:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. สืบตระกูล  วิเศษสมบัติ
   Asst.Prof.Dr. Sueptrakool Wisessombat
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2619, 0-7567-2602-4
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2619, 2602-4
   E - mail  sueptrakool.wi@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  จุลชีววิทยา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2548-2552
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  จุลชีววิทยา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2545-2548
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคนิคการแพทย์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2541-2544
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/04/2556
 
  ตำแหน่ง  หัวหน้าสถานวิจัย
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  ฝ่าย/งาน  สถานวิจัย
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  15/02/2563 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
  หลักสูตร  หลักสูตรเทคนิคการแพทย์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  02/03/2558 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Medical microbiology
  สาขาความสนใจ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Microaerobic bacteria, Campylobacter, Helicobacter, and Bacterial detection kit
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Cross-reactivity of latex agglutination assay complicates the identification of Burkholderia pseudomallei from soil
   ผู้เขียน : Jirarat Songsri Yuta Kinoshita Wiyada Kwanhian Sueptrakool Wisessombat Jitbanjong Tangpong Md Siddiqur Rahman-Khan Apichai Tuanyok
   แหล่งตีพิมพ์ : : FEMS Microbiology Letters
   เล่มที่ : 365 ฉบับที่ : 22 หน้า : fny256 เดือน/ปี : 11/2562-12/2562
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : A new biphasic test for the detection of Helicobacter pylori in gastric biopsies
   ผู้เขียน : Wisessombat S*, Meethai C, Hamgo S.
   แหล่งตีพิมพ์ : : J. Microbiol. Methods.
   เล่มที่ : 96 ฉบับที่ : 1 หน้า : 19-24 เดือน/ปี : 01/2557-01/2557
   ชื่อบทความ : Prevalence of Helicobacter pylori cagA genotype among dyspeptic patients in Southern Thailand
   ผู้เขียน : Wisessombat S*, Meethai C.
   แหล่งตีพิมพ์ : : J. Pure Appl. Microbiol.
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 5 หน้า : 3351-3354 เดือน/ปี : 10/2557-10/2557
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : Enhancement of viable Campylobacter detection by chemotactic stimuli.
   ผู้เขียน : Wisessombat S, Kittiniyom K, Srimanote P, Wonglumsom W, Voravuthikunchai S.P.
   แหล่งตีพิมพ์ : : J. Microbiol. Methods.
   เล่มที่ : 82 ฉบับที่ : 2 หน้า : 170-176 เดือน/ปี : 08/2553-08/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : A novel method and simple apparatus for the detection of thermophilic Campylobacter spp. in chicken meat products.
   ผู้เขียน : Wisessombat S, Kittiniyom K, Srimanote P, Wonglumsom W, Voravuthikunchai S.P.
   แหล่งตีพิมพ์ : : J. Microbiol. Methods.
   เล่มที่ : 76 ฉบับที่ : 2 หน้า : 169-173 เดือน/ปี : 01/2552-01/2552
   ชื่อบทความ : Multiplex PCR for direct identification of thermophilic Campylobacter, C. jejuni, C. coli, C. lari, and C. upsaliensis and simultaneous detection of cdtB gene. J. Rapid Methods Autom. Microbiol.
   ผู้เขียน : Wisessombat S, Kittiniyom K, Srimanote P, Wonglumsom W, Voravuthikunchai S.P.
   แหล่งตีพิมพ์ : : J Rapid Methods Autom Microbiol.
   เล่มที่ : 17 ฉบับที่ : 4 หน้า : 438-454 เดือน/ปี : 12/2552-12/2552
  พ.ศ.2549
   ชื่อบทความ : Induction of cell cycle arrest and apoptosis in JAR trophoblast by antimalarial drugs.
   ผู้เขียน : Nilkaeo A, Bhuvanath S, Praputbut S, Wisessombat S.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Biomed. Res.
