:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ธีรวัฒน์  กล่าวเกลี้ยง
   Mr. Theerawat Klaokliang
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2057, 0-7567-2002-3
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2057, 2002-3
   E - mail  theerawat.kl@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  อักษรศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ภาษาไทย
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2552-2556
 
  วุฒิการศึกษา  อักษรศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ภาษาไทย
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2548-2552
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/11/2556
 
  ตำแหน่ง  หัวหน้าสาขาวิชา
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาสังคมศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/10/2561 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาสังคมศาสตร์
  หลักสูตร  ไทยศึกษาบูรณาการ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/11/2556 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  อักษรศาสตร์/ศิลปะศาสตร์  -คติชนวิทยา
-วรรณคดีไทยตามแนวขนบจารีตนิยม
-วรรณกรรมไทยปัจจุบัน
-วรรณกรรมวิจารณ์
-การเขียนเชิงสร้างสรรค์
  สาขาความสนใจ
  อักษรศาสตร์/ศิลปะศาสตร์  วรรณกรรมวิจารณ์ทั้งนวนิยาย เรื่องสั้น และกวีนิพนธ์, การเขียนเชิงสร้างสรรค์
  โครงการวิจัย
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : ไม่รู้เลยว่าชวา : กรณีศึกษาคำยืมจากวรรณคดีเรื่องอิเหนา
   ผู้เขียน : ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง
   แหล่งตีพิมพ์ : : The Aseaners
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 30-31 เดือน/ปี : 09/2557-12/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : รู้จักสักวา...จากอดีตถึงปัจจุบัน
   ผู้เขียน : ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง
   แหล่งตีพิมพ์ : สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
   เล่มที่ : 14 ฉบับที่ : 1 หน้า : 43-64 เดือน/ปี : 10/2556-03/2557
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : อาหารและพฤติกรรมการกิน : มิติทางวัฒนธรรมจากสำนวนคนสยามบ้านปลายระไมในมาเลเซีย (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ สานสัมพันธ์อาเซียน ครั้งที่ 2 "อาหารอาเซียน : ภูมิปัญญาและการเชื่อมโยงในวิถีวัฒนธรรม"
   สถานที่ประชุม : อาคารปฏิบัติการเทคโฯโลยีและพัฒนานวัตกรรม ม.วลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/09/2560
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : การสร้างเครือข่ายเพื่อยกระดับการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลนครศรีธรรมราชสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสำรวจความต้องการและระดมความคิดเห็นแนวทางการจัดการชายฝั่งแบบมีส่วนร่วม พื้นที่ชุมชน 6 อำเภอทะเลชายฝั่งทะเลนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
 • ชื่อโครงการ : โรงเรียนชุมชนใหม่ "โรงเรียนต้นแบบ" แห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต กิจกรรม ค่ายพัฒนาภาษาไทย
    ชื่อกิจกรรม : โรงเรียนชุมชนใหม่ โรงเรียนต้นแบบ แห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต กิจกรรม ค่ายพัฒนาภาษาไทย
 • ชื่อโครงการ : โรงเรียนชุมชนใหม่ “โรงเรียนต้นแบบ” แห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตกิจกรรมวันอาเซียน
    ชื่อกิจกรรม : โรงเรียนชุมชนใหม่ โรงเรียนต้นแบบ แห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตกิจกรรมวันอาเซียน
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพการวิจัยระดับปริญญาตรีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ (ศิลปศาสตร์วิจัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 3)
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : ศิลปศาสตร์เพื่อชุมชน : ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนชุมชนใหม่กับสำนักวิชาศิลปศาสตร์ เรียนรู้อาเซียน
 • ชื่อโครงการ : ศิลปศาสตร์เพื่อชุมชน : เสริมความรู้สร้างความคิดเพื่อก้าวสู่ชีวิตมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2
 • ชื่อโครงการ : วิถีชีวิตคนประมงกับความมั่นคงทางอาหาร
