:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นางสาว ติยาพร  ชูช่วย
   Miss Tiyaporn Chuchuai
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2297, 0-7567-2224
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2297, 2224
   E - mail  tiyaporn.ch@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  สาขาที่จบ  การจัดการทั่วไป
  มหาวิทยาลัย  วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2549-2551
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  16/09/2556
 
  ตำแหน่ง  พนักงานธุรการ
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  สำนักวิชาการจัดการ
  ฝ่าย/งาน  สำนักงานคณบดี
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  16/09/2556 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)