:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. รัชฎาภรณ์  จันทสุวรรณ์
   Dr. Rachadaporn Jantasuwan
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2163, 0-7567-2101-2
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2163, 2101-2
   E - mail  rachadaporn.jn@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  พยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยบูรพา
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2550-2556
 
  วุฒิการศึกษา  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2546-2549
 
  วุฒิการศึกษา  พยาบาลศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  พยาบาลศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2540-2544
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  09/09/2556
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
  หลักสูตร  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  09/09/2556 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ พฤติกรรมการปฏิบัติตนในการป้องกันสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย และระดับโคลีนเอสเตอเรสในซีรั่มของเกษตรกร ตำบลเขาพระบาท จังหวัดนครศรีธรรมราช
   The Relationship between Knowledge, Self-management Behavior for Pesticide Protection into the Body and Serum Cholinesterase Level among farmers in Khao Pra Bath Sub-district, Nakhon Si Thammarat Province

   ผู้เขียน : รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์ และอุไร จเรประพาฬ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา : The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
   เล่มที่ : 26 ฉบับที่ : 1 หน้า : 00-00 เดือน/ปี : 01/2562-03/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : พฤติกรรมการป้องกันสารเคมีในผักและผลไม้เข้าสู่ร่างกายและระดับโคลีนเอสเตอเรสในเลือดในผู้บริโภค ตำบลเขาพระบาท จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Preventive behaviors of chemical substances in fruits and vegetables into the body and blood levels of cholinesterase in the consumer who live in Khao Pra Bath Sub-district, Nakhon Si Thammarat Province

   ผู้เขียน : รัชฎาภรณ์ จันทสุวรร์ และอุไร จเรประพาฬ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารกรมการแพทย์ : Department of Medical Services Journal
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 6 หน้า : 00-00 เดือน/ปี : 11/2561-12/2561
   ชื่อบทความ : ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานต่อการเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
   Effects of Problem-Based Learning to Enhance Emotional Quotient of Walailak University Nursing Students

   ผู้เขียน : เกียรติกำจร กุศล, ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิต, อรทัย นนทเภท, รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์, และจินดารัตน์ สมใจนึก.
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการพยาบาลและการศึกษา : Journal of Nursing and Education
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 2 หน้า : 98-113.  เดือน/ปี : 04/2561-06/2561
   ชื่อบทความ : ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานต่อการเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   Effects of Problem-based Learning to Enhance Emotional Quotient of Walailak University Nursing Students

   ผู้เขียน : เกียรติกำจร กุศล ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร อรทัย นนทเภท รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ จินดารัตน์ สมใจนึก
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการพยาบาลและการศึกษา
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 2 หน้า : 98-113 เดือน/ปี : 06/2561-06/2561
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : พฤติกรรมการป้องการสารเคมีในผักและผลไม้เข้าสู่ร่างกายและระดับโคลีนเอสเตอเรสในเลือด ในผู้บริโภค ต.เขาพระบาท จังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์, อุไร จเรประพาฬ, กำไล สมรักษ์, ยงยุทธ์ สุขพิทักษ์, และมนูญ พลายชุม
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 1
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยว่ลัยลักษษ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2561
   ชื่อบทความ : ผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร รายวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพทางสุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเกี่ยวกับความมีจิตอาสา สำหรับนักศึกษาพยาบาล (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อรทัย นนทเภท, เกียรติกำจร กุศล , ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร, รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์ และกำไล สมรักษ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ Active Learning ตอบโจทย์Thailand 4.0 ได้อย่างไร
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Knowledge and Behaviors for Pesticides Prevention and Serum Cholinesterase Level in The Consumers (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Rachadaporn Jantasuwan, Urai Jaraeprapal, Kamlai Somrak, Yongyut Sukpitak, and Manoon Playchoom
   ชื่อการประชุม : International Conference on Ethics, Esthetics, and Empirics in Nursing: Driving Forces for Better Health
   สถานที่ประชุม : Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/07/2560
   ชื่อบทความ : Nutritional status in elderly people with chronic obstructive pulmonary disease in once of community, Nakhon Si Thammarat Province, Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Jantasuwan Rachadaporn, Rueangrat Aemmika, Kampim Tikamporn, Ponyeam Auscharapan & Maneehiya Aussama
   ชื่อการประชุม : International conference on Grobalization and Research in Doctoral Nursing Education. By The 20th East Asian Forum of Nursing Scholars.
   สถานที่ประชุม : Hongkong
   ประเทศ : ฮ่องกง เมื่อ 09/03/2560
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก รุ่นที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์สู่สังคมรักษ์สุขภาพ "กิจกรรมการจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ2561
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน อาหารรสเค็มกับโรคความดันโลหิตสูง ตอนที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : ตอน อาหารรสเค็มกับโรคความดันโลหิตสูง ตอนที่ 1
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : นวัตกรรม รอกบริหารเข่า
    ชื่อกิจกรรม : นวัตกรรม ขยับกายดีมีความสุข
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : อิ่มบุญ อุ่นรักจากแม่ โดยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)