:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ กรรณิการ์  แสงประจง
   Miss Kannika Saengprajong
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2171, 0-7567-2101-2
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2171, 2101-2
   E - mail  kannika.se@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การผดุงครรภ์ขั้นสูง
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2554 - 2558
 
  วุฒิการศึกษา  พยาบาลศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  พยาบาลศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2545 - 2549
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  02/11/2558
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
  หลักสูตร  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  02/11/2558 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองในนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช
   HEALTH BELIEF AND BREAST SELF – EXAMINATION BEHAVIOR AMONG FEMALE STUDENTS AT A UNIVERSITY IN NAKHON SI THAMMARAT

   ผู้เขียน : สุดา ใจห้าว
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาลตำรวจ : Journal of the Police Nurses
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 1 หน้า : 154-163 เดือน/ปี : 01/2561-06/2561
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : The Perception on Unwanted Pregnancy of Higher Education Students in Thasala, Nakhon Si Thammarat: Pilot Study (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kannika Saengprajong, Nisachon Boodsabong, Jenjira Dam-ead, Nutchanart Kongdom, Dabuswinee Rodwan, Tidarat Rungpradab
   ชื่อการประชุม : International Conference on Ethics, Esthetics, and Empirics in Nursing: Driving Force for Better Health
   สถานที่ประชุม : The 60 th Anniversary of His Majesty, the King’s Accession to the Throne International Convention Center, Prince of Songkhla University, Hatyai Campus, Songkhla, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/07/2560
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพทางเพศในวัยรุ่นเพื่อปัองกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
    ชื่อกิจกรรม : ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพทางเพศในวัยรุ่นเพื่อปัองกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ครั้งที่ 1
    ชื่อกิจกรรม : ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพทางเพศในวัยรุ่นเพื่อปัองกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ครั้งที่ 2
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์สู่สังคมรักษ์สุขภาพ "กิจกรรมการจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ2561
    ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ทำไมต้องมาฝากครรภ์เร็ว
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การตรวจสุขภาพหลังคลอด
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)