:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. เพ็ญโฉม  จันทร์หวาน
   Asst.Prof.Dr. Penchom Janwan
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2674, 0-7567-2602-4
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2674, 2602-4
   E - mail  penchom.ja@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ปรสิตวิทยา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2552-2557
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคนิคการแพทย์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2547-2550
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  19/05/2557
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
  หลักสูตร  หลักสูตรเทคนิคการแพทย์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  23/05/2559 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  ปรสิตวิทยาทางการแพทย์
  สาขาความสนใจ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  ปรสิตวิทยาทางการแพทย์
  โครงการวิจัย
  พ.ศ.2561
   - “บ้านท่าสูงบน ชุมชนต้นแบบสุขภาวะ สหเวชศาสตร์ มวล.”
   ผู้วิจัย :  นายจินตนา  พาวงศ์,  นายพงศ์พันธุ์  พงศ์พนิตานนท์,  นายพัชรินทร์  นิลมาท,  ดร.อโนมา  สันติวรกุล,  ดร.วันทนีย์  โยชน์ชัยสาร,  ผศ.ดร.พวงทิพย์  ภู่พงษ์,  นางสาวเนตรชนก  เจียรมาศ,  ดร.ดวงใจ  ผิวคำ,  นางสาวสุมาตรา  สังข์เกื้อ,  นางสาวศรุดา  คุระเอียด,  ผศ.ดร.มรกต  ชาตาธิคุณ,  นายกนก  เตียประพงษ์,  นางไฮฟะ  นิตยรักษ์,  ผศ.ดร.นิธิตา  ปิยอมรพันธุ์,  ผศ.ดร.ขวัญธิดา  โคตรพุ้ย,  ผศ.ดร.เพ็ญโฉม  จันทร์หวาน,  ดร.ปริญญา  ว่องไววณิชกุล,  ผศ.ดร.ประภัสสร  เส้งสุ้น,  นายกรหยก  คำดี,  นางสาววฤนดา  พรหมโชติ,  ดร.คมกริบ  หลงละเลิง,  ผศ.ดร.มานิตย์  นุ้ยนุ่น,  ดร.มาลาตี  ตาเยะ,  ดร.ชฎายุ  อุดม,  ผศ.ดร.วิยดา  กวานเหียน,  ผศ.ดร.วรวุฒิ  สมศักดิ์,  รศ.ดร.จิตรบรรจง  ตั้งปอง
   ระยะเวลาโครงการ : 01/11/2561 - 30/06/2562   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : มวล. : ศูนย์บริการวิชาการ /
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : DNA barcoding relates Trichuris species from a human and a man’s best friend to non-human primate sources
   ผู้เขียน : Brandon-Mong, G.J., Ketzis, J.K., Choy, J.S., Boonroumkaew, P., Tooba, M., Sawangjaroen, N., Yasiri, A., Janwan, P., Tan, T.C. and Nissapatorn, V.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Tropical Biomedicine
   เล่มที่ : 35 ฉบับที่ : 4 หน้า : 1131-9 เดือน/ปี : 12/2561-12/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Identification of antigenic proteins in Strongyloides stercoralis by proteomic analysis.
   ผู้เขียน : Rodpai R, Intapan PM, Thanchomnang T, Sanpool O, Janwan P, Laummaunwai P, Wongkham C, Insawang T, Maleewong W.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Parasitol Res.
