:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   รศ.ดร. สมชาย  สวัสดี
   Assoc.Prof.Dr. Somchai Sawatdee
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2818, 0-7567-2808-10
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2818, 2808-10
   E - mail  somchai.sa@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เภสัชศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2554-2556
 
  วุฒิการศึกษา  เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เภสัชศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2546-2548
 
  วุฒิการศึกษา  เภสัชศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เภสัชศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2541-2546
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/11/2556
 
  ตำแหน่ง  รองศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ
  หลักสูตร  - ไม่มีข้อมูล -
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  09/03/2561 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Pharmaceutics, Pharmaceutical Aerosols, New Generic Drug Development
  สาขาความสนใจ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Pharmaceutics, Aerosol Sciences, New Generic Drug Development
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2563
   ชื่อบทความ : Formulation and stability evaluation of cream containing Chromolaena odorata and Centella asiatica leaf extracts
   ผู้เขียน : Somchai Sawatdee and Apichart Atipairin
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 1 หน้า : - เดือน/ปี : 01/2563-01/2563
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Formulation Development of Albendazole-Loaded Self-Microemulsifying Chewable Tablets to Enhance Dissolution and Bioavailability
   ผู้เขียน : Somchai Sawatdee, Apichart Atipairin, Attawadee Sae Yoon, Teerapol Srichana, Narumon Changsan, Tan Suwandecha
   แหล่งตีพิมพ์ : Pharmaceutics
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 3 หน้า : 1-20 เดือน/ปี : 03/2562-03/2562
   ชื่อบทความ : Enhanced dissolution of sildenafil citrate as dry foam tablets
   ผู้เขียน : Somchai Sawatdee, Apichart Atipairin, Attawadee Sae Yoon, Teerapol Srichana, Narumon Changsan
   แหล่งตีพิมพ์ : Pharmaceutical Development and Technology
   เล่มที่ : 24 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1-11 เดือน/ปี : 01/2562-01/2562
   ชื่อบทความ : Lamellar phase behavior and molecular interaction of a thermoresponsive poloxamer and crosslinked poly (vinyl alcohol) hydrogel
   ผู้เขียน : Sukanjana Kamlungmak, Janwit Dechraksa, Alwar Ramanujam Padmavathi, Somchai Sawatdee, Kittiya Tinpun, Titpawan Nakpheng, Teerapol Srichana
   แหล่งตีพิมพ์ : : Materials Today Communications
   เล่มที่ : In press ฉบับที่ : In press หน้า : In press เดือน/ปี : 06/2562-06/2562
   ชื่อบทความ : Development of cosmetic cream containing a pharmaceutical cocrystal of salicylic and phenylalanine
   ผู้เขียน : Hirihattaya Phetmung, Somchai Sawatdee
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Applied Pharmaceutics
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 5 หน้า : In press เดือน/ปี : 09/2562-09/2562
   ชื่อบทความ : Development of nanodispersion-based sildenafil metered-dose inhalers stabilized by poloxamer 188: A potential candidate for the treatment of pulmonary arterial hypertension
   ผู้เขียน : Charisopon Chunhachaichana, Rutthapol Sritharadol, Somchai Sawatdee, Paul Wan Sia Heng, Teerapol Srichana
   แหล่งตีพิมพ์ : : Pharmaceutical Development and Technology
   เล่มที่ : In press ฉบับที่ : In press หน้า : In press เดือน/ปี : 08/2562-08/2562
   ชื่อบทความ : Formulation development of albendazole-loaded self-microemulsifying chewable tablets to enhance dissolution and bioavailability
   ผู้เขียน : Sawatdee, S., Atipairin, A., Sae Yoon, A., Srichana, T., Changsan, N. & Suwandecha, T.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Pharmaceutics
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 3 หน้า : 1-20 เดือน/ปี : 03/2562-03/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Enhanced dissolution of sildenafil citrate as dry foam tablets
