:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ทวีพร  คงแก้ว
   Miss Thaweephorn Khongkaew
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2776, 0-7567-2709-10
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2776, 2709-10
   E - mail  thaweephorn.kh@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  นิติศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  นิติศาสตร์ : กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2550-2553
 
  วุฒิการศึกษา  นิติศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  นิติศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2546-2550
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  02/06/2557
 
  ตำแหน่ง  หัวหน้าสาขาวิชา
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  ฝ่าย/งาน  สาขาวิชานิติศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/06/2561 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชานิติศาสตร์
  หลักสูตร  หลักสูตรนิติศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  02/06/2559 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ชื่อโครงการ : นิติศาสตร์สัมพันธ์ชุมชน : ฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสำหรับประชาชน
 • ชื่อโครงการ : นิติศาสตร์สัมพันธุ์ชุมชน : คลินิกกฎหมายใกล้บ้าน (ค่ายนักศึกษากฎหมายอาสา)
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน นักกฎหมายรับใช้สังคม
    ชื่อกิจกรรม : ตอน นักกฎหมายรับใช้สังคม
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : สัมพันธ์กิจชุมชนสำนักวิชาศิลปศาสตร์
    ชื่อกิจกรรม : หลักสูตรภาษาจีนส่งต่อความรู้สู่ชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : เก็บภาษาถิ่นใต้ เก็บกลิ่นอายชีวิต และสมุนไพร อาหารและยาแผนโบราณในท้องถิ่น
    ชื่อกิจกรรม : จัดทำวารสารสื่อสัมพันธ์ชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเยาวชนบ้านน้ำบ่อ
    ชื่อกิจกรรม : รัฐศาสตร์-นิติศาสตร์ สัมพันธ์ชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในบริบทภูมิภาคอาเซียน : พื้นที่ศึกษาชุมชนบ้านน้ำบ่อ นครศรีธรรมราช
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : ตอน นิติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ชื่อโครงการ : สัมมนาวิชาการประจำปีทางรัฐศาสตร์ ประจำปี 2557
    ชื่อกิจกรรม : 1) ปาฐกถา 2) เสวนาวิชาการ 3 หัวข้อ 3) นำเสนอบทความ/รายงานของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีจำนวน 4 บทความ 4) เสนอบทความ/งานวิจัยจากนักวิชาการในเครือข่ายจำนวน 8 บทความ 5) กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2561
 • ฝึกอบรมการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายให้นักศึกษานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-2 ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (ผู้ร่วมจัดงาน)
 • ผู้ร่วมรายการ
 • ผู้ร่วมรายการ
 • ประธานคณะทำงาน ประสานงาน เสวนาทางวิชาการ และแข่งขันทักษะด้านกฎหมาย
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ ประสานงานโครงการ
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ ประสานงานโครงการ
 • ผู้ร่วมจัด
 • งานประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10 (บทคัดย่อ) ชื่อเรื่อง ความคิดเห็นของข้าราชการตารวจในจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อการพัฒนาข้าราชการ
 • งานประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10 (บทความฉบับเต็ม) ชื่อเรือง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  พ.ศ.2560
 • โครงการเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาลปกครองกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง และการปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคม (ผู้ร่วมจัด)
 • 1. ผู้ร่วมจัดงานสัมนารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์วิชาการครั้งที่ 1 ตามคำสั่งสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ที่ 1/2560 วันที่ 23 มีนาคม 2560 8.00-18.00 น. 2. เสวนากฎหมายเรื่อง "การรับผิดของผู้ใช้ตามกฎหมายใหม่" วันที่ 23 มีนาคม 2560 12.00-18.00 น. 3. คณะกรรมการในกิจกรรม "การแข่งขันโต้เถียงปัญหาทางฎหมาย Law Debate Competition 24 มีนาคม 2560 8.00-17.00 น
