:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ทรรศนะ  นวลสมศรี
   Mr. Tassana Nualsomsri
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2736, 0-7567-2002-3
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2736, 2002-3
   E - mail  tassana.nu@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  มานุษยวิทยา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2552-2556
 
  วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ภูมิภาคศึกษา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2546-2550
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  12/09/2556
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา
  หลักสูตร  หลักสูตรอาเซียนศึกษา
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  12/09/2556 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : VIOLENCE, SUBCULTURE, AND YOUTH GANG IN YOGYAKARTA, INDONESIA POST ERA OF NEW ORDE
   ผู้เขียน : Tassana Nualsomsri
   แหล่งตีพิมพ์ : : ISLLAC : Journal of Intensive Studies on Language, Literature, Art, and Culture
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 2 หน้า : 1-5 เดือน/ปี : 07/2561-12/2561
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : ขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนในเมืองยอกยาการ์ตา: ข้อสังเกตต่อบางมิติของยุคสมัยแห่งการปฏิรูปในอินโดนีเซีย
   The People’s Movement in Yogyakarta: Note on Some Aspects of Refomasi Era in Indonesia.

   ผู้เขียน : ทรรศนะ นวลสมศรี
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ : Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities
   เล่มที่ : 22 อยู่ระหว่างดำเนิน ฉบับที่ : 4 หน้า : - เดือน/ปี : 08/2559-08/2559
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : ขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนในเมืองยอกยาการ์ตา: ข้อสังเกตต่อบางมิติของยุคสมัยแห่งการปฏิรูปในอินโดนีเซีย
   The People’s Movement in Yogyakarta: Note on Some Aspects of Refomasi Era in Indonesia.

