:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ คะนึงนิตย์  ชูช่วย
   Miss Kanuengnit Choochuay
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2834, 0-7567-2808-10
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2834, 2808-10
   E - mail  kanuengnit.ch@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เภสัชวิทยา
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2553-2556
 
  วุฒิการศึกษา  เภสัชศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เภสัชศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2548-2553
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  14/05/2556
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ
  หลักสูตร  - ไม่มีข้อมูล -
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  14/05/2556 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  อื่น ๆ  เภสัชวิทยา
  สาขาความสนใจ
  อื่น ๆ  Cancer research and cancer stem cell
  โครงการวิจัย
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : ความพร้อมและการตัดสินใจของร้านยาแหล่งฝึกในการร่วมให้บริการตามกรอบบริการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
   Readiness and Decision of Community Pharmacy Preceptors in Providing Services with the National Health Security Office

   ผู้เขียน : Phayom Sookaneknun1, Suntaree Watcharadamrongkun2, Santiparp Sookaneknun3, Surarong Chinwong4, Suchada Soorapan5, Wiwat Thavornwattanayong6, Paweena Sonthisombat7, Kornkaew Chanthapasa8, Tipsuchon Aiamsa-ard9, Teerapong Monmaturapoj10, Montaya Sunantiwat11, Anchaleephorn Losuwannakun12, Sathian Phunpon13, Nuttakunlaya Pipitwitaya14, Kulnipa Boonsri15, Kanuengnit Choochuay16, Khattiya Mangkang17
   แหล่งตีพิมพ์ : วรสารวิจัยระบบสาธารณสุข : Journal of Health Systems Research
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 1 หน้า : 64-76 เดือน/ปี : 01/2560-03/2560
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Imperatorin sensitizes anoikis and inhibits anchorage-independent growth of lung cancer cells
   ผู้เขียน : Kanuengnit Choochuay, Preedakorn Chunhacha, Varisa Pongrakhananon, Rataya Luechapudiporn , Pithi Chanvorachote
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Natural Medicines
   เล่มที่ : 67 ฉบับที่ : 3 หน้า : 599-606 เดือน/ปี : 07/2556-07/2556
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Antioxidant effect of imperatorin against ultraviolet B irradiation – induced ROS in human keratinocytes (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kanuengnit Choochuay and Pithi Chanvorachote
   ชื่อการประชุม : The 4th current drug development international conference 2016 (CDD 2016).
   สถานที่ประชุม : Phuket Graceland Resort & Spa, Pathong Beach, Phuket, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/06/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : The efficacy of topical spray containing Centella asiatica extract on excision wound healing in rats (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kanuengnit Choochuay, Somchai Sawatdee, Wirot Chanthorn
   ชื่อการประชุม : Asian Federation of Pharmaceutical Sciences Conference 2015 (AFPS 2015)
   สถานที่ประชุม : Rama Garden Hotel, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/11/2558
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2561
 • ชื่อโครงการ : กิจกรรม Herbal Garden ในงานวลัยลักษณ์เอ๊กซ์โป 2560
 • ชื่อโครงการ : โครงการประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2 หัวข้อ “Macromolecule Crystallography”
    ชื่อกิจกรรม : โครงการประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2 หัวข้อ Macromolecule Crystallography
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ผลิตภัณฑ์กันแดด
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการวันมหิดล
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2560
 • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดยสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในวันเด็กแห่งชาติ 2559
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ควันบุหรี่มือ 2
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุวลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2559
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในโครงการสานสัมพันธ์สายใยเขียวมะกอกช่อใหม่ ครั้งที่ 8
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในค่ายเภสัชเรียนรู้ชุมชน กินผักเป็นยา
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในร้านยา
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการในร้านยา (อาศรมยาวลัยลักษณ์) ครั้งที่ 2
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)