 • วิทยากรบรรยาย "กฎหมายในชีวิตประจำวันและสิทธิทางการแพทย์ที่ควรรู้" ให้แก่ นักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (รายวิชา SOC-110) หมายเหตุ : เป็นการบริการวิชาการที่เป็นชั่วโมงแยกมาจากการเรียนการสอนตามปกติ
 • .โครงการนิติศาสตร์สัมพันธ์ชุมชน Social Engagement : อบรมให้ความรู้กฎหมายให้แก่ประชาชน ณ ตำบลขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช โดยจัดร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก (อ ทวีพร ผู้รับผิดชอบโครงการ) ลงพื้นที่ 30 สิงหาคม 2560
 • ฝึกอบรมการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายให้นักศึกษานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-2 ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (ผู้ร่วมจัดงาน)
 • ฝึกอบรมการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1-2
 • ฝึกอบรมการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในภาคการศึกษาที่ 1/2560 (ผู้ร่วมจัด)
 • โครงการบริการวิชาการบรรยายพิเศษหัวข้อ "รู้กฎหมาย ก่อนกลายเป็นจำเลย"(ผู้ร่วมจัด) 26 เมษายน 2560
 • ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์บทความวิจัยของนักศึกษา ในโครงการ "การวิจัยระดับปริญญาตรีในเวทีวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป
 • ประเมินบทความเรื่อง "บุพปัจจัยของประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนหญิงในพื้นที่นครบาล" เพื่อตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • วิทยากรงานเสวนาวิชาการหัวข้อ "อนาคตสิทธิมนุษยชนไทย หลังรัฐธรรมนูญใหม่" ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
 • ฝึกเขียนตอบข้อสอบกฎหมายให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษา 1/2559
 • โครงการ นิติศาสตร์สัมพันธ์ชุมชน (Social Engagement) 2559 พานักศึกษาลงพื้นที่บ้านน้ำบ่อ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายและคำปรึกษากฎหมายแก่ชุมชน 23 กันยายน 2559
 • ประเมินบทความ "ปัญหาการปล่อยชั่วคราวกรณีจำเลยหลบหนีระหว่างพิจารณาคดีในชั้นศาล" วลัยลักษณ์วิจัย
 • - จัดการแข่งขันทักษะด้านกฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย -จัดนิทรรศการ วันรพี เพื่อประชาสัมพันธ์โซนห้องสมุดกฎหมาย ณ ศูนย์บรรณสาร - ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการแข่งขันทักษะด้านกฎหมาย - วิทยากรเสวนาเรื่อง "การศึกษานิติศาสตร์ นศตวรรษที่ 21" 7-9 สิงหาคม 2560 (ผู้ร่วมจัด,ผู้ทรงคุณวุฒิ และวิทยากร)
 • ประเมินบทความ
  พ.ศ.2559
 • โครงการ \\\\\\\\\\\\\\\"ค่ายอาสาสานสัมพันธ์รัฐศาสตร์-นิติศาสตร์" \\\\\\\\\\\\\\\" (Social Engagement : โครงการสัมพันธ์ชุมชน ) ให้คำปรึกษานักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ในการทำค่าย เช่น การขอทุนจากองค์กรภายนอก การเตรียมค่าย การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายในวัน เซอร์เวย์ ค่าย และการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายในเดือน เมษายน 2559
 • "โครงการ \\\"อบรมอินเตอร์เน็ท\\\" เพื่อสิทธิ" จัดโครงการ "อบรมอินเตอร์เน็ตเพื่อสิทธิ" ร่วมกับมูลนิธีเพื่ออินเทอร์เนตและวัฒนธรรมพลเมืองโครงการปกป้องปักษ์ใต้ และภาคีร่วมอื่นๆ จัดอบรมให้แก่ NGO ผู้สนใจทั่วไป และนักสึกษา ณ ห้องภาคีต่อต้านภัยพิบัติ อาคารวิจัย ชั้น 1 ม. วลัยลักษณ์ วันที่ 24 ธันวาคม 2558 8.30-16.30 น จำนวน 8 ชั่วโมง เขียนโครงการ เสนอโครงการ ประสานงานโครงการ ทำสรุปผลรายงานโครงการ จำนวน 4 ชั่วโมง
 • "โครงการ \"นิติศาสตร์สัมพันธ์ชุมชน\" 2559" เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เสนอโครงการ ขออนุมัติงบประมาณโครงการ ติดต่อประสานงาน เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนการลงพื้นที่ ลงพื้นที่ เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ชุมชน และให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ในวันที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 10.00-19.00 น. จัดกิจกรรมการเสวนาสรุปผลกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาในชั้นเรียนรายวิชา ระบบกฎหมายและหลักพื้นฐานกฎหมาย (LAW-100) ทำสรุปผลโครงการ
