:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นางสาว นิตยา  รูปโอ
   Miss Nittaya Rub-o
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3225, 0-7567-3224
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3225, 3224
   E - mail  nittaya.ru@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  สาขาที่จบ  การตลาด
  มหาวิทยาลัย  โรงเรียนเทคนิคสถาปัตย์นคร
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2545-2547
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  15/05/2557
 
  ตำแหน่ง  พนักงานธุรการ
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ฝ่าย/งาน  ฝ่ายบริการและใช้ประโยชน์เครื่องมือ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  15/05/2557 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)