   เล่มที่ : 27 ฉบับที่ : 3 หน้า : 131-137 เดือน/ปี : 02/2549-02/2549
  พ.ศ.0000
   ชื่อบทความ : Dyeing of silk yarn with the natural extract from the underutilized tropical fruit pericarp of Ptychosperma macarthurii
   ผู้เขียน : Montra Chairat Sueptrakool Wisessombat
   แหล่งตีพิมพ์ : Journal of the Textile Institute
   เล่มที่ :  ฉบับที่ :  หน้า :  เดือน/ปี : 00/0000-00/0000
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2563
   ชื่อบทความ : การคัดกรองฤทธ์ิต้านมะเร็งจากแบคทีเรียที่แยกได้ในทะเล. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : มณฑล เลิศคณาวนิชกุล วรางคณา จุ้งลก สืบตระกูล วิเศษสมบัติ และ พวงทิพย์ ภู่พงษ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 13 ประจำปี 2563
   สถานที่ประชุม : สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/03/2563
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Potential Risk Zoonotic Diseases of Soil Transmitted Helminths Infection by Stool Analysis from Human, Cats, and Rats (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Blego sedionoto and Witthaya Anamnart
   ชื่อการประชุม : SRU International Conference 2017, 176-183
   สถานที่ประชุม : SRU
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 14/12/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Anti-oxidative Activity of Clerodendrum inerme (L.) Gaertn. Extracts (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Poonsit Hiransai, Hathaichanok Kommen, Kongdej Limpaiboon, Attawadee Sae Yoon and Sueptrakool Wisessombat
   ชื่อการประชุม : The 4th Current Drug Development International Conference (CDD 2016)
   สถานที่ประชุม : Phuket Graceland Resort & Spa, Patong Beach, Phuket, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/06/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : อณูระบาดวิทยาการดื้อยาต้านแบคทีเรียของเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ เจจูไน และแคมไพโลแบคเตอร์ โคไล ในเนื้อไก่ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : สืบตระกูล วิเศษสมบัติ
   ชื่อการประชุม : การประชุมใหญ่ โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 HERP CONGRESS III
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 09/03/2558
   ชื่อบทความ : Prevalence of Helicobacter pylori cagA genotype in Thailand and other Southeast Asian countries (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sueptrakool Wisessombat
   ชื่อการประชุม : BIT’s 5th Annual World Congress of Microbes-2015
   สถานที่ประชุม : Shanghai
   ประเทศ : จีน เมื่อ 31/07/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Multiplex PCR for identification of Helicobacter pylori and simultaneous detection of cagA gene (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Wisessombat S, Meethai C, Hamgo S, Bendusoh B, Wongkidakam S, Wannapruk A.
   ชื่อการประชุม : 3rd International Conference on Gastroenterology & Urology
   สถานที่ประชุม : San Francisco
   ประเทศ : สหรัฐอเมริกา เมื่อ 28/07/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Multiplex PCR for identification of Helicobacter pylori (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Wisessombat S, Meethai C, Hamgo S, Bendusoh B, Wongkidakam S, Wannapruk A.
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 5 : The 5th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Development of a multiplex PCR for identification of Helicobacter pylori. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Wisessombat S, Meethai C, Hamgo S.
   ชื่อการประชุม : The 28th Annual Conference.
   สถานที่ประชุม : Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/08/2555
   ชื่อบทความ : การพัฒนาอาหารสำหรับเพาะเลี้ยงเชื้อ Campylobacter jejuni และ C. coli (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : สืบตระกูล วิเศษสมบัติ, ดวงพร สลิลปราโมทย์, สุธาทิพย์ คงเนียม, สุมน เบศรัตน์
   ชื่อการประชุม : งานวันนักประดิษฐ์ภูมิภาค: นำนวัตกรรมสู่ชุมชน
   สถานที่ประชุม : ณ อาคารบริการวิชาการกลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/06/2555
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2563
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2563
    ชื่อกิจกรรม : ตอน โรคเชื้อราต้องระวังในฤดูฝน
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : ท่าสูงบน ชุมชนต้นแบบสุขภาวะ สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (บริการวิชาการ)
