:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. ธัญวัฒน์  ลิมปิติ
   Asst.Prof.Dr. Thunyawat Limpiti
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2350, 0-7567-2304-5
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2350, 2304-5
   E - mail  thunyawat.li@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิศวกรรมไฟฟ้า
  มหาวิทยาลัย  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2551-2556
 
  วุฒิการศึกษา  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิศวกรรมโทรคมนาคม
  มหาวิทยาลัย  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2548-2551
 
  วุฒิการศึกษา  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิศวกรรมโทรคมนาคม
  มหาวิทยาลัย  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2544-2548
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  02/12/2556
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  หลักสูตร  หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  19/09/2560 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  วิศวกรรมสื่อสาร/โทรคมนาคม  Antenna Design for Specific Purposes
Antenna Measurement
Dielectric Properties Determination
RF Circuit Design
  สาขาความสนใจ
  วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์  RF Energy Harvesting Reconfigurable Antenna RF Microwave Circuit Design for Specific System
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Measurement of Radiated Field from Transmitting Antennas Located in Various Environments
   ผู้เขียน : Monai Krairiksh, Chainarong Kittiyanpunya, Thunyawat Limpiti, Tanawut Tantisopharak, Prapan Leekul, Paiboon Yoiyod, Bancha Luadang, Arnon Sakonkanapong, and Chuwong Phongcharoenpanich
   แหล่งตีพิมพ์ : : IEEE Transactions on Antennas and Propagation
   เล่มที่ : 67 ฉบับที่ : 4 หน้า : 2056-2062 เดือน/ปี : 04/2562-12/2562
   ชื่อบทความ : การพัฒนาสายอากาศโมโนโพลย่านความถี่ C ร่วมกับการเรียนรู้ของโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบน้ำยางปนเปื้อน  Development of C-band Monopole Antenna with Artificial Neural Networks Cooperation for Latex Contamination Detecting Application  
   ผู้เขียน : ประพัน ลี้กุล ธัญวัฒน์ ลิมปิติ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 2 หน้า : 24-33 เดือน/ปี : 07/2562-/
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Design of a Magneto-Electric Dipole Antenna for FM Radio Broadcasting Base Station Antenna Implementation
   ผู้เขียน : Thunyawat Limpiti, Ajalawit Chantaveerod, and Wijittra Petchakit
   แหล่งตีพิมพ์ : : Progress In Electromagnetics Research M
   เล่มที่ : 60 ฉบับที่ : - หน้า : 75-84 เดือน/ปี : 09/2560-10/2560
   ชื่อบทความ : A high-gain double reflectors microstrip-fed slot antenna for WLAN and WiMAX applications
   ผู้เขียน : Thunyawat Limpiti, Ajalawit Chantaveerod, Prapan Leekul
   แหล่งตีพิมพ์ : : 2017 International Syposium on Antennas and Propagation (ISAP)
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : 1-2 เดือน/ปี : 12/2560-00/0000
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : A comparative review of contour and raster based methods for the prediction of surface water flow from DEM data
   ผู้เขียน : A. Chantaveerod, T. Limpiti, and A. Seagar
   แหล่งตีพิมพ์ : : KMUTNB: International Journal of Applied Science and Technology (IJAST)
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 4 หน้า : 221-232 เดือน/ปี : 11/2558-10/2559
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : การวัดการสูญเสียกำลังคลื่นตามระยะทางที่ความถี่ 800 MHz 2100 MHz และ 2450 MHz ในกรณี Line of sight บริเวณมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : เจิมขวัญ สมสู่ ศักราช ไชยรักษา ธัญวัฒน์ ลิมปิติ อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร ครั้งที่ 6 : Science, Engineering and Resources (SER 2017)
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/04/2560
   ชื่อบทความ : การวัดค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่าน (S21) ของไม้ยางพาราที่ความชื้น 12% ที่มีความหนาของไม้ยางพาราและระยะห่างระหว่างสายอากาศแตกต่างกัน (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : อวิกา อ๋องสุทธิ์ ธัญวัฒน์ ลิมปิติ อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร ครั้งที่ 6 : Science, Engineering and Resources (SER 2017)
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/04/2560
   ชื่อบทความ : A High-Gain Double Reflectors Microstrip-Fed Slot Antenna for WLAN and WiMAX Applications (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Thunyawat Limpiti, Ajalawit Chantaveerod, and Prapan Leekul
   ชื่อการประชุม : 2017 International Symposium on Antennas and Propagation (ISAP 2017)
   สถานที่ประชุม : Phuket Graceland Resort & Spa
