:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ศิริพร  ด่านคชาธาร
   Miss Siriporn Darnkachatarn
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2119, 0-7567-2105 2113
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2119, 2105 2113
   E - mail  siriporn.da@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิศวกรรมความปลอดภัย
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2554-2557
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  สาธารณสุขศาสตร์ : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2549-2553
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/07/2557
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  หลักสูตร  หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/07/2557 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์แห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช
    FACTOR RELATED TO BEHAVIOR SAFETY AMONG CONSTRUCTION WORKERS OF MEDICAL CENTER CONSTRUCTION PROJECT IN NAKHON SI THAMMARAT PROVINCE Study and Role Play (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ศิริพร ด่านคชาธาร* จันจิรา มหาบุญ มุจลินท์ อินทรเหมือน มัตติกา ยงประเดิม อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม ทัศณุ เรืองสุวรรณ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการครั้งที่ 25 ประจาปี 2561 “OSHE Next move ก้าวต่อไปของ OSHE”
   สถานที่ประชุม : ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/05/2561
   ชื่อบทความ : การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา OCC-347 เทคนิคความปลอดภัย ระหว่างการสอนโดยใช้กรณีศึกษาและ การสอนโดยบทบาทสมมุติ
    A Comparative Study of Learning Achievement in Safety Technique Course (OCC-347) Between Teaching Method by Using of Case Study and Role Play (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ศิริพร ด่านคชาธาร จันจิรา มหาบุญ มุจลินท์ อินทรเหมือน มัตติกา ยงประเดิม อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม ทัศณุ เรืองสุวรรณ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิงรุก: ตอบโจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/03/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : ระดับเสียงและแผนที่เส้นเสียงในกระบวนการผลิตของโรงงานสิ่งทอ จังหวัดขอนแก่น
    Noise Levels and Noise Contour Map in Textile Manufacturing Industry, Khon Kaen Province (บรรยาย)

   ผู้เขียน : มัตติกา ยงประเดิม สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง มุจลินท์ อินทรเหมือน ศิริพร ด่านคชาธาร แก้วหทัย แก้วบุญ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 2
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยราชธานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/07/2560
   ชื่อบทความ : Safety behaviors of Farmer at Mokkhalan sub-district, Thasala districts, Nakhon Si Thammarat province. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : 1.Mujalin Intaramuen 2. Mahaboon, Junjira 3. Darnkachatarn Siriporn, 4. Kongchart, Kamontip 5. Posri, Khwankaew 6. Tongkham, Nitree
   ชื่อการประชุม : The 49th Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health Conference
   สถานที่ประชุม : Yonsei International University, Korea
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 17/08/2560
   ชื่อบทความ : พฤติกรรมความปลอดภัยในการใช้แก๊สหุงต้มของผู้ประกอบการร้านอาหาร ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Safety Behavior on Using Liquefied Petroleum Gas (LPG) of Staff Restaurant in Tha Sala subdistrict, Tha Sala district, Nakhon Si Thammarat. (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : Siriporn Darnkachatarn* , Mujalin Intaramuen, Junjira Mahaboon, Keadyupa Tongprom, Janjira Petchpeng and Nednapa Suwanna
   ชื่อการประชุม : นเรศวรวิจัยครั้งที่ 13
   สถานที่ประชุม : ม.นเรศวร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/07/2560
   ชื่อบทความ : Safety behavior of construction workers Case Study : Medical center construction project in Nakhon Si Thammarat Province ,Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : 1. Intaramuen,Mujalin,Walailak University,mujalin.sa@wu.ac.th 2. Mahaboon, Junjira, Walailak University, Thailand / hjunjira@wu.ac.th 3. Toachaea,Suphatsorn, Walailak University,Suphatsorn@gmail.com 4.Panprayoon,Wittaya, Walailak University,Wittaya.pan@gmail.com 5.Bunmeechai,Areeya, Walailak University,Areeta.bu@gmail.com
   ชื่อการประชุม : 49th Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health
   สถานที่ประชุม : Korea
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/08/2560
   ชื่อบทความ : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของพนักงานดับเพลิง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Factors Related to Health Status of Firefighters in Nakhon Si Thammarat. (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : Siriporn Darnkachatarn*, Rachan Chuancharoen, Muttika Yongpraderm, Jakkapong Inprom, Jintana Puetphl and Sunnee Suetae
   ชื่อการประชุม : นเรศวรวิจัยครั้งที่ 13
   สถานที่ประชุม : ม.นเรศวร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/07/2560
   ชื่อบทความ : พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานในอู่ซ่อมรถยนต์ เขตเทศบาลนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Safety Behaviors among worker in the garage, Nakhon municipal area, Nakhon Si Thammarat province (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : มุจลินท์ อินทรเหมือน* ศิริพร ด่านคชาธาร ราชัน ฉ้วนเจริญ จิตตาภรณ์ มงคลแก่นทราย, จุมาทิพย์ โนวัฒน์ วรรณกร ศรเพชร และอัจราภรณ์ เงินฉลาด
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13 : Naresuan Research Conference 13
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/07/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา OCC-141 อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัยขั้นแนะนำ
    Development of Learning and Teaching of OCC-141 Introduction to Occupational Health and Safety. (บรรยาย)

   ผู้เขียน : อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม ศิริพร ด่านคชาธาร สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง จันจิรา มหาบุญ ทัศณุ เรืองสุวรรณ์ มุจลินท์ ซ้ายเกลี้ยง
   ชื่อการประชุม : ประชุมวิชาการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/08/2559
   ชื่อบทความ : การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยในป้องกันอุบัติเหตุจากงาน กรณีศึกษา : บริษัทที่ผลิตของเล่นจากไม้ยางพารา
    Job Safety Analysis (JSA) for Work Accident Prevention Case study : The Rubber wood Toy Company. (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ศิริพร ด่านคชาธาร ยัสมิน สาหลำยาดี
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ “บูรราการงานวิจัยเพื่อสังคม”
   สถานที่ประชุม : โรงแรม บุรีศรีภู บูติก หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/05/2559
   ชื่อบทความ : ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้แก๊สหุงต้มของผู้ประกอบการร้านอาหาร ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Keadyupa Tongprom, Jenejira Petchpeng, Nednapa Suwanna and Siriporn Darnkachatarn
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 8 : Research for Well-being
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานช่างในโรงกลึง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Supannida Yangngam, Darika Muangsen, Chonlada Thinmanao and Siriporn Darnkachatarn
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 8 : Research for Well-being
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานช่างในโรงกลึง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Safety Behavior in The Operation of Mechanics Lathe – Factories in Mueang District, Nakron Si Thammarat Province (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ศิริพร ดานคชาธาร สุพรรณิดา ยางงาม ดาริกา เมืองเสน และ ชลดา ถิ่นมะนาว
   ชื่อการประชุม : ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 12
   สถานที่ประชุม : สุราษฎร์ธานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/10/2559
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2558
  • ชื่อโครงการ : พัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย occ-2
      ชื่อกิจกรรม : การตรวจสมรรถภาพปอด ตรวจระดับไขมันในร่างกาย
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)