:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นางสาว วริศรา  จิตนุรักษ์
   Miss Varisara Chitnuruk
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2324, 0-7567-2304-5
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2324, 2304-5
   E - mail  varisara.sa@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2551-2556
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  15/09/2559
 
  ตำแหน่ง  นักวิชาการ
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
  ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  15/09/2559 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)