:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. พิมาน  ธีระรัตนสุนทร
   Dr. Phiman Thirarattanasunthon
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2183, 0-7567-2104-5
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2183, 2104-5
   E - mail  phiman.th@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  สาธารณสุขศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2553-2555
 
  วุฒิการศึกษา  สาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  สาธารณสุขศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2551-2555
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  อนามัยสิ่งแวดล้อม
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2546-2548
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  มหาวิทยาลัย  สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2538-2542
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/04/2556
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/04/2556 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  การวินิฉัยชุมชน
การประเมินผลกระทบสุขภาพ
การจัดการอนามัยสิ่แวดล้อม
ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และชีวสถิติเพื่อการวิจัยด้านสุขภาพเบื้องต้น, การใช้โปรแกรม R และ Epidata
  สาขาความสนใจ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  การควบคุมป้องกันโรค และระบาดวิทยาสาธารณสุข สุขภาพหนึ่งเดียว (One health) การประเมินผลกระทบสุขภาพ การวินิฉัยชุมชน การส่งเสริมสุขภาพแรงงานนอกระบบ
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   Infectious Waste Management in Walailak University

   ผู้เขียน : พิมาน ธีระรัตนสุนทร,ศิริอุมา เจาะจิตต์ ประวิทย์ ดารากัย, รุชดา สมัยพิทักษ์, สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   แหล่งตีพิมพ์ : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ : Bulletin of the Department of Medical Sciences
   เล่มที่ : 59 ฉบับที่ : 3 หน้า : pp เดือน/ปี : 07/2560-09/2560
   ชื่อบทความ : ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสารฟอร์มัลดีไฮด์ ของผู้ประกอบอาชีพช่างเสริมสวย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Knowledge Attitude and Health Risk Protection Behaviors from Formaldehyde Exposure among Beauticians Applying U.S. EPA in Tha Sala District Nakhon Si Thammarat Province, Thailand

   ผู้เขียน : พิมาน ธีระรัตนสุนทร ส.ด. บุญเรือน ฮุงหวล วท.บ. มุกดาวรรณ ยวงเดชกล้า
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการสาธารณสุข : Journal of Health Science (TCI1)
   เล่มที่ : 26 ฉบับที่ : 3 หน้า : 506-516 เดือน/ปี : 05/2560-06/2560
   ชื่อบทความ : การประเมินผลกระทบสุขภาพและคุณภาพชีวิต ของคนเก็บขยะ ในพื้นที่ฝังกลบขยะทุ่งท่าลาด เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Health Impact Assessment and Quality of life among Scavengers in City Municipality Dump site Nakhon Si Thammarat Province, Thailand

   ผู้เขียน : พิมาน ธีระรัตนสุนทร ส.ด.(สาธารณสุขศาสตร์)* วิยดา กวานเหียน ปร.ด. (เทคนิคการแพทย์)** อมรเทพ เยาวยอดส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)***
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการสาธารณสุข : Journal of Health Science (TCI1)
   เล่มที่ : 26 ฉบับที่ : 4 หน้า : 680-689 เดือน/ปี : 07/2560-08/2560
   ชื่อบทความ : Prevalence of scrub typhus infection among patients infected with malaria in Phop Phra Hospital, Tak Province, Thailand
   ผู้เขียน : Manas Kotepui, Bhukdee PhunPhuech, Nuoil Phiwklam, Kwuntida Uthaisar, Phiman Thirarattanasunthon
   แหล่งตีพิมพ์ : : J Med Tech Assoc Thailand
   เล่มที่ : 45 ฉบับที่ : - หน้า : 5909-16 เดือน/ปี : 07/2560-07/2560
   ชื่อบทความ : การประเมินสภาวะอนามัยสิ่งแวดล้อมและปัจจัยส่วนบุคคลต่อความชุกของสัตว์และ แมลงนำโรคในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   Environmental Health Assessment and Personal Factor of Prevalence on Animal and Insect disease in Walailak University Dormitories.

