:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   รศ.ดร. กำชัย  นุ้ยธิติกุล
   Assoc.Prof.Dr. Kamchai Nuithitikul
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2329, 0-7567-2304-5
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2329, 2304-5
   E - mail  kamchai.nu@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Chemical Engineering
  มหาวิทยาลัย  The University of Birmingham
  ประเทศ  อังกฤษ
  ช่วงปี พ.ศ.  2547
 
  วุฒิการศึกษา  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เคมี
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2536-2540
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/10/2556
 
  ตำแหน่ง  รองศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
  หลักสูตร  หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/10/2556 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  วิศวกรรมเคมี  ไบโอดีเซล ตัวเร่งปฏิกิริยา การพัฒนาวัสดุดูดซับ การดูดซับสีย้อมและโลหะหนัก เครื่องปฏิกรณ์
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2563
   ชื่อบทความ : Utilization of chemically treated cashew-nut shell as potential adsorbent for removal of Pb(II) ions from aqueous solution
   ผู้เขียน : Kamchai Nuithitikul, Rapeeporn Phromrak, Wikanda Saengngoen
   แหล่งตีพิมพ์ : Scientific Reports
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : - หน้า : 3343 เดือน/ปี : 02/2563-02/2563
   ชื่อบทความ : Oxidative upgrade of furfural to succinic acid using SO3H-carbocatalysts with nitrogen functionalities based on polybenzoxazine
   ผู้เขียน : Uthen Thubsuang, Suphawadee Chotirut, Kamchai Nuithitikul, Apirak Payaka, Nicharat Manmuanpom, Thanyalak Chaisuwan, Sujitra Wongkasemjit
   แหล่งตีพิมพ์ : Journal of Colloid and Interface Science
   เล่มที่ : 565 ฉบับที่ : - หน้า : 96-109 เดือน/ปี : 04/2563-/
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Effect of Temperature on Biogas Production from Oil Palm Empty Fruit Bunch and MesocarpFiber: Experimental and Modeling
   ผู้เขียน : Pornwimon Wadchasit, Chairat Siripattana, Jiravut Seengenyoung, Santi Thaweesaksakul and Kamchai Nuithitikul
   แหล่งตีพิมพ์ : : Lecture Notes in Applied Mathematics and Applied Science in Engineering
   เล่มที่ : 18 ฉบับที่ : 1 หน้า : 94-102 เดือน/ปี : 08/2562-08/2562
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Kinetic study of adsorption of lead(II) ions onto cashew nut shells
   ผู้เขียน : Chairat Siripattana, Angkana Khuenpetch, Rapeeporn Phromrak, Wikanda Saengngoen, Kamchai Nuithitikul
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Engineering and Applied Sciences
   เล่มที่ : 12 ฉบับที่ : 7 หน้า : 1819-1824 เดือน/ปี : 10/2560-10/2560
   ชื่อบทความ : Comparison in Catalytic Activities of Sulfated Cobalt-Tin and Sulfated Aluminium-Tin Mixed Oxides for Esterification of Free Fatty Acids to Produce Methyl Esters
   ผู้เขียน : Kamchai Nuithitikul, Worawoot Prasitturattanachai and Worapat Hasin
   แหล่งตีพิมพ์ : : Energy Procedia
   เล่มที่ : 138 ฉบับที่ : - หน้า : 75-80 เดือน/ปี : 10/2560-10/2560
   ชื่อบทความ : Biodiesel production from palm oil using a downflow bubble column reactor
   ผู้เขียน : A. Khuenpetch, C. Siripattana, W. Koo-Amornpattana, K. Nuithitikul
   แหล่งตีพิมพ์ : : J of Engineering and Applied Science
   เล่มที่ : 12 ฉบับที่ : 8 หน้า : 2214-2219 เดือน/ปี : 10/2560-10/2560
   ชื่อบทความ : Biodiesel production from palm oil using a downflow bubble column reactor
   ผู้เขียน : A. Khuenpetch, C. Siripattana, W. Koo-Amornpattana, K. Nuithitikul
   แหล่งตีพิมพ์ : : J of Engineering and Applied Science
   เล่มที่ : 12 ฉบับที่ : 8 หน้า : 2214-2219 เดือน/ปี : 10/2560-10/2560
   ชื่อบทความ : Anaerobic co-digestion between canned sardine wastewater and glycerol waste for biogas production: effect of different operating processes
   ผู้เขียน : Kiattisak Panpong, Tussanee Srimachai, Kamchai Nuithitikul, Prawit Kongjan, Sompong O-thong, Tsuyoshi Imai, Natapon Kaewthong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Energy Procedia
   เล่มที่ : 138 ฉบับที่ : - หน้า : 260-266 เดือน/ปี : 10/2560-10/2560