   เล่มที่ : 116 ฉบับที่ : 6 หน้า : 1687-1693 เดือน/ปี : 06/2560-06/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Development and usefulness of an immunochromatographic device to detect antibodies for rapid diagnosis of human gnathostomiasis
   ผู้เขียน : Janwan P, Intapan PM, Yamasaki H, Rodpai R, Laummaunwai P, Thanchomnang T, Sanpool O, Kobayashi K, Takayama K, Kobayashi Y, Maleewong W
   แหล่งตีพิมพ์ : : Parasit Vectors
   เล่มที่ : 9 ฉบับที่ : 14 หน้า : DOI 10.1186/s13071-0 เดือน/ปี : 01/2559-01/2559
   ชื่อบทความ : Molecular phylogenetic confirmation of Gnathostoma spinigerum Owen, 1836 (Nematoda: Gnathostomatidae) in Laos and Thailand
   ผู้เขียน : Jongthawin J, Intapan PM, Sanpool O, Janwan P, Sadaow L, Thanchomnang T, Laymanivong S, Maleewong W
   แหล่งตีพิมพ์ : : Folia Parasitol (Praha)
   เล่มที่ : 63 ฉบับที่ : 2 หน้า : doi: 10.14411/fp.201 เดือน/ปี : 01/2559-01/2559
   ชื่อบทความ : Pyrosequencing Using SL and 5S rRNA as Molecular Markers for Identifying Zoonotic Filarial Nematodes in Blood Samples and Mosquitoes
   ผู้เขียน : Sanpool O, Tantrawatpan C, Thanchomnang T, Janwan P, Intapan PM, Rodpai R, Lulitanond V, Taweethavonsawat P, Maleewong W
   แหล่งตีพิมพ์ : : Vector Borne Zoonotic Dis
   เล่มที่ : 16 ฉบับที่ : 5 หน้า : 326-33 เดือน/ปี : 03/2559-03/2559
   ชื่อบทความ : Strongyloides stercoralis diagnostic polypeptides for human strongyloidiasis and their proteomic analysis
   ผู้เขียน : Rodpai R, Intapan PM, Thanchomnang T, Sanpool O, Janwan P, Laummaunwai P, Wongkham C, Insawang T, Maleewong W
   แหล่งตีพิมพ์ : : Parasitol Res
   เล่มที่ : DOI 10.1007/s00436-0 ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 06/2559-06/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : A New Population and Habitat for Neotricula aperta in the Mekong River of Northeastern Thailand: A DNA Sequence-Based Phylogenetic Assessment Confirms Identifications and Interpopulation Relationships
   ผู้เขียน : Limpanont Y, Chusongsang P, Chusongsang Y, Limsomboon J, Sanpool O, Kaewkong W, Intapan PM, Janwan P, Sadaow L, Maleewong W
   แหล่งตีพิมพ์ : : Am J Trop Med Hyg
   เล่มที่ : 92 ฉบับที่ : 2 หน้า : 336-339 เดือน/ปี : 02/2558-02/2558
   ชื่อบทความ : Genetic subtypes of Blastocystis isolated from Thai hospitalized patients in Northeastern Thailand
   ผู้เขียน : Oranuch Sanpool, Pokkamol Laoraksawong, Penchom Janwan, Pewpan M Intapan, Kittisak Sawanyawisuth, Tongjit Thanchomnang, Yossombat Changtrakul and Wanchai Maleewong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Southeast Asian J Trop Med Public Health
   เล่มที่ : 46 ฉบับที่ : 2 หน้า : inpress เดือน/ปี : 03/2558-03/2558
   ชื่อบทความ : Detection of Babesia canis vogeli and Hepatozoon canis in canine blood by a singletube real-time fluorescence resonance energy transfer polymerase chain reaction assay and melting curve analysis
   ผู้เขียน : Amornmas Kongklieng, Pewpan M. Intapan, Thidarut Boonmars, Tongjit Thanchomnang, Penchom Janwan, Oranuch Sanpool, Viraphong Lulitanond, Piyanan Taweethavonsawat, Sudchit Chungpivat, Wanchai Maleewong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Veterinary Diagnostic Investigation
   เล่มที่ : 27 ฉบับที่ : 2 หน้า : 191-195 เดือน/ปี : 03/2558-03/2558
   ชื่อบทความ : Morphological and molecular identification of a lung fluke, Paragonimus macrorchis (Trematoda, Paragonimidae), found in central Lao PDR and its molecular phylogenetic status in the genus Paragonimus
   ผู้เขียน : Sanpool O, Intapan PM, Thanchomnang T, Janwan P, Laymanivong S, Sugiyama H, Maleewong W.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Parasitol Int
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : 1149-1156 เดือน/ปี : 07/2558-07/2558
   ชื่อบทความ : Three Human Gnathostomiasis Cases in Thailand with Molecular Identification of Causative Parasite Species
   ผู้เขียน : Jongthawin J, Intapan PM, Sanpool O, Sadaow L, Janwan P, Thanchomnang T, Sangchan A, Visaetsilpanonta S, Keawkong W, Maleewong W
   แหล่งตีพิมพ์ : : Am J Trop Med Hyg
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 06/2558-06/2558
   ชื่อบทความ : Human trichostrongyliasis: a hospital case series
   ผู้เขียน : Issarapong Phosuk, Pewpan M Intapan, Thidarat K Prasongdee, Yossombat Changtrakul, Oranuch Sanpool, Penchom Janwan and Wanchai Maleewong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Southeast Asian J Trop Med Public Health
   เล่มที่ : 46 ฉบับที่ : 2 หน้า : 191-197 เดือน/ปี : 03/2558-03/2558
   ชื่อบทความ : Proteomic analysis identification of antigenic proteins in Gnathostoma spinigerum larvae.