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/10/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Design of a log-periodic dipole antenna (LPDA) for 0.8-2.5 GHz Band Applications (บรรยาย)
   ผู้เขียน : T. Limpiti and A. Chantaveerod
   ชื่อการประชุม : 13th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2016)
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/06/2559
   ชื่อบทความ : การศึกษาผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบเทอร์โมอิเล็กทริกที่มีพลังงานความร้อนเหลือใช้จากระบบรางรวมรังสีอาทิตย์เป็นต้นกำลัง (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ศักดิ์ชัย เทพเอียด ธัญวัฒน์ ลิมปิติ และ อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8 (ECTI-CARD 2016)
   สถานที่ประชุม : อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/07/2559
   ชื่อบทความ : การศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งข้อมูลไร้สายของเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิภายในตู้แช่เยือกแข็ง (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ธนวัฒน์ พัฒแก้ว ธัญวัฒน์ ลิมปิติ และอจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : การออกแบบวงจรแมตช์ชิ่งอิมพีแดนซ์ชนิดอุปกรณ์ Lump ที่ความถี่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์
    Design of a lumped-element impedance matching circuit at 2.4 GHz (บรรยาย)

   ผู้เขียน : เกียรติพงษ์ ท้าวเชื้อลาว ธัญวัฒน์ ลิมปิติ สราวุธ จันทเขต และอจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร ครั้งที่ 5 : Science, Engineering and Resource (SER 2016)
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/04/2559
   ชื่อบทความ : การออกแบบสายอากาศสถานีฐานที่สามารถปรับเปลี่ยนความถี่ในช่วงความถี่วิทยุ FM
    Design of a reconfigurable base station antenna for FM radio (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : สุรศักดิ์ เงินถาวร ธัญวัฒน์ ลิมปิติ สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ และอจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร ครั้งที่ 5 : Science, Engineering and Resources (SER 2016)
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/04/2559
   ชื่อบทความ : การศึกษาความเป็นไปได้ของการประยุกต์ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการคัดแยกเนื้อไม้ยางพาราที่มีความชื้นแตกต่างกัน
    Feasibility study of applying electromagnetic wave for moisture contents classification in rubber wood (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ปริญญา เรืองสว่าง ธัญวัฒน์ ลิมปิติ สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ และอจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร ครั้งที่ 5 : Science, Engineering and Resources (SER 2016)
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/04/2559
   ชื่อบทความ : การออกแบบระบบส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สามารถปรับเปลี่ยนความถี่ในช่วง 0.2 - 80 กิโลเฮิรตซ์ แบบอัตโนมัติ สำหรับระบบป้องกันการบุกรุกของนกพิราบ
    Design of an automatic programmable oscillator system in the frequency range of 0.2 - 80 KHz for pigeon deterrent (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : สุเมธ เป้งหลง อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์ และธัญวัฒน์ ลิมปิติ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร ครั้งที่ 5 : Science, Engineering and Resources (SER 2016)
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/04/2559
   ชื่อบทความ : สหกิจศึกษา ณ บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด
    Cooperative education at TOP GLOVE MEDICAL (THAILAND) co.,ltd (บรรยาย)

   ผู้เขียน : สิริพร บูชา อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์ ธัญวัฒน์ ลิมปิติ สราวุธ จันทเขต และสุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร ครั้งที่ 5 : Science, Engineering and Resources (SER 2016)
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/04/2559
   ชื่อบทความ : สหกิจศึกษา ณ บริษัท อินโนเวชัน เทคโนโลยี จำกัด
    Cooperative education at INNOVATION TECHNOLOGY co., ltd. (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : จีรสิน ดีสมุทร โกมล พรบัณฑิต อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์ ธัญวัฒน์ ลิมปิติ สราวุธ จันทเขต และสุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร ครั้งที่ 5 : Science, Engineering and Resources (SER 2016)
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/04/2559
   ชื่อบทความ : สหกิจศึกษา ณ บริษัท เกรทโกลฟ (ประเทศไทย) จำกัด
    Cooperative education at GREAT GLOVE (THAILAND) co., ltd. (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ธนาพันธ์ ศรีเพ็ญ อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์ ธัญวัฒน์ ลิมปิติ สราวุธ จันทเขต และสุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร ครั้งที่ 5 : Science, Engineering and Resources (SER 2016)
