:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ธนะวิชช์  ปานน้อย
   Mr. Tanavij Pannoi
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2853, 0-7567-2808-10
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2853, 2808-10
   E - mail  tanavij.pa@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  สาธารณสุขศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2554-2556
 
  วุฒิการศึกษา  บริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การตลาด
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2548-2551
 
  วุฒิการศึกษา  เภสัชศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เภสัชศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2542-2547
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/11/2556
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
  หลักสูตร  - ไม่มีข้อมูล -
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/11/2556 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Pharmacoepidemiology and Biostatistics
  สาขาความสนใจ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Pharmacoepidemiology
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Causal Inference for Statistics in Social and Biomedical Sciences
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Social and Administrative Pharmacy Research
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  HealthCare Financing and Quality of HealthCare Service Delivery
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : ต้นทุนฐานกิจกรรมตามระยะเวลาของบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิสำหรับการเจ็บป่วยเรื้อรังในผู้ป่วยสูงอายุ ที่ใช้บริการ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง และเครือข่ายบริการสุขภาพตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
   A Time-driven Activity-based Cost of Primary Care Pharmacy Service for Chronic Conditions among the Elderly Patients at Community Health Center and Sai Thai Contract Units of Primary Care, Krabi Province, Thailand.

   ผู้เขียน : Tunticha Toathong, Tamonprom Trijutakarn, Sukrit Sawangpon, Apichart Chantanis, Tanavij Pannoi*
   แหล่งตีพิมพ์ : เภสัชกรรมไทย : Thai Journal of Pharmacy Practice
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 4 หน้า :  เดือน/ปี : 10/2562-12/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : การประเมินความเหมาะสมของขนาดยากาบาเพนตินที่ใช้ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ณ โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช
   Assessment of Appropriateness of Prescribed Dose of Gabapentin for Patients with Chronic Kidney Disease at a Hospital in Nakhon Si Thammarat

   ผู้เขียน : ศรีรัตน์ กสิวงศ์ ธนะวิชช์ ปานน้อย
   แหล่งตีพิมพ์ : เภสัชกรรมไทย : Thai Journal of Pharmacy Practice
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 2 หน้า : 337-344 เดือน/ปี : 07/2561-12/2561
   ชื่อบทความ : บทบาทของยาโคลชิซีนในการป้องกันการกลับเป็นซ้ำของโรคเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ
   The Role of Colchicine in Preventing Recurrent Pericarditis

   ผู้เขียน : จริยา จิตประดับ ชนกนาถ ตปนียะพงศ์ ภาธร บรรณโศภิษฐ์ สุนิษา ถิ่นแก้ว และ ธนะวิชช์ ปานน้อย
   แหล่งตีพิมพ์ : บทความการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เล่มที่ : na ฉบับที่ : na หน้า : na เดือน/ปี : 09/2561-04/2562
   ชื่อบทความ : บทที่ 22 งานวิจัยจากงานประจำสำหรับเภสัชกรครอบครัว
   Routine-to-Research for Family Pharmacist

   ผู้เขียน : ธนะวิชช์ ปานน้อย
   แหล่งตีพิมพ์ : หนังสือ เภสัชกรรมครอบครัว (อยู่ในระหว่างการจัดทำ) : Family Pharmacist (in printing)
   เล่มที่ : na ฉบับที่ : na หน้า : na เดือน/ปี : 09/2561-12/2562
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Prevalence and Patient's Factors Associated with Non-steroidal Anti-inflammatory and Tricyclic Antidepressants Use among Elderly Inpatients at a District Hospital in the South of Thailand.
   ผู้เขียน : Weerasak KHAMPHEERAPHAPKHUL, Wiyadee MATCHAROEN, Apinya KERDTALAY, Ammar DARAMA, Tanavij PANNOI
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology (WJST)
   เล่มที่ : 13 ฉบับที่ : 10 หน้า : IN PRESS เดือน/ปี : 07/2559-07/2559
   ชื่อบทความ : (PIH3) PREVALENCE, PHARMACEUTICAL EXPENDITURES AND PATIENT'S FACTORS OF HIGH-RISK MEDICATION USED AMONG ELDERLY INPATIENTS AT A DISTRICT HOSPITAL IN THE SOUTH OF THAILAND.
   ผู้เขียน : C Jantakanangkoon, W Ninlamote, T Pannoi
   แหล่งตีพิมพ์ : : Value in Health
   เล่มที่ : 19 ฉบับที่ : 7 หน้า : A903 เดือน/ปี : 11/2559-11/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : WHAT ARE PHARMACIST’S EXPECTATIONS REGARDING PRIMARY CARE PHARMACY SERVICE?: A PRELIMINARY STUDY OF NORMATIVE EXPECTATIONS IN THE PUBLIC HEALTH SYSTEM IN THAILAND
   ผู้เขียน : Tida Sottiyotin*, Tanavij Pannoi
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Health Research
   เล่มที่ : 29 ฉบับที่ : 4 หน้า : 293-299 เดือน/ปี : 08/2558-08/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Prevalence of Potentially Inappropriate Medication (PIM) and Factors Associated with PIM in Elderly Outpatient Prescriptions at a District Hospital in the Southern Region of Thailand
   ผู้เขียน : Tanavij Pannoi, Robert Sedgwick Chapman, Alessio Panza
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Health Research
   เล่มที่ : 28 ฉบับที่ : 2 หน้า : 101-108 เดือน/ปี : 03/2557-04/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : รายจ่ายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ในประเทศไทย พ.ศ. 2551-2554
   Trends in National Spending on HIV/AIDS Prevention and Control in Thailand, 2008 to 2011

