:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ นฤมล  กล้าทุกวัน
   Miss Naruemon Klatookwan
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2736, 0-7567-2002-3
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2736, 2002-3
   E - mail  naruemon.kl@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  มานุษยวิทยา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2552-2556
 
  วุฒิการศึกษา  เศรษฐศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เศรษฐศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2544-2548
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  23/09/2556
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา
  หลักสูตร  หลักสูตรอาเซียนศึกษา
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  23/09/2556 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : สู่เมืองใหญ่: ปัจจัยในการย้ายถิ่นและการปรับตัวของแรงงานหญิงนวนคร
   Toward a Big City: Causes of Female Laborers' Migration and their Adjustment in Nava Nakorn Industrial Zone

   ผู้เขียน : นฤมล กล้าทุกวัน
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ : Songklanakarin: Journal of Social Sciences and Humanities
   เล่มที่ : 21 ฉบับที่ : 2 หน้า : 99-132 เดือน/ปี : 04/2558-06/2558
   ชื่อบทความ : การย้ายถิ่นของแรงงานหญิงฟิลิปปินส์ในกระแสความเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจโลก
   ผู้เขียน : นฤมล กล้าทุกวัน
   แหล่งตีพิมพ์ : ภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - เพื่อใคร เพื่ออะไร, บรรณาธิการ วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์. นนทบุรี: ศูนย์อาเซียนและการระหว่างประเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558.การย้ายถิ่นของแรงงานหญิงฟิลิปปินส์ในกระแสความเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจโลก
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : 111-135 เดือน/ปี : 12/2558-12/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : มานุษยวิทยาว่าด้วยแรงงานหญิง: การศึกษาแรงงานหญิงในมิติวัฒนธรรม
   ผู้เขียน : นฤมล กล้าทุกวัน
   แหล่งตีพิมพ์ : จดหมายข่าวศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
   เล่มที่ : 16 ฉบับที่ : พิเศษ หน้า : 1-7 เดือน/ปี : 08/2557-08/2557
   ชื่อบทความ : ความสัมพันธ์เชิงอำนาจทางเวลาและความไม่มั่นคงของแรงงานหญิงในระบบการจ้างงานแบบยืดหยุ่น
   ผู้เขียน : นฤมล กล้าทุกวัน
   แหล่งตีพิมพ์ : รวมบทความรางวัลวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ สำหรับวิทยานิพนธ์เพื่อคนจนและความเป็นธรรมในสังคมปีที่ 4
   เล่มที่ : ปีที่ 4 ฉบับที่ : - หน้า : 48-101 เดือน/ปี : 12/2557-12/2557
   ชื่อบทความ : ความไม่ลงรอยระหว่างเวลาการผลิตและเวลาอุ้มชูหล่อเลี้ยงการผลิตของแรงงานหญิง
   A Discordance between Production Time and Reproduction Time in Female Laborers' Lives

   ผู้เขียน : นฤมล กล้าทุกวัน
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารเพศวิถีศึกษา : Sexuality Studies Journal
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : 1 หน้า : 127-156 เดือน/ปี : 09/2557-09/2557
   ชื่อบทความ : การทำงานและการให้คุณค่าต่อการทำงานของแรงงานหญิงนวนครภายใต้การกำกับวินัยทางเวลา
   Work and Value of Work of Nava Nakorn Female Labour under the Time Discipline

   ผู้เขียน : นฤมล กล้าทุกวัน
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   เล่มที่ : 33 ฉบับที่ : 2 หน้า : 7-46 เดือน/ปี : 07/2557-12/2557
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : บาเกียว สุนทรียะเมือง และสำนึกอาณานิคมในฟิลิปปินส์ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : นฤมล กล้าทุกวัน
   ชื่อการประชุม : การบรรยายสาธารณะ "เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปริทัศน์" ภายใต้โครงการพัฒนาองค์ความรู้อาเซียนในมิติวัฒนธรรม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
   สถานที่ประชุม : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 31/08/2562
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : ความชอบธรรมต่อการทำลายนิติธรรมในการเมืองร่วมสมัยโดย กปปส. นครฯ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : นฤมล กล้าทุกวัน
   ชื่อการประชุม : โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ เครือข่ายประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา และสังคมวิทยาภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 "ฆาตกรรม อาชญากรรม และภาวะนอกกฎหมายในภาคใต้ของไทย"
   สถานที่ประชุม : อาคารวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/08/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : "การกลายเป็นพื้นเมืองของประพันธกร: กิดลัต ตาฮิมิก และ Memories of Overdevelopment ภายใต้พหุนิยมทางวัฒนธรรมในฟิลิปปินส์" (บรรยาย)
   ผู้เขียน : นฤมล กล้าทุกวัน
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ครั้งที่ 10
   สถานที่ประชุม : โรงแรมราชมังคลาสงขลา เมอร์เมด
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/09/2559
   ชื่อบทความ : ภาพบันทึก: บททดลองนำเสนอวิธีวิทยาทางประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์สังคมจากอัลบั้มภาพถ่ายครอบครัว ชุมชนบ้านทุ่งเกราะ โมคลาน นครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : จิรวัฒน์ แสงทอง, นฤมล กล้าทุกวัน, ทรรศนะ นวลสมศรี, เพ็ญศรี พานิช
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ภาคใต้ ครั้งที่ 2
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/08/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : กิดลัต ตาฮิมิก กับการจาริกทางความคิดใน I am Furious Yellow (บรรยาย)
   ผู้เขียน : จิรวัฒน์ แสงทอง และนฤมล กล้าทุกวัน
   ชื่อการประชุม : เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทยครั้งที่ 9 "ปัญญาชน ศีลธรรม และภาวะสมัยใหม่ เสียงของมนุษยศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้?"
