:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ สุวิตา  แก้วอารีลาภ
   Mrs. Suvita Kaewareelap
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-4254, 0-7567-4231-3
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      4254, 4231-3
   E - mail  suvita.ph@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  สื่อสารมวลชน
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2545-2552
 
  วุฒิการศึกษา  สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ศิลปอุตสาหกรรม
  มหาวิทยาลัย  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2551-2556
 
  วุฒิการศึกษา  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ศิลปอุตสาหกรรม
  มหาวิทยาลัย  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2546-2551
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  28/10/2556
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม
  หลักสูตร  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  28/10/2556 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : ติหมา : การพัฒนาและยกระดับภาชนะภูมิปัญญาของชาวใต้
    Timba: Development and upgrade the wisdom of the South. (บรรยาย)

   ผู้เขียน : อาจารย์ปรัชญา กฤษณะพันธ์ อาจารย์สุวิตา แก้วอารีลาภ
   ชื่อการประชุม : ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 : : The 10th Rajamangala University of Technoligy National Conference
   สถานที่ประชุม : ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง : เมื่อ 27 มีนาคม 2560.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : กระบวนการที่พึงมีก่อนเริ่มต้นดำเนินธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการหัตถกรรมผ้า ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : สุวิตา แก้วอารีลาภ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2560
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2560
  • ชื่อโครงการ : พัฒนาชุมชนต้นแบบภายใต้การออกแบบนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์
      ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ต่างๆ ให้ได้มาตรฐานและเป็นสินค้าที่สื่อถึงอัตลักษณ์ความเป็นลานสกา
  พ.ศ.2557
  • ชื่อโครงการ : พัฒนาชุมชนต้นแบบภายใต้การออกแบบนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์
      ชื่อกิจกรรม : 1.โครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงคุ้มตาหนุ่ย 2.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษา อ.นบพิตำและพื้นที่หลังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3.โครงการปรับภูมิทัศน์โรงพยาบาลนบพิตำ
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
  พ.ศ.
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)