:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. อนุรักษ์  ถุงทอง
   Asst.Prof.Dr. Anurak Thungtong
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2319 3577, 0-7567-2304-5
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2319 3577, 2304-5
   E - mail  anurak.th@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Systems and Control Engineering
  มหาวิทยาลัย  Case Western Reserve University
  ประเทศ  สหรัฐอเมริกา
  ช่วงปี พ.ศ.  2551-2556
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  Systems and Control Engineering
  มหาวิทยาลัย  Case Western Reserve University
  ประเทศ  สหรัฐอเมริกา
  ช่วงปี พ.ศ.  2549-2551
 
  วุฒิการศึกษา  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิศวกรรมไฟฟ้า
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2543-2547
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  17/06/2556
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
  หลักสูตร  หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  09/11/2560 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ฝ่าย/งาน  - ไม่มีข้อมูล -
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  08/09/2561 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์  การวิเคราะห์สัญญาณดิจิตอล
  สาขาความสนใจ
  วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์  การวิเคราะห์สัญญาณทางการแพทย์
  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมระบบ  การสร้างระบบสำหรับวิเคราะห์สัญญาณทางการแพทย์
  โครงการวิจัย
  พ.ศ.2562
   - การบริหารโครงการและประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์กลางนวัตกรรม กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
   ผู้วิจัย :  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์,  ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส  พงศกรรังศิลป์,  ผศ.ดร.อนุรักษ์  ถุงทอง
   ระยะเวลาโครงการ : 15/05/2562 - 25/09/2562   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
  พ.ศ.2559
   - เหตุผลของการสละสิทธิ์หลังได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ผู้วิจัย :  ผศ.ดร.อนุรักษ์  ถุงทอง,  ดร.พงศ์พันธุ์  คำพรรณ์
   ระยะเวลาโครงการ : 01/10/2559 - 30/06/2560   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 31/08/2560
   แหล่งทุน : มวล. : งานวิจัยสถาบัน ส่วนแผนงาน /
   - การออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   DROUP OUT OF STUDENT AT WALAILAK UNIVERSITY

   ผู้วิจัย :  ดร.พงศ์พันธุ์  คำพรรณ์,  ผศ.ดร.อนุรักษ์  ถุงทอง
   ระยะเวลาโครงการ : 01/10/2559 - 30/06/2560   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 15/09/2560
   แหล่งทุน : มวล. : งานวิจัยสถาบัน ส่วนแผนงาน /
   - การพัฒนาขั้นตอนวิธีตรวจจับ QRS complex แบบอัตโนมัติ
   Development of automated QRS complex detection algorithm

   ผู้วิจัย :  ผศ.ดร.อนุรักษ์  ถุงทอง
   ระยะเวลาโครงการ : 08/08/2559 - 07/08/2560   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 31/08/2560
   แหล่งทุน : มวล. ประเภทส่งเสริมนักวิจัยใหม่ /
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Periodicity: A Characteristic of Heart Rate Variability Modified by the Type of Mechanical Ventilation After Acute Lung Injury
   ผู้เขียน : Anurak Thungtong, Matthew F. Knoch, Frank J. Jacono, Thomas E. Dick, Kenneth A. Loparo
   แหล่งตีพิมพ์ : : Frontier in Physiology
   เล่มที่ : 9 ฉบับที่ : 772 หน้า : 1-12 เดือน/ปี : 06/2561-06/2561
   ชื่อบทความ : A Matlab Software Tool for Semi-Automatic Detection of R Peak in Noisy Electrocardiogram Signal
   ผู้เขียน : Anurak Thungtong
   แหล่งตีพิมพ์ : : IEEE
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1-4 เดือน/ปี : 08/2561-06/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Neurodevelopment in newborns as quantified by synchronization in the Electroencephalogram
   ผู้เขียน : Anurak Thungtong, Mark S Scher, Kenneth A. Loparo
   แหล่งตีพิมพ์ : : 2016 IEEE Conference on Computational Intelligence in Bioinformatics and Computational Biology (CIBCB)
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1-6 เดือน/ปี : 01/2560-01/2560
   ชื่อบทความ : A robust algorithm for R peak detection based on optimal Discrete Wavelet Transform
   ผู้เขียน : Anurak Thungtong
   แหล่งตีพิมพ์ : : 2017 14th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE)
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1-6 เดือน/ปี : 09/2560-09/2560
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : A method for analyzing temporal patterns of variability of a time series from Poincare plots
   ผู้เขียน : Mikkel Fishman, Frank J Jacono, Soojin Park, Reza Jamasebi, Anurak Thungtong, Kenneth A Loparo, Thomas E Dick
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Applied Physiology
   เล่มที่ : 113 ฉบับที่ : 2 หน้า : 297-306 เดือน/ปี : 05/2555-05/2555
