:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นางสาว อัมพลิกา  นุ่นสังข์
   Miss Aumpalika Nunsang
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2204, 0-7567-2240
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2204, 2240
   E - mail  aumpalika.nu@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  บริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ธุรกิจศึกษา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2546-2548
 
  วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  สาขาที่จบ  การเลขานุการ
  มหาวิทยาลัย  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2544-2546
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  02/09/2556
 
  ตำแหน่ง  พนักงานธุรการ
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  ฝ่าย/งาน  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ แผน ก(1) *
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  02/09/2556 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)