    ชื่อกิจกรรม : นักศึกษาลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามเรื่องความมั่นคงทางอาหาร, การจัดนิทรรศการ ปลาศาสตร์ : ในถุ้ง
 • ชื่อโครงการ : ไทยศึกษาบูรณาการสานฝันกวีน้อยเมืองนคร ณ สำนักกวีน้อยเมืองนคร อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : เรียนรู้และพัฒนาวิถีชีวิตแบบพึ่งตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชุมชนโมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช (โครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ชุมชนโมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช)
    ชื่อกิจกรรม : ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
    ชื่อกิจกรรม : การพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์ชุมชนตำบลโมคลาน ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : สัมพันธ์กิจชุมชนสำนักวิชาศิลปศาสตร์
    ชื่อกิจกรรม : หลักสูตรภาษาจีนส่งต่อความรู้สู่ชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : เก็บภาษาถิ่นใต้ เก็บกลิ่นอายชีวิต และสมุนไพร อาหารและยาแผนโบราณในท้องถิ่น
    ชื่อกิจกรรม : จัดทำวารสารสื่อสัมพันธ์ชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเยาวชนบ้านน้ำบ่อ
    ชื่อกิจกรรม : รัฐศาสตร์-นิติศาสตร์ สัมพันธ์ชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในบริบทภูมิภาคอาเซียน : พื้นที่ศึกษาชุมชนบ้านน้ำบ่อ นครศรีธรรมราช
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2561
 • กรรมการตัดสินกลอนสด ณ ม.รังสิต เมื่อ 20 กรกฎาคม 2561
 • อบรมอาชพแก่ผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง โดยงบประมาณสนับสนุนจากธนาคารออมสิน
 • โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และภูมิปัญญาพื้นบ้าน โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล็กไฟตบ ณ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการย่อยที่ 2 โคระ ภูมิปัญญาพื้นบ้านสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม ณ อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยงบประมาณสนับสนุนจากธนาคารออมสิน
 • การจัดรายการวิทยุ "เปิดม่านประชาคมอาเซียน" ตอน ฟุตบอลโลกกับอาเซียน เมื่อเดือนมิถุนายน 2562
 • วิทยากรสอนเขียนบทร้อยกรองค่ายเยาวชนต้นแบบ สร้างสรรค์วรรณศิลป์ โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ หนำไพรวัลย์รีสอร์ท อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อ 27-29 มกราคม 2561
 • วิทยากรค่ายร้อยกรอง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนร้อยกรอง จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัปราจีนบุรี ร่วมกับ สถาบันสุนทรภู่ ณ โรงฮิลไซต์กบินทร์บุรี
 • กรรมการตัดสินร้อยกรองการประกวดกาพย์ยานี 11 เนื่องในสัปดาห์วันมาฆบูชา จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเขต 4 นครศรีธรรมราช
 • การประกวดร้อยกรองรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี โดย อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ณ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • สอนภาษาไทยแก่นักศึกษาชาวอินโดนีเซีย 2 คนและชาวเวียดนาม 3 คน ในโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างปิดภาคฤดูร้อนของหลักสูตรอาเซียนศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์
 • วิทยากรอบรมการพูดในการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักการพูดในที่สาธารณะอย่างมืออาชีพเพื่อการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562" ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย จัดโดย ศูนย์บริการการศึกษา
 • บันทึกเทปรายการ Talk to Walailak แนะนำสำนักวิชาศิลปศาสตร์
  พ.ศ.2560
 • วิทยากรรายการวิทยุ \"ปริทัศน์วัฒนธรรม\" ตอน นกกรงหัวจุกบ้านทุ่งชน และตอน ร้านน้ำชาท่าศาลา
 • วิทยากรรายการวิทยุ \"ปริทัศน์วัฒนธรรม\" ตอน วิถีชาวประมงบ้านในถุ้ง ตอนที่ 1 และตอนที่ 2
 • วิทยากรรายการวิทยุ \"ปริทัศน์วัฒนธรรม\" ตอน สุนทรภู่ไม่ใช่คนระยอง และตอน สุนทรภู่ไม่ได้แต่งสุภาษิตสอนหญิง
 • กรรมการตัดสินการแข่งขันโต้แย้งข้อกฎหมายระดับปริญญาตรี จัดโดยหลักสูครนิติศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560
 • วิทยากรรายการวิทยุ \\\"วิถีถิ่นวิถีไทย" ตอน วิถีชาวประมงบ้านในถุ้ง ตอนที่ 1
 • วิทยากรรายการวิทยุ \\\"วิถีถิ่นวิถีไทย" ตอน วิถีชาวประมงบ้านในถุ้ง ตอนที่ 2 จัดโดย สภาวัฒนธรรมอำเภอท่าศาลา ร่วมกับ สำนักกวีน้อยเมืองนคร