   ผู้เขียน : ขจีพรรณ บุญญานุวงศ์1 ซอบารีย๊ะ เจ๊ะเลาะ2 ศิริอุมา เจาะจิตต์3 พิมาน ธีระรัตนสุนทร4
   แหล่งตีพิมพ์ : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ : Bulletin of the Department of Medical Sciences
   เล่มที่ : 59 ฉบับที่ : 3 หน้า : pp เดือน/ปี : 07/2560-09/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : ปัจจัยที่มีผลต่อระดับเอนไซม์โคลีนเอสเทอร์เรสในเลือดเกษตรกรที่ปลูกส้มโอ ในตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Factors affecting to Cholinesterase Enzyme level in blood of Pamelo grower in Klongnoi Sub-district, Pakpranang District Nakhon Si Thammarat

   ผู้เขียน : พิมาน ธีระรัตนสุนทร,ปริตรตา ปานเสน่ห, ภารตี อีแต
   แหล่งตีพิมพ์ : อนามัยสิ่งแวดล้อม : Environmental Health
   เล่มที่ : 18 ฉบับที่ : 4 หน้า : 3-15 เดือน/ปี : 07/2559-09/2559
   ชื่อบทความ : การประเมินสภาวะสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนประถมศึกษาในตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Food Sanitation Assessment in Primary School Health in Klongnoi Sub-district, Pakpranang District Nakhon Si Thammarat

   ผู้เขียน : นันทนัช บุนนาค, พัชรินทร์ บุญยก, พิมาน ธีระรัตนสุนทร
   แหล่งตีพิมพ์ : อนามัยสิ่งแวดล้อม : Environmental Health
   เล่มที่ : 18 ฉบับที่ : 3 หน้า : 30-42 เดือน/ปี : 04/2559-06/2559
   ชื่อบทความ : การประเมินสภาวะสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหารในจังหวัดนครศรีธรรมราช : กรณีศึกษาร้านอาหารในค่ายวชิราวุธและร้านอาหารทั่วไป
   Food Sanitation Condition Assessment in Nakhon Si Thammarat Province: A Case Study in camp Vajiravudh and restaurants

   ผู้เขียน : สุวิสา มีวาสนา พิมาน ธีระรัตนสุนทร มนัส โคตรพุ้ย
   แหล่งตีพิมพ์ : อนามัยสิ่งแวดล้อม : Environmental Health
   เล่มที่ : 19 ฉบับที่ : 2 หน้า : 50-65 เดือน/ปี : 04/2559-06/2559
   ชื่อบทความ : ภาวะความเสี่ยงและภัยเงียบที่คุกคามสุขภาพในแรงงานนอกระบบในบ่อฝังกลบขยะเทศบาล
    Health Risk Condition threat Informal Labours in Municipality Dum Site

   ผู้เขียน : ทิพวรรณ หนูเส็ง, น้ำฝนบุญไพโรจน์, พิมาน ธีระรัตนสุนทร
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสุขภาพภาคประชาชนภาคอีสาน : North-eastern primary health care journal)
   เล่มที่ : 30 ฉบับที่ : 2 หน้า : 1-5 เดือน/ปี : 04/2559-09/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : การศึกษาระบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
   The Study of solid waste management systems in Tha sala municipality, Nakhon Si Thammarat Province

   ผู้เขียน : อัญญาลักษณ์ ไชยพงษ์ พิมาน ธีระรัตนสุนทร
   แหล่งตีพิมพ์ : voอนามัยสิ่งแวดล้อม
   เล่มที่ : 17 ฉบับที่ : 2 หน้า : 29-43 เดือน/ปี : 01/2558-03/2558
   ชื่อบทความ : การประเมินผลกระทบสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Health Impact Assessment and Hazard Protection Behavior of Pesticide Used among Agricultural Pomelo growers in Klongnoi Sub-district, Pakpranang District Nakhon Si Thammarat Province, Thailand