 • "โครงการ \"ฝึกเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย\"" ฝึกเขียนตอบข้อสอบกฎหมายให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2558 ทุกวันพุธ ตลอดภาคการศึกษา ที่ 2/2558 อบรมจำนวน 3 ครั้ง (ประกอบด้วย การอบรมครั้งละ 2 ชั่วโมง การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการอบรม 1 ชั่วโมง การตรวจงานนักศึกษา 1 ชั่วโมง) รวมเป็น 18 ชั่วโมง
 • สัมมนา “การเสริมสร้างความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้าในส่วนภูมิภาค” ภายใต้ “โครงการสร้างความพร้อมความเป็นไปได้ในการจัดตั้งองค์กรอิสระ” ดำเนินรายการ ในวันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 8.30-14.30 น. โดย สาขาบริหารธุรกิจ และโครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม ภายใต้สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า กรมการค้าภายใน และหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดสัมมนา “การเสริมสร้างความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้าในส่วนภูมิภาค” ภายใต้ “โครงการสร้างความพร้อมความเป็นไปได้ในการจัดตั้งองค์กรอิสระ” ณ ห้อง 301 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจและนักศึกษา รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแข่งขันทางการค้า และสามารถปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าทั้งของไทยและอาเซียนได้อย่างถูกต้อง จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการดำเนินรายการ จำนวน 3 ชั่วโมง
 • "ประเมินงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ \\\"วลัยลักษณ์วิจัย\\\" ครั้งที่ 8" ประเมินบทความฉบับเต็ม เรื่อง Internal Control Influencing on the Risks of Community Financial Institutions in Thungsong District, Nakhon Si Thammarat ประเมินบทคัดย่อ เรื่อง ปัญหาการเรียนการสอนแบบผสานวิธี Concept Based Instruction และ Group Process Based Instruction : ศึกษาเฉพาะกรณีรายวิชา กฎหมายและจริยธรมสื่อมวลมน คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการให้คิดเกณฑ์ภาระงานสำหรับการประเมินบทความฉบับเต็ม 6 ชั่วโมงต่อบทความ และประะเมินบทคัดย่อ 2 ชั่วโมงต่อบทความ
 • ฝึกอบรมการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายให้นักศึกษานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-2 ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (ผู้ร่วมจัดงาน)
 • ฝึกเขียนตอบข้อสอบกฎหมายให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษา 1/2559
 • โครงการ นิติศาสตร์สัมพันธ์ชุมชน (Social Engagement) 2559 พานักศึกษาลงพื้นที่บ้านน้ำบ่อ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายและคำปรึกษากฎหมายแก่ชุมชน 23 กันยายน 2559
  พ.ศ.2558
 • จัดกิจกรรมอบรมกฎหมายให้แก่เยาวชนและประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิติศาสตร์ (Roadshow) ณ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
 • จัดซุ้มหลักสูตรนิติศาสตร์ และเป็นพิธีกร กิจกรรมงานวันเด็ก
 • ประกวดภาพถ่าย ประกวดเรียงความ และจัดเสวนา โดยได้รับงบประมาณด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ปีงบประมาณ 2558 จากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
 • กรรมการตัดสินประกวดภาพถ่ายและเรียงความเพื่อรณรงค์ป้องกันสิทธิมนุษยชนในสถาบันอุดมศึกษา
 • สอนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ (ปีการศึกษา 2557) ในหลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในหัวข้อ "ทักษะการพูด" วันที่ 1, 2, 8, 9 กรกฎาคม 2557, ปรับพื้นฐานกฎหมายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 และ สรุปการปรับพื้นฐานหลักสูตรรัฐศาสตร์ 27 กรกฎาคม 2557
 • เชิญวิทยากรพิเศษ เพื่อบรรยายให้แก่นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ และผู้สนใจทั่วไป ในวันที่ 23 มกราคม 2558 ณ ห้อง 3301 อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เวลา 13.00-17.00 น.