   ผู้เขียน : Janwan P, Intapan PM, Laummaunwai P, Rodpai R, Wongkham C, Insawang T, Thanchomnang T, Sanpool O, Maleewong W.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Exp Parasitol.
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 08/2558-08/2558
   ชื่อบทความ : บทที่ 4 เทคนิคการวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ปอดทางชีวโมเลกุล
   ผู้เขียน : ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์ และเพ็ญโฉม จันทร์หวาน
   แหล่งตีพิมพ์ : : หนังสือเรื่องพยาธิใบไม้ปอดในประเทศไทยและหลักฐานทางชีวโมเลกุล ISBN 978-616-223-514-6
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : 142-172 เดือน/ปี : 12/2558-12/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Rapid molecular identification of human taeniid cestodes by pyrosequencing approach.
   ผู้เขียน : Thanchomnang T, Tantrawatpan C, Intapan PM, Sanpool O, Janwan P, Lulitanond V, Tourtip S, Yamasaki H, Maleewong W
   แหล่งตีพิมพ์ : : PLoS One
   เล่มที่ : 19 ฉบับที่ : 9 หน้า : e100611 เดือน/ปี : 05/2557-06/2557
   ชื่อบทความ : High throughput pyrosequencing technology for molecular differential detection of Babesia vogeli, Hepatozoon canis, Ehrlichia canis and Anaplasma platys in canine blood samples
   ผู้เขียน : Worasak Kaewkong, Pewpan M. Intapan, Oranuch Sanpool, Penchom Janwan, Tongjit Thanchomnang, Amornmas Kongklieng, Chairat Tantrawatpan, Thidarut Boonmars, Viraphong Lulitanond, Piyanan Taweethavonsawat, Sudchit Chungpivat, Wanchai Maleewong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Ticks and Tick-borne Diseases
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 4 หน้า : 381-385 เดือน/ปี : 01/2557-04/2557
   ชื่อบทความ : A dot-ELISA test using a Gnathostoma spinigerum recombinant matrix metalloproteinase protein for the serodiagnosis of human gnathostomiasis
   ผู้เขียน : Suphakdee Saenseeha1,2, Penchom Janwan2,3, Hiroshi Yamasaki4, Porntip Laummaunwai1,2, Chatchai Tayapiwatana5, Amnat Kitkhuandee6, Wanchai Maleewong1,2 and Pewpan M Intapan1*
   แหล่งตีพิมพ์ : : Southeast Asian J Trop Med Public Health
   เล่มที่ : 45 ฉบับที่ : 5 หน้า : 990-996 เดือน/ปี : 09/2557-09/2557
   ชื่อบทความ : Development of a PCR assay and pyrosequencing for identification of important human fish-borne trematodes and its potential use for detection in fecal specimens
   ผู้เขียน : Tantrawatpan C, Intapan PM, Thanchomnang T, Sanpool O, Janwan P, Lulitanond V, Sadaow L, Maleewong W.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Parasit Vectors
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : 7 หน้า : 88 เดือน/ปี : 03/2557-03/2557
   ชื่อบทความ : Detection of Ehrlichia canis in canine blood samples by real-time fluorescence resonance energy transfer (FRET) PCR and melting curve analysis
   ผู้เขียน : Kongklieng A, Thanchomnang T, Intapan PM, Boonmars T, Janwan P, Sanpool O, Lulitanond V, Taweethavonsawat P, Chungpivat S, Morakote N, Maleewong W
   แหล่งตีพิมพ์ : : Southeast Asian J Trop Med Public Health
   เล่มที่ : 45 ฉบับที่ : 5 หน้า : 1149-1156 เดือน/ปี : 09/2557-09/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Evaluation of IgG4 Subclass Antibody Detection by Peptide-Based ELISA for the Diagnosis of Human Paragonimiasis Heterotrema