   ผู้เขียน : ชาฮีดา วิริยาทร ธนะวิชช์ ปานน้อย กัญจนา ติษยาธิคม จิตต์ปราณี วาศวิท ภูษิต ประคองสาย
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการสาธารณสุข : Journal of Health Science
   เล่มที่ : 22 ฉบับที่ : 6 หน้า : 1069-1079 เดือน/ปี : 11/2556-12/2556
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : ESSENTIAL LIST OF MEDICATION FOR FLOOD SITUATION: A CASE STUDY IN NOPPHITAM DISTRICT, NAKHON-SRI-THAMMARAT, THAILAND. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Wanthanaphon Sainui, Panatsaya Srionnual, Pattarida Dulparee, Apichart Chantanisr, and Tanavij Pannoi*
   ชื่อการประชุม : One Health International Conference
   สถานที่ประชุม : National Yang-Ming University
   ประเทศ : ไตหวัน เมื่อ 26/09/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : A TIME-DRIVEN ACTIVITY-BASED COST STUDY OF PRIMARY CARE PHARMACY SERVICE OF CHRONIC DISEASES AMONG THE ELDERLY AT COMMUNITY HEALTH CENTER, KRABI HOSPITAL AND SAI THAI CONTRACT UNITS OF PRIMARY CARE, KRABI PROVINCE, THAILAND. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Tunticha Toathong, Tamonprom Trijutakarn, Sukrit Sawangpon, Apichart Chantanis , Tanavij Pannoi
   ชื่อการประชุม : International Society of Pharmacoeconomic and outcomes research (ISPOR) 8th Asia-Pacific Conference
   สถานที่ประชุม : Keio Plaza Hotel , Tokyo
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 08/09/2561
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกันระหว่างวิชาชีพในบริการปฐมภูมิของนักศึกษาเภสัชศาตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    An Interprofessional Learning Experience in Primary Care Service: Lessons learned from School of Pharmacy, Walailak University, Thailand. (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ธนะวิชช์ ปานน้อย
   ชื่อการประชุม : ถอดบทเรียนงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ “เภสัชกรรมปฐมภูมิ: จากความร่วมมือสู่ความสำเร็จ
   สถานที่ประชุม : โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/03/2559
   ชื่อบทความ : PREVALENCE, PHARMACEUTICAL EXPENDITURES AND PATIENT'S FACTORS OF HIGH-RISK MEDICATION USED AMONG ELDERLY INPATIENTS AT A DISTRICT HOSPITAL IN THE SOUTH OF THAILAND. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Chayanan Jantakanangkoon, Wishsinee Ninlamote, Tanavij Pannoi
   ชื่อการประชุม : International Society of Pharmacoeconomic and outcomes research (ISPOR) 7th Asia-Pacific Conference
   สถานที่ประชุม : Suntec Convention center
   ประเทศ : สิงคโปร์ เมื่อ 03/09/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : ความคาดหวังของเภสัชกรต่องานบริการเภสัชกรรมในประเทศไทย (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ธิดา โสตถิโยธิน ธนะวิชช์ ปานน้อย
   ชื่อการประชุม : การประชุมบทเรียนงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ
   สถานที่ประชุม : โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/03/2558
   ชื่อบทความ : Prevalence And Patient’s Factors Associated With Non-Steroidal Anti-Inflammatory And Tricyclic Antidepressant Use Among Elderly Inpatients At A District Hospital In The South Of Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Weerasak Khampheeraphaphul, Wiyadee Matcharoen, Apinya Kerdtalay, Ammar Darama, Tanavij Pannoi
   ชื่อการประชุม : 6th International Conference on Healthcare and Life Science Research (ICHLSR)
   สถานที่ประชุม : Imperial College London
   ประเทศ : อังกฤษ เมื่อ 18/09/2558
   ชื่อบทความ : The Study of Prevalence and Factors of Herbal and Traditional Medicines Used among Hypertensive Patients at Wang Hin sub-district,Bang Khan district, Nakhon Si Thammarat (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Phiraya Pornsiriphithak, Chonnikarn Watthanasuntorn, Nutchaya Rimsakorn, Teerawat Dangkrapow, Wimonmhas Mernpan, Arnon Maijui, Tanavij Pannoi , Tida Sottiyotin
   ชื่อการประชุม : 6th International Conference on Healthcare and Life Science Research (ICHLSR)