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Optimization and Kinetic Modeling of Ethanol Production from Oil Palm Frond Juice in Batch Fermentation
   ผู้เขียน : Tussanee Srimachai, Kamchai Nuithitikul, Sompong O-thong, Prawit Kongjand Kiattisak Panpongf
   แหล่งตีพิมพ์ : : Energy Procedia
   เล่มที่ : 79 ฉบับที่ : + หน้า : 111-118 เดือน/ปี : 12/2558-12/2558
   ชื่อบทความ : Anaerobic Co-Digestion Biomethanation of Cannery Seafood Wastewater with Microcystis SP; Blue Green Algae with/without Glycerol Waste
   ผู้เขียน : Kiattisak Panpong, Kamchai Nuithitikul, Sompong O-thong, Prawit Kongjan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Energy Procedia
   เล่มที่ : 79 ฉบับที่ : - หน้า : 103-110 เดือน/ปี : 12/2558-12/2558
   ชื่อบทความ : REMOVAL OF LEAD (II) IONS BY ACTIVATED CARBON PREPARED FROM DURIAN PEEL: ADSORPTION KINETICS AND ISOTHERMS
   ผู้เขียน : Samorn Hirunpraditkoon, Sarawut Srikun, Kamchai Nuithitikul
   แหล่งตีพิมพ์ : : Environmental Engineering and Management Journal
   เล่มที่ : 14 ฉบับที่ : 12 หน้า : 2771-2782 เดือน/ปี : 12/2558-12/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Activity of Sulfated Aluminium-Tin Mixed Oxides for the Esterification of Free Fatty Acids in Crude Palm Oil
   ผู้เขียน : Kamchai Nuithitikul, Worawoot Prasitturattanachai
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Green Energy
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 10 หน้า : 1097-1106 เดือน/ปี : 03/2557-03/2557
   ชื่อบทความ : Esterification of Free Fatty Acids in Crude Palm Oil Using Sulfated Cobalt–Tin Mixed Oxide Catalysts
   ผู้เขียน : Kamchai Nuithitikul, Worrapat Hasin
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Chemical Reactor Engineering
   เล่มที่ : 12 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1-12 เดือน/ปี : 10/2557-10/2557
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Comparison in Catalytic Activities of Sulfated Cobalt-Tin and Sulfated Aluminium-Tin Mixed Oxides for Esterification of Free Fatty Acids to Produce Methyl Esters (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kamchai Nuithitikul, Worawoot Prasitturattanachai, Worapat Hasin
   ชื่อการประชุม : 2017 International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies
   สถานที่ประชุม : Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/05/2560
   ชื่อบทความ : Anaerobic Co-digestion between Canned Sardine Wastewater and Glycerol Waste for Biogas Production: Effect of Different Operating Processes (บรรยาย)
   ผู้เขียน : K. Panpong, T. Srimachai, K. Nuithitikul, P. Kongjan, S. O-Thong, T. Imaih and N. Kaewthong
   ชื่อการประชุม : 2017 International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies
   สถานที่ประชุม : Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/05/2560
   ชื่อบทความ : Sulfonated porous carbon derived from polybenzoxazine as heterogeneous catalyst for synthesis of succinic acid (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Suphawadee Chotirut, Uthen Thubsuang, Kamchai Nuithitikul
   ชื่อการประชุม : The International Polymer Conference of Thailand : PCT-7
   สถานที่ประชุม : Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/06/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Removal of Lead Ions in Aqueous Solution Using Cashew Nut Shell-Derived Adsorbent (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Rapeeporn Phromrak, Wikanda Saengngoen, Kamchai Nuithitikul
   ชื่อการประชุม : 8th International Congress of Environmental Research
   สถานที่ประชุม : Luebeck University of Applied Science, Luebeck Germany
   ประเทศ : เยอรมนี เมื่อ 27/07/2559
   ชื่อบทความ : Sulfonated carbon xerogel prepared from polybenzoxazine (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Uthen Thubsuang, Suphawadee Chotirut, Phusanisa Thayaping, Kamchai Nuithitikul, Thanyalak Chaisuwan
   ชื่อการประชุม : The International Polymer Conference of Thailand : PCT-6
   สถานที่ประชุม : Pathumwan Princess Hotel, Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/06/2559