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Conventional Fast Fourier Transform Analysis of Olfactory-Responded Brainwaves (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Supaya CHANDHARAKOOL, Apsorn SATTAYAKHOM, Pongphan PONGPANITANONT, Kosin KALARAT, Anurak THUNGTONG, Phongpichit CHANNUIE, Phanit KOOMHIN
   ชื่อการประชุม : National and International Conferences on Biomedical Sciences and Medical Technology 2019
   สถานที่ประชุม : Grand Fortune Hotel, Nakahonsithammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/06/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : A MATLAB software tool for semi-automatic detection of R peak in noisy electrocardiogram signal (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Anurak Thungtong
   ชื่อการประชุม : The 4th International Conference on Engineering, Applied Sciences and Technology
   สถานที่ประชุม : Swissotel Resort Hotel, Phuket
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/07/2561
   ชื่อบทความ : การใช้เทคโนโลยีในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อนุรักษ์ ถุงทอง, นพปฏล คงสมบัติ, วิจิตรา เพ็ชรกิจ
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติวิศวศึกษา ครั้งที่ 16
   สถานที่ประชุม : พัทยา ชลบุรี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/06/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : การพัฒนานโยบายทางการศึกษาโดยใช้ผลการวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูล นักศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    Improving educational policies using student data analysis and visualization Case study Walailak University (บรรยาย)

   ผู้เขียน : อนุรักษ์ ถุงทอง, อมร่าห์ ดูราเซห์, นีรนารถ แก้วประเสรฐิ ระฆังทอง
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6 : WMS Management research conference #6
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส จ. นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/05/2560
   ชื่อบทความ : การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ภูมิศาสตร์สารสนเทศที่พัฒนาด้วยโปรแกรมไพธอนสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : อนุรักษ์ ถุงทอง, และ นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 9 : The 9th Walailak Research national Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2560
   ชื่อบทความ : ระบบแจ้งเตือนรถเข็นผู้พิการ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : อนิส เชิยถนอมวงศ์, ระพีพัฒน์ ชุนเซียง, และ อนุรักษ์ ถุงทอง
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร : Science, Engineering and Resources : SER 2017
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/04/2560
   ชื่อบทความ : ศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลพลังงานเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารโรงพยาบาล ด้วยโมเดลการจัดลำดับความสำคัญโหลด
    Analysis of Energy – Usage for Energy Conservation in Hospital Building Base on Load Prioritization Model (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ศุภดา สุริยชน, สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ, อนุรักษ์ ถุงทอง, กฤต ฝันเซียน
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร : Science, Engineering and Resources : SER 2017
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/04/2560
   ชื่อบทความ : การศึกษาการตรวจจับความผิดปกติของเครื่องทำความเย็นระบบชิลเลอร์ (Chiller) ด้วยการวิเคราะห์สัญญาณกระแสไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า
    The Study of Chiller Fault Detection via Current and Energy Signal Analysis (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ลักขณา ถุงทอง, สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ, อนุรักษ์ ถุงทอง, กฤต ฝันเซียน
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร : Science, Engineering and Resources : SER 2017
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/04/2560
   ชื่อบทความ : A robust algorithm for R peak detection based on optimal discrete wavelet transform (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Anurak Thungtong
   ชื่อการประชุม : Joint Conference on Computer Science and Software Engineering 2017
   สถานที่ประชุม : Twin Lotus Hotel, Nakhon Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 12/07/2560
   ชื่อบทความ : เหตุผลของการไม่ยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์หลังได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : อนุรักษ์ ถุงทอง, พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์, และ นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิงรุกครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : การวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลจากฐานข้อมูลนักศึกษาด้วยโปรแกรมภาษาไพธอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนงานด้านการพัฒนานักศึกษา
    Analysis and Visualization of Student Database using Python programming For Enhancing Student Development Plan (บรรยาย)

