:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ อังคณา  ช่วยชัย
   Miss Aungkana Chuaychai
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2837, 0-7567-2808-10
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2837, 2808-10
   E - mail  aungkana.ch@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  เภสัชศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การบริบาลทางเภสัชกรรม
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2548-2554
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/04/2556
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
  หลักสูตร  - ไม่มีข้อมูล -
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/04/2556 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  โครงการวิจัย
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : ความชุกของผู้ป่วยที่มีโอกาสได้รับยาพาราเซตามอลเกินขนาดการรัก ษา จากการสั่งใช้ยาของโรงพยาบาลขนาด 250 เตียงแห่งหนึ่งในภาคใต้
   Prevalence of Patients with the Risk of Receiving Overdosed Paracetamol from Dosage Instruction in a 250 bed Hospital in the South

   ผู้เขียน : อังคณา ช่วยชัย, อลิสา แซ่ตัน, ณิชากร อภิรมย์รักษ์, นนทรี ขวัญทอง, และวรรณวิภา แก้วมณี
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารเภสัชกรรมไทย : Thai Journal of Pharmacy Practice
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 2 หน้า : 303-308 เดือน/ปี : 07/2559-12/2559
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : The Evaluation on Knowledge about Adverse Drug Reactions and Practical lists for Using IsotretinoinPharmacy Bachelor's Degree Students Enrolled at Walailak University (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : P. Sadadsadean T. Wongtawejarernpond W. Auksornrat A. Chuaychai
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
  พ.ศ.2556
   ชื่อหนังสือ : เภสัชบำบัดในโรคเรื้อรังที่พบบ่อยและกรณีศึกษา1
   ผู้แต่ง :  นางสาวอังคณา  ช่วยชัย
   สำนักพิมพ์ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   ISBN : 9786162711039
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)