma Jawjit, 1Junjira Mahaboon, 1Phiman Thirarattanasunthon
   ชื่อการประชุม : 6th International Conference on Healthcare and Life Science Research (ICHLSR)
   สถานที่ประชุม : Imperial College London (United Kingdom)
   ประเทศ : อังกฤษ เมื่อ 18/09/2558
   ชื่อบทความ : พัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องที่ได้รับยาชาทางช่องไขสันหลังโรงพยาบาลปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
    Develop Guideline for Cesarean Care Section to Received Spinal Anesthesia Patients in Pakthongchai Hospital, Nakhon Ratchasima Province, Thailand (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : Surasak Kabmuangpak(M.Sc.)1, Darunee kunwattana(M.B.A.)2, Weeraporn Chamtaku(M.Ed.)3, Phiman Thirarattanasunthon(Ph.D.)4 Pakthongchai Hospital Nakhon Ratchasim1,2,3 School of Allied Health Sciences and Public Health Walailak University4
   ชื่อการประชุม : 6th International Conference on Healthcare and Life Science Research (ICHLSR)
   สถานที่ประชุม : Imperial College London (United Kingdom
   ประเทศ : อังกฤษ เมื่อ 18/09/2558
   ชื่อบทความ : Health Impact Assessment and Hazard Protection Behavior of Pesticide Used Among Agricultural Pomelo growers in Klongnoi Sub-district, Pakpranang District Nakhon Si Thammarat Province, Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Phiman Thirarattanasunthon(Ph.D.)1, Sarode Pectmanee(Ph.D.)2, Wiyada Khanhien(Ph.D.)3, Supaporm Yimthiang(Ph.D.)4, Siriuma Jawjitr(Ph.D.)5 School of Allied Health Sciences and Public Health Walailak University1,2,3,4,5
   ชื่อการประชุม : 6th International Conference on Healthcare and Life Science Research (ICHLSR)
   สถานที่ประชุม : Imperial College London (United Kingdom)
   ประเทศ : อังกฤษ เมื่อ 18/09/2558
   ชื่อบทความ : พฤติกรรมการปูองกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในพื้นที่ต้าบลท่าข้าม อ้าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (บรรยาย)
   ผู้เขียน : นิภารัตน์ ฤกษ์ดี, อารี พุ่มประไวทย์ และพิมาน ธีระรัตนสุนทร
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 3
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/05/2558
   ชื่อบทความ : ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสาร ฟอร์มัลดีไฮด์ ของผู้ประกอบอาชีพช่างเสริม อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Knowledge Attitude and Health Risk Protection Behaviors of Formaldehyde Exposure among Beauticians Applying U.S. EPA in Tha Sala District Nakhon Si Thammarat Province, Thailand (บรรยาย)

   ผู้เขียน : บุญเรือน ฮุงหวล(Boonruan Hunghoan)* มุกดาวรรณ ยวงเดชกล้า (Mookdawan Yuangdetkla)** พิมาน ธีระรัตนสุนทร (Phiman Thirarattanasunthon)***
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558 : National and International Confernce on Sustainable Community Development
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ขอนแก่น
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/12/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : การศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ก่อนและหลังได้รับเงินค่าป่วยการ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
    The Study of Role Performances among Health Volunteers before and after Receiving Compensation in Chok Chai District Nakhon Ratchasima Province (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : สันติ ไตรพร พิมาน ธีระรัตนสุนทร ถาวร ธีรเมธาทิพรัตน์
   ชื่อการประชุม : การประชุมทางวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ ๓”
   สถานที่ประชุม : สันติ ไตรพร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ม. วลัยลักษณ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/01/2557
   ชื่อบทความ : การประเมินสภาวะสุขาภิบาลในสถานประกอบการฆ่าสัตว์ปีก ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
    Assessment of Poultry Slaughter Establishments Sanitation in Khonkaen Municipality (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : 1ภัทรศยา นิลสุขา, 2พิมาน ธีระรัตนสุนทร
