:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ นพ. ปวรุตม์  พวงศรี
   Dr. Pavarud Puangsri
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-ลาศึกษาต่อ, 0-7567-2801-4
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      ลาศึกษาต่อ, 2801-4
   E - mail  pavarud.pu@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วุฒิบัตร
  สาขาที่จบ  จิตเวชศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  แพทยสภา
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2561
 
  วุฒิการศึกษา  แพทยศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  แพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2551-2557
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/04/2557
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
  หลักสูตร  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/04/2557 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  จิตเวชศาสตร์
  สาขาความสนใจ
  จิตวิทยา  จิตวิทยาทั่วไป จิตวิทยาการพัฒนาตนเอง
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : คุณลักษณะด้านเก่ง ดี มีความสุข ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรเชิงคานวนระดับชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ชูใจ ช่วยชู
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 11
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : การรับรู้ลักษณะการเป็นคนดีของนักศึกษาที่มีภาวะซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Pavarud Puangsri
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 11
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : ผลของการรักษาแบบกลุ่มการทำจิตบำบัดเพื่อปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม ในผู้ป่วยที่มีภาวะปวดเรื้อรังในโรงพยาบาลศิริราชที่ระยะเวลา 1 เดือน
    The result of group cognitive behavioral therapy in chronic pain patients Siriraj hospital at 1-month follow-up (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : Assist. Prof.Nattha Saisavoey, Assoc. Prof. Sirirat Kooptiwoot, Assist. Prof. Dr. Woraphat Ratta-apha, Pavarud Puangsri, Punyisa Prachgosin, Naratip Sanguanpanich
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการจิตเวชปฏิบัติ 2019
   สถานที่ประชุม : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/03/2562
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2563
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2563
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การนอนหลับและโรคนอนไม่หลับ
    ชื่อกิจกรรม : ตอน โรคซึมเศร้า
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2563
    ชื่อกิจกรรม : ตอน พยาบาลเพื่อประชาชน 5 ภาษารัก สร้างโรงเรียนดูแลใจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : จัดการเรียนการสอนวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชนปีการศึกษา 2561-2562
    ชื่อกิจกรรม : ปูนแดงแผลงฤทธิ์พิชิตยุงลาย
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : ตอน โรคซึมเศร้า
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : ตอน โรคซึมเศร้า
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2561
 • ให้บริการคำปรึกษาด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2562
   ชื่อผลงาน : การรับรู้ลักษณะการเป็นคนดีของนักศึกษาที่มีภาวะซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
   ชื่อรางวัล : รางวัลการนำเสนอผลงานประเภทบรรยายดีเด่่น การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 11
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 28/03/2562
   ผู้ได้รับรางวัล :  นพ.ปวรุตม์  พวงศรี
  พ.ศ.2561
   ชื่อผลงาน : แพทย์ประจำบ้านผู้มีความเป็นเลิศ ด้านการรักษาผู้ป่วย การสอน วิชาการและวิจัย (ปีการศึกษา 2560)
   ชื่อรางวัล : ทุน ศ.เกียรติคุณ นพ.สมพร บุษราทิศ
   จาก : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
   เมื่อ : 13/07/2561
   ผู้ได้รับรางวัล :  นพ.ปวรุตม์  พวงศรี
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)