:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. เพ็ญโฉม  จันทร์หวาน
   Asst.Prof.Dr. Penchom Janwan
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2131, 0-7567-2703-4
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2131, 2703-4
   E - mail  penchom.ja@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ปรสิตวิทยา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2552-2557
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคนิคการแพทย์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2547-2550
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  19/05/2557
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  23/05/2559 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  ปรสิตวิทยาทางการแพทย์
  สาขาความสนใจ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  ปรสิตวิทยาทางการแพทย์
  โครงการวิจัย
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Molecular identification of Trichuris suis and Trichuris trichiura eggs in human populations from Thailand, Lao PDR and Myanmar
   ผู้เขียน : Issarapong Phosuk, Oranuch Sanpool, Tongjit Thanchomnang, Lakkhana Sadaow, Rutchanee Rodpai, Witthaya Anamnart, Penchom Janwan, Adulsak Wijit, Sakhone Laymanivong, Win Pa Pa Aung, Pewpan M. Intapan and Wanchai Maleewong
   แหล่งตีพิมพ์ : : American Journal of Tropical Medicine & Hygiene, Impact Factor (2016) 2.549
   เล่มที่ : 98 ฉบับที่ : 1 หน้า : 39-44 เดือน/ปี : 01/2561-01/2561
   ชื่อบทความ : Molecular identification of Ascaris lumbricoides and Ascaris suum recovered from humans and pigs in Thailand, Lao PDR, and Myanmar
   ผู้เขียน : Lakkhana Sadaow, Oranuch Sanpool, Issarapong Phosuk, Rutchanee Rodpai, Tongjit Thanchomnang, Adulsak Wijit, Witthaya Anamnart, Sakhone Laymanivong, Win Pa Pa Aung, Penchom Janwan, Wanchai Maleewong and Pewpan M. Intapan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Parasitology Research, Impsct factor (2016) = 2.329
   เล่มที่ : 117 ฉบับที่ : 8 หน้า : รอ เดือน/ปี : 08/2561-08/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Identification of antigenic proteins in Strongyloides stercoralis by proteomic analysis.
   ผู้เขียน : Rodpai R, Intapan PM, Thanchomnang T, Sanpool O, Janwan P, Laummaunwai P, Wongkham C, Insawang T, Maleewong W.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Parasitol Res.
   เล่มที่ : 116 ฉบับที่ : 6 หน้า : 1687-1693 เดือน/ปี : 04/2560-04/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Development and usefulness of an immunochromatographic device to detect antibodies for rapid diagnosis of human gnathostomiasis
   ผู้เขียน : Janwan P, Intapan PM, Yamasaki H, Rodpai R, Laummaunwai P, Thanchomnang T, Sanpool O, Kobayashi K, Takayama K, Kobayashi Y, Maleewong W
   แหล่งตีพิมพ์ : : Parasit Vectors
   เล่มที่ : 9 ฉบับที่ : 14 หน้า : DOI 10.1186/s13071-0 เดือน/ปี : 01/2559-01/2559
   ชื่อบทความ : Molecular phylogenetic confirmation of Gnathostoma spinigerum Owen, 1836 (Nematoda: Gnathostomatidae) in Laos and Thailand
   ผู้เขียน : Jongthawin J, Intapan PM, Sanpool O, Janwan P, Sadaow L, Thanchomnang T, Laymanivong S, Maleewong W
   แหล่งตีพิมพ์ : : Folia Parasitol (Praha)
   เล่มที่ : 63 ฉบับที่ : 2 หน้า : doi: 10.14411/fp.201 เดือน/ปี : 01/2559-01/2559
   ชื่อบทความ : Pyrosequencing Using SL and 5S rRNA as Molecular Markers for Identifying Zoonotic Filarial Nematodes in Blood Samples and Mosquitoes
   ผู้เขียน : Sanpool O, Tantrawatpan C, Thanchomnang T, Janwan P, Intapan PM, Rodpai R, Lulitanond V, Taweethavonsawat P, Maleewong W
   แหล่งตีพิมพ์ : : Vector Borne Zoonotic Dis
   เล่มที่ : 16 ฉบับที่ : 5 หน้า : 326-33 เดือน/ปี : 03/2559-03/2559
   ชื่อบทความ : Strongyloides stercoralis diagnostic polypeptides for human strongyloidiasis and their proteomic analysis
   ผู้เขียน : Rodpai R, Intapan PM, Thanchomnang T, Sanpool O, Janwan P, Laummaunwai P, Wongkham C, Insawang T, Maleewong W