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/08/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : การย้ายถิ่นของแรงงานหญิงฟิลิปปินส์ในกระแสความเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจโลก (บรรยาย)
   ผู้เขียน : นฤมล กล้าทุกวัน
   ชื่อการประชุม : ภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : Changing Contours in East and Southeast Asia - What's For? What's Next?
   สถานที่ประชุม : โครงการศูนย์อาเซียนและการระหว่างประเทศศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/07/2557
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : ค่าย SET FOR U ติวรายวิชาสังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : ค่ายวิชาการสำนักวิชาศิลปศาสตร์ คนเก่งมีที่เรียน
 • ชื่อโครงการ : เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนด้วยชุมชนพื้นที่ ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านภาษานานาชาติ SILK2018
    ชื่อกิจกรรม : การปาฐกถา หัวข้อ Internationalization of Education การบรรยายพิเศษ หัวข้อ Challenges of the Disruptive Digital World: Will I Be Left Behind? และการเสวนา หัวข้อ Internationalization in Modern Education
 • ชื่อโครงการ : โรงเรียนชุมชนใหม่ “โรงเรียนต้นแบบ” แห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตกิจกรรมวันอาเซียน
    ชื่อกิจกรรม : โรงเรียนชุมชนใหม่ โรงเรียนต้นแบบ แห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตกิจกรรมวันอาเซียน
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพการวิจัยระดับปริญญาตรีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ (ศิลปศาสตร์วิจัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 3)
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : ศิลปศาสตร์เพื่อชุมชน : ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนชุมชนใหม่กับสำนักวิชาศิลปศาสตร์ เรียนรู้อาเซียน
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาทักษะภาษาอาเซียนพื้นฐานและเฉพาะด้าน สำหรับ 7 อาชีพนำร่อง (เน้นภาษาอินโดนีเซีย มลายู เวียดนาม และพม่า)
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะภาษาอาเซียนพื้นฐานและเฉพาะด้านสำหรับ 7 อาชีพนำร่อง (เน้นภาษาอินโดนีเซีย มลายู เวียดนาม และพม่า) ครั้งที่ 5 ภาษาพม่า
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะภาษาอาเซียนพื้นฐานและเฉพาะด้าน สำหรับ 7 อาชีพนำร่อง (เน้นภาษาอินโดนีเซีย มลายู เวียดนาม และพม่า) ครั้งที่ 4 ภาษาอินโดนีเซีย
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะภาษาอาเซียนพื้นฐานและเฉพาะด้าน สำหรับ 7 อาชีพนำร่อง (เน้นภาษาอินโดนีเซีย มลายู เวียดนาม และพม่า) ครั้งที่ 3 ภาษาพม่า
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะภาษาอาเซียนพื้นฐานและเฉพาะด้าน สำหรับ 7 อาชีพนำร่อง (เน้นภาษาอินโดนีเซีย มลายู เวียดนาม และพม่า) ครั้งที่ 2 ภาษามลายู
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะภาษาอาเซียนพื้นฐานและเฉพาะด้าน สำหรับ 7 อาชีพนำร่อง (เน้นภาษาอินโดนีเซีย มลายู เวียดนาม และพม่า) ครั้งที่ 1 ภาษาเวียดนาม
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : สัมพันธ์กิจชุมชนสำนักวิชาศิลปศาสตร์
    ชื่อกิจกรรม : หลักสูตรภาษาจีนส่งต่อความรู้สู่ชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : เก็บภาษาถิ่นใต้ เก็บกลิ่นอายชีวิต และสมุนไพร อาหารและยาแผนโบราณในท้องถิ่น
    ชื่อกิจกรรม : จัดทำวารสารสื่อสัมพันธ์ชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเยาวชนบ้านน้ำบ่อ
    ชื่อกิจกรรม : รัฐศาสตร์-นิติศาสตร์ สัมพันธ์ชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในบริบทภูมิภาคอาเซียน : พื้นที่ศึกษาชุมชนบ้านน้ำบ่อ นครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการรูปแบบ/กลวิธีการสอนภาษามลายู/อินโดนีเซียในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย
