:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. อุดมรัตน์  วัฒนสิทธิ์
   Dr. Udomratana Vattanasit
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2471, 0-7567-2105 2113
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2471, 2105 2113
   E - mail  udomratana.va@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Environmental Engineering and Management
  มหาวิทยาลัย  Asian Institute of Technology
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2550-2556
 
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
  สาขาที่จบ  Environmental Engineering and Management
  มหาวิทยาลัย  Asian Institute of Technology
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2546-2548
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เคมี
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2541-2545
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/11/2556
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/11/2556 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : หมอกควันภาคใต้ ภัยร้ายข้ามแดน
   The Indonesian Haze: A Transboundary Threat

   ผู้เขียน : อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์ และ จิรา คงปราณ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
   เล่มที่ : 40 ฉบับที่ : 4 หน้า : ยังไม่ระบุ เดือน/ปี : 10/2560-12/2560
   ชื่อบทความ : การเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมของเกษตรกรผู้ปลุกข้าว และปริมาณ สารกำจดจัดศัตรูพืชตกค้าง ในสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครศรีธรรมราช
   A Comparison of Knowledge, Attitudes, and Practices of Rice Farmers and Levels of Pesticide Residues in the Environment in Nakhon Si Thammarat Province

   ผู้เขียน : อาจารย์ ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์ อาจารย์ ดร.วิยดา กวานเหียน อาจารย์ ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์ อาจารย์ ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร ส.ด. อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง อาจารย์ ดร.จันจิรา มหาบุญ อาจารย์ ดร.ปนัดดา พิบูลย์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ : Journal of Safety and Health
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 37 หน้า : 10 เดือน/ปี : 09/2560-12/2560
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Blood Lead Levels in Children Living in a Fishing Community (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Udomratana Vattanasit, Supabhorn Yimthiang, Wiyada Kwanhian, and Sasithorn Thanapop
   ชื่อการประชุม : The 49th Conference of the Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health
   สถานที่ประชุม : Yonsei University, Incheon, Korea.
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 17/08/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : การจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและระบบคุณภาพน้ำของตู้น้ำหยอดเหรียญ ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
     Environmental Sanitation and Water Quality System of Drinking Water Vending Machine in Surat Thani City Municipality Surat Thani Province (บรรยาย)

   ผู้เขียน : รัตนา ขิกขำ, พิมาน ธีระรัตนสุนทร, ศิริอุมา เจาะจิตต์, อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์, จิรา คงปราณ, ปนัดดา พิบูลย์, วีระพงษ์ เลิศรัตนเทวี
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 8 : The 8th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : การประเมินการรับสัมผัสสารโทลูอีนในผู้ปฏิบัติงานสถานประกอบการเคาะพ่นสีรถยนต์ ในเขตอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ปัจมัย ดำทิพย์, วีนัฐฐี ศิริมะโน, อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : การศึกษาปริมาณตะกั่วปนเปื้อนในดินบริเวณบ้านของผู้ประกอบอาชีพมาดอวน ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : อุทัย ผ่องอำไพ, วรารัตน์ หอยเขียว, อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : การศึกษาปริมาณตะกั่วปนเปื้อนบนพื้นผิวของเล่นเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : สุชานาถ คีรีรัตน์, อรอนงค์ จันทรมณี และอุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจ้ยครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : Lead Contamination in Household Surface Dust in a Fishing Community (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Udomratana Vattanasit, Supabhorn Yimthiang, Siriuma Jawjit, Panatda Pibul, and Jira Kongpran
   ชื่อการประชุม : The 8th Princess Chulabhorn International Science Congress
   สถานที่ประชุม : Shangri-La Hotel, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 13/11/2559
   ชื่อบทความ : A model for Development of Healthy and Green Market by Community-based Participation (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Jira Kongpran, Warit Jawjit, Prasert Makkeaw, Udomratana Vattanasit, and Weerapong Lerdrattranataywee
   ชื่อการประชุม : International Symposium on Global Environmental Studies Education and Research in Asia and The 11th Inter-University Workshop on Education and Research Collaboration in Indochina Region
   สถานที่ประชุม : กรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 14/11/2559
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสำหรับอุปโภค อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : จ้างเหมาวิเคราะห์คุณภาพอากาศในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
    ชื่อกิจกรรม : การตรวจวัดอากาศ
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำบ่อตื้น องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เทศบาลเมืองปากพูน
    ชื่อกิจกรรม : ให้ความรู้เกี่ยวกับพิษสารตะกั่วและวิธีการป้องกัน
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์ร่วมใจห่วงใยสุขภาพเด็กในชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : ให้ความรู้เกี่ยวกับพิษสารตะกั่ว
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : เป็นที่ปรึกษาเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานทางสิ่งแวดล้อมของชุมชนและเทศบาลเมืองทุ่งสง ตามแนวทางตัวชี้วัดอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)