:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นางสาว จารุวรรณ  ลักษณจันทร์
   Miss Jaruwan Laksanajan
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2667, 0-7567-2206-7
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2667, 2206-7
   E - mail  jaruwan.la@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2552-2555
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/08/2562
 
  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
  ฝ่าย/งาน  สำนักงานคณบดี
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/08/2562 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)