   ผู้เขียน : ทรรศนะ นวลสมศรี
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสันติศึกษา : Journal for Peace Studies
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : - เดือน/ปี : 07/2557-12/2557
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : การก่อตัววัฒนธรรมกลุ่มย่อยและแก๊งค์วันรุ่นในยอกยาการ์ต้าประเทศอินโดนีเซียหลังยุคระเบียบใหม่: บทสะท้อนบางมิติทางสังคมวัฒนธรรม (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ทรรศนะ นวลสมศรี
   ชื่อการประชุม : การบรรยายสาธารณะ "เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปริทัศน์" ภายใต้โครงการพัฒนาองค์ความรู้อาเซียนในมิติวัฒนธรรม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
   สถานที่ประชุม : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 31/08/2562
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : ภาพบันทึก: บททดลองนำเสนอวิธีวิทยาทางประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์สังคมจากอัลบั้มภาพถ่ายครอบครัว ชุมชนบ้านทุ่งเกราะ โมคลาน นครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : จิรวัฒน์ แสงทอง นฤมล กล้าทุกวัน ทรรศนะ นวลสมศรี เพ็ญศรี พานิช
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการเครือข่ายประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยาและสังคมวิทยาภาคใต้ครัังที่ 2
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/08/2559
   ชื่อบทความ : ระหว่างพลเมืองกับพสกนิกร: การเมืองวัฒนธรรมแห่งยอกยาการ์ต้าในประวัติศาสตร์อินโดนีเซียร่วมสมัย (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ทรรศนะ นวลสมศรี
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 10
   สถานที่ประชุม : โรงแรมราชมังคลา สงขลาเมอร์เมด จังหวัดสงขลา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/09/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : ตำนานของซัยเยด ฮุสเซน อาลาตัสกับมายาคติความเกียจคร้านของชาวมลายู (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ทรรศนะ นวลสมศรี พุทธพล มงคลวรวรรณ
   ชื่อการประชุม : โครงการประชุมเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 9 เรื่อง "ปัญญาชน ศีลธรรม และภาวะสมัยใหม่: เสียงของมนุษศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" : "Intellectual, Moralities, and Modernities: Voices of the Humanities in Southeast Asia?"
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/08/2558
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2563
    ชื่อกิจกรรม : ตอน หลักสูตรอาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ชื่อโครงการ : ค่าย SET FOR U ติวรายวิชาสังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบดูแลและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ให้ "เก่ง ดี มีความสุข" กิจกรรมครูอาสารุ่นที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบดูแลและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ให้ เก่ง ดี มีความสุข กิจกรรมครูอาสารุ่นที่ 2
 • ชื่อโครงการ : ค่ายวิชาการสำนักวิชาศิลปศาสตร์ คนเก่งมีที่เรียน
 • ชื่อโครงการ : เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนด้วยชุมชนพื้นที่ ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : การสร้างเครือข่ายเพื่อยกระดับการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลนครศรีธรรมราชสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสำรวจความต้องการและระดมความคิดเห็นแนวทางการจัดการชายฝั่งแบบมีส่วนร่วม พื้นที่ชุมชน 6 อำเภอทะเลชายฝั่งทะเลนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านภาษานานาชาติ SILK2018
    ชื่อกิจกรรม : การปาฐกถา หัวข้อ Internationalization of Education การบรรยายพิเศษ หัวข้อ Challenges of the Disruptive Digital World: Will I Be Left Behind? และการเสวนา หัวข้อ Internationalization in Modern Education
 • ชื่อโครงการ : โรงเรียนชุมชนใหม่ “โรงเรียนต้นแบบ” แห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตกิจกรรมวันอาเซียน
    ชื่อกิจกรรม : โรงเรียนชุมชนใหม่ โรงเรียนต้นแบบ แห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตกิจกรรมวันอาเซียน
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพการวิจัยระดับปริญญาตรีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ (ศิลปศาสตร์วิจัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 3)
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : ศิลปศาสตร์เพื่อชุมชน : ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนชุมชนใหม่กับสำนักวิชาศิลปศาสตร์ เรียนรู้อาเซียน
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การเรียนและสหกิจศึกษาในอาเซียน
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาทักษะภาษาอาเซียนพื้นฐานและเฉพาะด้าน สำหรับ 7 อาชีพนำร่อง (เน้นภาษาอินโดนีเซีย มลายู เวียดนาม และพม่า)
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะภาษาอาเซียนพื้นฐานและเฉพาะด้านสำหรับ 7 อาชีพนำร่อง (เน้นภาษาอินโดนีเซีย มลายู เวียดนาม และพม่า) ครั้งที่ 5 ภาษาพม่า
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะภาษาอาเซียนพื้นฐานและเฉพาะด้าน สำหรับ 7 อาชีพนำร่อง (เน้นภาษาอินโดนีเซีย มลายู เวียดนาม และพม่า) ครั้งที่ 4 ภาษาอินโดนีเซีย
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะภาษาอาเซียนพื้นฐานและเฉพาะด้าน สำหรับ 7 อาชีพนำร่อง (เน้นภาษาอินโดนีเซีย มลายู เวียดนาม และพม่า) ครั้งที่ 3 ภาษาพม่า
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะภาษาอาเซียนพื้นฐานและเฉพาะด้าน สำหรับ 7 อาชีพนำร่อง (เน้นภาษาอินโดนีเซีย มลายู เวียดนาม และพม่า) ครั้งที่ 2 ภาษามลายู
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะภาษาอาเซียนพื้นฐานและเฉพาะด้าน สำหรับ 7 อาชีพนำร่อง (เน้นภาษาอินโดนีเซีย มลายู เวียดนาม และพม่า) ครั้งที่ 1 ภาษาเวียดนาม
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : สัมพันธ์กิจชุมชนสำนักวิชาศิลปศาสตร์
    ชื่อกิจกรรม : หลักสูตรภาษาจีนส่งต่อความรู้สู่ชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : เก็บภาษาถิ่นใต้ เก็บกลิ่นอายชีวิต และสมุนไพร อาหารและยาแผนโบราณในท้องถิ่น
    ชื่อกิจกรรม : จัดทำวารสารสื่อสัมพันธ์ชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเยาวชนบ้านน้ำบ่อ
    ชื่อกิจกรรม : รัฐศาสตร์-นิติศาสตร์ สัมพันธ์ชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในบริบทภูมิภาคอาเซียน : พื้นที่ศึกษาชุมชนบ้านน้ำบ่อ นครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการรูปแบบ/กลวิธีการสอนภาษามลายู/อินโดนีเซียในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย
    ชื่อกิจกรรม : อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการรูปแบบ/กลวิธีการสอนภาษามลายู/อินโดนีเซียในระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการรูปแบบ/กลวิธีการสอนภาษามลายู/อินโดนีเซียในระดับโรงเรียน ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาทักษะอาเซียนพื้นฐานและเฉพาะด้านสำหรับ 7 อาชีพนำร่อง
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะอาเซียนพื้นฐานและเฉพาะด้านสำหรับ 7 อาชีพนำร่อง ครั้งที่ 6 ภาษามลายู
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะอาเซียนพื้นฐานและเฉพาะด้านสำหรับ 7 อาชีพนำร่อง ครั้งที่ 5 ภาษาอินโดนีเซีย
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะอาเซียนพื้นฐานและเฉพาะด้านสำหรับ 7 อาชีพนำร่อง ครั้งที่ 4 ภาษามลายู
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะอาเซียนพื้นฐานและเฉพาะด้านสำหรับ 7 อาชีพนำร่อง ครั้งที่ 3 ภาษาพม่า
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะอาเซียนพื้นฐานและเฉพาะด้านสำหรับ 7 อาชีพนำร่อง ครั้งที่ 2 ภาษาเวียดนาม
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะอาเซียนพื้นฐานและเฉพาะด้านสำหรับ 7 อาชีพนำร่อง ครั้งที่ 1 ภาษาอินโดนีเซีย
 • ชื่อโครงการ : ถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
    ชื่อกิจกรรม : 1.ปาฐกถา เรื่อง บทบาทองค์กรภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน โดย นางสุรีย์รัตน์ วงศ์เสงี่ยม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม 2.เสวนา เรื่อง การปฏิรูปโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบริบทอาเซียนโดย ร้อยตำรวจเอกดร.วิเชียร ตันศิริคงคล มหาวิทยาลัยบูรพา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3.บรรยายพิเศษ บุคลากรการปกครองส่วนท้องถิ่นกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา 4.เสวนา เรื่อง ภัยการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ และภัยแทรกซ้อนอื่นๆกับการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดย พันตำรวจโทกิตติทัศน์ กันฉาย สถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : 1.ปาฐกถา เรื่องบทบาทหน่วยงานภาครัฐในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนโดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ (อดีเลขาธิการอาเซียน) 2.บรรยายพิเศษ หัวข้อ บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประเด็นเรื่องธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยว โดย ดร.สุวิทย์ มังคละ (นักการฑูตชำนาญการ กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ) 3.บรรยายพิเศษ หัวข้อ บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประเด็นเรื่องแรงงานข้ามชาติ โดย คุณนรา รัตนรุจ (อนุกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการแรงงาน ด้านติดตามนโยบายและกฎหมายแรงงาน สภาผู้แทน 4.การเสวนา หัวข้อ บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคใต้ต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย ผศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ (อาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตร์ มวล.) และ ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ (นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช)
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : ตอน โครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 7
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)