   ชื่อบทความ : Kinetic Study of Adsorption of Lead(II) Ions onto Cashew Nut Shells (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Chairat Siripatana, Angkana Khuenpetch, Rapeeporn Phromrak, Wikanda Saengngoen, Kamchai Nuithitikul
   ชื่อการประชุม : 2nd International Conference on the Application of Science and Mathematics
   สถานที่ประชุม : Krabi, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/11/2559
   ชื่อบทความ : Biodiesel Production from Palm Oil Using a Downflow Bubble Column Reactor (บรรยาย)
   ผู้เขียน : A Khuenpetch, C Siripatana, W Koo-Amornpattana and K Nuithitikul
   ชื่อการประชุม : 2nd International Conference on the Application of Science and Mathematics
   สถานที่ประชุม : Krabi, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/11/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Synthesis of activated carbons from durian peel and their adsorption performance for lead ions in aqueous solutions (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kamchai Nuithitikul, Sarawut Srikun, Samorn Hirunpraditkoon
   ชื่อการประชุม : 10th Annual International Symposium on Environment
   สถานที่ประชุม : Athens, Greece
   ประเทศ : กรีซ เมื่อ 25/05/2558
   ชื่อบทความ : OPTIMIZATION AND KINETICS MODELLING OF ETHANOL PRODUCTION FROM OIL PALM JUICE IN BATCH FERMENTATION (บรรยาย)
   ผู้เขียน : T. Srimachai, K. Nuithitikul, S. O-Thong, P. Kongjan and K. Panpong
   ชื่อการประชุม : 2015 International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies (2015 AEDCEE)
   สถานที่ประชุม : Sheraton Grande Sukhumvit Hotel, Bangkok,
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/05/2558
   ชื่อบทความ : ANAEROBIC CO-DIGISTION BIOMETHANATION OF CANNERY SEAFOOD WASTEWATER WITH MICROCYSTIS SP; BLUE GREEN ALGAE WITH/WIHOUT GLYCEROL WASTE (บรรยาย)
   ผู้เขียน : K. Panpong, K. Nuithitikul, S. O-thong and P. Kongjan
   ชื่อการประชุม : 2015 International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies (2015 AEDCEE)
   สถานที่ประชุม : Sheraton Grande Sukhumvit Hotel, Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/05/2558
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2563
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 22 (The Twenty-Second Young Scientist Competition: YSC 2020)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 22 (กิจกรรมรอบผลงานโครงงาน)
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 22 (The Twenty-Second Young Scientist Competition: YSC 2020)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 22 (กิจกรรมให้คำปรึกษาการพัฒนาโครงงาน)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 22 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (The Twenty-first Young Scientist Competition: YSC 2019)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (รอบผลงานโครงการ)
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (The Twenty-first Young Scientist Competition: YSC 2019)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (The Twentieth Young Scientist Competition : YSC 2018)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ตอน โครงการศูนย์เรียนรู้กระบวนการสกัดเย็นในการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สูตรการใช้งานจริงในชุมชน
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : วิศวกรรมเคมีบริการสังคม
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2561
 • พิจารณาบทความวิจัยสำหรับการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงานครั้งที่ 2 จำนวน 1 บทความ
 • พิจารณาคุณภาพของบทความเบื้องต้น เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาบทความ
  พ.ศ.2560
 • ประเมินข้อเสนอชุดโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วย 4 โครงการย่อย
 • กรรมการประเมินบทความทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2560 จำนวน 2 บทความ
 • การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำนวน 2 โครงการวิจัย
 • พิจารณาคุณภาพของบทความเบื้องต้น เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาบทความ
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)