   ผู้เขียน : Somchai Sawatdee, Apichart Atipairin, Attawadee Sae Yoon, Teerapol Srichana, Narumon Changsan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Pharmaceutical Development and Technology
   เล่มที่ : ยังไม่ระบุ ฉบับที่ : ยังไม่ระบุ หน้า : ยังไม่ระบุ เดือน/ปี : 01/2561-01/2561
   ชื่อบทความ : Oral bioavailability and pharmacokinetics of sildenafil citrate dry foam tablets in rats
   ผู้เขียน : Somchai Sawatdee, Apichart Atipairin, Attawadee Sae Yoon, Teerapol Srichana, Narumon Changsan, Tan Suwandecha, Wirot Chantorn, Atchara Phoem
   แหล่งตีพิมพ์ : : Cogent Medicine
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 5 หน้า : 1510281 เดือน/ปี : 08/2561-08/2561
   ชื่อบทความ : Stability-Indicating HPLC Method for Determination of Naproxen in an Extemporaneous Suspension
   ผู้เขียน : Nuttapon Songnaka, Somchai Sawatdee, Apichart Atipairin
   แหล่งตีพิมพ์ : : Research Journal of Pharmacy and Technology
   เล่มที่ : 0 ฉบับที่ : 0 หน้า : 0 เดือน/ปี : 08/2561-08/2561
   ชื่อบทความ : Analytical method validation for determination of naproxen sodium in extemporaneous oral suspension
   ผู้เขียน : Nuttapon Songnaka, Thanapat Dumluck, Thanawat Ngansatin, Tanwarat Yaosong, Sitapa Rotchana-aksorn, Ruethaikan Laklaem, Phongpisut Boonpud, Somchai Sawatdee, Apichart Atipairin
   แหล่งตีพิมพ์ : : The 5th Current Drug Development International Conference and The 3rd International Conference on Herbal and Traditional Medicine
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 109-110 เดือน/ปี : 05/2561-05/2561
   ชื่อบทความ : Stability of extemporaneous naproxen oral suspension
   ผู้เขียน : Apichart Atipairin, Somchai Sawatdee, Nuttapon Songnaka, Thanapat Dumluck, Thanawat Ngansatin, Tanwarat Yaosong, Sitapa Rotchana-aksorn, Ruethaikan Laklaem, Phongpisut Boonpud
   แหล่งตีพิมพ์ : : The 5th Current Drug Development International Conference and The 3rd International Conference on Herbal and Traditional Medicine
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 148-149 เดือน/ปี : 05/2561-05/2561
   ชื่อบทความ : Oral bioavailability of sildenafil citrate dry foam tablets in rats
   ผู้เขียน : Somchai Sawatdee, Apichart Atipairin
   แหล่งตีพิมพ์ : : The 5th Current Drug Development International Conference and The 3rd International Conference on Herbal and Traditional Medicine 2018
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 1 หน้า : 140-141 เดือน/ปี : 05/2561-05/2561
   ชื่อบทความ : Oral bioavailability and pharmacokinetics of sildenafil citrate dry foam tablets in rats
   ผู้เขียน : Somchai Sawatdee, Apichart Atipairin, Attawadee Sae Yoon, Teerapol Srichana, Narumon Changsan, Tan Suwandecha, Wirot Chantorn, Atchara Phoem
   แหล่งตีพิมพ์ : : Cogent Medicine
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : - หน้า : 1510821 เดือน/ปี : 08/2561-08/2561
   ชื่อบทความ : Enhanced dissolution of sildenafil citrate as dry foam tablets
   ผู้เขียน : Somchai Sawatdee, Apichart Atipairin, Attawadee Sae Yoon, Teerapol Srichana & Narumon Changsan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Pharmaceutical Development and Technology
   เล่มที่ : Inpress ฉบับที่ : Inpress หน้า : Inpress เดือน/ปี : 00/2561-00/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Quantitative analysis of povidone-iodine thin films by X-ray photoelectron spectroscopy and their physicochemical properties
   ผู้เขียน : Anongtip SA, Somchai Sawatdee, Narubodee Phadoongsombat, Wilaiporn Buatong, Titpawan Nakpeng, Rutthapol Sritharadol, Teerapol Srichana
   แหล่งตีพิมพ์ : : Acta Pharmaceutica
   เล่มที่ : 67 ฉบับที่ : 2 หน้า : 2017 เดือน/ปี : 04/2560-06/2560
   ชื่อบทความ : Host-guest interactions between sildenafil and cyclodextrins : Spectrofluorometric study and molecular dynamic modelling
   ผู้เขียน : Tan Suwandecha, Chompoonut Rungnim, Supawadee Namuangruk, Uracha Ruktanonchai, Somchai Sawatdee, Janwit Dechraksa, Teerapol Srichana
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Molecular Graphics and Modelling