   แหล่งตีพิมพ์ : : Parasitol Res
   เล่มที่ : DOI 10.1007/s00436-0 ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 06/2559-06/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : A New Population and Habitat for Neotricula aperta in the Mekong River of Northeastern Thailand: A DNA Sequence-Based Phylogenetic Assessment Confirms Identifications and Interpopulation Relationships
   ผู้เขียน : Limpanont Y, Chusongsang P, Chusongsang Y, Limsomboon J, Sanpool O, Kaewkong W, Intapan PM, Janwan P, Sadaow L, Maleewong W
   แหล่งตีพิมพ์ : : Am J Trop Med Hyg
   เล่มที่ : 92 ฉบับที่ : 2 หน้า : 336-339 เดือน/ปี : 02/2558-02/2558
   ชื่อบทความ : Genetic subtypes of Blastocystis isolated from Thai hospitalized patients in Northeastern Thailand
   ผู้เขียน : Oranuch Sanpool, Pokkamol Laoraksawong, Penchom Janwan, Pewpan M Intapan, Kittisak Sawanyawisuth, Tongjit Thanchomnang, Yossombat Changtrakul and Wanchai Maleewong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Southeast Asian J Trop Med Public Health
   เล่มที่ : 46 ฉบับที่ : 2 หน้า : inpress เดือน/ปี : 03/2558-03/2558
   ชื่อบทความ : Detection of Babesia canis vogeli and Hepatozoon canis in canine blood by a singletube real-time fluorescence resonance energy transfer polymerase chain reaction assay and melting curve analysis
   ผู้เขียน : Amornmas Kongklieng, Pewpan M. Intapan, Thidarut Boonmars, Tongjit Thanchomnang, Penchom Janwan, Oranuch Sanpool, Viraphong Lulitanond, Piyanan Taweethavonsawat, Sudchit Chungpivat, Wanchai Maleewong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Veterinary Diagnostic Investigation
   เล่มที่ : 27 ฉบับที่ : 2 หน้า : 191-195 เดือน/ปี : 03/2558-03/2558
   ชื่อบทความ : Morphological and molecular identification of a lung fluke, Paragonimus macrorchis (Trematoda, Paragonimidae), found in central Lao PDR and its molecular phylogenetic status in the genus Paragonimus
   ผู้เขียน : Sanpool O, Intapan PM, Thanchomnang T, Janwan P, Laymanivong S, Sugiyama H, Maleewong W.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Parasitol Int
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : 1149-1156 เดือน/ปี : 07/2558-07/2558
   ชื่อบทความ : Three Human Gnathostomiasis Cases in Thailand with Molecular Identification of Causative Parasite Species
   ผู้เขียน : Jongthawin J, Intapan PM, Sanpool O, Sadaow L, Janwan P, Thanchomnang T, Sangchan A, Visaetsilpanonta S, Keawkong W, Maleewong W
   แหล่งตีพิมพ์ : : Am J Trop Med Hyg
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 06/2558-06/2558
   ชื่อบทความ : Human trichostrongyliasis: a hospital case series
   ผู้เขียน : Issarapong Phosuk, Pewpan M Intapan, Thidarat K Prasongdee, Yossombat Changtrakul, Oranuch Sanpool, Penchom Janwan and Wanchai Maleewong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Southeast Asian J Trop Med Public Health
   เล่มที่ : 46 ฉบับที่ : 2 หน้า : 191-197 เดือน/ปี : 03/2558-03/2558
   ชื่อบทความ : Proteomic analysis identification of antigenic proteins in Gnathostoma spinigerum larvae.
   ผู้เขียน : Janwan P, Intapan PM, Laummaunwai P, Rodpai R, Wongkham C, Insawang T, Thanchomnang T, Sanpool O, Maleewong W.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Exp Parasitol.
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 08/2558-08/2558
   ชื่อบทความ : บทที่ 4 เทคนิคการวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ปอดทางชีวโมเลกุล
   ผู้เขียน : ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์ และเพ็ญโฉม จันทร์หวาน
   แหล่งตีพิมพ์ : : หนังสือเรื่องพยาธิใบไม้ปอดในประเทศไทยและหลักฐานทางชีวโมเลกุล ISBN 978-616-223-514-6
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : 142-172 เดือน/ปี : 12/2558-12/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Rapid molecular identification of human taeniid cestodes by pyrosequencing approach.