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/04/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : การออกแบบตัวเชื่อมรูปทรงตัว T แบบระนาบสนามแม่เหล็กอย่างง่ายสำหรับแบ่งกำลังคลื่นจากหลอดแมกนีตรอนของตู้ไมโครเวฟสำหรับประยุกต์ใช้ในการอบยางแท่ง (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ธาริต สร้างทองดี ธัญวัฒน์ ลิมปิติ สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ และ อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : การพัฒนาระบบรางพาราโบลิคเพื่อสะท้อนแสงอาทิตย์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการถ่ายโอนพลังงานความร้อน (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ภานุวัฒน์ แบ่งเพชร ธัญวัฒน์ ลิมปิติ อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์
   ชื่อการประชุม : Science, Engineering and Resources 2014 (SER2014) Moving Forward Responsibly for Technology
   สถานที่ประชุม : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/02/2557
   ชื่อบทความ : การศึกษาที่มีผลกระทบต่อการส่งสัญญาณของสถานีฐานที่ความถี่ 2100 MHz (บรรยาย)
   ผู้เขียน : วีรยศ คนดี ธัญวัฒน์ ลิมปิติ อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 6
   สถานที่ประชุม : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัฒนกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : การพัฒนาแบบจำลองเส้นทางการไหลของน้ำบนระเบียบวิธีบาวน์ดะรีเอลิเมนต์เพื่อประยุกต์ใช้ข้อมูลความสูงบริเวณเทือกเขาหลวง (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : แวววรรณ อินทร์ขัน ธัญวัฒน์ ลิมปิติ อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์
   ชื่อการประชุม : Science, Engineering and Resources 2014 (SER2014)
   สถานที่ประชุม : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/02/2557
   ชื่อบทความ : การศึกษารางสะท้อนแสงอาทิตย์รูปแบบพาราโบลิคสำหรับการผลิตพลังงานความร้อนแก่หม้อต้มในอุตสาหกรรม (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ภานุวัฒน์ แบ่งเพชร ธัญวัฒน์ ลิมปิติ อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 6
   สถานที่ประชุม : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : ACCURATE EVALUATION OF WEAKLY SINGULAR INTEGRAL IN COMBINED FIELD INTEGRAL EQUATION ON CLIFFORD ALGEBRA WITH NUMERICAL INTEGRATION (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Ajalawit Chantaveerod Thunyawat Limpiti Andrew Seagar
   ชื่อการประชุม : The 2014 IEEE International Conference on Signal Processing, Communications and Computing (ICSPCC2014)
   สถานที่ประชุม : Guilin, China
   ประเทศ : จีน เมื่อ 05/08/2557
   ชื่อบทความ : Remote sensing of the physical qualities of fruits (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Prapan Leekul, Thunyawat Limpiti, Thanawut Tantisopharak, Paiboon Yoiyod, Sorawat Chivapreecha, Chuwong Phongcharoenpanich, and Monai Krairiksh
   ชื่อการประชุม : Asia-Pacific Microwave Conference 2014
   สถานที่ประชุม : Sendai, Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 04/11/2557
   ชื่อบทความ : Application of Cauchy Integral Equation on Clifford Algebra for Forward-Backward Wave Decomposition (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Ajalawit Yodchai Chantaveerod, Thunyawat Limpiti, and Andrew Seagar
   ชื่อการประชุม : IEEE TENCON 2014
   สถานที่ประชุม : Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/10/2557
   ชื่อบทความ : Parallel Computation of Iterative Solution for Electromagnetic Fields using Clifford Algebra and the Multidimensional Cauchy Integral (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Ajalawit Yodchai Chantaveerod, Thunyawat Limpiti, and Andrew Seagar
   ชื่อการประชุม : IEEE TENCON 2014
   สถานที่ประชุม : Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/10/2557
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2563
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 22 (The Twenty-Second Young Scientist Competition: YSC 2020)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 22 (กิจกรรมรอบผลงานโครงงาน)
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 22 (The Twenty-Second Young Scientist Competition: YSC 2020)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 22 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
 • ชื่อโครงการ : ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp)
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (The Twenty-first Young Scientist Competition: YSC 2019)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (รอบผลงานโครงการ)
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (The Twenty-first Young Scientist Competition: YSC 2019)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (The Twentieth Young Scientist Competition : YSC 2018)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (รอบผลงานโครงการ)
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (The Twentieth Young Scientist Competition : YSC 2018)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 19 (The Nineteen Young Scientist Competition : YSC2017)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 19 (รอบผลงานโครงการ)