   ผู้เขียน : อนุรักษ์ ถุงทอง
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติวิศวศึกษา ครั้งที่ 14 : The 4th International and National Convention on Engineering Education
   สถานที่ประชุม : โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จ. ชลบุรี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 09/06/2559
   ชื่อบทความ : พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเพื่อการปฏิรูปกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    Turn Crisis into Opportunity to Change the Freshmen Welcoming Activities of School of Engineering and Resources, Walailak University (บรรยาย)

   ผู้เขียน : อนุรักษ์ ถุงทอง กรกต สุวรรณรัตน์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติวิศวศึกษา ครั้งที่ 14 : The 4th International and National Convention on Engineering Education
   สถานที่ประชุม : โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จ. ชลบุรี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 09/06/2559
   ชื่อบทความ : การวิเคราะห์ข้อมูลโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของนักศึกษาที่เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากฐานข้อมูลของศูนย์บริการการศึกษาโดยใช้โปรแกรม Python (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อนุรักษ์ ถุงทอง, โองการ กุลสมบัติ, รัตนาวดี ศรีสุข โกฆะรัตน์, นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง, และ สุพิศ ฤทธิ์แก้ว
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : A Python software for analysis and visualization of dose effect experimental data (บรรยาย)
   ผู้เขียน : A. Thungtong, S. Thungtong, and W. Chunglok
   ชื่อการประชุม : The 8th Walailak Research National Conference, 2016
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : Neurodevelopment in newborns as quantified by synchronization in the Electroencephalogram (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Anurak Thungtong; Mark S Scher; Kenneth A. Loparo
   ชื่อการประชุม : 2016 IEEE Conference on Computational Intelligence in Bioinformatics and Computational Biology (CIBCB)
   สถานที่ประชุม : เชียงใหม่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/10/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : The exploration of graduation rate at Walailak University using modern data analysis and visualization software (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Anurak Thungtonga, Ohnggahn Kulsombutb, Rattanawadee Srisuk Gokaratb, Neeranat Kaewprasert Rakangtongb, Supit Ritkaewb
   ชื่อการประชุม : 2015 Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning (ASAIHL) Conference
   สถานที่ประชุม : Sokha Angkor Resort, Siem Reap, Cambodia
   ประเทศ : กัมพูชา เมื่อ 02/12/2558
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Comparison Of The Effect Of Biologically Variable Ventilation (BVV) And Continuous Mechanical Ventilation (CMV) After Lung Injury On Heart Rate Variability (HRV) In Rats (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Matthew F. Knoch, MD, Anurak Thungtong , Kenneth Loparo, PhD, Thomas Dick, PhD, Frank Jacono, MD
   ชื่อการประชุม : American Thoracic Society International Conference Abstracts
   สถานที่ประชุม : San Francisco, California
   ประเทศ : สหรัฐอเมริกา เมื่อ 18/05/2555
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : Differential Expression Of Respiratory-Modulated Sympathetic Activity Evoked Chemoreceptor Activation In Rats (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Thomas E. Dick, Yee-Hsee Hsieh, Anurak Thungtong, Mikkel Fishman, Kenneth Loparo, Nanduri R. Prabhakar
   ชื่อการประชุม : American Thoracic Society 2010 International Conference
   สถานที่ประชุม : New Orleans, USA
   ประเทศ : สหรัฐอเมริกา เมื่อ 14/05/2552
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 22 (The Twenty-Second Young Scientist Competition: YSC 2020)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 22 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
 • ชื่อโครงการ : ความร่วมมือศูนย์ประสานงานเพื่อเข้าร่วมจัดกิจกรรมสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School Project) ประจำปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : รอบนำเสนอผลงาน รอบที่ 2
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : ตอน อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (The Twenty-first Young Scientist Competition: YSC 2019)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (พิธีมอบทุน)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
 • ชื่อโครงการ : ความร่วมมือศูนย์ประสานงานเพื่อเข้าร่วมจัดกิจกรรมสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School Project) ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : พิธีมอบทุน และเข้าค่าย Workshop พร้อมพิจารณาคัดเลือกรอบที่ 2 (รอบนำเสนอ)