    ชื่อกิจกรรม : พิธีการและกิจกรรมเวที
    ชื่อกิจกรรม : การลงพื้นที่สำรวจและการให้บริการวิชาการ (บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนรายวิชาชุมชน)
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : ท่าสูงบน ชุมชนต้นแบบสุขภาวะ สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Social Engagement)
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : รายวิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน (MTH-372)
    ชื่อกิจกรรม : MT ป้องกันพยาธิและตรวจโคลิฟอร์มในน้ำบริโภค (โรงเรียนวัดสวนหมาก)
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : เรียนรู้และพัฒนาวิถีชีวิตแบบพึ่งตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชุมชนโมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช (โครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ชุมชนโมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช)
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาสินค้าอัตลักษณ์ชุมชนโมคลาน
    ชื่อกิจกรรม : การพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์ชุมชนตำบลโมคลาน ครั้งที่ 1
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : เรียนรู้และพัฒนาวิถีชีวิตแบบพึ่งตนเอง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชุมชนโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : ให้ความรู้ถึงฤทธิ์ของฤทธิ์สารสกัดจากหญ้าเข็ดมอญต่อเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา และฤทธิ์สารสกัดจากหญ้าเข็ดมอญต่อภูมิคุ้มกันวิทยา
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรหญ้าเข็ดมอญ (ยาและ/หรืออาหาร)
    ชื่อกิจกรรม : ศึกษาฤทธิ์สารสกัดจากหญ้าเข็ดมอญต่อภูมิคุ้มกันวิทยา
    ชื่อกิจกรรม : ศึกษาฤทธิ์สารสกัดจากหญ้าเข็ดมอญต่อเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา
 • ชื่อโครงการ : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน ประจำปี 2557
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : เรียนรู้และพัฒนาวิถีชีวิตแบบพึ่งตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : ศึกษาสมุนไพร : หญ้าเหมก สำมะลีงา และหญ้าเข็ดมอญ
 • ชื่อโครงการ : 29 มิถุนายน วันเทคนิคการแพทย์ไทยมิ่งขวัญราชาวดี
    ชื่อกิจกรรม : 29 มิถุนายน วันเทคนิคการแพทย์ไทยมิ่งขวัญราชาวดี ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : 29 มิถุนายน วันเทคนิคการแพทย์ไทยมิ่งขวัญราชาวดี ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2560
 • นำเสนอผลงานสิงประดิษฐ์ที่ได้รับทุนจาก วช. และได้รางวัลประกวดสิงประดิษฐ์จากต่างประเทศ ในวันนกประดิษฐ์ ประจำปี 2560
  พ.ศ.2559
 • งานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2016) วันที่ 11 – 14 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
 • นำเสนอผลงาน "ชุดทดสอบวุ้นอาหารความหนืดสูงสำหรับคัดแยกเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์" และตอบข้อสักถามจากผู้สนใจและสื่อมวลชน
  พ.ศ.2558
 • Reviewer for Scientific Journal (ISI) 'Folia microbiologica"
 • นำเสนอผลงานวิจัยกิจกรรมจุดประกายความคิดสร้างธุรกิจจากงานวิจัย (Research to Market) ประจำปี 2558
  พ.ศ.2557
 • Reviewer for International Scientific Journal 'Annals of Translational Medicine'
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2559
   ชื่อผลงาน : ชุดทดสอบวุ้นอาหารความหนืดสูงสำหรับคัดเลือกเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์
   ชื่อรางวัล : รางวัลชมเชยประเภทนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ กระบวนการนวัตกรรม "โครงการ STSP Innovation Awards 2016" ในงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559 (Regional Research Expo 2016)
   จาก : อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (สอว)
   เมื่อ : 18/08/2559
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.สืบตระกูล  วิเศษสมบัติ
   ชื่อผลงาน : ชุดทดสอบวุ้นอาหารความหนืดสูงสำหรับคัดแยกเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์
   ชื่อรางวัล : เหรียญเงิน
   จาก : 12th Taipei International invention Show & Technomart" (INST 2016)
   เมื่อ : 30/09/2559
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.สืบตระกูล  วิเศษสมบัติ
  พ.ศ.2558
   ชื่อผลงาน : ชุดทดสอบตรวจหาเซลล์มีชีวิตของเชื้อ Helicobacter pylori จากชิ้นเนื้อเยื่อบุกระเพาะอาหาร
   ชื่อรางวัล : รางวัลชมเชยประเภทนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ กระบวนการนวัตกรรม "โครงการ STSP Innovation Awards 2015" ในงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558 (Regional Research Expo 2015)
   จาก : สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.)