   ผู้เขียน : Thanchomnang T, Tantrawatpan C, Intapan PM, Sanpool O, Janwan P, Lulitanond V, Tourtip S, Yamasaki H, Maleewong W
   แหล่งตีพิมพ์ : : PLoS One
   เล่มที่ : 19 ฉบับที่ : 9 หน้า : e100611 เดือน/ปี : 05/2557-06/2557
   ชื่อบทความ : High throughput pyrosequencing technology for molecular differential detection of Babesia vogeli, Hepatozoon canis, Ehrlichia canis and Anaplasma platys in canine blood samples
   ผู้เขียน : Worasak Kaewkong, Pewpan M. Intapan, Oranuch Sanpool, Penchom Janwan, Tongjit Thanchomnang, Amornmas Kongklieng, Chairat Tantrawatpan, Thidarut Boonmars, Viraphong Lulitanond, Piyanan Taweethavonsawat, Sudchit Chungpivat, Wanchai Maleewong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Ticks and Tick-borne Diseases
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 4 หน้า : 381-385 เดือน/ปี : 01/2557-04/2557
   ชื่อบทความ : A dot-ELISA test using a Gnathostoma spinigerum recombinant matrix metalloproteinase protein for the serodiagnosis of human gnathostomiasis
   ผู้เขียน : Suphakdee Saenseeha1,2, Penchom Janwan2,3, Hiroshi Yamasaki4, Porntip Laummaunwai1,2, Chatchai Tayapiwatana5, Amnat Kitkhuandee6, Wanchai Maleewong1,2 and Pewpan M Intapan1*
   แหล่งตีพิมพ์ : : Southeast Asian J Trop Med Public Health
   เล่มที่ : 45 ฉบับที่ : 5 หน้า : 990-996 เดือน/ปี : 09/2557-09/2557
   ชื่อบทความ : Development of a PCR assay and pyrosequencing for identification of important human fish-borne trematodes and its potential use for detection in fecal specimens
   ผู้เขียน : Tantrawatpan C, Intapan PM, Thanchomnang T, Sanpool O, Janwan P, Lulitanond V, Sadaow L, Maleewong W.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Parasit Vectors
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : 7 หน้า : 88 เดือน/ปี : 03/2557-03/2557
   ชื่อบทความ : Detection of Ehrlichia canis in canine blood samples by real-time fluorescence resonance energy transfer (FRET) PCR and melting curve analysis
   ผู้เขียน : Kongklieng A, Thanchomnang T, Intapan PM, Boonmars T, Janwan P, Sanpool O, Lulitanond V, Taweethavonsawat P, Chungpivat S, Morakote N, Maleewong W
   แหล่งตีพิมพ์ : : Southeast Asian J Trop Med Public Health
   เล่มที่ : 45 ฉบับที่ : 5 หน้า : 1149-1156 เดือน/ปี : 09/2557-09/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Evaluation of IgG4 Subclass Antibody Detection by Peptide-Based ELISA for the Diagnosis of Human Paragonimiasis Heterotrema
   ผู้เขียน : Pewpan M. Intapan, Oranuch Sanpool, Penchom Janwan, Porntip Laummaunwai, Nimit Morakote, Yoon Kong and Wanchai Maleewong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Korean J Parasitol
   เล่มที่ : 51 ฉบับที่ : 6 หน้า : 763-766 เดือน/ปี : 10/2556-12/2556
   ชื่อบทความ : Detection of Gnathostoma spinigerum Antibodies in Sera of Non-Traumatic Subarachnoid Hemorrhage Patients in Thailand
   ผู้เขียน : Amnat Kitkhuandee, Waranon Munkong, Kittisak Sawanyawisuth, Penchom Janwan, Wanchai Maleewong and Pewpan M. Intapan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Korean J Parasitol
   เล่มที่ : 51 ฉบับที่ : 6 หน้า : 755-757 เดือน/ปี : 10/2556-12/2556
   ชื่อบทความ : A Recombinant Matrix Metalloproteinase Protein from Gnathostoma spinigerum for Serodiagnosis of Neurognathostomiasis
   ผู้เขียน : Penchom Janwan, Pewpan M. Intapan, Hiroshi Yamasaki, Porntip Laummaunwai, Kittisak Sawanyawisuth, Chaisiri Wongkham, Chatchai Tayapiwatana, Amnat Kitkhuandee, Viraphong Lulitanond, Yukifumi Nawa and Wanchai Maleewong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Korean J Parasitol
