:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. สุภาภรณ์  ใจรังษี
   Asst.Prof.Dr. Supaporn Chairungsee
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2276, 0-7567-2206-7
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2276, 2206-7
   E - mail  supaporn.ch@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Informatics
  มหาวิทยาลัย  King`s College London
  ประเทศ  อังกฤษ
  ช่วงปี พ.ศ.  2551-2555
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2545-2547
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิทยาการคอมพิวเตอร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2538-2542
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  08/10/2556
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  หลักสูตร  หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  29/08/2560 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Efficient Approaches to Compute Longest Previous Non-overlapping Factor Array
   ผู้เขียน : Supaporn Chairungsee
   แหล่งตีพิมพ์ : : Fundamenta Informaticae
   เล่มที่ : 163 ฉบับที่ : 3 หน้า : 291-304 เดือน/ปี : 11/2561-11/2561
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารงานพัฒนาวินัยนักเรียนนักศึกษา กรณีศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี (บรรยาย)
   ผู้เขียน : วันวิสา พืชผล และ สุภาภรณ์ ใจรังษี
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการระดับชาติ “เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย” ครั้งที่ 9
   สถานที่ประชุม : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้, นครศรีธรรมราช.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/02/2562
   ชื่อบทความ : An approach for LPF Table Computation (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Supaporn Chairungsee and Thana Charuphanthuset
   ชื่อการประชุม : The 30th DEXA Conferences & Workshops 2019
   สถานที่ประชุม : Johannes Kepler University Linz, Linz
   ประเทศ : ออสเตรีย เมื่อ 26/08/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : ระบบเทียบโอนรายวิชาของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อนุสรณ์ เริ่มฤกษ์ และ สุภาภรณ์ ใจรังษี
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติในงาน Graduate School Mini-Conference 2018
   สถานที่ประชุม : กรุงเทพฯ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดอบรม กรณีศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ณัฐปภัสร์ สุวรรณรัตน์ และ สุภาภรณ์ ใจรังษี
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ครั้งที่ 9
   สถานที่ประชุม : ภูเก็ต
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 31/05/2560
   ชื่อบทความ : ระบบนัดและส่งผลตรวจผู้ป่วยทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา กลุ่มงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี (บรรยาย)
   ผู้เขียน : วทัญญู ชนะรัตน์ และ สุภาภรณ์ ใจรังษี
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ครั้งที่ 9
   สถานที่ประชุม : ภูเก็ต
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 31/05/2560
   ชื่อบทความ : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการอุบัติการณ์ กรณีศึกษา โรงพยาบาลถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : นิภาภรณ์ บุญยัง และ สุภาภรณ์ ใจรังษี.
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ครั้งที่ 9
   สถานที่ประชุม : ภูเก็ต
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 31/05/2560
   ชื่อบทความ : ระบบสนับสนุนการติดตามการจัดเก็บภาษีจากข้อมูลการทำนิติกรรมที่ดิน กรณีศึกษา สำนักงานสรรพากรภาค 11. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : นภัสนันท์ เอื้อยศรี และ สุภาภรณ์ ใจรังษี
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ครั้งที่ 9
   สถานที่ประชุม : ภูเก็ต
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 31/05/2560
   ชื่อบทความ : Longest Previous Non-overlapping Factors Table Computation (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Supaporn Chairungsee and Maxime Crochemore
   ชื่อการประชุม : COCOA 2017
   สถานที่ประชุม : Shanghai
   ประเทศ : จีน เมื่อ 16/12/2560
   ชื่อบทความ : Palindrome Detection Using On-line Position (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Surangkanang Chareonrak and Supaporn Chairungsee
   ชื่อการประชุม : ICIT 2017
   สถานที่ประชุม : NUS
   ประเทศ : สิงคโปร์ เมื่อ 25/12/2560
   ชื่อบทความ : Approximate Tandem Repeats Computation (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Tida Butrak and Supaporn Chairungsee
