:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดารุณี  บุญครอง
   Miss Darunee Bunkrong
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2062, 0-7567-2002-3
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2062, 2002-3
   E - mail  darunee.bu@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
  สาขาที่จบ  Chinese International Education
  มหาวิทยาลัย  Xiamen University
  ประเทศ  จีน
  ช่วงปี พ.ศ.  2553-2555
 
  วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  Chinese Language : Business Chinese
  มหาวิทยาลัย  Xiamen University
  ประเทศ  จีน
  ช่วงปี พ.ศ.  2549-2553
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  10/06/2556
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม
  หลักสูตร  หลักสูตรภาษาจีน
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  10/06/2556 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเรียนคำศัพท์ภาษาจีน (การจำคำศัพท์และการอ่านออกเสียง) ด้วยการเรียนการสอนแบบปกติกับการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้เกม
   Comparing the learning outcome of studying of Chinese vocabularies (remembering vocabularies and pronunciation)with normal teaching and active learning by games

   ผู้เขียน : อ.ดารุณี บุญครอง
   แหล่งตีพิมพ์ : สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เล่มที่ :  ฉบับที่ : 2 หน้า :  เดือน/ปี : 07/2561-12/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : วิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาไทยกับการขับเคลื่อนการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
   Analysis of the Education Management Approach with Driving Education to Thailand 4.0

   ผู้เขียน : อ.ดารุณี บุญครอง
   แหล่งตีพิมพ์ : สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เล่มที่ :  ฉบับที่ : 2 หน้า : 1-25 เดือน/ปี : 07/2560-12/2560
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Analysis of Comparison between Animal Words in Chinese and Thai (บรรยาย)
   ผู้เขียน : DARUNEE BUNKRONG
   ชื่อการประชุม : SYMPOSIUM OF INTERNATIONNAL LANGUAGES AND KNOWLEDGE
   สถานที่ประชุม : WALAILAK UNIVERSITY
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 12/06/2558
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านภาษานานาชาติ SILK2018
    ชื่อกิจกรรม : การปาฐกถา หัวข้อ Internationalization of Education การบรรยายพิเศษ หัวข้อ Challenges of the Disruptive Digital World: Will I Be Left Behind? และการเสวนา หัวข้อ Internationalization in Modern Education
 • ชื่อโครงการ : โรงเรียนชุมชนใหม่ “โรงเรียนต้นแบบ” แห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตกิจกรรมวันอาเซียน
    ชื่อกิจกรรม : โรงเรียนชุมชนใหม่ โรงเรียนต้นแบบ แห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตกิจกรรมวันอาเซียน
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพการวิจัยระดับปริญญาตรีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ (ศิลปศาสตร์วิจัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 3)
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : โรงเรียนชุมชนใหม่ “โรงเรียนต้นแบบ” แห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต หลักสูตรภาษาจีนส่งต่อความรู้สู่ชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : โรงเรียนชุมชนใหม่ โรงเรียนต้นแบบ แห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต หลักสูตรภาษาจีนส่งต่อความรู้สู่ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : ศิลปศาสตร์เพื่อชุมชน : หลักสูตรภาษาจีนส่งต่อความรู้สู่ชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมหลักสูตรภาษาจีนส่งต่อความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมหลักสูตรภาษาจีนส่งต่อความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : ศิลปศาสตร์เพื่อชุมชน : ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนชุมชนใหม่กับสำนักวิชาศิลปศาสตร์ เรียนรู้อาเซียน
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : หลักสูตรภาษาจีนส่งต่อความรู้สู่ชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : ดำเนินการสอบก่อนเรียนเพื่อวัดผลในการสอน และสอนเนื้อหาเกี่ยวกับ วัน เดือน ปี ตัวเลข
 • ชื่อโครงการ : บูรณาการรายวิชาเพื่อบริการวิชาการสู่สังคมโดยสำนักวิชาศิลปศาสตร์ กิจกรรม Fun Chinese Teaching and Learning Workshop
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม Fun Chinese Teaching and Learning Workshop
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : สัมพันธ์กิจชุมชนสำนักวิชาศิลปศาสตร์
    ชื่อกิจกรรม : หลักสูตรภาษาจีนส่งต่อความรู้สู่ชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : เก็บภาษาถิ่นใต้ เก็บกลิ่นอายชีวิต และสมุนไพร อาหารและยาแผนโบราณในท้องถิ่น
    ชื่อกิจกรรม : จัดทำวารสารสื่อสัมพันธ์ชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเยาวชนบ้านน้ำบ่อ
    ชื่อกิจกรรม : รัฐศาสตร์-นิติศาสตร์ สัมพันธ์ชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในบริบทภูมิภาคอาเซียน : พื้นที่ศึกษาชุมชนบ้านน้ำบ่อ นครศรีธรรมราช
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : ค่ายมัคคุเทศก์และประกวดร้องเพลงจีน ประจำปี 2557
    ชื่อกิจกรรม : ค่ายมัคคุเทศก์
    ชื่อกิจกรรม : ประกวดร้องเพลงจีน
 • ชื่อโครงการ : Fun Chinese Teaching and Learning Workshop
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมฐานความรู้ 4 ฐาน ประกอบด้วย 1.บัตรคำเครือญาติ 2.เกมส์บัตรคำผลไม้ 3.กิจกรรมตัดกระดาษ 4.กิจกรรมการเขียนพู่กันจีน
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : ประกวดร้องเพลงจีน ประจำปี พ.ศ.2556
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดร้องเพลงจีน
 • ชื่อโครงการ : Fun Chinese Teaching and Learning Workshop
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2558
 • สอนภาษาจีนให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำบ่อ อำเภอเชียรใหญ่
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)