   เล่มที่ : 51 ฉบับที่ : 6 หน้า : 751-754 เดือน/ปี : 10/2556-12/2556
   ชื่อบทความ : Molecular detection of Ancylostoma duodenale, Ancylostoma ceylanicum, and Necator americanus in humans in northeastern and southern Thailand
   ผู้เขียน : Issarapong Phosuk, Pewpan M. Intapan, Tongjit Thanchomnang, Oranuch Sanpool, Penchom Janwan, Porntip Laummaunwai, Witthaya Aamnart, Nimit Morakote and Wanchai Maleewong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Korean J Parasitol
   เล่มที่ : 51 ฉบับที่ : 6 หน้า : 747-749 เดือน/ปี : 10/2556-12/2556
   ชื่อบทความ : Molecular Differentiation of Opisthorchis viverrini and Clonorchis sinensis Eggs by Multiplex Real-Time PCR with High Resolution Melting Analysis
   ผู้เขียน : Worasak Kaewkong, Pewpan M. Intapan, Oranuch Sanpool, Penchom Janwan, Tongjit Thanchomnang, Porntip Laummaunwai, Viraphong Lulitanond, Pham Ngoc Doanh and Wanchai Maleewong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Korean J Parasitol
   เล่มที่ : 51 ฉบับที่ : 6 หน้า : 689-694 เดือน/ปี : 10/2556-12/2556
   ชื่อบทความ : Molecular Variation in the Paragonimus heterotremus Complex in Thailand and Myanmar
   ผู้เขียน : Oranuch Sanpool, Pewpan M. Intapan, Tongjit Thanchomnang, Penchom Janwan, Yukifumi Nawa, David Blair and Wanchai Maleewong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Korean J Parasitol
   เล่มที่ : 51 ฉบับที่ : 6 หน้า : 677-681 เดือน/ปี : 10/2556-12/2556
   ชื่อบทความ : Molecular Differentiation of Schistosoma japonicum and Schistosoma mekongi by Real-Time PCR with High Resolution Melting Analysis
   ผู้เขียน : Amornmas Kongklieng, Worasak Kaewkong, Pewpan M. Intapan, Oranuch Sanpool, Penchom Janwan, Tongjit Thanchomnang, Viraphong Lulitanond, Pusadee Sri-Aroon, Yanin Limpanont and Wanchai Maleewong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Korean J Parasitol
   เล่มที่ : 51 ฉบับที่ : 6 หน้า : 651-656 เดือน/ปี : 10/2556-12/2556
   ชื่อบทความ : Rapid Detection and Identification of Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, B. pahangi, and Dirofilaria immitis in Mosquito Vectors and Blood Samples by High Resolution Melting Real-Time PCR
   ผู้เขียน : Tongjit Thanchomnang, Pewpan M. Intapan, Chairat Tantrawatpan, Viraphong Lulitanond, Sudchit Chungpivat, Piyanan Taweethavonsawat, Worasak Kaewkong, Oranuch Sanpool, Penchom Janwan, Wej Choochote and Wanchai Maleewong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Korean J Parasitol
   เล่มที่ : 51 ฉบับที่ : 6 หน้า : 645-650 เดือน/ปี : 10/2556-12/2556
   ชื่อบทความ : Modulation of Antibody Responses against Gnathostoma spinigerum in Mice Immunized with Crude Antigen Formulated in CpG Oligonucleotide and Montanide ISA720
   ผู้เขียน : Pewpan M. Intapan, Chakrit Hirunpetcharat, Churairat Kularbkaew, Wiboonchai Yutanawiboonchai, Penchom Janwan and Wanchai Maleewong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Korean J Parasitol
   เล่มที่ : 51 ฉบับที่ : 6 หน้า : 637-644 เดือน/ปี : 10/2556-12/2556
   ชื่อบทความ : Detrimental Effect of Water Submersion of Stools on Development of Strongyloides stercoralis
   ผู้เขียน : Witthaya Anamnart, Attarat Pattanawongsa, Pewpan Maleewong Intapan, Nimit Morakote, Penchom Janwan, Wanchai Maleewong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Plos One
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 12 หน้า : e82339 เดือน/ปี : 10/2556-12/2556
   ชื่อบทความ : Application of a real-time fluorescence resonance energy transfer polymerase chain reaction assay with melting curve analysis for the detection of Paragonimus heterotremus eggs in the feces of experimentally infected cats