   เล่มที่ : 77 ฉบับที่ : 5 หน้า : 115-120 เดือน/ปี : 10/2560-10/2560
   ชื่อบทความ : Determination of Quinine Sulfate in Extemporaneous Suspension by Stability Indicating High Performance Liquid Chromatography
   ผู้เขียน : Sunanta Jeadkong, Somchai Sawatdee, Apichart Atipairin
   แหล่งตีพิมพ์ : : Research Journal of Pharmacy and Technology
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 6 หน้า : 1603-1610 เดือน/ปี : 06/2560-06/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Enhanced dissolution of sildenafil dry foam tablets
   ผู้เขียน : Somchai Sawatdee, Apichart Atipairin, Attawadee Sae Yoon, Teerapol Srichana
   แหล่งตีพิมพ์ : : Asian Journal of Pharmaceutical Sciences
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 0 หน้า : 191-192 เดือน/ปี : 02/2559-02/2559
   ชื่อบทความ : The efficacy of topical spray containing Centella asiatica extract on excision wound healing in rats
   ผู้เขียน : Kanuengnit Choochuay, Somchai Sawatdee, Wirot Chanthorn
   แหล่งตีพิมพ์ : : Asian Journal of Pharmaceutical Sciences
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 0 หน้า : 132-133 เดือน/ปี : 02/2559-02/2559
   ชื่อบทความ : Inclusion complexes between sildenafil citrate and cyclodextrins enhance drug solubility
   ผู้เขียน : Apichart Atipairin, Somchai Sawatdee
   แหล่งตีพิมพ์ : : Asian Journal of Pharmaceutical Sciences
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 0 หน้า : 104-105 เดือน/ปี : 02/2559-02/2559
   ชื่อบทความ : Evaluation of topical spray containg Centella asiatica extract and efficacy on excision wounds in rats
   ผู้เขียน : Somchai Sawatdee, Kanuengnit Choochuay, Wirot Chanthorn, Teerapol Srichana
   แหล่งตีพิมพ์ : : Acta Pharmaceutica
   เล่มที่ : 66 ฉบับที่ : 2 หน้า : 233-244 เดือน/ปี : 04/2559-04/2559
   ชื่อบทความ : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ทำนา ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
   ผู้เขียน : ทวีรัตน์ เฟสูงเนิน, วิโรจน์ จันทร, สรัญญา ถี่ป้อม, สมชาย สวัสดี
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ
   เล่มที่ : 9 ฉบับที่ : 33 หน้า : 26-36 เดือน/ปี : 07/2559-09/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Why sildenafil and sildenafil citrate monohydrate crystal are not stable?
   ผู้เขียน : Somchai Sawatdee, Chaveng Pakavatchai, Kwanjai Nitichai, Teerapol Srichana, Hirihattaya Phetmung
   แหล่งตีพิมพ์ : : Saudi Pharmaceutical Journal
   เล่มที่ : 23 ฉบับที่ : 5 หน้า : 504-514 เดือน/ปี : 05/2558-05/2558
   ชื่อบทความ : Physicochemical and Microbiological Stability of Extemporaneous Sildenafil Citrate Oral Suspension
   ผู้เขียน : Attawadee Sae Yoon, Somchai Sawatdee, Chutimas Woradechakul, Kridsada Sae Chee, Apichart Atipairin
   แหล่งตีพิมพ์ : : Scientia Pharmaceutica
   เล่มที่ : 83 ฉบับที่ : 4 หน้า : 659-670 เดือน/ปี : 12/2558-12/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Method validation for determinination of sildenafil citrate extemporaneous oral suspension
   ผู้เขียน : Apichart Atipairin, Chutimas Woradechakul, Kridsada Sae Chee, Somchai Sawatdee, Attawadee Sae Yoon
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 7 หน้า : 131-136 เดือน/ปี : 06/2557-06/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Evaluation of sildenafil pressurized metered dose inhalers as a vasodilator in umbilical blood vessels of chicken egg embryos
   ผู้เขียน : Sawatdee, S., Hiranphan, P., Laphanayos, K., Srichana, T.
   แหล่งตีพิมพ์ : : European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics
   เล่มที่ : 86 ฉบับที่ : - หน้า : 90-97 เดือน/ปี : 09/2556-09/2556
   ชื่อบทความ : Sildenafil citrate monohydrate-cyclodextrin nanosuspension complexes for use in metered-dose inhalers
   ผู้เขียน : Sawatdee, S., Phetmung, H., Srichana, T.
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Pharmaceutics
   เล่มที่ : 455 ฉบับที่ : - หน้า : 248-258 เดือน/ปี : 07/2556-07/2556
   ชื่อบทความ : Factors affecting the stability and performance of ipratropium bromide; fenoterol hydrobromide pressurized metered dose inhalers
   ผู้เขียน : Nilbovorl, J., Sawatdee, S., Srichana, T.