    ชื่อกิจกรรม : พิจารณาคัดเลือกรอบที่ 1 (รอบข้อเสนอโครงงาน)
    ชื่อกิจกรรม : อบรมการใช้งานบอร์ด KidBright (อบรมครู) รุ่นที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : อบรมการใช้งานบอร์ด KidBright (อบรมครู) รุ่นที่ 1
    ชื่อกิจกรรม : อบรมการใช้งานบอร์ด KidBright (อบรมการสร้าง The Trainers ของศูนย์ประสานงาน) วันที่ 16 กรกฎาคม 2561
    ชื่อกิจกรรม : อบรมการใช้งานบอร์ด KidBright สำหรับบุคลากรฝึกสอน (Trainer)
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (The Twentieth Young Scientist Competition : YSC 2018)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (รอบผลงานโครงการ)
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (The Twentieth Young Scientist Competition : YSC 2018)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (พิธีมอบทุน)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 19 (The Nineteen Young Scientist Competition : YSC2017)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 19 (รอบผลงานโครงการ)
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 19 (The Nineteen Young Scientist Competition : YSC2017)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 19 (พิธีมอบทุน)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 19 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 18 (The Eighteen Young Scientist Competition : YSC2016)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 18 (รอบภูมิภาค)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 18 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 17 (The Seventeen Young Scientist Competition : YSC2015)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 17 (The Fifteenty Young Scientist Competition : YSC2015)
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2561
 • ประเมินบทความทางวิชาการ เรื่อง การประยุกต์ใช้วิธีเพิ่มจำนวนข้อมูลเพื่อจัดการปัญหาข้อมูลที่ไม่สมดุลด้วย RapidMiner Studio งานประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12
 • ประเมินบทความเรื่อง Removing of the ECG Interference from the Contaminated EMG Signal Using Thresholding Method Based on DSWT งานประชุมวิชาการ ECTI conference 2018 จังหวัดเชียงราย
 • ตรวจแก้ ให้คำแนะนำในการเขียนบทความ แก่คณาจารย์ที่มีแผนจะขอตำแหน่งทางวิชาการ
 • ประเมินบทความเรื่อง The Development of English Vocabulary Application in Multimedia Formats on Android Operating System," for Wichcha Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University.
 • ประเมินบทความเรื่อง Remote Sensing Applications for Change Detection in The Andaman Sea Coastal Region, Sikao District, Trang Province," for Wichcha Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University.
 • ประเมินบทความเรื่อง การสร้างลายผ้าพื้นเมือง “จวนตานี” ด้วยกราฟจากสมการคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP (The Geometer’s Sketchpad)," for Wichcha Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
 • ประเมินบทความทางวิชาการเรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน," for Wichcha Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
  พ.ศ.2560
 • บรรยายพิเศษในหัวข้อ การใช้โปรแกรม Python เพื่อการวิเคราะห์และนำเสนองานวิจัยทางสังคมศาสตร์
 • บรรยายการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลนักศึกษากับสำนักวิชาต่างๆ รวม 13 สำนักวิชา
 • วิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษา และหาความสัมพันธ์ต่างๆ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างววิชาชีพกับความนิยมเลือกเรียนต่อของนักศึกษา โอกาสที่จะสำเร็จกับศึกษากับวิชาชีพ โอกาศที่จะสำเร็จการศึกษากับเกรดเฉลี่ย ม. ปลาย โอกาสที่จะสำเร็จการศึกษากับเกรดเฉลี่ยเทอมแรก สถานะการณ์การตกออกของนักศึกษา ข้อมูลโรงเรียนที่ส่งนักเรียนมาเรียนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำเสนอต่ออธิการบดี 2 ครั้ง และทำรายงานเสนอสภามหาวิทยาลัย
 • พัฒนาอุปกรณ์ microcontroller สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิ แสงสว่าง และความเข้มแสง แล้วส่งข้อมูลไปยังระบบกลุ่มเมฆเพื่อบันทึก ข้อมูลที่ได้จะใช้ในการวิจัยเพื่อบ่งบอกสถานะการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคารเรียนรวม และวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคาร และทำความเข้าใจพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของนักศึกษาและอาจารย์
  พ.ศ.2558
 • ฝึกอบรมพนักงานศูนย์บริการการศึกษาให้ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสมัยใหม่ (โปรแกรม Python) และเป็นหัวหน้าคณะทำงานวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติให้แก่ ศบศ. โดยนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ บริหาร กิจการพิเศษ และสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลเบื้องต้นนี้วางแผนสำหรับทำวิจัยสถาบันในประเด็นเร่งด่วน เช่นการรับนักศึกษา การมอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียน การดูแลนักศึกษาในภาคการศึกษาแรก และการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มศิษย์เก่า
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)