   สถานที่ประชุม : Imperial College London
   ประเทศ : อังกฤษ เมื่อ 18/09/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : What does Primary Care Pharmacist Do in Public Health System?--Lessons Learned from the Primary Care Externship, Walailak University, Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Tanavij Pannoi, Tida Sottiyotin, Siranee Kongpraderm
   ชื่อการประชุม : The 14th International Conference of Public Health Sciences "Public Health towards Health Sustainability"
   สถานที่ประชุม : College of Public Health Sciences, Chulalongkorn University, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/10/2557
   ชื่อบทความ : What are Pharmacist's Expectations to Primary Care Pharmacy Service?--A Preliminary Study of Normative Expectation to Primary Care Pharmacy Service in Public Health System in Thailand. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Tida Sottiyotin, Tanavij Pannoi
   ชื่อการประชุม : The 2nd International Global Health Forum (IGHF) 2014 "Situation and Challenge in Global Health"
   สถานที่ประชุม : International Conference Room, Institution Building 3, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/10/2557
   ชื่อบทความ : Potentially Inappropriate Medication in Elderly Outpatients at a District Hospital in the South of Thailand. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Tanavij Pannoi
   ชื่อการประชุม : the 25th Feeral of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA) Congress 2014 " Expanding the Pharmacists' Roles in Wellness and Sustainable Health"
   สถานที่ประชุม : Magellen Suetra Resort and Hotel, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 09/10/2557
   ชื่อบทความ : Integration Academic Service into Health Consumer Protection Course: A Community-Based Learning at Satit-Walailak-Pattana Community for the Fifth-year Pharmacy Students, Walailak School of Pharmacy, Thailand. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Tida Sottiyotin, Tanavij Pannoi, Siranee Kongpraderm
   ชื่อการประชุม : The 25th Federal of Asian Pharmaceutical Association Congrss 2014 "Expanding the Pharmacists' Roles in Wellnes and Sustainable Health"
   สถานที่ประชุม : Magellen Suetra Hotel and Resort, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 09/10/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : PREVALENCE OF POTENTIALLY INAPPROPRIATE MEDICATION (PIM) AND FACTORS ASSOCIATED WITH PIM IN ELDERLY OUTPATIENT PRESCRIPTIONS AT A DISTRICT HOSPITAL IN THE SOUTHERN REGION OF THAILAND (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Tanavij Pannoi, Robert Sedgwick Chapman, Alessio Panza
   ชื่อการประชุม : 12th Asian Conference on Pharmacoepidemiology
   สถานที่ประชุม : Li Ka Shing Faculty of Medicine, University of Hong Kong
   ประเทศ : ฮ่องกง เมื่อ 27/10/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Thai National Health Accounts: sustainable updates of 2009-2010 (บรรยาย)
   ผู้เขียน : NHA Working Group
   ชื่อการประชุม : 8th Joint OECD Korea Policy Centre -APNHAN Meeting of Regional Health Accounts Experts
   สถานที่ประชุม : Presidents Hotel, Seoul, Korea
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 19/06/2555
   ชื่อบทความ : How much did Thailand Spend for HIV/AIDs Prevention and Control During 2008-2011? (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Shaheda Viriyathorn, Tanavij Pannoi, Kanjana Tisayatikom, Chitpranee Vasavid, Phusit Prakongsai
   ชื่อการประชุม : The 12th Annual Conference of Public Health Sciences: "Towards Better Health and Well-being."
   สถานที่ประชุม : Novotel Hotel, Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/10/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Thai National Health Accounts: 1994-2008 and Institutionalizating National Health Account in Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : NHA Woking Group