   ผู้เขียน : Pewpan M. Intapan, Oranuch Sanpool, Penchom Janwan, Porntip Laummaunwai, Nimit Morakote, Yoon Kong and Wanchai Maleewong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Korean J Parasitol
   เล่มที่ : 51 ฉบับที่ : 6 หน้า : 763-766 เดือน/ปี : 10/2556-12/2556
   ชื่อบทความ : Detection of Gnathostoma spinigerum Antibodies in Sera of Non-Traumatic Subarachnoid Hemorrhage Patients in Thailand
   ผู้เขียน : Amnat Kitkhuandee, Waranon Munkong, Kittisak Sawanyawisuth, Penchom Janwan, Wanchai Maleewong and Pewpan M. Intapan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Korean J Parasitol
   เล่มที่ : 51 ฉบับที่ : 6 หน้า : 755-757 เดือน/ปี : 10/2556-12/2556
   ชื่อบทความ : A Recombinant Matrix Metalloproteinase Protein from Gnathostoma spinigerum for Serodiagnosis of Neurognathostomiasis
   ผู้เขียน : Penchom Janwan, Pewpan M. Intapan, Hiroshi Yamasaki, Porntip Laummaunwai, Kittisak Sawanyawisuth, Chaisiri Wongkham, Chatchai Tayapiwatana, Amnat Kitkhuandee, Viraphong Lulitanond, Yukifumi Nawa and Wanchai Maleewong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Korean J Parasitol
   เล่มที่ : 51 ฉบับที่ : 6 หน้า : 751-754 เดือน/ปี : 10/2556-12/2556
   ชื่อบทความ : Molecular detection of Ancylostoma duodenale, Ancylostoma ceylanicum, and Necator americanus in humans in northeastern and southern Thailand
   ผู้เขียน : Issarapong Phosuk, Pewpan M. Intapan, Tongjit Thanchomnang, Oranuch Sanpool, Penchom Janwan, Porntip Laummaunwai, Witthaya Aamnart, Nimit Morakote and Wanchai Maleewong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Korean J Parasitol
   เล่มที่ : 51 ฉบับที่ : 6 หน้า : 747-749 เดือน/ปี : 10/2556-12/2556
   ชื่อบทความ : Molecular Differentiation of Opisthorchis viverrini and Clonorchis sinensis Eggs by Multiplex Real-Time PCR with High Resolution Melting Analysis
   ผู้เขียน : Worasak Kaewkong, Pewpan M. Intapan, Oranuch Sanpool, Penchom Janwan, Tongjit Thanchomnang, Porntip Laummaunwai, Viraphong Lulitanond, Pham Ngoc Doanh and Wanchai Maleewong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Korean J Parasitol
   เล่มที่ : 51 ฉบับที่ : 6 หน้า : 689-694 เดือน/ปี : 10/2556-12/2556
   ชื่อบทความ : Molecular Variation in the Paragonimus heterotremus Complex in Thailand and Myanmar
   ผู้เขียน : Oranuch Sanpool, Pewpan M. Intapan, Tongjit Thanchomnang, Penchom Janwan, Yukifumi Nawa, David Blair and Wanchai Maleewong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Korean J Parasitol
   เล่มที่ : 51 ฉบับที่ : 6 หน้า : 677-681 เดือน/ปี : 10/2556-12/2556
   ชื่อบทความ : Molecular Differentiation of Schistosoma japonicum and Schistosoma mekongi by Real-Time PCR with High Resolution Melting Analysis
   ผู้เขียน : Amornmas Kongklieng, Worasak Kaewkong, Pewpan M. Intapan, Oranuch Sanpool, Penchom Janwan, Tongjit Thanchomnang, Viraphong Lulitanond, Pusadee Sri-Aroon, Yanin Limpanont and Wanchai Maleewong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Korean J Parasitol
   เล่มที่ : 51 ฉบับที่ : 6 หน้า : 651-656 เดือน/ปี : 10/2556-12/2556
   ชื่อบทความ : Rapid Detection and Identification of Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, B. pahangi, and Dirofilaria immitis in Mosquito Vectors and Blood Samples by High Resolution Melting Real-Time PCR
