:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. ระศิเมษ  เมืองช้าง
   Asst.Prof.Dr. Rasimate Maungchang
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2084, 0-7567-2005-6
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2084, 2005-6
   E - mail  rasimate.ma@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  Doctor of Philosophy
  สาขาที่จบ  Mathemetics
  มหาวิทยาลัย  University of Illinois
  ประเทศ  สหรัฐอเมริกา
  ช่วงปี พ.ศ.  2550-2556
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  คณิตศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2545-2549
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  12/06/2556
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
  หลักสูตร  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  22/01/2561 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  คณิตศาสตร์  Algebraic topology, Hyperbolic geometry, Curves on surfaces
  สาขาความสนใจ
  คณิตศาสตร์  Algebraic topology, Hyperbolic geometry, Curves on surfaces
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Finite rigid subgraphs of the pants graphs of punctured spheres
   ผู้เขียน : Rasimate Maungchang
   แหล่งตีพิมพ์ : : Topology and its Applications
   เล่มที่ : 237 ฉบับที่ : C หน้า : 37-52 เดือน/ปี : 03/2561-03/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Exhausting pants graphs of punctured spheres by finite rigid sets
   ผู้เขียน : Rasimate Maungchang
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Knot Theory and Its Ramifications
   เล่มที่ : 26 ฉบับที่ : 14 หน้า : 1750105-1-1750105-11 เดือน/ปี : 12/2560-12/2560
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : The Sunada construction and the simple length spectrum
   ผู้เขียน : Rasimate Maungchang
   แหล่งตีพิมพ์ : : Geometriae Dedicata
   เล่มที่ : 163 ฉบับที่ : 1 หน้า : 349-360 เดือน/ปี : 04/2556-04/2556
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Finite rigid subgraphs of the pant graphs of punctured spheres and their exhaustions (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Rasimate Maungchang
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๒๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ : The 23rd Annual Meeting in Mathematics 2018
   สถานที่ประชุม : โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/05/2561
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : โอลิมปิกวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 3 ประจำปีการศึกษา 2560 (ค่ายคณิตศาสตร์โอลิมปิก)
    ชื่อกิจกรรม : ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2560 (ค่ายคณิตศาสตร์โอลิมปิก)
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : โอลิมปิกวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2560 (ค่ายคณิตศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ)
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : โครงการโอลิมปิกวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556
    ชื่อกิจกรรม : ค่ายโอลิมปิกวิชาการสาขาคณิตศาสตร์ 1/2556
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2561
 • วิทยากรอบรมกิจกรรมเรขาคณิตกับศิลปะ ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 90 คน วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 9.00-12.00น Lecturer on "Geometry and Arts workshop" in science camp for the fifth municipal school, Surat Thani on July, 5, 2018 9:00am-12:00pm
  พ.ศ.2559
 • สอนเรขาคณิตโครงการโอลิมปิกวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 Geometry Lecture Mathematics POSN 2nd camp 6-23 March 2016
  พ.ศ.2558
 • A grader and coordinate committee in the 12th Thailand Mathematical Olympiad at KMUTNB
 • A coordinator in the 56th International Mathematical Olympiad (IMO) 2015 at Chiang Mai University, Thailand
 • ประธานกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์เรื่อง Suborbital Graphs of Fuchsian Group ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 Thesis committee "Suborbital Graphs of Fuchsian Group" at Chaing Mai University on 16/07/2015
 • ประธานกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์เรื่อง Suborbital Graphs for Congruence Subgroups of the Extended Modular Group and Continued Fractions ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 16 กรกฏาคม 2558 Thesis committee "Suborbital Graphs for Congruence Subgroups of the Extended Modular Group and Continued Fractions" at Chaing Mai University on 16/07/2015
 • สอนเรขาคณิตโครงการโอลิมปิกวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 Geometry Lecture Mathematics POSN 1st camp 6-16 October 2015
  พ.ศ.2557
 • กรรมการตัดสินผลการนำเสนอผลงานวิชาการ วทท. ครั้งที่ 9
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)