   ชื่อการประชุม : ICIT 2017
   สถานที่ประชุม : NUS
   ประเทศ : สิงคโปร์ เมื่อ 25/12/2560
   ชื่อบทความ : Using Suffix Tray and Longest Previous Factor for Pattern Searching. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Jongsuk Kongsen & Supaporn Chairungsee
   ชื่อการประชุม : International Conference on Information Technology (ICIT 2017), Singapore,
   สถานที่ประชุม : Nanyang Technological University, Singapore
   ประเทศ : สิงคโปร์ เมื่อ 28/12/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : An Efficient Solution for Tandem Repeats Detection in DNA Sequences (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Tida Butrak & Supaporn Chairungsee
   ชื่อการประชุม : The 1th International Conference on Information Technology
   สถานที่ประชุม : Krabi
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/10/2559
   ชื่อบทความ : An Efficient Method for Palindrome Detection. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Surangkanang Chareonrak & Supaporn Chairungsee
   ชื่อการประชุม : The 1th International Conference on Information Technology
   สถานที่ประชุม : Krabi
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/10/2559
   ชื่อบทความ : Searching for Gapped Palindrome (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Supaporn Chairungsee
   ชื่อการประชุม : BIOKDD2016 - 7th International Workshop on Biological Knowledge Discovery and Data Mining
   สถานที่ประชุม : Porto, Portugal
   ประเทศ : โปรตุเกส เมื่อ 05/09/2559
   ชื่อบทความ : Computation of String Repetition (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Supaporn Chairungsee & Thana Charuphanthuset
   ชื่อการประชุม : BIOKDD 2016 - 7th International Workshop on Biological Knowledge Discovery and Data Mining
   สถานที่ประชุม : Porto, Portugal
   ประเทศ : โปรตุเกส เมื่อ 05/09/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : A New Approach for Longest Previous non-overlapping Factors Computation. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Butrak, T., Chareonrak, S., Charuphanthuset, T. & Chairungsee, S
   ชื่อการประชุม : International Conference on Computer and Information Science (ICCIS 2015)
   สถานที่ประชุม : Hong Kong
   ประเทศ : จีน เมื่อ 06/07/2558
   ชื่อบทความ : Minimal Absent Words Computation Using Partition String (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Supaporn Chairungsee, Phimphan Thipphayasaeng
   ชื่อการประชุม : The Seventh Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : ม.วลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : ระบบบริหารจัดการโครงการงานฟาร์ม กรณีศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : เอกศักดิ์ คมคาย สุภาภรณ์ ใจรังษี
   ชื่อการประชุม : The Seventh Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : ม.วลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อวินิจฉัยโรคในระบบทางเดินอาหาร (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อัมซาร์ ซามัน อานีฟา เจ๊ะนิ สุภาภรณ์ ใจรังษี
   ชื่อการประชุม : The Seventh Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : ม.วลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : Longest Previous Non-overlapping Factors Computation (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Supaporn Chairungsee and Tida Butrak and Surangkanang Chareonrak and Thana Charuphanthuset
   ชื่อการประชุม : 26th International Workshop on Database and Expert Systems Applications
   สถานที่ประชุม : Valencia
   ประเทศ : สเปน เมื่อ 01/09/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : A New Approach for Phylogenetic Tree Construction Based on Minimal Absent Words (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Supaporn Chairungsee
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 6
   สถานที่ประชุม : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม ม.วลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/07/2557
   ชื่อบทความ : A new approach for Phylogenetic Tree Construction Based on Minimal Absent Words. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Supaporn Chairungsee
   ชื่อการประชุม : In Fifth International Workshop on Biological Knowledge Discovery and Data Mining (BIOKDD 2014)
   สถานที่ประชุม : Munich
   ประเทศ : เยอรมนี เมื่อ 01/09/2557
  โครงการบริการวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)