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 19 (The Nineteen Young Scientist Competition : YSC2017)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 19 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 18 (The Eighteen Young Scientist Competition : YSC2016)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 18 (รอบภูมิภาค)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 18 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 17 (The Seventeen Young Scientist Competition : YSC2015)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 17 (The Fifteenty Young Scientist Competition : YSC2015)
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 16 (The Sixteen Young Scientist Competition : YSC 2014)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ysc 2014 รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2562
 • กรรมการประเมินบทความวิจัยของวารสาร IEEE Transactions on Antennas and Propagation
 • กรรมการประเมินบทความวิจัยของวารสาร Progress In Electromagnetics Research (PIER) Journals
 • กรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
  พ.ศ.2561
 • กรรมการประเมินบทความวิจัยของวารสาร Walailak Journal
 • กรรมการประเมินบทความวิจัยของการประชุมวิจัยระดับนานาชาติ ECTI-CON 2018
 • กรรมการประเมินบทความวิจัยของวารสาร IEEE Transactions on Antennas and Propagation
 • กรรมการประเมินบทความวิจัยของวารสาร IEEE Transactions on Antennas and Propagation
 • กรรมการประเมินบทความวิจัยของวารสาร Progress In Electromagnetics Research (PIER) Journals
  พ.ศ.2560
 • กรรมการประเมินบทความวิจัยของวารสาร IEEE Transactions on Antennas and Propagation
 • กรรมการประเมินบทความวิจัยของวารสาร Progress In Electromagnetics Research (PIER) Journals
 • กรรมการประเมินบทความวิจัยของการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Symposium on Antennas and Propagation (ISAP2017)
 • ติดตามและประเมินความก้าวหน้าโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2560 - เงินงบประมาณแผ่นดิน - เงินงบประมาณรายได้
 • กรรมการประเมินบทความวิจัยของวารสาร Progress In Electromagnetics Research (PIER) Journals
 • กรรมการประเมินบทความวิจัยของวารสาร IEEE Transactions on Antennas and Propagation
  พ.ศ.2559
 • กรรมการประเมินบทความวิจัยของวารสาร Progress In Electromagnetics Research (PIER) Journals
 • กรรมการประเมินบทความวิจัยของวารสาร IEEE Transactions on Antennas and Propagation
 • กรรมการประเมินบทความวิจัยของการประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ECTI-CARD 2016 ครั้งที่ 8
 • กรรมการประเมินบทความวิจัยของการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ECTI-CON 2016
 • กรรมการประเมินบทความวิจัยของการประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 8
 • ได้รับเชิญเป็น Session Chair การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ECTI-CON 2016
 • กรรมการประเมินบทความวิจัยของวารสาร IEEE Transactions on Antennas and Propagation
 • กรรมการประเมินบทความวิจัยของวารสาร Progress In Electromagnetics Research (PIER) Journals
  พ.ศ.2558
 • คณะกรรมการตัดสิน
 • กรรมการประเมินบทความวิจัยของการประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2015 ครั้งที่ 7
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยฉบับเต็ม ในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง "การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน"
 • กรรมการประเมินบทความวิจัยของวารสาร Progress In Electromagnetics Research (PIER) Journals
 • กรรมการประเมินบทความวิจัยของวารสาร Progress In Electromagnetics Research (PIER) Journals
 • ได้รับเชิญจาก กสทช. ให้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) เพื่อร่วมให้ความเห็นในการร่างแผนพัฒนากิจการกระจายเสียง
  พ.ศ.2557
 • คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน รอบชิงชนะเลิศ
 • ผู้วินิจฉัยปัญหาเบื้องต้นของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ทางด้านอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์สำหรับการตรวจวัดอุณหภูมิภายในอาหารแช่แข็ง
 • ผู้วินิจฉัยปัญหาเบื้องต้นของบริษัท ยิ่งเจริญฟูดส์ จำกัด ทางด้านการจัดการพลังงานของตู้แช่เยือกแข็งสำหรับอาหารแปรรูป
 • วินิจฉัยปัญหาการลดทอนของสัญญาณภายในสถานีฐาน นำมาศึกษาเพื่อระบุสาเหตุที่เกิดขึ้นและทำการวิจัยเพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว (18 มกราคม 2557 ถึง 11 เมษายน 2557) และนำเสนอผลการวิจัยแก่บริษัท AIS เขตจังหวัดสุราษฏร์ธานี (28 เมษายน 2557)
 • ศึกษาระบบการทำงานของหม้อต้ม เพื่อหาแนวทางการลดการใช้พลังงาน ซึ่งได้ศึกษาและวิจัยการนำพลังงานแสงอาทิตย์จากระบบรางรวมแสงอัติโนมัติ เพื่ออุ่นน้ำก่อนเข้าสู่หม้อต้ม (15 มกราคม 2557 ถึง 23 เมษายน 2557) และนำเสนอผลการวิจัยแก่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เขตจังหวัดสงขลา (23 กรกฎาคม 2557)
 • คณะกรรมการตัดสิน
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)