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 6 : The 6th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : การป้องกันความเสี่ยงสุขภาพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานรักษาความสะอาด ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
    Occupational Health and Safety for Health Risk Protection of Cleaning Staffs in Khonkhaen Municipality (บรรยาย)

   ผู้เขียน : 1ปิยฉัตร แก้วกำกง, 2พิมาน ธีระรัตนสุนทร
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 6 : The 6th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : การประเมินผลกระทบสุขภาพ จากการทำงาน ของพนักงานโรงงานอิฐมอญ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช
    Health Impact Assessment of Brick Staff in Muang District Nakhon Si Thammarat province (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : 1นฤมล ชีไธสง, 2เรวดี รักสกุล 3วาริท เจาะจิตต์, 4พิมาน ธีระรัตนสุนทร
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 6 : The 6th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : การศึกษาระบบการจัดการมูลฝอยของเทศบาลตำบลท่าศาลา จังหวัดนครสรีธรรมราช
    The Study of solid waste management systems in Tha sala municipality, Nakhon Si Thammarat Province. (บรรยาย)

   ผู้เขียน : 1อัญญาลักษณ์ ไชยพงษ์, 2พิมาน ธีระรัตนสุนทร
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 6 : The 6th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการเก็บขยะของแรงงานเก็บขยะเร่ร่อนในบ่อฝังกลบขยะเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
    Health Hazard Protection Behavior of Scavengers at Nakhon Ratchasima City Municipality Dump Site in Nakhon Ratchasima Province (บรรยาย)

   ผู้เขียน : พิมาน ธีระรัตนสุนทร ธวัช เพชรไทย ชัชวาล สิงหกันต์ วชิระ สิงหคเชนทร์
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 5 วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : การประเมินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุการตาย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
    The Evaluation of Verbal Autopsy for Cause of Death in Choke Chai Nakhon Ratchasima (บรรยาย)

   ผู้เขียน : พิมาน ธีระรัตนสุนทร สันติ ไตรพร อเนก มุ่งอ้อมกลาง ก้อง เค็มกระโทก
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 5 วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Health Risk Protection Behaviors among Scavengers in Municipality Dump sites, Nakhon Ratchasima Province, Thailand. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Phiman Thirarattanasunthon, Wattasit Siriwong, Mark G. Robson
   ชื่อการประชุม : 2012 Asia Pacific Conference on Environmental Science and Technology Advances in Biomedical Engineering, Vol.6 Page, 415-420. Kuala Lumpur, Malaysia
   สถานที่ประชุม : Kuala Lumpur, Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 01/02/2555
   ชื่อบทความ : Health Risk Reduction Behaviors Model (HRRBM) of Scavengers Exposed to Solid Waste in Municipal Dump Sites in Nakhon Ratchasima Province, Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Phiman Thirarattanasunthon, Wattasit Siriwong, Marija Borjan, Mark Robson
   ชื่อการประชุม : ” IJAS International Arts and Sciences Academic Conferences, Toronto Canada (Oral Presentation)
   สถานที่ประชุม : Toronto, Canada
   ประเทศ : คานาดา เมื่อ 21/05/2555
   ชื่อบทความ : Solid Waste Management in School in Hatyai District Songkhla Province, Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Phiman Thirarattanasunthon, Virasakdi Chongsuvivatwong, Banjong Vitayavirasak
   ชื่อการประชุม : The 9th International conference on environmental and public health management: Towards Better Health and Well-Being October 2nd – 4th 2012 Bangkok Thailand (Oral Present)