   แหล่งตีพิมพ์ : : AAPS PharmSciTech
   เล่มที่ : 14 ฉบับที่ : 4 หน้า : 1294-1302 เดือน/ปี : 08/2556-08/2556
   ชื่อบทความ : Analytical validation of sildenafil citrate inhaler preparation
   ผู้เขียน : Sawatdee, S., Srichana, T.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Chiang Mai Journal of Science
   เล่มที่ : 40 ฉบับที่ : 4 หน้า : 669-680 เดือน/ปี : 10/2556-10/2556
   ชื่อบทความ : Development of a stable latanoprost solution for use as eye drops
   ผู้เขียน : Sawatdee, S., Phetmung, H., Srichana, T.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Chiang Mai Journal of Science
   เล่มที่ : 40 ฉบับที่ : 4 หน้า : 656-668 เดือน/ปี : 10/2556-10/2556
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Stabilization of luteinizing hormone releasing hormone and its bioactivity
   ผู้เขียน : Nakpeng, T., Sawatdee, S., Buaking, K. and Srichana, T.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Asian Biomedicine
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 2 หน้า : 225-233 เดือน/ปี : 04/2554-04/2554
  พ.ศ.2549
   ชื่อบทความ : Preparation of isoniazid as dry powder formulations for inhalation by physical mixing and spray drying
   ผู้เขียน : Sawatdee, S., Worakul, N., Srichana, T.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Malaysean Journal of Pharmaceutical Sciences
   เล่มที่ : 4 ฉบับที่ : 1 หน้า : 43-63 เดือน/ปี : 01/2549-01/2549
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Oral bioavailability of sildenafil citrate dry foam tablets in rats (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Somchai Sawatdee, Apichart Atipairin
   ชื่อการประชุม : The 5th Current Drug Development International Conference and The 3rd International Conference on Herbal and Traditional Medicine 2018
   สถานที่ประชุม : PSU Conference Hall Songkhla, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/05/2561
   ชื่อบทความ : Analytical method validation for determination of naproxen sodium in extemporaneous oral suspension (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Nuttapon Songnaka, Thanapat Dumluck, Thanawat Ngansatin, Tanwarat Yaosong, Sitapa Rotchana-aksorn, Ruethaikan Laklaem, Phongpisut Boonpud, Somchai Sawatdee, Apichart Atipairin
   ชื่อการประชุม : The 5th Current Drug Development International Conference and The 3rd International Conference on Herbal and Traditional Medicine 2018
   สถานที่ประชุม : PSU Conference Hall Songkhla, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/05/2561
   ชื่อบทความ : Stability of extemporaneous naproxen oral suspension (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Apichart Atipairin, Somchai Sawatdee, Nuttapon Songnaka, Thanapat Dumluck, Thanawat Ngansatin, Tanwarat Yaosong, Sitapa Rotchana-aksorn, Ruethaikan Laklaem, Phongpisut Boonpud
   ชื่อการประชุม : The 5th Current Drug Development International Conference and The 3rd International Conference on Herbal and Traditional Medicine 2018
   สถานที่ประชุม : PSU Conference Hall Songkhla, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/05/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Formulation development and evaluation of albendazole dry microemulsion tablets (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Somchai Sawatdee, Apichart Atipairin, Attawadee Sae Yoon, Teerapol Srichana
   ชื่อการประชุม : International Symposium on Drug Delivery and Pharmaceutical Sciences: Beyond the History (ISDDPS)
   สถานที่ประชุม : Kyoto Research Park, Kyoto, Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 09/03/2560
   ชื่อบทความ : Formulation development and evaluation of albendazole dry microemulsion tablets (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Somchai Sawatdee, Apichart Atipairin, Attawadee Sae Yoon, Teerapol Srichana
   ชื่อการประชุม : International Symposium on Drug Delivery and Pharmaceutical Sciences: Beyond the History (ISDDPS)
   สถานที่ประชุม : Kyoto Research Park, Kyoto, Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 09/03/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : In vitro release kinetic of sildenafil dry foam tablets (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Somchai Sawatdee, Apichart Atipairin, Attawadee Sae Yoon, Teerapol Srichana
   ชื่อการประชุม : The 4th Current Drug Development International Conference 2016 (CDD2016)
   สถานที่ประชุม : Phuket Graceland Resort & Spa, Patong Beach, Phuket, THAILAND
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/06/2559
   ชื่อบทความ : Generic drug development: Salbutamol sulfate metered dose inhaler (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Somchai Sawatdee
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : Formulation development and evaluation of multifunctional cosmetic cream (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Attawadee Sae Yoon, Pisit Rakkong, Hataichanok Buaban, Jiraporn Chinkunpitak, Somchai Sawatdee