   ผู้เขียน : Tongjit Thanchomnang, Pewpan M. Intapan, Chairat Tantrawatpan, Viraphong Lulitanond, Sudchit Chungpivat, Piyanan Taweethavonsawat, Worasak Kaewkong, Oranuch Sanpool, Penchom Janwan, Wej Choochote and Wanchai Maleewong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Korean J Parasitol
   เล่มที่ : 51 ฉบับที่ : 6 หน้า : 645-650 เดือน/ปี : 10/2556-12/2556
   ชื่อบทความ : Modulation of Antibody Responses against Gnathostoma spinigerum in Mice Immunized with Crude Antigen Formulated in CpG Oligonucleotide and Montanide ISA720
   ผู้เขียน : Pewpan M. Intapan, Chakrit Hirunpetcharat, Churairat Kularbkaew, Wiboonchai Yutanawiboonchai, Penchom Janwan and Wanchai Maleewong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Korean J Parasitol
   เล่มที่ : 51 ฉบับที่ : 6 หน้า : 637-644 เดือน/ปี : 10/2556-12/2556
   ชื่อบทความ : Detrimental Effect of Water Submersion of Stools on Development of Strongyloides stercoralis
   ผู้เขียน : Witthaya Anamnart, Attarat Pattanawongsa, Pewpan Maleewong Intapan, Nimit Morakote, Penchom Janwan, Wanchai Maleewong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Plos One
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 12 หน้า : e82339 เดือน/ปี : 10/2556-12/2556
   ชื่อบทความ : Application of a real-time fluorescence resonance energy transfer polymerase chain reaction assay with melting curve analysis for the detection of Paragonimus heterotremus eggs in the feces of experimentally infected cats
   ผู้เขียน : Chairat Tantrawatpan, Pewpan M. Intapan,1 Tongjit Thanchomnang, Oranuch Sanpool, Penchom Janwan, Viraphong Lulitanond, Witthaya Anamnart, Wanchai Maleewong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Veterinary Diagnostic Investigation
   เล่มที่ : 25 ฉบับที่ : 5 หน้า : 620-626 เดือน/ปี : 07/2556-09/2557
   ชื่อบทความ : Pyrosequencing for rapid molecular identification of Schistosoma japonicum and S. mekongi eggs and cercariae
   ผู้เขียน : Thanchomnang T1, Tantrawatpan C, Intapan PM, Sri-Aroon P, Limpanont Y, Lulitanond V, Janwan P, Sanpool O, Tourtip S, Maleewong W
   แหล่งตีพิมพ์ : : Exp Parasitol
   เล่มที่ : 135 ฉบับที่ : 1 หน้า : 148-152 เดือน/ปี : 06/2556-07/2556
   ชื่อบทความ : Early Detection of Trichinella spiralis in Muscle of Infected Mice by Real-Time Fluorescence Resonance Energy Transfer PCR
   ผู้เขียน : Chairat Tantrawatpan, Pewpan M. Intapan, Tongjit Thanchomnang, Oranuch Sanpool, Penchom Janwan, Thidarut Boonmars, Nimit Morakote, and Wanchai Maleewong
   แหล่งตีพิมพ์ : : VECTOR-BORNE AND ZOONOTIC DISEASES
   เล่มที่ : 13 ฉบับที่ : 9 หน้า : 674-681 เดือน/ปี : 09/2556-09/2556
   ชื่อบทความ : Molecular evidence of Trichostrongylus colubriformis and Trichostrongylus axei infections in humans from Thailand and Lao PDR
   ผู้เขียน : Phosuk I, Intapan PM, Sanpool O, Janwan P, Thanchomnang T, Sawanyawisuth K, Morakote N, Maleewong W
   แหล่งตีพิมพ์ : : Am J Trop Med Hyg
   เล่มที่ : 89 ฉบับที่ : 2 หน้า : 376-379 เดือน/ปี : 05/2556-06/2556
   ชื่อบทความ : Application of Recombinant Gnathostoma spinigerum Matrix Metalloproteinase-Like Protein for Serodiagnosis of Human Gnathostomiasis by Immunoblotting