   ชื่อการประชุม : The 3rd International Conference on Public Health among Greater Mekong Sub-Regional Countries; “Global Preventive Public Health Challenges among Greater Mekong Sub-Regional Countries”
   สถานที่ประชุม : ITCT, Vientiane, Lao PDR Faculty of Postgraduate Studies University of Health Sciences
   ประเทศ : ลาว เมื่อ 09/08/2554
   ชื่อบทความ : การวิเคราะห์ใบสั่งยา: บทบาทเชิงรุกของเภสัชกร (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ธนะวิชช์ ปานน้อย
   ชื่อการประชุม : 12th HA National Forum; Beauty in Diversity
   สถานที่ประชุม : Impact Convention Center เมืองทองธานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/03/2554
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในชุมชน : สาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา : ทุ่งชน : บางปู : นบพิตำ
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในค่ายเภสัชเรียนรู้ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์สู่สังคมรักษ์สุขภาพ "กิจกรรมการจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ2561
    ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดยสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ เรื่อง Clinical decision making : Case-based learning for pharmacists
 • ชื่อโครงการ : สัปดาห์เภสัช
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสัปดาห์เภสัช
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : ให้บริการยาและเวชภัณฑ์ในภาวะอุทกภัยและออกหน่วยแพทย์
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การใช้ยาในผู้สูงอายุ
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : สัมมนาแหล่งฝึกก่อนการฝึกปฏิบัติงานเฉพาะทาง (ปฐมภูมิ)
 • ชื่อโครงการ : เรียนรู้และพัฒนาระบบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิในเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในค่ายเภสัชเรียนรู้ชุมชน กินผักเป็นยา
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2560
 • บริการจ่ายยาและให้คำปรึกษาด้านยา ณ อาศรมยา
  พ.ศ.2559
 • กรรมการและที่ปรึกษา ชุมชนนักปฏิบัติเภสัชกรรมปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 11
 • บรรยายเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล R2R แก่นักวิชาการแพทย์แผนไทย
  พ.ศ.2558
 • กรรมการและที่ปรึกษา ชุมชนนักปฏิบัติเภสัชกรรมปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 11
  พ.ศ.2557
 • ปฏิบัติงานสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน อาศรมยาวลัยลักษณ์ (พ.ย.56-พ.ค.57)
 • บริการวิชาการเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ร่วมกับอาศรมยาวลัยลักษณ์ ณ.วิทยาลัยอาชีวศึกษา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
 • งานบริการวิชาการร่วมกับอาศรมยาวลัยลักษณ์ ในการคัดกรองผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน และการให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่ ณ ศูนย์การค้าเทสโก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
  พ.ศ.2556
 • บริการวิชาการแก่ประชาชนในชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ในวันจันทร์ที่ 18 พ.ย. 2556 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์หน้าซอย 2 และเวลา 13.00-18.00 น. ณ รพ.สต.ชุมชนสาธิตฯ ซอย 8 กิจกรรมของนักศึกษาจะประกอบด้วย การให้ความรู้เกี่ยวกับสเตียรอยด์ อาหาร เครื่องสำอางปลอดภัย การสาธิตการทำยาดมสมุนไพร การให้คำปรึกษาด้านยาและสุขภาพ การคัดกรองโรคเบื้องต้น
 • ปฏิบัติงานสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน อาศรมยาวลัยลักษณ์ (พ.ย.56-พ.ค.57)
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2557
   ชื่อผลงาน : Prevalence of Potentially Inappropriate Medication (PIM) and Factors associated with PIM in Elderly Outpatient Prescription at a District Hospital in the Southern Region of Thailand.
   ชื่อรางวัล : Master's Thesis at Good level Award, Academic Year 2013
   จาก : College of Public Health Sciences, Chulalongkorn University
   เมื่อ : 01/10/2557
   ผู้ได้รับรางวัล :  นายธนะวิชช์  ปานน้อย

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)