:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ มนวัธน์  พรหมรัตน์
   Mr. Manawat Promrat
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2012, 0-7567-2002-3
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2012, 2002-3
   E - mail  manawat.pr@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  International Development
  มหาวิทยาลัย  Nagoya University
  ประเทศ  ญี่ปุ่น
  ช่วงปี พ.ศ.  2553-2555
 
  วุฒิการศึกษา  รัฐศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2548-2552
 
  วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ประวัติศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2548-2552
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/05/2556
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
  หลักสูตร  หลักสูตรศึกษาทั่วไป
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/05/2556 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : ประติมานวิทยาและการกำหนดอายุสมัยของแผ่นไม้จำหลักประดับมิห์รอบของมัสยิดต้นสน
   ผู้เขียน : มนวัธน์ พรหมรัตน์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 1 หน้า : 282-335 เดือน/ปี : 01/2561-06/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : ขบวนการครูบาศรีวิไชย: เงินตรา บุญบารมี บนความเปลี่ยนแปลง ทางเศรษฐกิจของล้านนา
   ผู้เขียน : มนวัธน์ พรหมัตน์
   แหล่งตีพิมพ์ : มนุษยศาสตร์สาร : Journal of Human Sciences
   เล่มที่ : 18 ฉบับที่ : 2 หน้า : 84-103 เดือน/ปี : 07/2560-12/2560
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : กระแสนิยมเครยอน ชินจัง กับ โลกทัศน์ของไทย ในทศวรรษที่ 2530-2540
   The Popularity of Crayon Shin-chan and The Thai Worldview in 1987-2006

   ผู้เขียน : มนวัธน์ พรหมรัตน์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการของสมาคมญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย : JSN Journal
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 1 หน้า : 104-116 เดือน/ปี : 06/2558-11/2558
   ชื่อบทความ : บทวิจารณ์หนังสือ เรื่องเล่าเมืองไต: พลวัตของเมืองชายแดนไทย-พม่า
   ผู้เขียน : มนวัธน์ พรหมรัตน์
   แหล่งตีพิมพ์ : มนุษยศาสตร์สาร : Journal of Human Sciences
   เล่มที่ : 16 ฉบับที่ : 2 หน้า : 217-222 เดือน/ปี : 07/2558-12/2558
   ชื่อบทความ : การเป็นหญิงหม้ายกับความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมและโครงสร้างในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
   Being 'Widow': Cultural and Structural Violence in the 3 Southern Boerder Provinces

   ผู้เขียน : มนวัธน์ พรหมรัตน์, อัมพร หมาดเด็น, ทวีลักษณ์ พลราชม
   แหล่งตีพิมพ์ : มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง : Humanities and Social Sciences Review
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : 2 หน้า : 95-120 เดือน/ปี : 07/2558-12/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : ชุธาตุ: เศรษฐกิจ การเมือง และศาสนา ในสังคมล้านนายุคเปลี่ยนผ่าน
   Chuthat: Economy, Politics, and Religion of Lanna Society in Transition

   ผู้เขียน : มนวัธน์ พรหมรัตน์
   แหล่งตีพิมพ์ : มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 2 หน้า : 16-41 เดือน/ปี : 07/2557-12/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : การศึกษาญี่ปุ่นในญี่ปุ่นศึกษา: สถานภาพความรู้เกี่บวกับการศึกษาของประเทศญี่ปุ่นจากการประชุมวิชาการเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย
   Education in Japan: The Documentary Survey on Japanese Education System in th Conference of Japanese Studies in Thailand

   ผู้เขียน : มนวัธน์ พรหมรัตน์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสังคมศาสตร์
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 6 หน้า : 153-189 เดือน/ปี : 09/2556-08/2557
   ชื่อบทความ : ไทใหญ่กับการสร้างสำนึกความเป็นชาติผ่านเพลงไทใหญ่
   Constrcuting Shan's National Consciousness through Shan's Songs

   ผู้เขียน : มนวัธน์ พรหมรัตน์
   แหล่งตีพิมพ์ : มนุษยศาสตร์สาร : Journal of Human Scences
   เล่มที่ : 14 ฉบับที่ : 1 หน้า : 64-92 เดือน/ปี : 01/2556-06/2556
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : พระ-พุทธ-เจ้า-ข้า: ทวนความคิดว่าด้วยโลกทัศน์และความสัมพันธ์เชิงอำนาจของครูบาศรีวิไชย (บรรยาย)
   ผู้เขียน : มนวัธน์ พรหมรัตน์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยาและสังคมวิทยาภาคใต้ ครั้งที่ 2
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/08/2559
   ชื่อบทความ : THE DYNAMIC OF THE MUSLIM COMMUNITY SETTLEMENT: A CASE OF NAKHON SI THAMMARAT PROVINCE, THAILAND (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Manawat Promrat
   ชื่อการประชุม : 24th International Conference of Historians of Asia 2016
   สถานที่ประชุม : National Institute of Historical & Cultural Research
   ประเทศ : ปากีสถาน เมื่อ 05/12/2559
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : การใช้บันทึกภาคสนามเพื่อวัดผลการเรียนรู้ด้านจิตสำนึกสาธารณะและสำนึก ความเป็นพลเมือง รายวิชา SOC-109 การเมือง ประชาสังคม และการเคลื่อนไหวทางสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : มนวัธน์ พรหมรัตน์
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการ ศึกษาทั่วไประดับชาติ เปิดโลกกว้างทางปัญญา วิชาศึกษาทั่วไป
   สถานที่ประชุม : โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/06/2557
   ชื่อบทความ : กระแสนิยมเครยอน ชินจัง กับ โลกทัศน์ของไทย ในทศวรรษที่ 2530-2540
    The Popularity of Crayon Shin-chan and The Thai Worldview in 1987-2006 (บรรยาย)

   ผู้เขียน : มนวัธน์ พรหมรัตน์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่8
   สถานที่ประชุม : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/12/2557
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : ศิลปศาสตร์เพื่อชุมชน : เสริมความรู้สร้างความคิดเพื่อก้าวสู่ชีวิตมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : สัมพันธ์กิจชุมชนสำนักวิชาศิลปศาสตร์
    ชื่อกิจกรรม : หลักสูตรภาษาจีนส่งต่อความรู้สู่ชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : เก็บภาษาถิ่นใต้ เก็บกลิ่นอายชีวิต และสมุนไพร อาหารและยาแผนโบราณในท้องถิ่น
    ชื่อกิจกรรม : จัดทำวารสารสื่อสัมพันธ์ชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเยาวชนบ้านน้ำบ่อ
    ชื่อกิจกรรม : รัฐศาสตร์-นิติศาสตร์ สัมพันธ์ชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในบริบทภูมิภาคอาเซียน : พื้นที่ศึกษาชุมชนบ้านน้ำบ่อ นครศรีธรรมราช
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 7
 • ชื่อโครงการ : สัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 13
    ชื่อกิจกรรม : 1.จัดเสวนา ชวนคิดชวนคุย งานวิจัยทางสังคมที่สังคมต้องการ 2.กิจกรรมนำเสนอผลงานของนักศึกษา 11 กลุ่ม 3.การสัมมนาในหัวข้อ ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ที่นำเสนอในปีนี้
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2558
 • สัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อพัฒนาแนวทางการสอนวิชาหน้าที่พลเมืองแก่นักเรียนนักศึกษาที่เป็นมุสลิม
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)