 • วิทยากรรายการวิทยุ \\\"วิถีถิ่นวิถีไทย" ตอน วิถีชาวประมงบ้านในถุ้ง ตอนที่ 3 จัดโดย สภาวัฒนธรรมอำเภอท่าศาลา ร่วมกับ สำนักกวีน้อยเมืองนคร
 • วิทยากรรายการวิทยุ \\\"วิถีถิ่นวิถีไทย" ตอน วิถีชาวประมงบ้านในถุ้ง ตอนที่ 4 จัดโดย สภาวัฒนธรรมอำเภอท่าศาลา ร่วมกับ สำนักกวีน้อยเมืองนคร
 • กรรมการตัดสินกลอนสด การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ การแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง การประกวดวาดภาพระบายสี รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดยสโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560
 • กรรมการตัดสินกลอนสด รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 13 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
 • กรรมการตัดสินกลอนสด รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 27 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560
 • กรรมการตัดสินกลอนสด งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ "ร้อยกรองกลอนสด รุ่นที่ 14" จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ สถาบันสุนทรภู่ ณ โรงแรมฮิลไซต์กบินทร์บุรี เมื่อวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2560
 • ผู้ทรงคุณวุฒิในการนำเสนอบทความวิจัยโครงการ "การวิจัยระดับปริญญาตรีในเวทีวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป" จัดโดย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • กรรมการตัดสินการนำเสนอผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาภาคบรรยาย จัดโดย ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • วิทยากรบรรยายหัวข้อ เขียนร้อยกรองอย่างไรให้ชนะใจทุกโอกาส ในรายวิชา 2719342 ศิลปะการเขียนและการแต่งคำประพันธ์ 1 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560
 • วิทยากรในโครงการสุดสัปดาห์สู้ภัยอ้วน จัดโดยภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
 • วิทยากรการอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจรุ่นที่ 5 ณ โรงแรมเมืองลิกอร์
 • บรรยายและฝึกปฏิบัติการเขียนบทความวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 14 และ 28 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2559
 • กรรมการพิจารณาบทความวิจัยฉบับเต็มและบทคัดย่อในงานวลัยลักษณ์วิจัย ประจำปี 2559 อย่างละ 1 บทความ
 • กรรมการตัดสินกลอนสด รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559
 • กรรมการตัดสินกลอนสด รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559
 • กรรมการตัดสินกลอนสด รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จัดโดยสโมสรไลออนส์สากล ภาครวม 310 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559
 • กรรมการตัดสินกลอนสด รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ อัครราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2559
 • วิทยากรสอนเขียนบทร้อยกรองในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ร้อยกรองกลอนสดรุ่นที่ 13 จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับสถาบันสุนทรภู่ เมื่อวันที่ 11-13 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมฮิลไซต์ ปราจีนบุรี
 • วิทยากรสอนเขียนบทร้อยกรอง ณ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2559
 • วิทยากรเกณฑ์การประเมินค่าวรรณศิลป์ จัดโดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายน 2559
 • วิทยากรอบรมการพูดแก่นักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559
 • วิทยากรสอนเขียนบทร้อยกรอง ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์ จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 10-11 สิงหาคม 2559
 • วิทยากรสอนเขียนบทร้อยกรอง ค่ายกวีน้อยเมืองนคร เมื่อวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2559 ณ สำนักกวีน้อยเมืองนคร อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
 • วิทยากรอบรมคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา หลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจฯ รุ่นที่ 4 จัดโดย เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อ 3-5 สิงหาคม 2559