   ผู้เขียน : Chairat Tantrawatpan, Pewpan M. Intapan,1 Tongjit Thanchomnang, Oranuch Sanpool, Penchom Janwan, Viraphong Lulitanond, Witthaya Anamnart, Wanchai Maleewong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Veterinary Diagnostic Investigation
   เล่มที่ : 25 ฉบับที่ : 5 หน้า : 620-626 เดือน/ปี : 07/2556-09/2557
   ชื่อบทความ : Pyrosequencing for rapid molecular identification of Schistosoma japonicum and S. mekongi eggs and cercariae
   ผู้เขียน : Thanchomnang T1, Tantrawatpan C, Intapan PM, Sri-Aroon P, Limpanont Y, Lulitanond V, Janwan P, Sanpool O, Tourtip S, Maleewong W
   แหล่งตีพิมพ์ : : Exp Parasitol
   เล่มที่ : 135 ฉบับที่ : 1 หน้า : 148-152 เดือน/ปี : 06/2556-07/2556
   ชื่อบทความ : Early Detection of Trichinella spiralis in Muscle of Infected Mice by Real-Time Fluorescence Resonance Energy Transfer PCR
   ผู้เขียน : Chairat Tantrawatpan, Pewpan M. Intapan, Tongjit Thanchomnang, Oranuch Sanpool, Penchom Janwan, Thidarut Boonmars, Nimit Morakote, and Wanchai Maleewong
   แหล่งตีพิมพ์ : : VECTOR-BORNE AND ZOONOTIC DISEASES
   เล่มที่ : 13 ฉบับที่ : 9 หน้า : 674-681 เดือน/ปี : 09/2556-09/2556
   ชื่อบทความ : Molecular evidence of Trichostrongylus colubriformis and Trichostrongylus axei infections in humans from Thailand and Lao PDR
   ผู้เขียน : Phosuk I, Intapan PM, Sanpool O, Janwan P, Thanchomnang T, Sawanyawisuth K, Morakote N, Maleewong W
   แหล่งตีพิมพ์ : : Am J Trop Med Hyg
   เล่มที่ : 89 ฉบับที่ : 2 หน้า : 376-379 เดือน/ปี : 05/2556-06/2556
   ชื่อบทความ : Application of Recombinant Gnathostoma spinigerum Matrix Metalloproteinase-Like Protein for Serodiagnosis of Human Gnathostomiasis by Immunoblotting
   ผู้เขียน : Penchom Janwan, Pewpan M. Intapan, Hiroshi Yamasaki, Porntip Laummaunwai, Kittisak Sawanyawisuth, Chaisiri Wongkham, Chatchai Tayapiwatana, Amnat Kitkhuandee, Viraphong Lulitanond, Yukifumi Nawa, and Wanchai Maleewong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Am. J. Trop. Med. Hyg
   เล่มที่ : 89 ฉบับที่ : 1 หน้า : 63-67 เดือน/ปี : 04/2556-05/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Molecular identification of Paragonimus species by DNA pyrosequencing technology
   ผู้เขียน : Tantrawatpan C1, Intapan PM, Janwan P, Sanpool O, Lulitanond V, Srichantaratsamee C, Anamnart W, Maleewong W
   แหล่งตีพิมพ์ : : Parasitology International
   เล่มที่ : 62 ฉบับที่ : 3 หน้า : 341-345 เดือน/ปี : 11/2555-12/2555
   ชื่อบทความ : Molecular Markers for Detection and Differentiation of Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax in Human Blood Samples by Pyrosequencing
   ผู้เขียน : Viraphong Lulitanond, Pewpan M. Intapan, Chairat Tantrawatpan, Nipaporn Sankuntaw, Oranuch Sanpool, Penchom Janwan and Wanchai Maleewong
   แหล่งตีพิมพ์ : : J. Clin. Microbiol
   เล่มที่ : 50 ฉบับที่ : 4 หน้า : 1455-1457 เดือน/ปี : 02/2555-04/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Rapid detection and differentiation of Clonorchis sinensis and Opisthorchis viverrini eggs in human fecal samples using a duplex real-time fluorescence resonance energy transfer PCR and melting curve analysis
   ผู้เขียน : Oranuch Sanpool & Pewpan M. Intapan & Tongjit Thanchomnang & Penchom Janwan & Viraphong Lulitanond & Pham Ngoc Doanh & Hoang Van Hien & Do Trung Dung & Wanchai Maleewong & Yukifumi Nawa
   แหล่งตีพิมพ์ : : Parasitol Res
   เล่มที่ : 111 ฉบับที่ : 1 หน้า : 89-96 เดือน/ปี : 12/2554-01/2555
   ชื่อบทความ : Molecular detection of Schistosoma japonicum in infected snails and mouse faeces using a real-time PCR assay with FRET hybridisation probes