   ผู้เขียน : พิมาน ธีระรัตนสุนทร1, สาโรจน์ เพชรมณี2, วิยดา กวานเหียน3, สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง4, ศิริอุมา เจาะจิตต์5
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการสาธารรสุขชุมชน : Thai Jounal of Public Health:TJCPH
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 46-56 เดือน/ปี : 01/2558-06/2558
   ชื่อบทความ : การประเมินความเสี่ยงสุขภาพจากการทำงานของคนเก็บขยะจากบ่อฝังกลบขยะทุ่งท่าลาด ในพื้นที่เขตเทศบาลนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Health Risk Assessment of working Condition among Scavengers in Thung Talad Municipality Dump Site, Nakhon Si Thammarat Province

   ผู้เขียน : รัตติยา สุขศรีนวล1, พิมาน ธีระรัตนสุนทร2, วิยดา กวานเหียน3
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสาธารณสุขชุมชน : Academic Journal of Community Public Health
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 1 หน้า : XX เดือน/ปี : 07/2558-12/2558
   ชื่อบทความ : การประเมินความเสี่ยงสุขภาพจากการทางานของคนเก็บขยะจากบ่อฝังกลบขยะ ทุ่งท่าลาด ในพื้นที่เขตเทศบาลนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Health Risk Assessment of working Condition among Scavengers in Thung Talad Municipality Dump Site, Nakhon Si Thammarat Province

   ผู้เขียน : รัตติยา สุขศรีนวล1, พิมาน ธีระรัตนสุนทร2,*, วิยดา กวานเหียน3
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน : Academic Journal of Community Public Health
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 2 หน้า : XX เดือน/ปี : 07/2558-12/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการเก็บขยะของแรงงานเก็บขยะเร่ร่อนในบ่อฝังกลบขยะเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
   Health Protection Behavior of Scavengers at Nakhon Ratchasima City Municipality Dump Site Nakhon Ratchasima Province

   ผู้เขียน : พิมาน ธีระรัตนสุนทร ธวัช เพชรไทย ชัชวาล สิงหกันต์ วชิระ สิงหคเชนทร์
   แหล่งตีพิมพ์ : อนามัยสิ่งแวดล้อม
   เล่มที่ : ตุลาคม-ธันวาคม 2557 ฉบับที่ : 1 หน้า : 38-49 เดือน/ปี : 10/2557-12/2557
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Health Risk Reduction Behaviors Model for scavengers Exposed to Solid Waste in Municipal Dump site in Nakhon Ratchasima Province, Thailand.
   ผู้เขียน : Phiman Thirarattanasunthon, Wattasit Siriwong, Marija Borjan, Mark Robson
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Risk Management and Healthcare Policy. 2012:5 97-104 (March-August 2012)
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 5/2012 หน้า : 97-104 เดือน/ปี : 06/2555-08/2555
   ชื่อบทความ : Sociodemographic and Environmental Characteristics and Potential Health Risks, of Scavengers in Open Municipal Dump Sites in Nakhon Ratchasima Province, Thailand
   ผู้เขียน : Phiman Thirarattanasunthon, Wattasit Siriwong, Marija Borjan, Mark Robson
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Health Research. Vol.26 No. 3. 2012 (พ.ค-มิ.ย 2555) Page 149-153
   เล่มที่ : 26 ฉบับที่ : 3 หน้า : 149-153 เดือน/ปี : 05/2555-06/2555
   ชื่อบทความ : การปฏิบัติในการจัดการมูลฝอยในโรงเรียนในอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา.
   Solid Wast Management Practice in School at Chokechai district, Nakhon Ratchasima Province

   ผู้เขียน : พิมาน ธีระรัตนสุนทร
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม : Environmental Health
   เล่มที่ : ปีที่ 15 ฉบับที่ : 1 หน้า : 63-72 เดือน/ปี : 10/2555-12/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Health Risk Protection Behaviors among Scavengers in Municipality Dump Sites, Nakhon Ratchasima Province, Thailand
   ผู้เขียน : Phiman Thirarattanasunthon, Wattasit Siriwong, Mark Robson
   แหล่งตีพิมพ์ : : Advances in Biomedical Engineering, Vol.6
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : ปี 2012