 • วิทยากรวิชาภาษาไทย ในกิจกรรม "เสริมความรู้สร้างความคิด ก้าวสู่ชีวิตมหาวิทยาลัย" หนึ่งในโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ชุมชน โดยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 12 สิงหาคม 2559
 • บทวิจารณ์วรรณกรรม "ไตรลักษณ์ ความจริงที่ต้องประจักษณ์ใน "วิญญาณที่ถูกเนรเทศ" พิมพ์ในสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2
 • วิทยากรรายการวิทยุ \"ปริทัศน์วัฒนธรรม\" ตอน เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และตอน การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ
 • วิทยากรรายการวิทยุ \"ปริทัศน์วัฒนธรรม\" ตอน อุดมคติความงามในวรรณคดี และตอน การชมผิวพรรณในวรรณคดี จัดโดย อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ บันทึกรายการเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560
 • วิทยากรรายการวิทยุ \"ปริทัศน์วัฒนธรรม\" ตอน พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้ายู่หัว รัชกาลที่ 9 ตอนที่ 1 และตอนที่ 2
 • กรรมการตัดสินกลอนสดในงานเทศกาลเดือนสิบ รอบคัดเลือก เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • กรรมการตัดสินกลอนสดในงานเทศกาลเดือนสิบ เมื่อวันที่ 25กันยายน-4 ตุลาคม 2559 ณ ทุ่งท่าลาด จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • กรรมการตัดสินกลอนสด งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  พ.ศ.2558
 • วิทยากรค่าย "ต้นกล้าวรรณศิลป์" บรรยายและฝึกปฏิบัติการเขียนบทร้อยกรองประเภทต่างๆ อาทิ กาพย์ยานี 11 กลอนสุภาพ กลอนดอกสร้อย กลอนสักวา และอินทรวิเชียรฉันท์ แก่นักเรียนมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 22-23 มกราคม 2558
 • กรรมการตัดสินการประกวดบทร้อยกรองรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จัดโดย สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 ณ หอประชุมเสือป่า พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2558
 • วิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติการเขียนบทร้อยกรองประเภทต่าง ๆ แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนพนมอดุลวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2558
 • วิทยากรบรรยายการเขียนกลอนสดและกรรมการตัดสินการประชันกลอนสด โครงการอบรมแต่งบทร้อยกรองและประชันกลอนสด รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานวิสาขบูชา พุททบารมี ณ ห้องเอ็มซีซี ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2558
 • กรรมการตัดสินกลอนสดรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา ณ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558
 • วิทยากรในการอภิปรายทางวิชาการเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติหัวข้อ "สุดยอดภาษาไทยหลากหลายวิชาชีพ" ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2558 จัดโดย สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติการเขียนบทร้อยกรองประเภทต่าง ๆ แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 13-14 สิงหาคม 2558
 • กรรมการตัดสินกลอนสดรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 25 ในงาน "แก้วกวีศรีสยาม" ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558
 • ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดบทร้อยกรองในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประดู่แดง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
 • วิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติการเขียนบทร้อยกรองประเภทต่าง ๆ แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4-5 ตุลาคม 2558
 • กรรมการตัดสินกลอนสด งานประชันกลอนสด เทศกาลเดือนสิบ นครศรีธรรมราช ประจำปี 2558 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 6, 8, 10, 12, 14 และ 15 ตุลาคม 2558
 • วิทยากรแนะนำโครงงานการแปลเรื่องสั้นภาษาอาเซียนแก่นักศึกษาหลักสูตรอาเซียนศึกษา รายวิชา ASE-401 ณ ห้องระเบียงบรรณ 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558
 • กรรมการตัดสินกลอนสด งานเทศกาลเดือนสิบ จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภุฏนครศรีธรรมราช ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 เมื่อวันที่ 6-15 ตุลาคม 2558
  พ.ศ.2557
 • กรรมการตัดสินการประกวดเรียงความและบทร้อยกรองเนื่องในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 จัดโดย อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)