   เมื่อ : 27/03/2558
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.สืบตระกูล  วิเศษสมบัติ
  พ.ศ.2555
   ชื่อผลงาน : Development of a multiplex PCR for identification of Helicobacter pylori
   ชื่อรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโปสเตอร์วิชาการ
   จาก : จากการประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2555
   เมื่อ : 10/08/2555
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.สืบตระกูล  วิเศษสมบัติ
   ชื่อผลงาน : การพัฒนาอาหารสำหรับเพาะเลี้ยงเชื้อ Campylobacter jejuni และ C. coli
   ชื่อรางวัล : อาจารย์ที่ปรึกษารางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2554 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปริญญาตรี รางวัลที่ 3
   จาก : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   เมื่อ : 18/06/2555
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.สืบตระกูล  วิเศษสมบัติ
  พ.ศ.2554
   ชื่อผลงาน : ระบบตรวจหาเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์
   ชื่อรางวัล : รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2553 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับบัณฑิตศึกษา รางวัลที่ 1
   จาก : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   เมื่อ : 24/06/2554
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.สืบตระกูล  วิเศษสมบัติ
  พ.ศ.2553
   ชื่อผลงาน : อุปกรณ์สำหรับตรวจหาเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์
   ชื่อรางวัล : รางวัลประกาศเกียรติคุณผลงานประดิษฐ์คิดค้น
   จาก : จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์
   เมื่อ : 01/02/2553
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.สืบตระกูล  วิเศษสมบัติ
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
  พ.ศ.2563
   ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร : เลขคำขอ xxxxxxxxxx - อาหารคัดเลือกจำเพาะสำหรับเพาะเลี้ยงเชื้อราเดอร์มาโตไฟต์ชนิดทริโคพัยตอน
   ประเภทสิทธิบัตร : อนุสิทธิบัตร
   ได้รับเมื่อ : 12/06/2563 จากประเทศ ไทย
   ผู้ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร :  ผศ.ดร.สืบตระกูล  วิเศษสมบัติ
  พ.ศ.2562
   ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร : 1903001671 - สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียเพื่อการคัดแยก Burkholderia pseudomallei
   ประเภทสิทธิบัตร : อนุสิทธิบัตร
   ได้รับเมื่อ : 17/06/2562 จากประเทศ ไทย
   ผู้ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร :  ผศ.ดร.สืบตระกูล  วิเศษสมบัติ
   ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร : 1903002265 - ชุดทดสอบเชื้อยีสต์ C. neoformans var. neoforman
   ประเภทสิทธิบัตร : อนุสิทธิบัตร
   ได้รับเมื่อ : 26/08/2562 จากประเทศ ไทย
   ผู้ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร :  ผศ.ดร.สืบตระกูล  วิเศษสมบัติ
  พ.ศ.2561
   ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร : 1803001075 - สูตรอาหารแยกเชื้อแบคทีเรียในวงศ์เอนเทอโรแบคทีเรียซีอีและแบคทีเรียที่ไม่ใช้น้ำตาลกลูโคส
   ประเภทสิทธิบัตร : อนุสิทธิบัตร
   ได้รับเมื่อ : 24/04/2561 จากประเทศ ไทย
   ผู้ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร :  ผศ.ดร.สืบตระกูล  วิเศษสมบัติ
   ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร : 1803001388 - สูตรอาหารเพาะเลี้ยงแยกเชื้อยีสต์ C krusei
   ประเภทสิทธิบัตร : อนุสิทธิบัตร
   ได้รับเมื่อ : 12/06/2561 จากประเทศ ไทย
   ผู้ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร :  ผศ.ดร.สืบตระกูล  วิเศษสมบัติ
  พ.ศ.2560
   ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร : 12928 - สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับบ่งชี้เชื้อรา Candida glabrata
   ประเภทสิทธิบัตร : อนุสิทธิบัตร
   ได้รับเมื่อ : 22/07/2560 จากประเทศ ไทย
   ผู้ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร :  ผศ.ดร.สืบตระกูล  วิเศษสมบัติ
   ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร : 12570 - ชุดทดสอบตรวจหาเซลล์มีชีวิตของเชื้อ Helicobacter pylori จากชิ้นเนื้อเยื่อบุกระเพาะอาหาร
   ประเภทสิทธิบัตร : อนุสิทธิบัตร
   ได้รับเมื่อ : 27/03/2560 จากประเทศ ไทย
   ผู้ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร :  ผศ.ดร.สืบตระกูล  วิเศษสมบัติ