   ผู้เขียน : Tongjit Thanchomnang, Pewpan Intapan, Pusadee Sri-Aroon, Viraphong Lulitanond, Penchome Janwan, Oranuch Sanpool, Wanchai Maleewong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Mem Inst Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro
   เล่มที่ : 106 ฉบับที่ : 7 หน้า : 831-836 เดือน/ปี : 09/2554-11/2554
   ชื่อบทความ : Growth and development of Gnathostoma spinigerum (Nematoda: Gnathostomatidae) larvae in Mesocyclops aspericornis (Cyclopoida: Cyclopidae)
   ผู้เขียน : Penchom Janwan, Pewpan M Intapan, Oranuch Sanpool, Luxkhana Sadaow, Tongjit Thanchomnang and Wanchai Maleewong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Parasites & Vectors
   เล่มที่ : electronic ฉบับที่ : 4 หน้า : 93 เดือน/ปี : 05/2554-05/2554
   ชื่อบทความ : Rapid detection of Opisthorchis viverrini and Strongyloides stercoralis in human fecal samples using a duplex real-time PCR and melting curve analysis
   ผู้เขียน : Janwan P1, Intapan PM, Thanchomnang T, Lulitanond V, Anamnart W, Maleewong W
   แหล่งตีพิมพ์ : : Parasitol Res
   เล่มที่ : 109 ฉบับที่ : 6 หน้า : 1593-1601 เดือน/ปี : 04/2554-05/2554
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Proteomic analysis identification of antigenic proteins in gnathostoma spinigerum larvae (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Penchom Janwan, Pewpan M. Intapan, Porntip Laummaunwai, Rutchanee Rodpai, Chaisiri Wongkham, Viraphong Lulitanond, Hiroshi Yamasaki and Wanchai Maleewong
   ชื่อการประชุม : International conference on research for social devotion in commemoration of the 50th anniversary
   สถานที่ประชุม : Khon Kaen University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/01/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Proteomic analysis identification of antigenic proteins in gnathostoma spinigerum larvae (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Penchom Janwan, Pewpan M. Intapan, Porntip Laummaunwai, Rutchanee Rodpai, Chaisiri Wongkham, Viraphong Lulitanond, Hiroshi Yamasaki and Wanchai Maleewong
   ชื่อการประชุม : TRF Seminar Series in Basic Research; Engineered proteins: from basic research to medical applications
   สถานที่ประชุม : Room 101, Siriraj Medical Research Center (SiMR), Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/09/2557
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
  • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์สู่สังคมรักษ์สุขภาพ "กิจกรรมการจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปี 2561
      ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ บริการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นเพื่อการคัดกรองความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ
  พ.ศ.2559
  • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560
      ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดยสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  • ชื่อโครงการ : รายวิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน (MTH-372)
      ชื่อกิจกรรม : โรงเรียนบ้านประชาอารีรอบรู้โรคตามฤดูกาล (โรงเรียนบ้านประชาอารี)
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2559
   ชื่อผลงาน : องค์ความรู้พื้นฐานและประยุกต์ของโรคปรสิตและปรสิต (ในฐานะทีมวิจัย)
   ชื่อรางวัล : ผลงานวิจัยเด่น สกว ประจำปี 2558 ด้านสาธารณะ
   จาก : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
   เมื่อ : 26/02/2559
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.วิทยา  อานามนารถ,  นายอรรถรัตน์  พัฒนวงศา,  ผศ.ดร.เพ็ญโฉม  จันทร์หวาน
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)