:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. รัชฎาภรณ์  จันทสุวรรณ์
   Dr. Rachadaporn Jantasuwan
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2163, 0-7567-2101-2
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2163, 2101-2
   E - mail  rachadaporn.jn@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  พยาบาลศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยบูรพา
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2550-2556
 
  วุฒิการศึกษา  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2546-2549
 
  วุฒิการศึกษา  พยาบาลศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  พยาบาลศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2540-2544
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  09/09/2556
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  09/09/2556 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานต่อการเสริมสร้างผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของนักศึกษาพยาบาล ในรายวิชาภาวะผู้นาและการจัดการทางการพยาบาล
   Effects of Problem-based Learning to Enhance Learning Outcome in Accordance with Thai Qualifications Framework for Higher Education of Nursing Students in the Subject of Leadership and Nursing Management

   ผู้เขียน : เกียรติกาจร กุศล, ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร, อรทัย นนทเภท, รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ, กาไล สมรักษ์ จันทร์จุรีย์ ถือทอง*** ธัญวลัย หองสา
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการพยาบาลและการศึกษา : Journal of Nursing and Education
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 3 หน้า : 20 เดือน/ปี : 07/2560-09/2560
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Knowledge and Behaviors for Pesticides Prevention and Serum Cholinesterase Level in The Consumers (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Rachadaporn Jantasuwan, Urai Jaraeprapal, Kamlai Somrak, Yongyut Sukpitak, and Manoon Playchoom
   ชื่อการประชุม : International Conference on Ethics, Esthetics, and Empirics in Nursing: Driving Forces for Better Health
   สถานที่ประชุม : Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/07/2560
   ชื่อบทความ : Nutritional status in elderly people with chronic obstructive pulmonary disease in once of community, Nakhon Si Thammarat Province, Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Jantasuwan Rachadaporn, Rueangrat Aemmika, Kampim Tikamporn, Ponyeam Auscharapan & Maneehiya Aussama
   ชื่อการประชุม : International conference on Grobalization and Research in Doctoral Nursing Education. By The 20th East Asian Forum of Nursing Scholars.
   สถานที่ประชุม : Hongkong
   ประเทศ : ฮ่องกง เมื่อ 09/03/2560
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2559
  • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559
      ชื่อกิจกรรม : อิ่มบุญ อุ่นรักจากแม่ โดยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)