   ผู้เขียน : Penchom Janwan, Pewpan M. Intapan, Hiroshi Yamasaki, Porntip Laummaunwai, Kittisak Sawanyawisuth, Chaisiri Wongkham, Chatchai Tayapiwatana, Amnat Kitkhuandee, Viraphong Lulitanond, Yukifumi Nawa, and Wanchai Maleewong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Am. J. Trop. Med. Hyg
   เล่มที่ : 89 ฉบับที่ : 1 หน้า : 63-67 เดือน/ปี : 04/2556-05/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Molecular identification of Paragonimus species by DNA pyrosequencing technology
   ผู้เขียน : Tantrawatpan C1, Intapan PM, Janwan P, Sanpool O, Lulitanond V, Srichantaratsamee C, Anamnart W, Maleewong W
   แหล่งตีพิมพ์ : : Parasitology International
   เล่มที่ : 62 ฉบับที่ : 3 หน้า : 341-345 เดือน/ปี : 11/2555-12/2555
   ชื่อบทความ : Molecular Markers for Detection and Differentiation of Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax in Human Blood Samples by Pyrosequencing
   ผู้เขียน : Viraphong Lulitanond, Pewpan M. Intapan, Chairat Tantrawatpan, Nipaporn Sankuntaw, Oranuch Sanpool, Penchom Janwan and Wanchai Maleewong
   แหล่งตีพิมพ์ : : J. Clin. Microbiol
   เล่มที่ : 50 ฉบับที่ : 4 หน้า : 1455-1457 เดือน/ปี : 02/2555-04/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Rapid detection and differentiation of Clonorchis sinensis and Opisthorchis viverrini eggs in human fecal samples using a duplex real-time fluorescence resonance energy transfer PCR and melting curve analysis
   ผู้เขียน : Oranuch Sanpool & Pewpan M. Intapan & Tongjit Thanchomnang & Penchom Janwan & Viraphong Lulitanond & Pham Ngoc Doanh & Hoang Van Hien & Do Trung Dung & Wanchai Maleewong & Yukifumi Nawa
   แหล่งตีพิมพ์ : : Parasitol Res
   เล่มที่ : 111 ฉบับที่ : 1 หน้า : 89-96 เดือน/ปี : 12/2554-01/2555
   ชื่อบทความ : Molecular detection of Schistosoma japonicum in infected snails and mouse faeces using a real-time PCR assay with FRET hybridisation probes
   ผู้เขียน : Tongjit Thanchomnang, Pewpan Intapan, Pusadee Sri-Aroon, Viraphong Lulitanond, Penchome Janwan, Oranuch Sanpool, Wanchai Maleewong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Mem Inst Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro
   เล่มที่ : 106 ฉบับที่ : 7 หน้า : 831-836 เดือน/ปี : 09/2554-11/2554
   ชื่อบทความ : Growth and development of Gnathostoma spinigerum (Nematoda: Gnathostomatidae) larvae in Mesocyclops aspericornis (Cyclopoida: Cyclopidae)
   ผู้เขียน : Penchom Janwan, Pewpan M Intapan, Oranuch Sanpool, Luxkhana Sadaow, Tongjit Thanchomnang and Wanchai Maleewong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Parasites & Vectors
   เล่มที่ : electronic ฉบับที่ : 4 หน้า : 93 เดือน/ปี : 05/2554-05/2554
   ชื่อบทความ : Rapid detection of Opisthorchis viverrini and Strongyloides stercoralis in human fecal samples using a duplex real-time PCR and melting curve analysis
   ผู้เขียน : Janwan P1, Intapan PM, Thanchomnang T, Lulitanond V, Anamnart W, Maleewong W
   แหล่งตีพิมพ์ : : Parasitol Res
   เล่มที่ : 109 ฉบับที่ : 6 หน้า : 1593-1601 เดือน/ปี : 04/2554-05/2554
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Proteomic analysis identification of antigenic proteins in gnathostoma spinigerum larvae (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Penchom Janwan, Pewpan M. Intapan, Porntip Laummaunwai, Rutchanee Rodpai, Chaisiri Wongkham, Viraphong Lulitanond, Hiroshi Yamasaki and Wanchai Maleewong
