:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ฉัตรดาว  เสพย์ธรรม
   Miss Chatdao Septham
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2768, 0-7567-2703-4
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2768, 2703-4
   E - mail  chatdao.se@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  กายภาพบำบัด
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2554-2557
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  กายภาพบำบัด
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2548-2552
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  21/07/2557
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  21/07/2557 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : ผลของรำไทยต่อการตอบสนองทางประสาทพลศาสตร์ของเส้นประสาทมีเดียนในขณะใช้งานคอมพิวเตอร์ 4 ชั่วโมง
   Effects of Thai Dancing on Median Neurodynamic Response During 4-Hour Computer Use.

   ผู้เขียน : Mekhora K, Septham C, Jalayondeja W.
   แหล่งตีพิมพ์ : จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ปีที่ : 98  ฉบับที่ : Suppl 5  เลขหน้า : S86-S91  ปีพ.ศ. : 2558 : J Med Assoc Thai. 2015 Jun;98 Suppl 5:S86-91.
   เล่มที่ : 98 ฉบับที่ : Suppl 5 หน้า : S86-S91   เดือน/ปี : 05/2558-09/2560
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : เปรียบเทียบความเร็วในการเดินและการทรงท่าในผู้สูงอายุที่มีและไม่มีภาวะซึมเศร้า (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ฉัตรดาว เสพย์ธรรม ชุติมา ขรรชัยศักดิ์ ศิริพร กกรัมย์ เนตรนภา ชุมประมาณ มูรณี มะเซ็ง ศิรินทิพย์ ภักดี
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการ "วลัยลักษณ์วิจัย"ครั้งที่8
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/07/2559
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์สู่สังคมรักษ์สุขภาพ "กิจกรรมการจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปี 2561
    ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดยสำนักวิชาสหเวชศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : บูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและกระบวนการวิจัยด้านกายภาพบำบัด
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมกายภาพบำบัดเพื่อการสร้างนวัตกรรมสำหรับผู้พิการในชุมชน
 • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : บูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและกระบวนการวิจัยด้านกายภาพบำบัด
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมกายภาพบำบัดทางการกีฬา
 • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : โรคข้อเข่าเสื่อม ผู้สูงอายุ และคลินิกให้คำปรึกษา
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : พี่น้องร่วมใจ มอบให้ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : สหเวชศาสตร์ฯ ร่วมใจ มอบให้ชุมชน
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2560
   ชื่อผลงาน : เครื่องช่วยเดินแบบมีล้อพร้อมเลเซอร์และที่นั่ง
   ชื่อรางวัล : รางวัลชนะเลิศ
   จาก : กรมส่งเสริมและพัฒนาคณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับวิทยาลัยราชสุดา ม.มหิดล
   เมื่อ : 26/07/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.ประภัสสร  คลังสิน,  นางสาวฉัตรดาว  เสพย์ธรรม
   ชื่อผลงาน : เครื่องออกกำลังกายขา
   ชื่อรางวัล : รางวัลดีเด่น
   จาก : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
   เมื่อ : 26/07/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  นางสาวฉัตรดาว  เสพย์ธรรม
   ชื่อผลงาน : โครงการสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้พิการในชุมชน
   ชื่อรางวัล : รางวัล ชื่นชม ด้านการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2559
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 29/03/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  นางสาวฉัตรดาว  เสพย์ธรรม
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
  พ.ศ.2560
   ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องช่วยเดินแบบมีล้อพร้อมเลเซอร์และที่นั่ง “Wheel Walker Laser with Seat”
   วันที่ได้รับจดทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ : //
   ผู้ประดิษฐ์ :  ดร.ประภัสสร  คลังสิน,  นางสาวฉัตรดาว  เสพย์ธรรม
   ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องออกกำลังกายขา
   วันที่ได้รับจดทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ : //
   ผู้ประดิษฐ์ :  นางสาวฉัตรดาว  เสพย์ธรรม

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)