 • ผู้บรรยาย รู้จักหน้าที่ สร้างสุข สร้างพลังทีม โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ ศอ.ปส.ย. จังหวัดนครศรีธรรมราช จัด ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • โครงการ รัฐศาสตร์-นิติศาสตร์ สัมพันธ์ชุมชน งบบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชมของสำนักวิชา (Social Engagement)(1) เขียนโครงการของบประมาณ ประชุม และแก้ไขโครงการ 7 ชั่วโมง (2) เตรียมการลงพื้นที่ เพื่อสำรวจความต้องการของชุมชน 1 ชั่วโมง (3) ลงพื้นที่สำรวจครั้งที่หนึ่ง 18 มีนาคม 2558 เวลา 8.00-17.00 น. (9 ชั่วโมง) (4) จัดเตรียมงานขอเบิกงบสำรอง 3 ชั่วโมง (5) ติดต่อประสานงานกับผู้ใหญ่บ้าน และเตรียมการลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลด้านกฎหมายในชุมชน (อาทิ เช่น เตรียมแบบประเมิน เตรียมข้อมูลเพื่อพูดคุยกับชุมชน) 3 ชั่วโมง (6) ลงพื้นที่สำรวจความต้องการความรู้ด้านกฎหมายของชุมชน 5 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.00-17.00 น. (9 ชั่วโมง) (7) ประชุมร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและพุทธสมาคมเพื่อหาแนวทางจัดกิจกรรมร่วมกัน 11 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00-13.00 น. (5 ชั่วโมง) (8) ติดต่อเจ้าหน้าที่จากสำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวิทยากรและจัดเตรียมเอกสารพร้อมซักซ้อมนักศึกษาสำหรับการลงพื้นที่ 6 ชั่วโมง (9) ลงพื้นที่โครงการ Social Engagement 8.00-16.00 น. 8 ชั่วโมง (10) ประชุมนักศึกษานิติศาสตร์ เพื่อสรุปข้อมูลจัดทำคู่มือกฎหมายแจกจ่ายชุมชน 2 ชั่วโมง (11) ตรวจแบบคู่มือที่นักศึกษา จัดทำเพื่อแจกจ่ายให้แก่ชุมชน 2 ชั่วโมง (12) จัดทำรายงานการจัดโครงการ และ จัดทำสรุปงบประมาณ 7 ชั่วโมง
 • โครงการ \\\\\\\\\\\\\\\"ค่ายอาสาสานสัมพันธ์รัฐศาสตร์-นิติศาสตร์" \\\\\\\\\\\\\\\" (Social Engagement : โครงการสัมพันธ์ชุมชน ) ให้คำปรึกษานักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ในการทำค่าย เช่น การขอทุนจากองค์กรภายนอก การเตรียมค่าย การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายในวัน เซอร์เวย์ ค่าย และการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายในเดือน เมษายน 2559
 • "โครงการ \\\"อบรมอินเตอร์เน็ท\\\" เพื่อสิทธิ" จัดโครงการ "อบรมอินเตอร์เน็ตเพื่อสิทธิ" ร่วมกับมูลนิธีเพื่ออินเทอร์เนตและวัฒนธรรมพลเมืองโครงการปกป้องปักษ์ใต้ และภาคีร่วมอื่นๆ จัดอบรมให้แก่ NGO ผู้สนใจทั่วไป และนักสึกษา ณ ห้องภาคีต่อต้านภัยพิบัติ อาคารวิจัย ชั้น 1 ม. วลัยลักษณ์ วันที่ 24 ธันวาคม 2558 8.30-16.30 น จำนวน 8 ชั่วโมง เขียนโครงการ เสนอโครงการ ประสานงานโครงการ ทำสรุปผลรายงานโครงการ จำนวน 4 ชั่วโมง
 • "โครงการ \"นิติศาสตร์สัมพันธ์ชุมชน\" 2559" เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เสนอโครงการ ขออนุมัติงบประมาณโครงการ ติดต่อประสานงาน เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนการลงพื้นที่ ลงพื้นที่ เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ชุมชน และให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ในวันที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 10.00-19.00 น. จัดกิจกรรมการเสวนาสรุปผลกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาในชั้นเรียนรายวิชา ระบบกฎหมายและหลักพื้นฐานกฎหมาย (LAW-100) ทำสรุปผลโครงการ
 • "โครงการ \"ฝึกเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย\"" ฝึกเขียนตอบข้อสอบกฎหมายให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2558 ทุกวันพุธ ตลอดภาคการศึกษา ที่ 2/2558 อบรมจำนวน 3 ครั้ง (ประกอบด้วย การอบรมครั้งละ 2 ชั่วโมง การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการอบรม 1 ชั่วโมง การตรวจงานนักศึกษา 1 ชั่วโมง) รวมเป็น 18 ชั่วโมง
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)