   ชื่อการประชุม : International conference on research for social devotion in commemoration of the 50th anniversary
   สถานที่ประชุม : Khon Kaen University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/01/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Proteomic analysis identification of antigenic proteins in gnathostoma spinigerum larvae (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Penchom Janwan, Pewpan M. Intapan, Porntip Laummaunwai, Rutchanee Rodpai, Chaisiri Wongkham, Viraphong Lulitanond, Hiroshi Yamasaki and Wanchai Maleewong
   ชื่อการประชุม : TRF Seminar Series in Basic Research; Engineered proteins: from basic research to medical applications
   สถานที่ประชุม : Room 101, Siriraj Medical Research Center (SiMR), Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/09/2557
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2563
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2563
    ชื่อกิจกรรม : ตอน โรคพยาธิตัวร้าย อันตรายกว่าที่คิด
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพ "กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ ตลาดน้ำเมืองลิกอร์ ร่วมกับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : ตอน พยาธิเข็มหมุดในเด็ก
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพ "กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ ตลาดน้ำเมืองลิกอร์ ร่วมกับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : วันมหิดล ประจำปี 2561
    ชื่อกิจกรรม : การบรรยายพิเศษเนื่องในวันมหิดล การแพทย์ไทยในทิศทางของ Thailand 4.0
 • ชื่อโครงการ : ท่าสูงบน ชุมชนต้นแบบสุขภาวะ สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (บริการวิชาการ)
    ชื่อกิจกรรม : เดิน-วิ่ง กินลมชมเล ณ ชายหาดท่าสูงบน
    ชื่อกิจกรรม : พิธีการและกิจกรรมเวที
    ชื่อกิจกรรม : การลงพื้นที่สำรวจและการให้บริการวิชาการ (บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนรายวิชาชุมชน)
    ชื่อกิจกรรม : การตั้งโจทย์ปัญหาวิจัยเพื่อชุมชน
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์สู่สังคมรักษ์สุขภาพ "กิจกรรมการจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ2561
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ บริการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นเพื่อการคัดกรองความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน โรคพยาธิตัวร้าย อันตรายกว่าที่คิด
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : ท่าสูงบน ชุมชนต้นแบบสุขภาวะ สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Social Engagement)
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดยสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : รายวิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน (MTH-372)
    ชื่อกิจกรรม : โรงเรียนบ้านประชาอารีรอบรู้โรคตามฤดูกาล (โรงเรียนบ้านประชาอารี)
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2559
   ชื่อผลงาน : องค์ความรู้พื้นฐานและประยุกต์ของโรคปรสิตและปรสิต (ในฐานะทีมวิจัย)
   ชื่อรางวัล : ผลงานวิจัยเด่น สกว ประจำปี 2558 ด้านสาธารณะ
   จาก : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
   เมื่อ : 26/02/2559
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.วิทยา  อานามนารถ,  ดร.อรรถรัตน์  พัฒนวงศา,  ผศ.ดร.เพ็ญโฉม  จันทร์หวาน
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)