   สถานที่ประชุม : Bangkok Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/10/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Knowledge, Attitude, and Practice toward Health Risk Protection Behavior of Scavengers in Municipality Dump sites in Nakhon Ratchasima Province, Thailand. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Phiman Thirarattanasunthon, Wattasit Siriwong, Mark G. Robson
   ชื่อการประชุม : The 3th International Conference on Public Health among Great Mekong Sub-Region Countries. Vientiane, Lao. (Poster )
   สถานที่ประชุม : Vientiane, Lao
   ประเทศ : ลาว เมื่อ 09/08/2554
   ชื่อบทความ : Behaviors toward Health Risk Protection among Scavenger in Municipality Dump Site Nakhon Ratchasima province, Thailand. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Phiman Thirarattanasunthon, Wattasit Siriwong, Mark G. Robson
   ชื่อการประชุม : The 11th Annual Conference of Public Health Sciences “Crisis in Public Health: Challenges Solution Bangkok, Thailand (Poster Presentation
   สถานที่ประชุม : Bangkok,Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/09/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : Municipal Solid Waste Disposal and Health Impact of Local Scavengers in Opened-Dump Sites Nakhon Ratchasima Province, North-Eastern, Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Phiman Thirarattanasunthon, Wattasit Siriwong, Mark G. Robson
   ชื่อการประชุม : The 10th Annual Conference of Public Health Sciences “Prospective and Future Trend in Women Health ” Bangkok Thailand (Poster)
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/09/2553
   ชื่อบทความ : Municipal Solid Waste Disposal and Health Impact of Local Scavengers in Opened-Dump Sites Nakhon Ratchasima Province, North-Eastern, Thailand. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Phiman Thirarattanasunthon, Wattasit Siriwong, Mark G. Robson
   ชื่อการประชุม : The 6th International Conference on Environmental Geochemistry in Tropics—Urban Issues. Xiamen, Chaina
   สถานที่ประชุม : Xiamen, Chaina
   ประเทศ : จีน เมื่อ 04/11/2553
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การป้องกันโรคและสุขภาพในช่วงฤดูฝน
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ตอน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ชื่อกิจกรรม : ตอน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เทศบาลเมืองปากพูน
    ชื่อกิจกรรม : ให้ความรู้เกี่ยวกับพิษสารตะกั่วและวิธีการป้องกัน
 • ชื่อโครงการ : เสริมพลังนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างสังคมเข้มแข็งปลอดบุหรีและรณรงค์ให้สนับสนุน พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2558
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์ร่วมใจห่วงใยสุขภาพเด็กในชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : ให้ความรู้เกี่ยวกับพิษสารตะกั่ว
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : เสริมสร้างการปฏิบัติงานสาธารณสุขโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 8
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 6
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยบริการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2559
 • การคัดเลือกเด็ก สำรวจข้อสอบ คุมสอบ สัมภาษณ์ ประกาสรายชื่อ ให้คำแนะนำ จัดทำเอกสารแนะนำ การเตรียมตัวเข้าศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร
 • การประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในรายการวิทยุ และโทรทัศน์
 • ออกรายการวิทยุ ให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อที่มากับหน้าฝนและการปฏิบัติืตน
 • วิทยากรกลุ่ม ประสานงาน อำนวยการประชุมให้คำปรึกษา ตอบคำถาม ข้อเสนอแนะ
 • การตรวจประเมินให้คำปรึกษาในผลิตภัณฑ์ การรับรองมาตฐานผลิตภัณฑ์ โอวเอ๋ หมุกระจก และ ไอศครีม
  พ.ศ.2558
 • เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี (นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต)
 • เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต) (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ในหัวข้อเรื่อง พฤติกรรมการควบคุมป้องกันโรค มือ เท้า ปาก ของครู ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
 • เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต) ในหัวข้อเรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
 • เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต) เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ในหัวข้อเรื่อง การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต) (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ในหัวข้อเรื่อง ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการใช้สมุนไพรเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ ตำบลนาใต้ อำเภอนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต) (กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์) ในหัวข้อเรื่อง ประสิทธิผลของรูปแบบการให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
 • เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต) เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์(กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อเรื่อง ผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการใช้สารเสพติดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
 • เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต) (กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์) ในหัวข้อเรื่อง พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี
 • เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต) (กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์) ในหัวข้อเรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
 • เป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต) การศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพและการใช้อุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรายจากการทำงานของลูกจ้างกองสาธารณสุขเทศบาล : กรณีศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดระนอง
 • ให้คำปรึกษาวิจัยการเขียนรายงานวิจัย การวิเคราะหืข้อมูล การนำเสนอข้อมูลในที่ประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
 • เตรียมการประชุม ประสานงาน แจ้งข่าวสารและติดตามกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม
 • เป็นวิทยากรอบรม และจัดเวที การป้องกันภัยจากตะกั่วในผู้มีอาชีพ มาดอวนในเขตเทศบาลเมืองปากพูน
 • กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ การติดตามแนะนำ ตรวจแก้ไขเล่มรายงาน ข้อเสนอแนะในการจัดการแก้ไข
 • ประชุมคณะกรรมการ จัดกิจกรรม เร่ืองบุหรี่ การเดินรณรงค์ การติดตามประเมินผล การจัดทำรายงาน การจัดทำสื่อ
 • เป็นผู้ร่วมให้คำปรึกษาโครงการ แอลกอฮอล์ เป็นผู้ประเมินกิจกรรมในเขตภาคใ้ จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดชุมพร
 • กิจกรรมงานประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาธารณสุขศาสตร์ ในงานเกษตรแฟร์ การให้คำแนะนำเรื่องการเรียน การแจกเอกสารแผ่นพับ ของที่ละลึก แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์
 • ประชุมร่วมกับทีมงาน สมาชิกในกลุ่มและหน่วย ออกสำรวจข้อมูล ของหน่วยวิจัย ทำ MOU กับเทศบาล และ สคร
 • ให้คำปรึกษาการวิจัย การวิเคราะหื ประมวลผลข้อมูล การเขียน การนำเสนอข้อมูล
 • บริการวิชาการการให้ความรู้และการเก็บข้อมูลการวิจัย R2R การเก็บข้อมูล การวิเคราะหืและนำเสนอ การแจ้งข้อมูลสถานการณ์ การเฝ้าระวัง
 • การคัดเลือกเด็ก สำรวจข้อสอบ คุมสอบ สัมภาษณ์ ประกาสรายชื่อ ให้คำแนะนำ จัดทำเอกสารแนะนำ การเตรียมตัวเข้าศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร
 • ประชุมกรรมการ ประชุมเตรียมกิจกรรม WU workplace ประชุมเตรียมงานกีฬาบุคลบากร
 • ประชุมทีมงานบุคลากรและนักศึกษา ตัวแทนจากทุกสำนัก การให้คำปรึกษากิจกรรม การดำเนินกิจกรรมต่อต้านการสูบบุหรี่ การให้ความรู้ การรณรงค์ ในตลาด ในชุมชน ในมหาวิทยาลัย
 • ให้คำปรึกษา ประชุม วางแผนงาน บริหารงบประมาณ จาสก มหิดล ร่วมกับ สสส กิจกรรมรณรงคื การแจกแผ่นพับ สติกเกอร์ โบชัวร์
 • ประชุมร่วมกับทีมงาน และบคลสกรในพื้นที่ ประเมินเอกสารและการติดตามในพื้นที่ ด้านกิจกรรมลงสู่ชุมชน ในจังหวัด ชุมพร และจังหวัดนครสรีธรรมราช
 • กรรมการในการให้คำปรึกษาและข้อชีแนะแก่เทศบาลในการจัดการขยะเทศบาล