   ชื่อการประชุม : The 4th Current Drug Development International Conference 2016 (CDD2016)
   สถานที่ประชุม : Graceland Resort and Spa, Patong beach, Phuket, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/06/2559
   ชื่อบทความ : Efficacy evaluation of a multifunctional cosmetic cream (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Pisit Rakkong, Hataichanok Buaban, Attawadee Sae Yoon, Jiraporn Chingunpitak, Somchai Sawatdee
   ชื่อการประชุม : The 4th Current Drug Development International Conference 2016 (Cdd2016)
   สถานที่ประชุม : Graceland Resort and Spa, Patong beach, Phuket, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/06/2559
   ชื่อบทความ : Formulation Development and Evaluation of Multifunctional Cosmetic Cream (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Attawadee Sae Yoon, Pisit Rakkong, Hataichanok Buaban, Jiraporn Chingunpitak, Somchai Sawatdee
   ชื่อการประชุม : The 4th Current Drug Development International Conference 2016
   สถานที่ประชุม : Phuket Graceland Resort & Spa, Patong Beach, Phuket, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/06/2559
   ชื่อบทความ : Efficacy evaluation of a multifunctional cosmetic cream (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Pisit Rakkong, Hataichanok Buaban, Attawadee Sae Yoon, Jiraporn Chingunpitak, Somchai Sawatdee
   ชื่อการประชุม : The 4th Current Drug Development International Conference 2016
   สถานที่ประชุม : Phuket Graceland Resort & Spa, Patong Beach, Phuket, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/06/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Enhance dissolution of sildenafil dry foam tablets (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Somchai Sawatdee, Apichart Atipairin, Attawadee Sae Yoon, Teerapol Srichana
   ชื่อการประชุม : Asian Federation of Pharmaceutical Sciences Conference 2015 (AFPS 2015)
   สถานที่ประชุม : Rama Garden Hotel, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/11/2558
   ชื่อบทความ : The efficacy of topical spray containing Centella asiatica extract on excision wound healing in rats (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kanuengnit Choochuay, Somchai Sawatdee, Wirot Chanthorn
   ชื่อการประชุม : Asian Federation of Pharmaceutical Sciences Conference 2015 (AFPS 2015)
   สถานที่ประชุม : Rama Garden Hotel, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/11/2558
   ชื่อบทความ : Inclusion complexes between sildenafil citrate and cyclodextrins enhance drug solubility (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Apichart Atipairin, Somchai Sawatdee
   ชื่อการประชุม : Asian Federation of Pharmaceutical Sciences Conference 2015 (AFPS 2015)
   สถานที่ประชุม : Rama Garden Hotel, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/11/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Formulation development of soft cream for treatment and prevention of crack heel (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : สมชาย สวัสดี, อภิชาต อธิไภริน
   ชื่อการประชุม : The3 rd Current Drug Development International Conference
   สถานที่ประชุม : Ao Nang Beach, Krabi, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/05/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Sildenafil citrate - cyclodextrin complexes for use in metered dose inhalers as a vasodilator (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Sawatdee, S., Srichana, T.
   ชื่อการประชุม : Inhalation Asia 2013 Pulmonary and Intranasal Drug Delivery Conference
   สถานที่ประชุม : The University of Hong Kong, Hong Kong, China
   ประเทศ : ฮ่องกง เมื่อ 26/06/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Formulation development of latanoprost eye drops (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sawatdee S., Srichana, T.
   ชื่อการประชุม : The 2nd Current Drug Development International Conference
   สถานที่ประชุม : Phuket Graceland Resort & Spa, Phuket, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/05/2555
  พ.ศ.2547
   ชื่อบทความ : Preparation of antituberculosis dry powder inhalers using physical mixing and spray drying (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Sawatdee, S., Worakul, N., Srichana, T.
   ชื่อการประชุม : National TB Symposium: Every Breath Counts-Empower Yourself Against TB Conference
   สถานที่ประชุม : The Bayview Beach Resort, Batu Feringghi, Penang, Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 05/10/2547
   ชื่อบทความ : Preparation of rifampicin dry powder inhalers using spraying into antisolvent (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Sawatdee, S., Worakul, N., Srichana, T.
   ชื่อการประชุม : National TB Symposium: Every Breath Counts-Empower Yourself Against TB Conference
   สถานที่ประชุม : The Bayview Beach Resort, Batu Feringghi, Penang, Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 05/10/2547

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)