  พ.ศ.2558
   ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร : เลขที่คำขอ 1503000276 - ชุดทดสอบวุ้นอาหารความหนืดสูงสำหรับคัดเลือกเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์
   ประเภทสิทธิบัตร : อนุสิทธิบัตร
   ได้รับเมื่อ : 27/02/2558 จากประเทศ ไทย
   ผู้ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร :  ผศ.ดร.สืบตระกูล  วิเศษสมบัติ
  พ.ศ.2556
   ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร : 123641 - ระบบการตรวจหาเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ (Campylobacter)
   ประเภทสิทธิบัตร : สิทธิบัตรการประดิษฐ์
   ได้รับเมื่อ : 23/05/2556 จากประเทศ ไทย
   ผู้ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร :  ผศ.ดร.สืบตระกูล  วิเศษสมบัติ
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : ชุดทดสอบเชื้อยีสต์ C. neoformans var. neoforman
   วันที่ได้รับจดทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ : 23/05/2556
   ผู้ประดิษฐ์ :  ผศ.ดร.สืบตระกูล  วิเศษสมบัติ
   ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียเพื่อการคัดแยก Burkholderia pseudomallei
   วันที่ได้รับจดทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ : 23/05/2556
   ผู้ประดิษฐ์ :  ผศ.ดร.สืบตระกูล  วิเศษสมบัติ
   ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : นาโนเจลแต้มสิวสารสกัดเปลือกมังคุดและน้ำมันรำข้าว
   วันที่ได้รับจดทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ : 23/05/2556
   ผู้ประดิษฐ์ :  รศ.ดร.จิตรบรรจง  ตั้งปอง,  ผศ.ดร.สืบตระกูล  วิเศษสมบัติ
  พ.ศ.2561
   ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : สูตรอาหารเพาะเลี้ยงแยกเชื้อยีสต์ C krusei
   วันที่ได้รับจดทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ : 23/05/2556
   ผู้ประดิษฐ์ :  ผศ.ดร.สืบตระกูล  วิเศษสมบัติ
   ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : สูตรอาหารแยกเชื้อแบคทีเรียในวงศ์เอนเทอโรแบคทีเรียซีอีและแบคทีเรียที่ไม่ใช้น้ำตาลกลูโคส
   วันที่ได้รับจดทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ : 23/05/2556
   ผู้ประดิษฐ์ :  ผศ.ดร.สืบตระกูล  วิเศษสมบัติ
  พ.ศ.2560
   ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : ผ่านการคัดเลือกประกวดนวัตกรรมระดับประเทศ ในวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560
   วันที่ได้รับจดทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ : 23/05/2556
   ผู้ประดิษฐ์ :  ผศ.ดร.สืบตระกูล  วิเศษสมบัติ
  พ.ศ.2559
   ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : ผ่านการคัดเลือกนำเสนอผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ "ชุดทดสอบวุ้นอาหารความหนืดสูงสำหรับคัดเลือกเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ Tech Show 1/2559"
   วันที่ได้รับจดทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ : 23/05/2556
   ผู้ประดิษฐ์ :  ผศ.ดร.สืบตระกูล  วิเศษสมบัติ
   ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : ผ่านการคัดเลือกประกวดนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ กระบวนการนวัตกรรม \"โครงการ STSP Innovation Awards 2016\" ในงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559 (Regional Research Expo 2016)
   วันที่ได้รับจดทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ : 23/05/2556
   ผู้ประดิษฐ์ :  ผศ.ดร.สืบตระกูล  วิเศษสมบัติ
  พ.ศ.2558
   ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : ผ่านการคัดเลือกประกวดนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ กระบวนการนวัตกรรม "โครงการ STSP Innovation Awards 2015" ในงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558 (Regional Research Expo 2015)
   วันที่ได้รับจดทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ : 23/05/2556
   ผู้ประดิษฐ์ :  ผศ.ดร.สืบตระกูล  วิเศษสมบัติ
   ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : ผ่านการคัดเลือกประกวดผลงานวิจัย "โครงการจุดประกายความคิดสร้างธุรกิจจากผลงานวิจัย (Research to Market 2015)" เพื่อพิจารณาผลงานวิจัยเพื่อใช้เป็นโจทย์ในการพัฒนาแผนธุรกิจต่อไป
   วันที่ได้รับจดทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ : 23/05/2556
   ผู้ประดิษฐ์ :  ผศ.ดร.สืบตระกูล  วิเศษสมบัติ

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)