 • ประชุมทีมวิทยากร ให้คำปรึกษา ลงทะเบียน ตรวจเช็ค การเข้าอบรม ให้คำชี้แนะ เป้นพี่เลี่ยง อำนวยความสะดวก ตอบคำถาม วิพาก์ งานกลุ่ม
 • การเข้าร่วมประชุมกับทีมงานและ ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลลานสกา ในการวิจัยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
 • การให้คำปรึกษาด้านการทำวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฏ์ธานี
 • บริการให้คำปรึกษาด้านการวิจัยและผลงานวิชาการ แก่ คุรธรรมรัตน์ รัตนวนาวินกุล นักจัดการทั่วไป ระดับชำนายการในการประเมินผลงานทางวิชาการ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
  พ.ศ.2557
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ การติดตามแนะนำ ตรวจแก้ไขเล่มรายงาน ข้อเสนอแนะในการจัดการแก้ไข
 • บริการวิชาการการให้ความรู้และการเก็บข้อมูลการวิจัย R2R การเก็บข้อมูล การวิเคราะหืและนำเสนอ การแจ้งข้อมูลสถานการณ์ การเฝ้าระวัง
 • การคัดเลือกเด็ก สำรวจข้อสอบ คุมสอบ สัมภาษณ์ ประกาสรายชื่อ ให้คำแนะนำ จัดทำเอกสารแนะนำ การเตรียมตัวเข้าศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร
 • ประชุมกรรมการ ประชุมเตรียมกิจกรรม WU workplace ประชุมเตรียมงานกีฬาบุคลบากร
 • การเข้าร่วมประชุมกับทีมงานและ ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลลานสกา ในการวิจัยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
 • บริการให้คำปรึกษาด้านการวิจัยและผลงานวิชาการ แก่ คุรธรรมรัตน์ รัตนวนาวินกุล นักจัดการทั่วไป ระดับชำนายการในการประเมินผลงานทางวิชาการ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2560
   ชื่อผลงาน : นักวิจัยหน้าใหม่ดีเด่น 2560
   ชื่อรางวัล : นักวิจัยหน้าใหม่ดีเด่น 2560
   จาก : สำนักวิาสาธารณสุขศาสตร์
   เมื่อ : 01/09/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.พิมาน  ธีระรัตนสุนทร
  พ.ศ.2559
   ชื่อผลงาน : การนำเสนอการวิจัยตู้น้ำหยอดเหรียญ
   ชื่อรางวัล : การนำเสนอผลการวิจัยแบบปากเปล่าระดับดี
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 08/07/2559
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.พิมาน  ธีระรัตนสุนทร
  พ.ศ.2556
   ชื่อผลงาน : Assessment of Health Care Waste Management Practices Among Health Care Workers Working At Tertiary Care Setting of Pakistan
   ชื่อรางวัล : Invitation letter to be a referee
   จาก : College of Public Health Sciences Chulalongkorn University
   เมื่อ : 04/02/2556
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.พิมาน  ธีระรัตนสุนทร
   ชื่อผลงาน : การจัดการขยะและความเสี่ยงสุขภาพคนเก็บขยะ
   ชื่อรางวัล : รางวัลชมเชย คลิบวิดีโอ การวิจัย
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 01/08/2556
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.พิมาน  ธีระรัตนสุนทร
   ชื่อผลงาน : ประกาศนียบัตร
   ชื่อรางวัล : ประกาศนียบัติเป็นผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม ระดับปริญญาตรี ปี 2555
   จาก : มหาวิทยาลัยมหิดล
   เมื่อ : 01/07/2556
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.พิมาน  ธีระรัตนสุนทร
  พ.ศ.2555
   ชื่อผลงาน : Health Risk Reduction Behaviors Model (HRRBM) of Scavengers Exposed to Solid Waste in Municipal Dump Sites in Nakhon Ratchasima Province, Thailand
   ชื่อรางวัล : รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี ( Award For Doctoral Dissertation at Good level, Academic year 2011 (30 กันยายน 2555) ผู้ได้รับรางวัล นายพิมาน ธีระรัตนสุนทร
   จาก : College of Public Health Sciences Chulalongkorn University
   เมื่อ : 30/09/2555
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.พิมาน  ธีระรัตนสุนทร
  พ.ศ.2554
   ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรผู้ได้คะแนนลี่ยสะสมสูงสุด หลักสูตรสาธารณสุขสาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2553
   ชื่อรางวัล : เกียรติบัตรผู้ได้คะแนนลี่ยสะสมสูงสุด
   จาก : จากคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล (30 ก.ย.2554)
   เมื่อ : 30/09/2554
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.พิมาน  ธีระรัตนสุนทร

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)