    ชื่อกิจกรรม : อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการรูปแบบ/กลวิธีการสอนภาษามลายู/อินโดนีเซียในระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการรูปแบบ/กลวิธีการสอนภาษามลายู/อินโดนีเซียในระดับโรงเรียน ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาทักษะอาเซียนพื้นฐานและเฉพาะด้านสำหรับ 7 อาชีพนำร่อง
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะอาเซียนพื้นฐานและเฉพาะด้านสำหรับ 7 อาชีพนำร่อง ครั้งที่ 6 ภาษามลายู
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะอาเซียนพื้นฐานและเฉพาะด้านสำหรับ 7 อาชีพนำร่อง ครั้งที่ 5 ภาษาอินโดนีเซีย
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะอาเซียนพื้นฐานและเฉพาะด้านสำหรับ 7 อาชีพนำร่อง ครั้งที่ 4 ภาษามลายู
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะอาเซียนพื้นฐานและเฉพาะด้านสำหรับ 7 อาชีพนำร่อง ครั้งที่ 3 ภาษาพม่า
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะอาเซียนพื้นฐานและเฉพาะด้านสำหรับ 7 อาชีพนำร่อง ครั้งที่ 2 ภาษาเวียดนาม
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะอาเซียนพื้นฐานและเฉพาะด้านสำหรับ 7 อาชีพนำร่อง ครั้งที่ 1 ภาษาอินโดนีเซีย
 • ชื่อโครงการ : ถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
    ชื่อกิจกรรม : 1.ปาฐกถา เรื่อง บทบาทองค์กรภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน โดย นางสุรีย์รัตน์ วงศ์เสงี่ยม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม 2.เสวนา เรื่อง การปฏิรูปโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบริบทอาเซียนโดย ร้อยตำรวจเอกดร.วิเชียร ตันศิริคงคล มหาวิทยาลัยบูรพา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3.บรรยายพิเศษ บุคลากรการปกครองส่วนท้องถิ่นกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา 4.เสวนา เรื่อง ภัยการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ และภัยแทรกซ้อนอื่นๆกับการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดย พันตำรวจโทกิตติทัศน์ กันฉาย สถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : 1.ปาฐกถา เรื่องบทบาทหน่วยงานภาครัฐในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนโดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ (อดีเลขาธิการอาเซียน) 2.บรรยายพิเศษ หัวข้อ บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประเด็นเรื่องธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยว โดย ดร.สุวิทย์ มังคละ (นักการฑูตชำนาญการ กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ) 3.บรรยายพิเศษ หัวข้อ บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประเด็นเรื่องแรงงานข้ามชาติ โดย คุณนรา รัตนรุจ (อนุกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการแรงงาน ด้านติดตามนโยบายและกฎหมายแรงงาน สภาผู้แทน 4.การเสวนา หัวข้อ บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคใต้ต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย ผศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ (อาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตร์ มวล.) และ ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ (นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช)
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 7
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2557
   ชื่อผลงาน : ชีวิตและการทำงานของแรงงานหญิงนวนคร: การใช้เวลาและการสร้างตัวตนผ่านการให้ความหมายกับเวลา
   ชื่อรางวัล : รางวัลวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ สำหรับวิทยานิพนธ์เพื่อคนจนและความเป็นธรรม ปีที่ 4 (รางวัลที่ 1)
   จาก : สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย
   เมื่อ : 07/03/2557
   ผู้ได้รับรางวัล :  นางสาวนฤมล  กล้าทุกวัน
   ชื่อผลงาน : ชีวิตและการทำงานของแรงงานหญิงนวนคร: การจัดการเวลาและการสร้างตัวตนผ่านการให้ความหมายกับเวลา
   ชื่อรางวัล : รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   จาก : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   เมื่อ : 14/08/2557
   ผู้ได้รับรางวัล :  นางสาวนฤมล  กล้าทุกวัน
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)