:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ภูมิ  ชาญป้อม
   Mr. Pum Chanpom
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2077, 0-7567-2002-3
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2077, 2002-3
   E - mail  pum.ch@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  อักษรศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ภาษาอังกฤษ
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2554-2556
 
  วุฒิการศึกษา  อักษรศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ภาษาอังกฤษ
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2550-2554
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  20/08/2556
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม
  หลักสูตร  หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  20/08/2556 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  อักษรศาสตร์/ศิลปะศาสตร์  วรรณคดีภาษาอังกฤษและอเมริกัน
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : The Ghosts of Small Things: The Haunting of Traumatic Memory in Arundhati Roy's The God of Small Things
   ผู้เขียน : Pum Chanpom
   แหล่งตีพิมพ์ : : Proceedings of Symposium of International Languages and Knowledge (SILK) 2016: \\\"Unity Through Diversity: Language, Communication and Innovation in Multicultural Contexts\\\"
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 181-185 เดือน/ปี : 06/2559-06/2559
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Telling the Tales: The Application of Textual and Cinematic Storytelling Techniques Towards L2 Learners’ Attitudes (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kanyanat Sakkanayok, Kamkaeo Maneerot, and Pum Chanpom
   ชื่อการประชุม : SYMPOSIUM OF INTERNATIONAL LANGUAGES & KNOWLEDGE #5 (SILK 2018): “Inspiration, Challenges and Evolution”
   สถานที่ประชุม : Lecture Building 3, Walailak University, Tha Sala, Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Coexisting Forces of Ambivalent Nature and Rigid Man-made Convention: A Linguistic Re-examination of Narrative Elements in Brokeback Mountain By Annie Proulx (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Pum Chanpom and KanyanatSakkanayok
   ชื่อการประชุม : Symposium of International Languages and Knowledge (SILK) 2017: Unity Through Diversity
   สถานที่ประชุม : Putra Regency Hotel, Kangar, Perlis
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 29/07/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : The Ghosts of Small Things: The Haunting of Traumatic Memory in Arundhati Roy's The God of Small Things (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Pum Chanpom
   ชื่อการประชุม : Symposium of International Languages and Knowledge
   สถานที่ประชุม : Rajamangala University of Technology Srivijaya
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/06/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Criticism of Bachelorhood and Marriage in Philip Larkin's "The Whitsun Weddings" (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Pum Chanpom
   ชื่อการประชุม : Symposium of International Languages and Knowledge 2015
   สถานที่ประชุม : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 12/06/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : ชายแต่งหญิง หญิงแต่งชาย: พินิจกรอบความคิดเรื่องเพศกับการแต่งกายข้ามเพศของตัวละครเอกหญิงในบทละครสุขนาฏกรรมของเช็คสเปียร์
    A Boy Heroine Wearing a Petticoat and a Doublet: Re-examining the Gender Stereotype and the Female Protagonists’ Crossdressing in Shakespeare’s Comedies (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ภูมิ ชาญป้อม
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 7 : The 7th Humanities Research Forum in Thailand
   สถานที่ประชุม : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/01/2557
   ชื่อบทความ : Fragmented Structure of T. S. Eliot’s "The Waste Land" (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Pum Chanpom
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 6 : The 6th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/07/2557
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านภาษานานาชาติ SILK2018
    ชื่อกิจกรรม : การปาฐกถา หัวข้อ Internationalization of Education การบรรยายพิเศษ หัวข้อ Challenges of the Disruptive Digital World: Will I Be Left Behind? และการเสวนา หัวข้อ Internationalization in Modern Education
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพการวิจัยระดับปริญญาตรีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ (ศิลปศาสตร์วิจัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 3)
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุวลัยลักษณ์ "Everyday English" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2560 ได้ผลิตและออกอากาศจำนวน 260 ตอน
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน : พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาและบุคลากรในระดับมหาวิทยาลัย
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุวลัยลักษณ์ "Everyday English" ปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2558 ได้ผลิตและออกอากาศจำนวน 300 ตอน
 • ชื่อโครงการ : เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน : การพัฒนาความสามารถในด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศของนักศึกษาและพนักงานของมหาวิทยาลัย
    ชื่อกิจกรรม : 1. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสอบขั้นสูง (Advanced English Preparation for Proficiency Tests) 2.หลักสูตรทักษะการอ่านขั้นพื้นฐาน (Basic Reading Skills)
 • ชื่อโครงการ : เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน : โครงการอบรมครูสอนภาษาอังกฤษ
    ชื่อกิจกรรม : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ครูสอนภาษาอังกฤษ
 • ชื่อโครงการ : เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน : มัคคุเทศก์อาสานำต่างชาติชมเมืองนครศรีธรรมราช
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุวลัยลักษณ์ "Everyday English" ปีงบประมาณ 2557
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2557 ได้ผลิตและออกอากาศจำนวน 240 ตอน
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)